Souvislosti, které všude nenajdete

Obřad svatého Slova – Osvoboďte svoji duši... 10. část

(Článek 10)

Oplatky nazývané dróna, symbolizovaly původně slovo poznání vykřesávané ústy. Tyto malé kulaté placičky byly po staletí symbolicky přijímány, tedy pojídány, při obřadu svatého Slova. Tento pradávný duchovní obřad byl pak později ve své negativní, démonské podobě napodoben spodním světem ve známém v židokřesťanském obřadu, v pojídání hostie. Přijímání Slova a vytváření tak duchovního Člověka plného Světla poznání bylo v Novém zákonu nahrazeno tradičním židovským starozákonním a z hlediska pěstování lidské dharmy naprosto zkázonosným pojídáním masa podříznutého beránka, tedy obětovaného tělesného člověka Ježíše Krista, jenž podle chtonické, pověrečné, židokřesťanské víry navěky snímá všem hříšníkům veškeré hříchy. Tímto židokřesťané zlikvidovali smysl tisícileté védsko-křesťanské tradice pěstování duše Člověka a jeho dharmy. Celá gnostická tradice lidstva, která směruje člověka vzhůru, k duchovní evoluci se proměnila v opak, v krvavý židovský agnostický rituál, který prostřednictvím krve dává sílu temnému, chtonickému božstvu Nenávisti a Žárlivosti, které se jí živí. Duchovní prostor Člověka a Života byl tak zaplněn spodní silou nápodoby a materialismu a Člověk i celé lidstvo byli nasměrováni do hlubin temné hmoty a nikoli ke Světlu, světlým božským výšinám, evolučnímu růstu a ke zvyšování svých vibrací.

Také perská symbolická sušenka přijímání světla poznání se znakem slunce či orla byla nahrazena ve chtonických kulturách "sušenkou kovovou", nejprve měděnou, ale velmi brzy zlatou nebo stříbrnou mincí s královskými odznaky (avers) a duchovním znakem orla (revers). Takto vzniklé mince se staly dokonalou kovovou nápodobou původního duchovního symbolu. Tuto okolnost dokumentuje až do našich dnů symbol amerického dolaru. Jestliže bylo ve společnosti udržující kult duchovního Člověka vykřesané slovo obsahující Světlo poznání tím nejcennějším, pak v komerční společnosti, se stala jeho zrcadlová kovová nápodoba, kovový peníz, dolar, nejvyšší hodnotou světa materializmu.

Vykřesávané Slovo probouzí člověka, vede ho vzhůru a osvobozuje ho ze světa démonů a zvířat. Hmotná nápodoba ho zase naopak korupcí rozkládá a váže ho do otroctví spodní síly chladu, nelidskosti a vede ho zpět k živočišnosti a zvířeckosti. Ve védské tradici je uctíván Život a Světlo poznání. Ve chtonickém zrcadlovém převrácení duchovní tradice je tomu samozřejmě naopak. Zde se uctívá Smrt jako nejvyšší božstvo a proto čím je biblický Ježíš blíže vrcholu Golgoty (Smrti), tím blíž je svému převrácenému cíli, ukřižování. Samotný kříž je zde přitom nejen symbolem Smrti, ale i posměšným symbolem gnostického usilování.

Védská tradice - kříže

Tato tradice je původní tradicí "spasitele Krista", která je daleko, daleko starší než tradice biblická. Je zcela duchovní a člověka podporující. Až mnohem později udělali židé z Krista fyzické tělo a opředli ho tím krvavým martýriem a smrtí na kříži. Tak zmátli a převrátili celou duchovní tradici do nepochopení a obrátili ji v pravý opak. Původní "kříž", který byl užíván ve védské a v indoevropské tradici i v celé řadě starých předbiblických kultur byl jednoznačně zcela jiný, byl světelným symbolem, symbolem křesání Světla poznání a otvírání životadárného prostoru.

Pradávná tradice "kříže", ale také svastiky, je tradicí "vykřesávání Agniho", "ohně" coby lidské vroucnosti a niternosti, vykřesávání ducha života, životadárného prostoru a "Světla", bez kterého bychom jako lidé vůbec nebyli. Symbolicky je tento proces zobrazován symbolem "kříže", který vyjadřuje vykřesávanou životadárnou sílu, rozprostírající a směřující z jednoho středu na všechny světové strany! Právě v tomto smyslu byl také symbol kříže v indoevropské duchovní tradici po tisíciletí před vytvořením bible užíván. Kříž byl spojen s cestou ke "Světlu", s jeho vykřesáváním za účelem poznání, a otvíral lidem oči. Byl spojen s životodárnou silou a touhou po dokonalosti. Už od pravěku se proto nacházejí všude symboly kříže, to je všeobecně známo. Pro chtonismus bylo tedy jednodušší smysl tohoto zavedeného symbolu převrátit a použít jej pro své temné cíle, než jej zničit. Tak byl cíleně převrácen pozitivní symbol stoupání za Světlem, v temný, krvavý symbol násilí.

Tradice kříže v židovském křesťanství je potom už úplně jiná. Zde je Spasitel mučen, trpí a umírá na kříži, kdežto ve védské původní podobě se na tomto kříži rodí! Takže i tady máme před sebou opět ten nechvalně známý chtonicko-židovský zrcadlový efekt záměny a vytvoření přesného opaku smyslu liturgie!

Obřad svatého Slova – Osvoboďte svoji duši... 10. část

16.08.2019

Rychlá navigace: