Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 12: 1 M 9.5: "A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávat budu"

(12. díl) (lidé démonské podstaty totiž přijali tezi, že duše je krev)

Kult krve je základem všech chtonických kultů, tj. kultů nevědomců, kteří se odvrátili lidské tradici, která vždy uctívala a žila pro duchovního Člověka a jeho hodnoty. Krev zde nahradila vykřesanou sómu coby Světlo poznání.

Obecně a bez jakékoliv výjimky platí, že jestliže podstata "oběti" je krvavá, tak se jedná vždy o démonství a zlo. Proto jakékoliv krvavé obětnictví a je zcela lhostejné, zda je prováděné reálně nebo pouze "symbolicky" ("krev Páně", "tělo Páně", "kříž") – musíme co nejdůrazněji odmítnout! Jestliže ho neodmítneme, jsme sami vinni vším, co bude následovat i tím, kam nás naše naivita zavede. Měli bychom se do posledního dechu bránit před ideologií, která oslavuje zabití člověka jako "spásu"! Měli bychom zcela odmítnout krvavé náboženství a celý židovský mysteriózní kult krve. Nic takového nás naši praotcové neučili, k ničemu takovému jsme nebyli vedeni ani ve Védě, ani u starých Slovanů. Celá Bible včetně Nového zákona není nic jiného nežli démonský kult prolévání krve a sám Ježíš je coby krvavý beránek hlavním smyslem této démonské tradice.

1 M 12,12 – "když uzřím krev, pominu vás" – tj. Jahve bude zabíjet pouze ty, kteří pro něj neobětují krví

Védskou víru reprezentuje sanskrtské slovo pro víru – "šradhá" – znamená důvěru ve védské svaté slovo, je to důvěra ve svatou tradici "zřeců" – těch, kteří vidí. Kdežto víra, kterou jsme přijali v podobě Bible a židokřesťanství je víra slepá, je to víra fatalistů a pověrčivých lidí v to, že nám neznámý a nepoznatelný Pán světa a času něco přiřkne bez našeho přičinění, bez naší práce a oběti. Je to egoistická víra v to, že právě já přežiji, protože mně "můj Bůh" pomůže za to, že mu budu sloužit a děkovat. Je to víra ve stále narůstající egoismus.

V Bibli je nám podsunuto, že zabitím Beránka a prolitím jeho krve do země je nasycen podzemní démon a pán Temnot a my jsme očištěni a všechny naše hříchy jsou sejmuty. Právě tento ceremoniál a tohle to přesvědčení Židé potřebovali dostat do raného křesťanství z důvodu, aby ho zkazili a aby z něj udělali úplně něco jiného, než původně byl. Udělali to šikovně a z toho Ježíše Krista, který byl v původní védské, či gnostické podobě poslem Světla, vytvořili hmotného beránka. Takže oni ten svůj chtonický krvavý obřad a podporu pánu Temnot, to jejich naprosto nevědoucí, temné a satanistické očistění skrze zabití infiltrovali do čisté víry, což je pravým opakem původního védského i křesťanského poselství o Světle poznání.

My se přece nemůžeme nikdy očistit tím, že někoho zabijeme, ať už je to člověk nebo zvíře nebo tím, že prolijeme krev nebo tím, že se budeme podílet se na něčem špatném a temném. Takto se jim podařilo převrátit v opak původní poslání přijímání, které mělo velmi dávnou tradici a bylo oslavou a přijímáním Světla poznání. Chtonici každým krvavým obřadem demonstrují to, že slouží pánu Temnot, krvi, násilí a sytí jeho sílu obětovanou krví. Tak ukazují, že jsou jeho poddaní, že jsou jeho věrní zastánci a jsou jeho armádou hrdlořezů, kteří jsou ochotni prolévat krev a čím více bude krve prolito, tím bude tento jejich Bůh strašnější, mocnější a silnější. Toto je sama podstata košer praktik židovství a halal praxe Arabů. Na této filosofii je založeno chtonické měsíční náboženství, které dnes ohrožuje celý svět, a my se neosvobodíme, dokud nepochopíme jeho podstatu a dokud neodmítneme tyto zhoubné myšlenky.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 12: 1 M 9.5: A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávat budu

26.03.2020

Rychlá navigace: