Souvislosti, které všude nenajdete

Lakšanam

Symbolem staré indické duchovní školy, který buddhismus proslavil po celém světě, je znamínko vykřesané jiskry nebo plamínku uprostřed čela. Tento žhnoucí bod nebo ještě lépe naznačené třetí Buddhovo oko, se kterým se můžeme setkat již v nejstarších textech Buddhových súter. Je to symbol křtu probuzení, jenž zúrodňuje a zušlechťuje svět. Označuje vykřesaný plamen vědoucího života mezi pravým a levým řádem, bráhmansky "átman" – pramen lidské síly. Každý kdo přijal tuto cestu obrany "átmana", po evropsky duše, za svou vlastní, tak si může na čele oprávněně nakreslit tuto značku. Je symbolem skutečného a nikoliv plagiátorského křesťanství. Uctívá totiž vykřesanou jiskru poznání, která je umístěna ve středu mezi dualitními silami a napojuje se na zdroj, odkud pramení veškerá lidskost. Pomocí tohoto otevřeného třetího oka se může dívat na svět nejen Buddha, ale každý probuzený člověk a může spatřit věci, které přisluhovači obou stále se střídajících kamenných řádů nemohou vidět.
Možná znáte základní pránayánové cvičení, kdy se stačí jenom nadechovat a vydechovat a slyšeli jste upozornění na tu důležitou věc, totiž na zadržování dechu mezi nádechem a výdechem. To je totiž to místo, odkud můžete nádech a výdech sledovat, kde je můžete zavnímat a odsud je můžete uvidět jako procesy!
Dokud toto nebudete vnímat, tak si budete myslet, že nádech a výdech je jen jakési jedno bytí. Povšimněte si ale světa nádechu a světa výdechu. Nádech je Višnu, výdech je Šiva. Ale nesmíme zapomenout, že existuje také brahma a to důležité místo středu, mezi nádechem a výdechem, místo mezi světlem a tmou, dnem a nocí a mezi "dobrem" a "zlem".
"Vykřesáním sómy" v té nejhlubší tmě nevědění "Sótarem" – "Spasitelem" dojde k vniknutí a vylití nových životadárných sil a ducha do žil světa. Tím opět dojde k oživení vnitřní činnosti Člověka, která již začala úplně atrofovat. Toto se vždy stane za totální nadvlády jedné z chtonických nelidských sil.
V takto zamořené společnosti není žádná skutečná svoboda a vnitřní život skomírá a právě to celoplošné znovuvzplanutí je tím obrovským zázrakem "Spasitele" a jeho "Slova", které najednou způsobí obrovskou "inspiraci", "nádech" a rozkvět! Můžeme říci, že s příchodem duchovní školy dojde vždy k tomu monumentálnímu "nádechu života". Vše najednou směřuje dovnitř, a když se tato duchovní škola časem promění ve světsky bohatou civilizaci, tak to je zase ten "výdech", kdy vše směřuje ven. My se teď právě nacházíme v konečné fázi ukončení hlubokého výdechu a nyní nemůže přijít nic jiného, když už jsme úplně vydechli, jen obrovský životadárný nádech a nová inspirace!

Lakšanam

17.01.2023

Rychlá navigace: