Souvislosti, které všude nenajdete

Naučte se naslouchat svému srdci a věřit jeho sdělením

Naučit se naslouchat svému srdci, věřit jeho sdělením a na základě nich jednat, vám bude chvíli trvat. Ale čím déle budete jednat podle svého srdce, tím více pochopíte, že je to jen o tom, odevzdat svá trápení a pochyby moudrosti svého srdce, abyste nalezli vnitřní mír. Když budete postupovat po této cestě, tak si uvědomíte, že to, co vás činí neklidnými a úzkostlivými je naléhání na kontrolu reality skrze myšlení a svou vůli. Když se zbavíte této "sžíravé" kontroly, umožníte se otevřít kouzlu života. Vše, co jen máte udělat, je naučit se naslouchat, být ostražitý k tomu, co se ve vašem životě děje, řídit se pocity vůči druhým lidem, vnímat svoje sny a touhy. Když budete dostatečně ostražití k tomu, co se uvnitř vás děje, Vesmír vám poskytne všechny potřebné informace k přiměřenému jednání. Když přijmete své touhy bez pokusu něco překotně dělat, budete ohromeni tím, jak na to Vesmír odpoví. Nikoli přes vyvozování důsledků a urputné snahy, ale patřičným udržováním touhy ve Světle vašeho vědomí bude vaše volání vyslyšeno a zodpovězeno. Může to trvat někdy i déle, než se určité touhy naplní, jelikož se musí odehrát jisté energetické posuny. Ale v každém případě je třeba si uvědomit, že to jste vy tím mistrem a tvořitelem vaší energetické reality. Když ji budete naplňovat ze strachu, realita vám bude odpovídat nápodobně. Když budete tvořit s vírou, ze srdce a s optimistickým odevzdáním, dostanete nakonec vše, po čem toužíte.
Další fází přeměny od ega k srdci je otevření se Duchu. Když vstoupíme do této fáze, najdeme uvnitř sebe místo klidu a míru a spojení s klidem ve vašem srdci, který je věčný. Vše, co prožíváte, je reaktivní ve srovnání s tímto neomezeným a vše prostupujícím "Bytím". Toto místo klidu a míru uvnitř vás je nazýváno též Duchem. Tělo je ve fyzické realitě bydlištěm duše na omezený čas. Duše je ne-fyzické ukotvení prožitků, které si nese z mnoha životů. V průběhu času duše roste a pomalu se vyvíjí v mnohostranné útvary krásy, ve kterých každý její aspekt odráží různý typ zkušenosti a na ní založenou znalost. Naproti tomu Duch se nemění a neroste v čase. Duch je mimo čas a prostor. Je věčnou a nadčasovou částí vás samých, jenž je za jedno s božskou podstatou, ze které jste vzešli. Právě to božské vědomí je základem vašeho vyjádření v čase a prostoru. Narodili jste se z říše čistého vědomí a nesete uvnitř sebe část tohoto vědomí skrze všechny vaše manifestace ve hmotné formě.
Duše se podílí na dualitě. Je ovlivňována a transformována svými prožitky v dualitě. Duch je mimo dualitu. Je to pozadí, na kterém se vše zdokonaluje a vyvíjí. Je to Alfa a Omega, kterou můžete nazvat jako "Bytí" či "Zdroj". Ticho a klid, vně ale především uvnitř, jsou nejlepšími vstupy pro prožití této všudypřítomné energie, kterou jste v nejhlubším jádru Vy sami. V inspirativním tichu se můžete dostat do spojení s nejzázračnější a s nejvíce samozřejmou věcí, která existuje: S "Duchem", "Zdrojem", "Bytím". Duše nese v podvědomí vzpomínky z mnoha inkarnací. Ví a chápe mnohem více než vaše pozemská osobnost. Duše je napojena na mimosmyslové zdroje vědění, jako jsou vaše minulé pozemské "životy" a průvodci či známosti na astrálních planetách. Navzdory tomuto napojení se může duše nacházet (z důvodu nedostatečného propojení) ve fázi zmatení, nevědomá si své skutečné podstaty. Duše může být také traumatizována některými prožitky a může zůstávat po nějakou dobu v místě Temnoty. Postupně se ale vyvíjí a získává pochopení pro dualitu, která vězí v pozemském životě. Může být ve stádiu temnoty či osvícení. Duch ale nikoli. Duch je čisté "Bytí" a čisté "Vědomí". Je jednotou a tvoří rámec celé duality. Duch je během vývoje duše nehybným bodem. Když dosáhnete čtvrté fáze přeměny od ega k srdci a spojíte se s "Duchem", spojíte se se svým "Božstvím". Spojení s Bohem uvnitř vás je jako být vynesen z duality, zatímco zůstáváte plně přítomni a ukotveni. V této fázi je vaše vědomí naplněno hlubokou, ale tichou extází: mixem míru a radosti. Uvědomujete si, že jste nezávislí na všem okolo vás a jste zcela osvobozeni. Jste a žijete ve světě, ale už z něho nejste stvořeni.

Jeshua

Naučte se naslouchat svému srdci a věřit jeho sdělením

29.01.2022

Rychlá navigace: