Souvislosti, které všude nenajdete

Nezasvěcený lid postupně mění významy slov a mění řeč do zchladlé formy – Osvoboďte svoji duši... 13. část

(Článek 13)

Původní védská řeč se postupně roztékala nejen mezi nezasvěcený lid, který postupně měnil významy slov a měnil řeč do zchladlé formy, ale původní svatou řeč bráhmanů používali již i darebáci. Pokračování tohoto obrovského procesu zkázy lze vidět v současnosti ve snaze naučit mluvit i stroje – v "řeči počítačů". Veškerý zbytek života vroucnosti, hudebnosti, harmonie a "okřídlenosti", který ještě zbyl v naší próze, je tak postupně vytěsňován a "řeč" se stává polomrtvou, pragmatickou a kovovou.

Původní védské liturgické slovo – "brahma", které vytrysklo v podobě různých názvů sómy a v podobě opěvování boha sómy, všech zářících mocností a božstev ducha a myšlenky, mělo obrovskou flexibilitu a příbuznost mezi jednotlivými slovními kategoriemi. V této prvotní fázi vývoje nebyl žádný problém udělat ze slovesa podstatné jméno a gramatika sloužila náboženské i filosofické myšlence. Z tohoto flexibilního stádia se později vyvinulo stádium normalizační, kdy se zformovalo to, čemu dnes říkáme sanskrt. Tady už řeč začíná kornatět a tvrdnout, sloveso ani podstatné jméno se již nejsou schopny projevit ve všech třech rodech a tak se úplnost a smysluplnost védské řeči začíná vytrácet.

I náš jazyk vzešel z jednoho liturgického zdroje, který si byl vědom božského či nadpozemského původu myšlenky a my můžeme dnes po mnoha tisíci letech vývoje sledovat, jak slova a jejich významy postupně ztrácejí svůj kontakt s božskou podstatou, jak ztrácejí svá vzletná "křídla", tedy to vnitřní Světlo a tu nasměrovanost k probouzení člověka ze spánku nevědění. Slova ale čím dál tím více tuhnou v praktickém světě a v temných "spodních vodách" dokonce dochází k převrácení významu jednotlivých slov, který byl původně gnostický, na význam nový, již ryze pragmatický a materialistický. Směr zkázy, který komerční společnost nazývá "vývojem", se odvíjel tak, že přestože se jednotlivá slova neměnila, postupně získávala zcela jiný význam, než jim byl původně dán. To byl proces obrovsky zkázonosný, protože jestliže k takovému procesu došlo už někdy kolem roku 0 n.l. a my čteme Védy, které jsou o mnoho set let starší, tak pochopitelně jsme naprosto svedeni na scestí v interpretaci čteného textu, protože vlastně čteme něco úplně jiného, než co chtěli původní autoři vyjádřit.

Např. slovo "šástram" má zajímavý významový vývoj: Původně znamenalo slavnostně přednášené "védské slovo", které štěpí sílu gravitace a vydobývá "proudy poznání z nevědomé skály", případně napájí Indru, aby zahnal či zabil draka Vrtru. Od jisté doby ale začíná znamenat toto slovo "šástram" také "zbraň", duchovní "meč" a později dokonce i meč kovový. Takže tady vidíme proměnu významu ze "slova" na "meč". Tato proměna není vůbec nic náhodného, ale naopak cílená a tradiční. Indové i staří antičtí gnostici si hrají s oběma slovy a často v rámci jedné věty schválně zaměňují smysl slova "šástram" coby "slovo poznání" za "meč" tak, aby bylo jasně vidět, že je to totéž. Toto pak uvádí celý slepecký a neprobuzený svět na stále větší a větší scestí, na převrácení z duchovní vize na materialistický výraz. Tak dochází k převrácení významu a lidem je podsunuto, že nejprve byla zbraň a potom slovo, a že to slovo bylo teprve sekundárně nazváno "mečem". Toto je příklad změny významu slov, který se posouvá od prvotního védského ducha osvobození směrem do vězení hmoty.

Novodobí překladatelé převádějí také díky své neprobuzenosti všechny původní gnostické významy védských slov na významy předmětů a zvířat, a tak likvidují původní duchovní smysl veršů!

Například slovo "akša", které ještě v sanskrtu znamenalo kromě významu otáčející se osy i "oko", je důležité, protože vztah otáčející se osy a volného prostoru středu a oka, nám ukazuje právě podstatu védské vize světa, védské moudrosti a ukazuje na "třetí oko" Buddhovo, oko probuzení. Připomíná védskou moudrost, ten volný "vytočený" prostor, odkud je jedině možné nezávisle vidět a nenechat se strhnout uragánem a vírem světskosti. Tak z tohoto důležitého významu "akša" vznikl v úpadkové době spodinový duplikát původního významu: poskakující "hazardní kostka". Takže z oné "osy", té spásy světa, která se nenechává vtáhnout do vnějškovosti, nám vznikl materialistickým přičiněním otáčející se předmět, který ne náhodou má vztah k hazardu a k hráčství! Tento přechod významu slov je pro činnost temné síly typický a tato změna je obdobně doprovázena přechodem významu védského kořene "div", "divyati", který znamená zářit či "konat divy", na význam "bavit se" a "hráčsky se vzrušovat", což je dokonalý spodinový protiklad původního liturgického významu slova, které vyjadřovalo činnost Boha.

Nezasvěcený lid postupně mění významy slov a mění řeč do zchladlé formy – Osvoboďte svoji duši... 13. část

19.08.2019

Rychlá navigace: