Souvislosti, které všude nenajdete

Pravěcí oráči ducha – Osvoboďte svoji duši... 1. část

(Článek 1)

Véda nám přinesla vizi "trojího světa" a zejména ukázala lidstvu skutečnou cestu spásy, míru a poznání tím, že vytvořila zcela jiný "svět" rozevřením prostoru a oddělením od sebe dvou stále bojujících sil. Vytvořila pro probuzené lidi harmonický životní prostor – ráj. Tento děj byl ztvárněn v liturgickém obřadu, se kterým se setkáváme v indické Védě, v perské Avestě v obřadu vytloukání "sómy", či hómy (člověka) u starých Peršanů. Tento sóma či hóma jako vykřesané Světlo poznání a pravá podstata lidství, dal člověku také jeho latinský název – homo, který vznikl jako obraz dvou proti sobě bojujících a stále křesajících kosmických sil. Toto jejich neustálé křesání tvoří podstatu indoevropského vidění světa a podstatu původního a skutečného "védského křesťanství". Dokonalý, vykřesaný člověk – Átman vznikl jako výsledek tohoto křesacího procesu. Toto je ve zkratce myšlenková škola a tradice, pomocí které se člověk a celá lidská společnost vymanila ze spodního světa zvířat. Proto byli bráhmani, pěstitelé posvátného slova, považováni za důležité udržovatele lidského života a zaujímali významné společenské postavení. Pomocí svaté řeči či mantry docházelo k vytvoření probuzené lidské mysli a ke stálému udržování její probuzenosti a napojení se svým duchem a "Světlem poznání". Slovo, mantra, modlitba se tak staly už ve velmi dávných dobách symbolem skutečné podstaty člověka.

Ráj

Vykřesaný a vyprázdněný středový prostor je ve Védě chápán jako objevený ráj, v němž rostl strom poznání. Slovo ráj – védsky "rai" také znamená plnost a bohatství. Přesně naopak, ale obrací původní védské poselství, vegetativní obraz pozemského ráje v bibli. Zde je původní filosofická myšlenka zrození člověka a jeho světa a odmítnutí obou antagonistických řádů, nahrazena vysněným, zvířecím a konzumním blahem na Zemi. V bibli je naopak sám strom poznání uprostřed tohoto ráje zakázán a zákaz poznání je zcela převrácenou a zkázonosnou interpretací ráje původního. Takto židokřesťané vytvořili temnou metodou zmatení a obrácení – zrcadlový opak původního védského ráje – ráj materialistického konzumu. Toto biblické, chtonické převrácení smyslu původního ráje přesměrovalo lidstvo z cesty za duchovním rájem na cestu za rájem pozemským a fatálně ovlivnilo veškerý světový vývoj lidstva. Gnostická tradice Védy ukazuje ráj jako svaté vykřesané místo duchovně chápaného vyprázdněného středu, které vzniklo rozevřením gravitačních sil temnoty a nevědění. Toto duchovní místo Světla, vzniklé a udržované pomocí citu a niternou činností každého lidského jedince, je podle védské tradice pravým duchovním rájem a ne místo nevědění, zotročení a necitlivosti jaké nám nabízí skrytě katolická nauka a některé nepůvodní vložené texty a vpisky v bibli.

Ve védském ráji je strom lidského vědění – strom poznání, původně védská rostlina sómy. Véda nám říká, že pouze ten kdo jí plody tohoto stromu a kdo přijme prostřednictvím osvícení dar poznání o pravém duchovním zdroji Života, tak pouze ten bude spasen, protože v sobě probudí a zachrání ten nejcennější poklad, perlu – "temnem zakletou princeznu" – svoji duši.

Pravěcí oráči ducha

Vykřesaná mysl, sama vzniklá kosmickou orbou, dále oře a rozvírá temnotu. Původním pluhem lidství bylo posvátné slovo – brahma a v něm přítomné Světlo poznání. Teprve mnohem později vznikl hmotnou nápodobou tohoto duchovního pluhu také pluh fyzický, který pantomimicky znázorňoval činnost zřeců, pravěkých oráčů ducha. Rovněž sloveso pro zpívání manter – árií (odtud lze zřejmě odvodit Slovansko-Árijský původ), které rozevírají temnotu nevědění, bylo následně použito v indoevropských jazycích i pro orání půdy, neboť pozemské orání se zrodilo jako symbol toho prvního, duchovního. Je to vlastně stejná činnost, ale ve dvou rozdílných světech. Tuto souvislost dosvědčuje dodnes v latině i v jiných starých indoevropských jazycích zachovaná příbuznost slov orare (modlit se) a arare (orat).

Pravěcí oráči ducha – Osvoboďte svoji duši... 1. část

06.08.2019

Rychlá navigace: