Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 24: Potopa světa 1

(24. díl)

Enki a jeho nevlastní sestra Ninmach zamířili do Abzu, a tam začali shromažďovat všechny životní formy, které byly na Zemi, aby je posléze mohli obnovit.

"Samčí a samičí esence a vejce života sbírali, do bezpečné úschovy je dali, než Země oběh vykoná, by potom ty druhy, pomocí sloučení, opět oživili. V Sipparu všichni Anunnakové se sešli, den Potopy očekávali."

Enki ale ještě neskončil. Krev jeho krve Ziusudra měl být zanechán svému osudu na Zemi, aby zahynul. Sumerské tabulky nám líčí velmi podrobně, jak daleko Enki proti zákazu Enlila zašel, aby Ziusudrovi pomohl, jak mu sdělil přesné plány na postavení lodi, včetně toho co má vzít dovnitř lodi.

"Noci té do rákosové chýše, kde Ziusudra spal, Enki potají se odebral, aniž přísahu porušil, nikoli k Ziusudrovi, leč ke stěně chýše pan Enki hovořil. Když Ziusudru slova jeho vzbudila, jemu Enki zpoza rákosové zástěny děl: Chýše rákosová, mým slovům dopřej sluchu, mými pokyny se řiď! Na města veliká pohroma dopadne, bouře strašlivá je smete, zkáza lidstva a jeho potomstva to bude. Toť konečný výnos, zpráva ze shromáždění Enlilem svolaného, toť rozhodnutí Anuem a Enlilem a Ninmach vyřčené. Nyní poslyš moje slova, pozor dávej na sdělení, které tobě předám: Opusť dům svůj a postav loď, majetky zavrhni, život zachraň! Pro loď, kterou musíš postavit, nákres a rozměry jsou na tabulce dány, u tvé rákosové chýše tabulku tu zanechám. Záležet dej si, by loď ta dokonale kryta byla, vidět slunce zevnitř nesmí být, dobrá smůla řádně těsnit musí, by vodě odolala. Loď ta musí být schopna točit se a kutálet, by vodní příval přežila. Za sedm dní postav tu loď, svou rodinu a příbuzné v ní shromáždi, v lodi té mnoho jídla a vody k pití připrav, domácí zvířata přiveď též. Pak v určený den, znamení ti bude dáno, v ten den do lodi, musíš nastoupit, poklop její musíš těsně uzavřít. Strašlivá Potopa, jež od jihu přijde, země a život zpustoší. Loď tvou z kotviště vyzvedne, loď ta bude točit se a kutálet. Strach neměj, do bezpečného útočiště tě dovede, díky tobě sémě civilizovaného člověka přežije! Ne k tobě, Ziusudro, hovořil jsem, nýbrž k rákosové chýši mluvil jsem. Tak Enki děl. Z rozhodnutí Enlilovva přísahou vázán jsem ke všemu co Anunnakové odpřísáhli, pokud mou tvář uzříš, zcela jistě jako všichni pozemšťané zemřeš! A nyní, rákosová chýši, mými slovy řiď se. Účel lodi a tajemství Anunnaků u tebe musí zůstat tajemstvím! Když měšťané vyptávat se budou, ty povíš jim toto: Pán Enlil na mého pána Enkiho se rozhněval, do Enkiho příbytku v Abzu plavím se, snad Enlil k usmíření svolí! Tabulku z lapis lazuli, lesknoucí se ve světle měsíčním, Ziusudra zpoza rákosové stěny spatřil a zvedl, na ní byl obraz lodi nakreslený, zářezy udávaly její míry. Ráno on měšťanům pravil: Ve městě tomto nemohu již žít, ni do Edinu nesmí moje noha vkročit, do Abzu, panství pána Enkiho, proto na lodi jež rychle musí být postavena já odpluji. Ráno ještě neskončilo a již lidé kolem Ziusudry shromáždili se, jemu loď rychle stavět chtěli a navzájem se k tomu nabádali. Zatímco tesaři prkna k sobě stloukali, Ziusudra v kotli živici rozpouštěl. Živicí zevnitř i zvenku loď proti vodě utěsnil. Tak jako na kresbě z tabulky byla loď pátého dne dokončena. Měšťané do lodi jídlo a vodu jemu nosili, od vlastních úst si jídlo utrhovali, by Enlila usmířili, pilně se všichni činili. Čtyřnohá zvířata byla na loď nahnána, též ptáci z polí sami nalétali dovnitř. Na loď Ziusudra s ženou svou a syny nastoupil, jejich ženy s dětmi přišli též. Všechny, kdož odjet chce do země pána Enkiho, na palubu nechte vstoupit též! Tak Ziusudra ku shromážděným lidem prohlásil. Jen několik řemeslníků výzvu poslechlo. Šestého dne Ninagal, Pán velkých vod, na palubu přišel, synem Enkiho on byl, jakošto lodivodem pro loď Ziusudry vybrán byl. Krabici z cedrového dřeva v rukou nesl, po boku svém na lodi ji neustále měl. Životní esence od živých tvorů obsahuje, panem Enkim a Ninmach nasbírané, před hněvem Enlilovým musí být ukryty, by život opět vzkříšen byl, jestliže Země svolná bude..."

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 24: Potopa světa 1

01.06.2020

Rychlá navigace: