Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Kdo je Jeshua

1. část

Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevních tradic a vašich náboženských textů. Dosáhl jsem před vámi Kristovského vědomí, ale byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost. Můj příchod byl vesmírnou událostí, ale nebylo to jednoduché. Neuspěl jsem v mých snahách předat lidem nezměrnost Božské lásky. Existovalo mnoho protivenství. Přišel jsem příliš brzy, ale někdo přijít musel. Můj příchod byl jako vhození kamene do velkého rybníku. Všechny ryby se rozprchly a kámen klesl do hloubky. Přesto bylo i dlouho poté patrné zčeření hladiny. Dalo by se říci, že vědomí, které jsem toužil všem lidem zprostředkovat, udělalo svoji práci skrytě pod povrchem a na hladině rybníka způsobilo stálá zčeření. Dobře míněné, avšak zavádějící interpretace mé snahy se staly bohužel nástrojem boje ve jménu Ježíše. Mnozí byli dotčeni mou energií a pohnuti vibrací Kristovské energie, ale tento impuls nedokázali začlenit do své duševní a fyzické reality. Trvalo dlouhý čas, než Kristovské vědomí mohlo opět vkročit na planetu Zemi. Nyní ale tento čas nastává. Já se vracím a promlouvám skrze mnohé, skrze všechno a všechny, kteří přišli a kteří mě chtějí slyšet v tichu svých srdcí. Nekážu a nesoudím. Má nejupřímnější naděje je mluvit k vám s nekonečnou a nezlomnou přítomností Lásky, která je vám kdykoli přístupná. Jsem součástí mnohem širšího vědomí a nyní jsem inkarnovanou částí tohoto bytí. Bohužel jméno "Ježíš" dostihla zdeformovaná verze toho, co ve skutečnosti symbolizuje. Nyní je vlastněno církevními tradicemi a autoritami a bylo po mnohá staletí formováno, aby neslo zájmy církevních patriarchů. Proto je obraz Ježíše velmi vzdálený tomu, co ve skutečnosti reprezentuje. Proto by mě skutečně potěšilo, kdybyste dokázali tento obraz opustit a osvobodit mě tak z tohoto temného dědictví.

Kristovská energie, kterou vám přicházím nabídnout, pramení z kolektivní energie, která je za světem duality. To znamená, že rozpoznává protiklady dobrého a špatného, světla a tmy, dávání a přijímání jako strany jedné a stejné energie. Žít v realitě Kristovského vědomí znamená, že neexistuje žádný boj s ničím. Je to naprosté přijetí reality. Tato absence boje je jeho hlavní charakteristikou. V Kristovské energii vnímáme extrémy všech myšlenek, pocitů a činů jako manifestaci jediné božské energie. Není zde žádná dualita ani odsuzování toho, jakým způsobem je zakoušena realita. Například: Když Kristus sleduje ozbrojený konflikt mezi lidmi, jeho srdce pláče za osud poraženého, ale nesoudí. Cítí jeho bolest a ponížení s každou ranou, jeho srdce je naplněno soucitem, ale nesoudí. Dívá se na pachatele, toho se zbraní, toho, který má moc, který způsobuje bolest a cítí jeho nenávist a hořkost a jeho srdce velmi truchlí, ale nesoudí. Kristovské srdce objímá vše hlubokým soucitem, avšak bez hodnocení, protože samo na sobě poznalo a zakusilo všechny aspekty bytí. Samo prožilo všechny role pachatele a oběti, pána a otroka a pochopilo, že není nikým z nich, ale tím, co tvoří základ obou. Kristovská energie prošla všemi energiemi duality. Sama je identifikována občas s Temnotou, občas se Světlem, ale přes to všechno zůstává stále stejná. Na základě všech těchto zkušeností její vědomí přijme nový druh jednoty a stává se Kristem. A právě tuto Kristovskou energii jsem vám přišel nabídnout.

Kým jsem, je skutečně složité vysvětlit. Musíme rozlišit tři identity: Jeshua, Ježíš a Kristus. Já, jenž k vám nyní "z dálky" hovořím, jsem Jeshua. Byl jsem lidskou bytostí, která ve své inkarnaci na Zemi nesla Kristovskou energii. Tato energie může být také nazývána Kristem. Výsledkem přijetí Kristovské energie do duševní a fyzické reality Jeshuy se stal – Ježíš, což je v mém názvosloví jméno pro Božího člověka. Tato Kristovská energie byla do Jeshuy nalita ze sfér Světla, která je z vašeho pohledu umístěna ve vaší budoucnosti. Ježíš byl člověk, který vykonával zázraky a předával lidem proroctví. Byl poslem ze sfér Světla. Ježíš byl z mé perspektivy Jeshuy, člověka žijícího na Zemi, mým budoucím já. Protože v něm byl Kristus jasně a viditelně přítomen, jevil se mnoha lidem jako božský. Já, Jeshua, jsem býval člověkem z masa a kostí. Byl jsem jedinečným a do jisté míry vykonstruovaným výtvorem Ježíše. Stalo se, že jsem dostal své Kristovské "Já" z budoucnosti. Nestal jsem se Kristem na základě své minulosti a získávaných zkušeností. Nedosáhl jsem osvícení přirozenou cestou, ale prostřednictvím vyššího zásahu, prostřednictvím esence Kristovské energie z budoucnosti. Souhlasil jsem s tím, že budu hrát tuhle roli předtím, než jsem započal svůj život na Zemi. Souhlasil jsem s tím, aby mé "Já" bylo zastíněno přítomností Ježíše ve mně. Byl to pro mne akt služby a také jsem hluboce toužil poznat možnost mého nejhlubšího potenciálu. Ježíš, mé budoucí "Já" ze sfér Světla, nositel Kristovské energie zde na Zemi nereprezentoval veškerou energii Krista, protože tato energie zahrnuje mnohem více než je Ježíš. On je jen její malou částí či jednou buňkou. Kristus či Kristovská energie je spíše energetické pole než osobní entita. Je kolektivní energií, která má mnoho aspektů, které spolupracují a fungují jako jeden organismus. Všechny části do tohoto celku jedinečně přispívají a zakouší se jako jednotlivec a stejně tak jsou součástí tohoto celku. Někdo by tyto aspekty Kristovské energie mohl nazvat jako anděly či arch-anděly. Charakteristickým znakem andělů je vědomí individuality, stejně jako vysoký stupeň nesobeckosti, která jim umožňuje cítit se zajedno s kolektivními energiemi a radostně být v jejich službách.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Kdo je Jeshua

20.12.2019

Rychlá navigace: