Souvislosti, které všude nenajdete

Zakázaná historie

Zakázaná historie

Zakázaná historie

Celá historie, ale i současnost je protkána vztahy s entitami z jiných planet. Ve starých spisech a eposech je zaznamenáno plno velmi důležitých informací o dějinách lidstva, které oficiální historie tají, ignoruje nebo znevažuje… více

22.12.2016

Nová chronologie dějin (1. díl)

Nová chronologie dějin (1. díl)

(1. díl)

V ne až tak daleké minulosti došlo na Zemi k výraznému poklesu teplot a k dalším událostem, které zapříčinily zásadní změnu lidstva (přerod z křemíkových těl na uhlíková). Celoplanetární kataklyzma, zásadní změna v atmosféře a v intenzitě slunečního svitu, způsobilo katastrofickou situaci, která se projevila, jakoby shořela celá původní atmosféra. Tento proces způsobil vyhynutí původních živočišných druhů v křemíkové podobě a těla takových organismů byla nahrazena formou založenou na uhlíku. Dostupné zdroje naznačují, že do ekosystému Země byl vypuštěn kosmickým parazitem vir, který společně s teplotními a frekvenčními změněnými hodnotami způsobil tuto křemíkovo-uhlíkovou proměnu… více

14.07.2021

Nová chronologie dějin (2. díl)

Nová chronologie dějin (2. díl)

(2. díl)

Probouzející se lidé se musí dostat ke své skutečné historii, aby se z ní mohli poučit a pořád dokola neopakovali stejné chyby, které nám zabraňují v povznesení a zbavení se skrytého otroctví. Ti, co prozřou, budou muset ještě nějakou dobu žít společně s lidmi, kteří si vakcinací a svými dalšími zotročenými postoji vybrali bezduchou, temnou manipulaci, kterou prosazují představitelé "hrubohmotné reality". Ještě nějakou dobu budou spolu obě reality spoluexistovat, ale už se blíží doba, kdy se rozdělí i fyzicky… více

15.07.2021

Nová chronologie dějin (3. díl)

Nová chronologie dějin (3. díl)

(3. díl)

Také doba Atlantidy byla tvořivá, světlá a úspěšně se harmonicky vyvíjela až do doby, kdy se do infrastruktury Atlantidy infiltrovaly temné parazitické kosmické bytosti, což postupně vedlo k ústupu od zřecovského, duchovního systému a světelného způsobu bytí. Konec Atlantidy byl způsoben válkou vyprovokovanou kosmickým parazitem a nuceným zničením druhého měsíce "Faty" a apokalyptickou záplavou způsobenou pádem jeho úlomků do oceánu. Oficiální historie, která byla lidstvu podsunuta kosmickým parazitem, odmítá veškerá fakta, ničí a schovává veškeré důkazy, které vyvrací jeho vykonstruovanou verzi, protože by se současná historie zhroutila jako domeček z karet a musela by být zavedena důkladná revize celé historické časové osy. Najevo by vyšly nejrůznější informace, které kosmický parazit zatajil, přepsal, převrátil a do dneška je neustále atakuje, manipuluje s nimi, uplácí a zastrašuje historiky, aby důsledně prosazovali jen jeho verzi… více

16.07.2021

Nová chronologie dějin (4. díl)

Nová chronologie dějin (4. díl)

(4. díl)

Svatá říše Římská byla uměle "zestárnuta", protože vznikala až v období 800 až 962 a byla ustanovena císařem Otou I Velikým. Nevznikla tedy ukřižováním Ježíše Krista v roce 33, jak je nám historiky podsouváno. S védických a jiných zdrojů vyplývá, že skutečné jméno "zřece" a duchovně činného a Světlo přinášejícího kněze bylo Radomír. Jeho manželka se jmenovala Magdalena a s ní měl několik dětí. Byl poslán na jih Tartárie, aby zde vyvolenému národu vysvětloval a předával učení o tom, že lidská bytost je stvořena z těla, má vdechnutou duši a liší se od nižší formy člověka svým svědomím (což je védicko-slovanský princip)… více

17.07.2021

Nová chronologie dějin (5. díl)

Nová chronologie dějin (5. díl)

(5. díl)

Aby se temné parazitické síle podařilo "správně" interpretovat a ukotvit "křesťanský příběh", tak byl v roce 1325 svolán první křesťanský koncil v Nike a na něm Radomíra prohlásili za židokřesťanského spasitele. Poselství Světla bylo patřičně utlumeno, přepsáno a převráceno. Židokřesťanství tedy nezačalo v roce 33, jak uvádí oficiální historie, ale bylo cíleně předsazeno o 1000 let do minulosti. K těmto závěrům došli ruští historici Nosovský a Fomenko, díky zkoumání starobylých knih, starých kronik, odtajněných textů a jejich pravosti. Tak odhalili novou utajovanou chronologii dějin a neskutečně rozsáhlou manipulaci s lidstvem ze strany kosmického parazita… více

18.07.2021

Nová chronologie dějin (6. díl)

Nová chronologie dějin (6. díl)

(6. díl)

Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům". K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni) Kristus poslán nebyl a ani k nim nikoho neposílal. Důvod můžeme najít v Bibli, v části, ve které je popisován původ Semitů. Každá rasa má zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny… více

19.07.2021

Nová chronologie dějin (7. díl)

Nová chronologie dějin (7. díl)

(7. díl)

Křesťanství nakonec dorazilo i do slovanských zemí, ale jako systém, který byl již zcela odlišný od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily, převrátily a zatemněly stejně, jak to postupně udělaly se všemi světovými náboženstvími, ať už to byl hinduismus, judaismus či islám. Do poselství láskyplného soužití, soucitu, spolupráce, kreativity a harmonické sounáležitosti začala temná chtonická síla implementovat prvky hamižnosti, vzájemného rozdělování, velké sociální nerovnosti a nekonečného boje o moc… více

22.07.2021

Nová chronologie dějin (8. díl)

Nová chronologie dějin (8. díl)

(8. díl)

Bílá Rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem "boha" Peruna, "boha" bleskovrhače a syna "boha" Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy před temnými silami na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se neustále snažily co nejvíce rozdělovat původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky, ale i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka. Historické záznamy ukazují, že evropské obyvatelstvo hovořilo ještě v 16. století většinou rusky… více

23.07.2021

Nová chronologie dějin (9. díl)

Nová chronologie dějin (9. díl)

(9. díl)

Pokud Slovansko – Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy jejich potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, který se stal základem jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy. Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století ví běžní lidé ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v duchovním světě. Nejdříve jim byla zaměněná rodná stará víra za cizí náboženství – židokřesťanství. Kazatelé – misionáři nutili Slovany, aby se zřekli svých rodných bohů ve prospěch cizího… více

24.07.2021

Nová chronologie dějin (10. díl)

Nová chronologie dějin (10. díl)

(10. díl)

To co probíhalo v minulosti, je paralelou toho, co se odehrává nyní: "Podobní lidé", kteří nám vládnou a co obsadili poslaneckou sněmovnu, neustálé organizované výpady proti Ruské federaci (Slovanství). Z toho lze vyvodit, kdo podporuje toho kosmického parazita a jeho temné pozemské přisluhovače. V tomto duchu operují i nejrůznější celosvětové organizace, neziskovky a zdánlivě humanitární organizace a různá náboženství. Občané se ocitli v tomto jejich informačním poli, a i když protestují a nesouhlasí, tak si vlády stejně dělají, co chtějí a pracují jako 5. kolona temných sil na planetě. Naši nevědomí, uplacení a ustrašení představitelé přispívají nejen k ničení české státnosti, ale i k ničení základních lidských hodnot, národních kořenů a instituce rodiny… více

25.07.2021

Nová chronologie dějin (11. díl)

Nová chronologie dějin (11. díl)

(11. díl)

Na obrazech ze 16. století je často zobrazována vysoká kulturnost a velmi vyspělá antická architektura. Prostorné domy, chrámy, vodovod, široké ulice a náměstí, velké sady a parky. Toto například dokumentují obrazy malíře Karona Antuana, ale i dalších. Tato vyspělá civilizace existovala prakticky po celé planetě, kam dosáhla impérie "Bílé Rasy", ale čelila historicky stejné hrozbě, jako před ní Hyperborea a Atlantida. Pokud se díváme na některé obrazy z různých světových měst, tak bychom si mysleli, že je to Řím, ale třeba obrazy Moskvy a dalších velkých světových měst z té doby jsou zdrojem rozsáhlých antických staveb, které byly rozesety po celém světě… více

26.07.2021

Nová chronologie dějin (12. díl)

Nová chronologie dějin (12. díl)

(12. díl)

V letech 1598 až 1613 nastalo chaotické období, doba zmatků, vlády samozvanců, dlouhodobé občanské války, s častými změnami vládců, nelegitimních následovníků trůnu, povstáními a okupacemi. V té době vymřela dynastie Rurikovců a nastupují Romanovci. Velmi studené roky 1600 – 1603 byly celosvětově roky bez léta (jaderná zima). Kromě mnohých podvržených verzí různých světonázorů, ideologií a náboženství, kosmický parazit, tzv. třetí síla (ať už to byli šedí, drakoniáni, archonti, anunakové či Umělá Inteligence) podstrčila lidstvu svoji uměle vytvořenou verzi historie lidstva… více

28.07.2021

Nová chronologie dějin (13. díl)

Nová chronologie dějin (13. díl)

(13. díl)

Je to obrovské znásilnění lidstva, které provedl kosmický parazit za velkého přispění jeho přisluhovačů, hybridních rodin a páté kolony na Zemi. Lidé věřili ve své hluboké naivitě a mnozí ještě věří, že "společnost" to s nimi myslí dobře a dělá pro jejich zdraví a pro ně jen to nejlepší. Naprosto ztratili kritické myšlení, zpětnou vazbu, postupně uvěřily všem těm lžím, falzifikacím a podlehly zcela manipulacím… více

29.07.2021

Nová chronologie dějin (14. díl)

Nová chronologie dějin (14. díl)

(14. díl)

Vše nasvědčuje tomu, že Husité ve své době pořádně vystrašili ty, kteří se v té době pod záštitou kosmického parazita snažili zavést "světový koncentrák", stejně jako se i dnes snaží vytvořit NWO všichni ti, kteří slouží "temné síle" a této zvrhlé myšlence. Husitské hnutí pomohlo obnovit antickou civilizaci a kosmický parazit to vnímal jako obrovské selhání, protože jeho plán byl silně narušen. Proto musela být naplánována další apokalyptická událost. Katolická církev, která stála na straně parazita, pak vysvětlovala přeživším, že spravedlivý božský hněv zasáhl ty "nehodné", a proto se intenzita zdecimování lidstva snižovala od severu na jih a z východu na západ, tedy z Velké Tartárie, k územím ovládaných katolickou církví… více

30.07.2021

Nová chronologie dějin (15. díl)

Nová chronologie dějin (15. díl)

(15. díl)

Antické stavby byly rozesety po celé oblasti vlivu Velké Tartárie a tedy nejen v Řecku a Itálii a fungovaly jako obrovské rezonátory vyšších frekvencí. V antických chrámech docházelo k frekvenční harmonizaci, léčení, duchovnímu probouzení, povznášení a mentálnímu zcelování. Zde silně rezonovaly pozitivní frekvence a ještě více byly zesilovány v přistavovaných kopulích, které svým zvýšeným účinkem částečně eliminovali celosvětové snížení frekvencí a zhoršenou "vertikální komunikaci" lidstva po kataklyzmatické události z roku 1675. Přítomní zde byli nabíjeni energií a prostupovaly jimi frekvence, které prohlubovaly jejich spojení s Duchem a vyšším vědomím. Vysoké frekvence také upravovaly deformace aury a tak i léčily fyzická těla přítomných. Tak se z "nízkovibračních nelidí" "vyráběli" opět lidi plnohodnotní, s vertikálním vesmírným napojením, k nelibosti temných sil, šířících zotročující nízkofrekvenční židokřesťanství… více

31.07.2021

Nová chronologie dějin (16. díl)

Nová chronologie dějin (16. díl)

(16. díl)

Každá kataklyzmatická událost, které bylo lidstvo vystaveno, zašlapala "Světlo" hlouběji a uvrhlo lidstvo ještě do větší duchovní temnoty. Tyto tragické události stále více prohlubovaly ztrátu historické paměti lidstva a pomáhaly čím dál, tím více utvářet společnost, která se chová naprosto nelogicky, která řeže pod sebou existenční větve a která místo toho, aby pečlivě schraňovala důležité informace a vědomosti, chránila přírodu a její zdroje a připravovala, co nejlepší podmínky pro své potomky, byla "nucena" vyznávat zničující filosofii kosmického parazita: "Po nás potopa". Dnešní společnost, společenské vztahy, zvyklosti a rozsáhlé protilidské počínání je výslednicí tohoto historického vývoje a dlouhodobé manipulace temných parazitů s lidmi. Proto je to, co se děti učí ve školách a vysílají globálně média naprosto nelogické, zmatené a celá společnost se chová nesmyslně, nepochopitelně a doslova šíleně… více

01.08.2021

Nová chronologie dějin (17. díl)

Nová chronologie dějin (17. díl)

(17. díl)

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že NÁROD, který nezná svoji historii, nemůže mít ani budoucnost. Současná oficiální ruská historie, jak je učena ve školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou židokřesťanskou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie této říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let!… více

02.08.2021

Nová chronologie dějin (18. díl)

Nová chronologie dějin (18. díl)

(18. díl)

Zastavme se chvíli v čase, někde kolem roku 1815. Tehdy na Zemi s největší pravděpodobností došlo k obrovské katastrofě světového významu, o níž nám oficiální historie nic nechce říct a navíc nás mystifikuje. Důsledky této katastrofy jsou však velmi dobře známé a pravděpodobně stály miliony lidských životů. Následující rok 1816 dostal později jméno "Rok bez slunce". Důsledkem oné tehdejší události došlo ke klimatické anomálii, která postihla velkou část severní polokoule. Neobyčejné počasí trápilo celou západní Evropu, Turecko i východ Severní Ameriky… více

03.08.2021

Nová chronologie dějin (19. díl)

Nová chronologie dějin (19. díl)

(19. díl)

Žádná vnitropolitická krize by nemohla způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Asii ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. Jak po stránce národnostní, jazykové i po stránce vyznání. Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid! Všechen! Do posledního člověka! Ale k tomu nikdo "na Zemi" neměl sílu, ani Británie, ani celá její koalice s celou Evropou. Oficiální historiografie o událostech spojených se zánikem Velké Tatrárie mlčí jako ryba… více

04.08.2021

Nová chronologie dějin (20. díl)

Nová chronologie dějin (20. díl)

(20. díl)

Budeme-li se pohybovat dále na severozápad, rozeznáme velké množství drobnějších rýh, které způsobily s největší pravděpodobností letící úlomky a trosky. Velmi dobře jsou vidět u jezera Čany. Podobné jsou pak v okolí města Omsk, rovněž jsou velmi dobře viditelné u Tobolska a také na území severního Kazachstánu, v okolí města Rudnyj. Ani tyto padající fragmenty však nebyly malé, soudě podle jejich rýh, které po sobě zanechaly. Kapkovitý tvar rýh (tmavé plošky) jasně ukazuje na pád tělesa, nikoliv na stopy po ledovci… více

05.08.2021

Nová chronologie dějin (21. díl)

Nová chronologie dějin (21. díl)

(21. díl)

Na západní Sibiři je gigantická zóna, která byla pravděpodobně zničena masívním meteorickým bombardováním. Je to oblast o rozloze více jak 1,5 milionu kilometrů čtverečních. Pokud na tomto území v době katastrofy existoval jakýkoliv stát, pak po této události o jeho existenci nemohla být ani řeč... To, co zbylo z Tartárie po obrovské katastrofě se stalo navíc terčem dalších problémů, tentokrát klimatických. Nepřímo o tom svědčí místní lesní porosty, kterým není více než dvě stě let… více

06.08.2021

Nová chronologie dějin (22. díl)

Nová chronologie dějin (22. díl)

(22. díl)

Asi se ptáte, kam se poděla zemina, která chybí lesům v západní Sibiři. Třeba vás něco napadne, když si prohlédnete fotografie domů, které mají nepochopitelně přízemí zahrabané v zemi. Je jich po celém Rusku, ale nejen tam, velké množství… více

07.08.2021

Nová chronologie dějin (23. díl)

Nová chronologie dějin (23. díl)

(23. díl)

Další velká změna, která se váže k sledovaným událostem a kterou lze pozorovat zhruba od počátku 19. století, je klimatický zlom v Rusku. Podívejme se do 18. století. V roce 1756 byla dokončena monumentální stavba Jekatěrinského paláce v Carském Selu (dnes Puškinu). Město leží jen pár kilometrů jižně od Petrohradu, tedy oproti nám dost na severu. A přitom zmíněný palác je vystavěn vyloženě ve stylu jižních zemí. Nejenže většinu ploch vnějších stěn tvoří okna, ale v původní podobě v něm nebylo počítáno ani s topením!… více

08.08.2021

Nová chronologie dějin (24. díl)

Nová chronologie dějin (24. díl)

(24. díl)

Hvězdicové pevnosti se stavěly od druhé poloviny 17. století, téměř do konce století 18. Na základě rozvoje dělostřelectví bylo třeba vytvořit zcela nový konstrukční typ, který by díky zešikmení stěn snížil destrukční účinek střel. Vybíhající "cípy hvězdy" zároveň umožňovaly nerušený výhled obránců do všech směrů. Pevnosti obklopovaly hluboké a někdy i velmi široké vodní příkopy a nakupené valy zeminy. Středně velká pevnost měla stranu dlouhou kolem 120 metrů a připočítáme-li několikametrový vodní příkop a za ním ještě navršený hliněný val, zjistíme, že to rozhodně nebyl žádný drobeček… více

09.08.2021

Nová chronologie dějin (25. díl)

Nová chronologie dějin (25. díl)

(25. díl)

Údajně existuje spousta důkazů o tom, že řada stávajících pevností byla postavena v 17. a 18. století. Například v Čeljabinské oblasti byly údajně postaveny v roce 1736 Kyzyltash, Miass (v oblasti vesnice Miass, okres Krasnoarmeisky, Chebarkul, pevnost Čeljabinsk, v roce 1737 pevnost Etkul a v roce 1742 Uiskaya). Ale fakta naznačují něco jiného. Pokud prozkoumáte několik hřbitovů, které jsou považovány za velmi staré, tak je velmi zajímavé, že před rokem 1834 nejste schopni nalézt žádné hroby. Skutečnost, že máme dokument, který hovoří o založení osady v roce 1736, a také skutečnost, že nyní na tomto místě existuje osada nebo město se stejným nebo podobným názvem, neznamená, že v roce 1812 až 1815 nedošlo k žádné katastrofě, která by zničila celé osídlení, které v té době existovalo. Existuje skutečně mnoho faktů, které naznačují, že na Sibiři došlo před 200 lety k rozsáhlé katastrofě… více

10.08.2021

Nová chronologie dějin (26. díl)

Nová chronologie dějin (26. díl)

(26. díl)

Většina lidí nevěří, že mohlo dojít před 200 lety k masivnímu jadernému bombardování, jehož důsledky nyní už nepociťujeme a nezaznamenáváme, zejména pokud jde o záření. První mýtus je, že radiační kontaminace po jaderném bombardování bude trvat velmi dlouho. Ve skutečnosti tomu tak není. V okamžiku jaderného výbuchu se skutečně vytvoří silný proud alfa částic a neutronů, tedy vše pronikající záření, které je smrtící… více

15.08.2021

Nová chronologie dějin (27. díl)

Nová chronologie dějin (27. díl)

(27. díl)

Na západě Sibiře máme obrovskou zasaženou oblast, která trpěla masivním bombardováním, jehož celková plocha přesahuje 1,5 milionu kilometrů! Pokud před katastrofou existoval na tomto území nějaký stát, potom po této pozemsko-kosmické katastrofické události už nemohla být žádná řeč o nějaké moci a státnosti u těch pár lidí, kteří zde zázračně přežili. Dalším faktem je, že v této oblasti bylo zničeno také mnoho hor a dokonce na Urale celá pohoří!… více

16.08.2021

Nová chronologie dějin (28. díl)

Nová chronologie dějin (28. díl)

(28. díl)

Kam se poděly ostrovy v horní části Kaspického moře, řeky a celá města? Kaspické moře postupně mizí a dopady pociťují lidé podél pobřeží v každodenním životě. "Vědci" předpovídají, že se největší jezero na světě do konce století "kvůli klimatickým změnám" zmenší o čtvrtinu. Podle několika studií jezero prý vysychá úměrně tomu, jak v regionu kvůli klimatickým změnám stoupají teploty. Ve 30. letech přehrazení řeky Volhy, která jezero zásobuje vodou z 80 procent, způsobilo pokles hladiny o dva metry za pět let. V 90. letech kvůli větším srážkám kolem Volhy naopak hladina moře nečekaně stoupla až k takřka rekordní úrovni… více

17.08.2021

Nová chronologie dějin (29. díl)

Nová chronologie dějin (29. díl)

(29. díl)

V tomto sledovaném období plném matoucích otazníků existuje několik klíčových událostí, kolem nichž se všechno jakoby točí. Jednou z nich je Napoleonův vpád do Ruska. Před námi vyvstává mnoho otázek: Proč se francouzský císař vydal na tak obrovskou a riskantní akci? Byla za tím jen touha získat ruské území? A proč se Napoleon vydal k Moskvě, když sídlem impéria byl tehdy Petrohrad? Proč se oficiální historie postarala, aby tohoto geniálního stratéga následující pokolení vnímala jen jako "korsické monstrum", přestože ho prostí Francouzi očividně vnímali úplně jinak? A především, proč po dlouhém pochodu jeho obrovské armády, když došel k branám Moskvy, nedošlo k očekávané rozhodující bitvě a generál Kutuzov místo toho vydal naprosto absurdní příkaz – opustit město? A to okamžitě!… více

18.08.2021

Nová chronologie dějin (30. díl)

Nová chronologie dějin (30. díl)

(30. díl)

V. P. Ščepetněv ve své knize "Zpěvy pekla" uveřejnil úryvky z deníku francouzského důstojníka, Charlese Artoise, který se napoleonského tažení zúčastnil: "Stál jsem na nádvoří velké ruské usedlosti... Vtom se prudce rozhořelo světlo, žhavé, bílé, oslepující a svítilo ne déle než pět vteřin, přesto stihlo spálit tváře Paula Bergeho, který stál na balkóně… více

19.08.2021

Nová chronologie dějin (31. díl)

Nová chronologie dějin (31. díl)

(31. díl)

Oficiální věda neví, kdo zapálil Moskvu. Francouzi se tehdy domnívali, že to udělali samotní Moskvané. A dokonce pak čtyři sta údajných "žhářů" postříleli. Rusové zas předpokládali, že za vším jsou Francouzi, kteří zničili obrovské město a desítky tisíc lidí, včetně třiceti tisíc vlastních vojáků a důstojníků. Ale jak to tedy bylo?… více

20.08.2021

Nová chronologie dějin (32. díl)

Nová chronologie dějin (32. díl)

(32. díl)

Čím si Napoleon znepřátelil rodinu Rothschildů? Pobouřilo ji jeho razantní odvolání se ke Conseil d’Etat v roce 1806 v souvislosti se stížnostmi na lichvu Židů. Po tomto "antisemitském chování" Bonaparta a jeho alsaském provolání bylo rozhodnuto o jeho budoucím osudu. Po nespočetných vítězstvích v Evropě podcenil svou intuici, která mu napovídala, jaké mohutné a temné síly proti němu stojí… více

21.08.2021

Nová chronologie dějin (33. díl)

Nová chronologie dějin (33. díl)

(33. díl)

Kdo nakonec získal potlačením Napoleonova vlivu a zničením Velké Tartárie a zmasakrováním jejího obyvatelstva? Není pochyb o tom, že Británie. A když použijeme slova klasika: "Když říkám Británie, mám na mysli Rothschildy, a když hovořím o Rothschildech, mám na mysli Británii!" Tartárie představovala nesmírné nebezpečí pro mocenské ambice britského impéria… více

22.08.2021

Nová chronologie dějin (34. díl)

Nová chronologie dějin (34. díl)

(34. díl)

Pokud ke zničení Tartárie byly skutečně použity jaderné zbraně, které vypálily velkou část ruských lesů a způsobily na severní polokouli tříletou "jadernou zimu", pak by celková jejich hmotnost podle propočtů odborníků obnášela objem téměř 800 megatun! Jinak řečeno – to znamená množství čtyřicet tisíc Hirošim. Část kráterů, které výbuchy způsobily a které se časem změnily v "krasová" jezera, kterými je sibiřská oblast poseta, naznačuje masivní použití nejen jaderných, ale i termonukleárních zbraní v kapacitě od jedné do deseti megatun. Takové množství bomb by mělo stačit ke zničení všech obydlených míst Velké Tartarie, velkých měst, i malých pousteven mnichů, všech vesnic, jednotlivých farem, významných hradů i malých pohraničních pevností… více

23.08.2021

Nová chronologie dějin (35. díl)

Nová chronologie dějin (35. díl)

(35. díl)

Co se tedy vlastně stalo v letech 1812 až 1815? Jednou z možných variant je, že země Tarcha a Tary – Tartárie byla podrobena masívnímu bombardování. Mohl to být roj meteoritů, mohly to být i nesmírně ničivé bomby nebo frekvenční zbraně či kombinace všeho toho dohromady… více

24.08.2021

Nová chronologie dějin (36. díl)

Nová chronologie dějin (36. díl)

(36. díl)

Dmitrij Mylnikov dospěl k novým historickým událostem na základě stop, které se nám dochovaly na zemském povrchu a které konfrontoval s pravděpodobnými historickými daty. Celý příběh začíná obsazením Sankt-Petěrburgu, což podle oficiální historie způsobil Petr I. v roce 1703 a který ho pak prohlásil za hlavní město Ruského impéria v roce 1712. Ke vzniku tohoto města se váže celá řada velkých nejasností a použití mnoha neuvěřitelných technologií skrývá v sobě plno zatím neobjasněných a skrytých záhad… více

25.08.2021

Nová chronologie dějin (37. díl)

Nová chronologie dějin (37. díl)

(37. díl)

V roce 1812 "protitartarské síly" nejprve obsadily Smolensk, za což Kutuzov dostal titul "kníže smolenský" a o něco později i Moskvu. Žádná Borodinská bitva v tomto roce nebyla, došlo k ní až později, v roce 1867. Zvláštní otázkou je bombardování Moskvy v roce 1812, na což odkazuje mnoho faktů. Zdá se, že tehdy došlo k nedorozumění mezi pozemními vojsky okupantů a "bohy"… více

26.08.2021

Nová chronologie dějin (38. díl)

Nová chronologie dějin (38. díl)

(38. díl)

Na mapě světa z roku 1575, kterou vytvořil Francouz Francois De Belleforest objevíte spoustu věcí, které nezapadají do "oficiálních" historických souvislostí. Zajímavé na této mapě je, že jsou na ní zobrazena a označena největší nebo nejdůležitější města té doby. Ale třeba v Africe je zobrazeno mnoho měst a řek, které na dnešní mapě už neexistují. Je to v oblasti severní Afriky, kde by se měla nacházet Saharská poušť. Takové zobrazení navíc můžeme vidět i na jiných mapách a to až do první poloviny 18. století. Názvy měst v Evropě, na Středním východě, v Indii víceméně odpovídají tomu, co známe i dnes, ale na Sibiři nebo na území dnešní Číny je všechno jinak! Na Sibiři je překvapivě mnoho měst, včetně těch, která jsou až za polárním kruhem: Taingim, Naiman, Turfon, Coβin, Calami, Obea. Říkají vám něco tato jména měst?… více

27.08.2021

Nová chronologie dějin (39. díl)

Nová chronologie dějin (39. díl)

(39. díl)

Někdy ve 20. až 30. letech 19. století začíná v ruské oblasti postupný proces nahrazování pravého a původního filosofického vnímání světa – pravosloví. Skutečné pravoslaví ve skutečnosti není křesťanský kult, jak se nás dnes snaží přesvědčit, ale původně to byl pohanský kult ctitelů slunce, dokud ho globální parazitická síla neobrátila naruby, ostatně jako i ta ostatní náboženství… více

28.08.2021

Nová chronologie dějin (40. díl)

Nová chronologie dějin (40. díl)

(40. díl)

Proč bylo původní pravoslaví nazýváno jen pohanským kultem? K tomu je nutné pochopit, co samotný pojem "pohanský kult" znamená. Pohanství je ruský výraz a ne starořecký. Když se podíváte na oficiální výklad významu slova "pohanství", pak téměř všude bude napsáno něco jako: "Modlářství je obecně náboženství založené na uctívání mnoha bohů, na rozdíl od křesťanství, mohamedánství, buddhismu, judaismu." Pravoslaví, které vidíme u prvních Romanovců, podle jejich způsobu života a designu paláců, je ale polyteismus, který je dnes prezentován prostřednictvím "řeckých mýtů". Také v jednom ze starých chrámů Suzdalu je na starodávném obraze kupole zobrazen Ježíš Chrysos a je obklopený 12 apoštoly, ale tito apoštolové jsou zobrazeni se symboly starořeckých pohanských bohů… více

29.08.2021

Nová chronologie dějin (41. díl)

Nová chronologie dějin (41. díl)

(41. díl)

Válka a boj o ovládnutí duší na dobytých územích původní Velké Tartárie probíhala také na církevním kolbišti. Tak tady máme dvě pravoslavné církevní reformy. Jedna údajně proběhla v 60. letech 16. století, kterou provedl patriarcha Nikon. (Ale ve skutečnosti proběhla zřejmě mnohem dříve). Ta druhá se uskutečnila v 60. letech 19. století, kdy byly staré ortodoxní knihy a písma zakázány, stávající církevní vydání byla stahována z oběhu a zničena. Místo nich byl vytvořen a vydáván nový synodální překlad bible, který byl "slepen" z katolických a židovských textů. Romanovci před veřejností stále předstírali, že jsou pravoslavní a vyznávají původní sluneční víru a přitom bedlivě skrývali své spojení s Židy a bohem Jahvem… více

30.08.2021

Nová chronologie dějin (42. díl)

Nová chronologie dějin (42. díl)

(42. díl)

Na počátku 19. století byla konečně Moskva dobyta. Zajetí Moskvy "Romanovci" s podporou Francouzů je nám dnes prezentováno jako válka proti Napoleonovi. Povstání v Kazani v roce 1615 se překvapivě shoduje se "strašlivým požárem" v kazaňském Kremlu v roce 1815. Padělání časového sledu minulosti a vnesení ještě většího chaosu do historických událostí se dalo snadno provést, protože Petr I. provedl reformu kalendáře v roce 1700 a nahradil byzantský kalendář, podle něhož byla vedena veškerá státní správa "od stvoření světa". Tvrdili, že v té době to byl rok 7208 "podle staré časové chronologie"… více

31.08.2021

Nová chronologie dějin (43. díl)

Nová chronologie dějin (43. díl)

(43. díl)

Jeden ze základních principů vědecké metody výzkumu a bádání říká, že pokud existuje třeba jen jediný fakt, který je v rozporu s vypracovanou teorií, znamená to, že teorie je nesprávná nebo neúplná, a je třeba ji doplnit a přepracovat. Zatím bohužel platí, že když globálně zaplacení a zmanipulovaní historikové, "žurnalisté" a pracovníci médií narazí na skutečnost, která nevyhovuje oficiálně vypracované teorii, prostě ji násilně vymažou, ignorují ji nebo se jí jízlivě vysmějí a zkostnatěle budou na příkaz mocných "do roztrhání těla" hájit již vytvořené dogma. Oficiální vzdělávání nás uvěznilo do matrixového způsobu vnímání, jak současné "reality", tak i dávné historie lidstva a jsou kamenováni všichni, kteří na základě nově se vynořujících informací mají odvahu referovat o zcela jiném světě, než o tom, který je nám neustále vnucován a ukazován… více

01.09.2021

Nová chronologie dějin (44. díl)

Nová chronologie dějin (44. díl)

(44. díl)

Kam se poděla velmi početná populace ze Sibiře a Tartarie? V roce 1775 nebo to bylo v roce 1813 (uměle vytvořený posun 38 roků), kdy skončila válka s Pugačevem. Porážka zbytků Tartarie byla dokonána. Z přeživší populace se stali otroci. Zpočátku v Ruské říši neexistovalo žádné hrozné nevolnictví! Ale v 18. – 19. století došlo ke skutečné genocidě zajatého obyvatelstva jiné země! (Tartárie)… více

02.09.2021

Nová chronologie dějin (45. díl)

Nová chronologie dějin (45. díl)

(45. díl)

Kolem roku 1824 (oficiálně ale v roce 1842) proběhla celoplanetární katastrofa nebo válka. Tato událost byla zachycena vytvořenou roční vrstvou ledu v ledovci, která dříve nebyla a také vrstvou popela. Toto svědčí o změně klimatu a prudkém ochlazení. Povodeň zasypala hlínou prakticky po celém světě budovy až do prvního patra a výše. Tato událost se stala podle dostupných pramenů v roce 1842, ale pokud odečteme 18 let časového vakua, které zřejmě tato katastrofa vytvořila, dostaneme rok události v roce 1824. Je to rok proslulé Petrohradské povodně. Tento už druhý chronologický časový skok vznikl jako důsledek zániku mezipovodňové civilizace. Stejnou časovou nesrovnalost najdeme v dokumentech, které pojednávají o explozi Tuly, ke které došlo v roce 1812, když byla zničena a obsazena Moskva Napoleonem. Tato událost ale byla přenesena do roku 1830, tedy se zde objevuje také rozdíl 18 let… více

03.09.2021

Nová chronologie dějin (46. díl)

Nová chronologie dějin (46. díl)

(46. díl)

Ve druhé polovině 19. století po globální katastrofě došlo k zorganizování dalšího zamlčování celého spektra lidského poznání. Byla snížena technická vyspělost lidstva a lidem byla "odebrána" celá řada do té doby běžných technologií, včetně používání zařízení a osvětlovacích těles na volnou energii… více

04.09.2021

Nová chronologie dějin (47. díl)

Nová chronologie dějin (47. díl)

(47. díl)

V tuto chvíli není pochyb o tom, že civilizace Země se srazila s vnější silou, se kterou se z nějakého důvodu nebyla připravena setkat. Tato technogenní civilizace parazitického typu, jejíž působení se projevuje nejen zotročováním obyvatel zajatých světů, ale také šířením vlastního modelu chování, který "šíří informace viru parazitismu". Stejně, jak existují biologické viry, které infikují fyzické biologické tělo, tak existují také informační viry, které ovlivňují mysl a vědomí lidí. A je mnohem obtížnější bojovat proti těmto virům než proti virům biologickým. Následky jejich dopadů mohou být pro civilizaci doslova ničivé a fatální… více

05.09.2021

Nová chronologie dějin (48. díl)

Nová chronologie dějin (48. díl)

(48. díl)

Jaká je tedy jedna z odpovědí na otázku "co máme dělat?". Odpověď spočívá ve skutečnosti, že každý musí v sobě najít sílu svého Ducha, aby překonal nízkofrekvenční manipulace, ať už pochází z pozemských či mimozemských zdrojů, nepodlehl pokušení "Temna" a vytvořil v sobě pevnou hráz, která definitivně zastaví napodobování parazitického vzoru, ať už ze strachu nebo ze zištných důvodů. Vědomí a probuzení lidé si musí zachovat svou lidskost, svědomí a nesmí se zapojit do otevřeného či skrytého parazitování na ostatních. To nejcennější co lidstvo má je soudržnost lidí, která byla napadena a tím byla vážně oslabena naše kolektivní imunita. Fatálním nebezpečím není nějaký (coronavirus), ale Temnota, nevědomost, podlehnutí despotickému diktátu, vydírání, slabomyslnost a egoistické prospěchářství… více

06.09.2021

Hyberborea – dějiny našich předků

Hyberborea – dějiny našich předků

(1. díl)

Naši vzdálení předkové měli přesnější informace nejen o galaxii, ale také o naší sluneční soustavě, než my nyní. Zejména velmi dobře znali její historii a strukturu. Znali složení naší sluneční soustavy, nazývané Jarilo-Slunce. Systém, zahrnuje 27 (podle starého systému výpočtu) planet a velkých asteroidů zvaných Země, z nichž polovina je umístěná za Plutem a dosud není našim moderním astronomům známa… více

06.01.2021

Ve starověku se Temné síly rozhodly obejít Univerzální zákony vzestupu po Zlaté cestě duchovního vývoje

Ve starověku se Temné síly rozhodly obejít Univerzální zákony vzestupu po Zlaté cestě duchovního vývoje

(2. díl)

Starodávné Védy říkají, že ve Vesmíru existuje mnoho světů, jak na naší vibrační úrovni, tak na jiných, včetně velmi jemných úrovní. Přechod živé inteligentní bytosti z jednoho světa do světa jemnějšího je možný pouze se ztrátou fyzického těla a pouze s rozvojem jeho stále vyšší duchovnosti. Existuje takzvaná Zlatá cesta duchovního vývoje, která má vlastní zákony a vychází z nahromaděných "vesmírných" znalostí… více

07.01.2021

Jak přišli naši slovansko-árijští předkové na planetu Zemi

Jak přišli naši slovansko-árijští předkové na planetu Zemi

(3. díl)

Ve védských, staroslovanských a indických textech Mahábhárata, Rig-Véda, Vimanika-Shastra, Rámajána, psaných sanskrtem se popisují neobyčejné starobylé létající lodě, které jsou velmi podobné moderním UFO. Některé vypadají jako svítící koule nebo mají tvar zářícího talíře. Podle textů absolvovaly mnoho otáček kolem Země a byly schopny se přemisťovat "mrknutím oka". Vimanika Shastra, která byla napsána Bharadvajem Moudrým v XIV. století před n. l., byla objevená v Indickém Chrámu v roce 1875. Tyhle texty našich předků o vzducholodích a vajtmarách a vavajtmanách (vimanech) oficiální věda bagatelizuje a ignoruje před veřejností… více

08.01.2021

Hyperborea – praotčina Slovanů na severním pólu

Hyperborea – praotčina Slovanů na severním pólu

(4. díl)

Pevninu, kde bylo vybráno místo pro osídlení na Zemi Midgard, pojmenovali hvězdní cestovatelé DaÁrija – jako dar Árijské rady, Dar bohů. Tento kontinent se nacházel na severním pólu Země. Mnozí autoři píšící na slovanské téma nazývají tuto zemi různě: Daaria, Ariana (Oriana), Arctida nebo Hyperborea… více

09.01.2021

Tajemství vzniku slovanské civilizace

Tajemství vzniku slovanské civilizace

(5. díl)

V době, kdy byla zemská osa umístěna svisle k rovině její oběžné dráhy kolem Jarila-Slunce, tak Slunce neustále svítilo Asům, kteří na Zemi činili dobré skutky. "Posvátná země Daaria byla rozdělena řekami na čtyři části: Rai, Tule, Svaga a x'Aria." Existuje kopie mapy Daarie, kterou ve středověku zkopíroval Gerhard Mercator ze zdi jedné z egyptských pyramid v Gíze. Každý ze slovansko-árijských kmenů měl své vlastní území (provincii) k životu, ohraničené na obou stranách řekami. Všechny čtyři řeky tekly do vnitrozemského moře a v tomto moři byl ostrov, na kterém stála hora Mira (Meru). Na hoře bylo postaveno město Asgard Daarijský a Velký chrám. O Asgardu se hovoří jako o Městě bohů žijících na Zemi Midgard… více

10.01.2021

Pogromy Slovanů

Pogromy Slovanů

(6. díl)

Už před třiceti tisíci lety před n. l. astrologické a astronomické znalosti našich předků dosáhly velmi vysoké úrovně a tak vznikly VÉDY. Dokonce oficiální věda potvrzuje, že paleolitická rozvinutá oblast byla v severní části Ruska Sungirja (u města Vladimir) a Kosťjonok (u Voroneže) už kolem 40 tis. let před n. l. V tuhle dobu naši předkové už znali písmo, magii, astrologii, astronomii, měli kalendář a aritmetiku. Oslavovali bohy, jako byl Veliký Ra, Makoš, Veles, Perun, Jarilo. Věděli o existence Duše, Ducha a síly Přírody… více

11.01.2021

Zlatý věk zůstal v paměti mnohých národů

Zlatý věk zůstal v paměti mnohých národů

(7. díl)

ZLATÝ VĚK zůstal v paměti mnohých národů: Slovanů, Indů, Iránců (Persie), v Sumeru ve starém Řecku. Civilizace Ruských zemí Lukomorje, Bělovodí a jiných míst Assie, Rassenije, Tartárije jsou zobrazeny a uváděny ve spoustě indických, čínských, perských, arabských, byzantských a ruských zdrojích. Nyní na tomto území žijí nemnozí slovanští starověrci, kteří v temném a dlouhém období lidstva, Nocí Svaroga dokázali ochránit svou víru (víra – vědět o Ra), védickou kulturu svých předků, široké znalosti o Vesmíru, starodávná řemesla a dovednosti, staré obřady i rituály. Nositelů starobylých informací nezůstalo příliš mnoho, ale drží spolu a udržují "oheň" v místech Slovanských bohů, víru a optimizmus ve svém srdci, že se Slovansko-árijská Država opět znovuzrodí! HYPERBOREA přetrvává stále ve všech slovanských srdcích… více

12.01.2021

Tarch a Tara – Tartárie

Tarch a Tara – Tartárie

(8. díl)

V konfrontaci s mimozemšťany byli spojenci bílé rasy lidé se žlutou tváří v síni Velkého draka, zvané Arim. Bylo jim umožněno usadit se na Zemi Midgard, když určili své místo na jihovýchodě, při východu Jarila-Slunce. Toto je Arimia nebo moderním názvem Čína. Dalšímu spojenci, lidem rudé pleti ze země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu a tento ostrov začal nazývat "Antlan", Země Antes. Staří Řekové ji říkali Atlantis. Podle starověkých zdrojů byli po zániku Atlantidy před 13 tisíci lety transportováni spravedliví lidé s červenou kůží na americký kontinent ve vajtmarách. V Americe se tedy objevili lidé s rudou pletí, kteří s sebou přinesli nejen známky smíchání s bílou rasou, ale také kulturu, kterou od nich přijímali… více

13.01.2021

Tarch dal lidem Bílé Rasy devět Santií

Tarch dal lidem Bílé Rasy devět Santií

(9. díl)

Tarch byl pojmenován jako Dazhdbog (Dávající Bůh) za to, že dal lidem Bílé Rasy devět Santii (knih). Tyto Santie byly zapsány starověkými runami a obsahovaly posvátné starověké Védy, přikázání Tarcha Perunovicha a jeho pokyny. Šlo o desky z ušlechtilého kovu (ze zlata), na které byly vytlačeny starověké x árijské runy a naplněny barvou. Desky byly připevněny třemi prsteny, které symbolizovaly tři světy: realitu (svět lidí), nav (svět duchů a duší předků) a vládu (svět světla slovansko-árijských bohů). Desky byly orámovány dubovým rámem s červenou látkou. Výhodou takových santií je, že je lze na rozdíl od jiných úložných zdrojů ukládat i na tisíce let… více

14.01.2021

Přišli jsme z hvězd

Přišli jsme z hvězd

(10. díl)

Slovanští předkové nevznikli z opic a ani z Adama a Evy ale přišli před milionem lety z hvězd, z Kosmu. Starobylí, slovano-árijští bohové byli jejich otci. Potomci Roda Nebesného od nich získali mnohé moudrosti a široké znalosti o fungování Kosmu a díky jim přijali vesmírné kony (zákony)… více

15.01.2021

Zeptali se Peruna Hromovládce...

Zeptali se Peruna Hromovládce...

(11. díl)

Vajtmany, které starobylé RASY používaly, byly různé pro blízké i daleké lety, s různými rychlostmi pohybu v prostoru, a i když se pohybovaly ohromně rychle, mnohokrát převyšujíc rychlost světla, byli to přesto rychlosti konečné s ohledem na možnosti bio-kovu, z kterého byly vyrobeny. Když hvězdní průzkumníci přiletěli ve Vajtmaně na planetu vhodné k životu, umístili na ni hvězdnou bránu. Byla to zařízení, která svinovala prostor (měnila jeho měrnost takovým způsobem, že ve vnitřním objemu těchto hvězdných bran splývaly v jeden bod dva body v prostoru, které od sebe byly enormně vzdálené, třeba i miliony až miliardy světelných let… více

16.01.2021

Pekelná podstata temných sil

Pekelná podstata temných sil

(12. díl)

Už není rostlin, ptáků, ani živočichů... Pouze vítr roznáší popel v údolích, a zasypává úžlabiny mezi horami... Sklíčenost a ticho v tom světě rozvalin, kde jakoby nikdy nebyl Život... Faš-ničitel vysušil řeky, moře, a nebe pokryly černé mraky, skrz neproniknutelnou tmu ani paprsek světla neprojde... a Život se už nikdy nevrátí na tuto Planetu... Toto se stalo s mnohými Zeměmi, kde pobývali nepřátelé ze Světa Temných... Lákalo je bohatství v hlubinách, které měly, ty překrásné Země... Lstí získali důvěru obyvatel, a rozeštvali lidi mezi sebou... Tak se v těchto světech zrodily války… více

17.01.2021

Zničení Koščejů nesmrtelných

Zničení Koščejů nesmrtelných

(13. díl)

V řecké mytologii byli Hyperborejci, podle tradice, mytický národ, který žil daleko za severní Thrákií. Řekové se domnívali, že Boreas, bůh severního větru, sídlí v Thrákii, a že Hyperborea je území v severních zemích za Skýthií. Tato země, nazývaná Hyperborea měla pověst dokonalé země se sluncem svítícím čtyřiadvacet hodin denně. Jako jediného z olympských bohů uctívali Hyperborejci Apollona, který mezi nimi trávil zimu. Hyperborejci posílali tajemné dary, zabalené do slámy, které přišly nejprve do Dodony a poté putovaly od národa k národu, až došly do Apollonova chrámu na Délu… více

18.01.2021

Zneužití vyšších schopností a zničení měsíce Fatty před 13 019 lety

Zneužití vyšších schopností a zničení měsíce Fatty před 13 019 lety

(14. díl)

Materiál, nazývaný "zarbin", sehrává nejdůležitější roli v aktivaci zařízení hvězdné Brány. Zarbinův okruh plní přesně tu stejnou úlohu jako jsou p-n-p přechody v polovodičích, jen na trochu odlišné úrovni. Tento okruh se dokáže zapnout působením Inglia krystalů. Ty se liší od Svarga krystalů, které neovlivňují místa spojení v rámci hranic světa-vesmíru. Potom se Svarga krystaly pohybu vrátí na svoje místo… více

19.01.2021

Neustálý boj s temnými silami

Neustálý boj s temnými silami

(15. díl)

Urové, vysoce vyvinutí lidé, kteří přišli z jiných planet a kteří žili s lidmi bílé rasy, přišli na území Dravídie – Indie spolu s árijskými kmeny. Urové byli árijskými učiteli a ochránci. Měli rozsáhlé vědomosti a úžasné schopnosti, které vnímali lidé z jiných ras (dravidských a naganských kmenů) jako nadpřirozené. Urové byli zástupci Světlých sil ve Vesmíru. Árijci je nazývali jako volchy, veduny či bílé čaroděje. Ve skutečnosti to byli právě tito volchové, kteří organizovali vpád árijských kmenů na území Dravídie, aby tak zastavili šíření a vliv Temných sil, jejichž představiteli na Zemi byli černí čarodějníci z Dravídie… více

20.01.2021

Jak temní paraziti "spirituálně" ovládli kněžky

Jak temní paraziti "spirituálně" ovládli kněžky

(16. díl)

Ženy mají mnohem větší úroveň emocionality a velmi lehce se některé ženy dostávají do změněného stavu vědomí či extáze. Toto byly právě kvality ženské fyziologie a psychiky, spolu s přítomností paranormálních schopností, které vytvořily podmínky pro to, aby se ženy staly dominantními v matriarchálních obdobích starověkých civilizací. Schopnost dosahovat stavu transu umožnila ženám ovlivňovat psi-energii jiných lidí. Také sex se díky této schopnosti stal jejich nejsilnější zbraní při dosahování jejich cílů. Okna do jiných úrovní reality, které tyto přirozeně obdařené ženy otevřely s velkou lehkostí, jim umožnily kontaktovat přímo obyvatele těchto úrovní… více

21.01.2021

Pomožte planetě Zemi, přírodě, svým dětem i sami sobě!

Pomožte planetě Zemi, přírodě, svým dětem i sami sobě!

Tato planeta, planeta Země, je už dlouhá tisíciletí okupována mimozemským parazitickým vědomím, démonickou civilizací! Veškeré války, rozdělování lidí, vymyšlená historie, religie a náboženství, kabalistický otrocký život ve městech, bankovní i vzdělávací systém, genocida lidstva prostřednictvím farmaceutického průmyslu, jejich "léků" a očkování, skrytá a tichá podpora alkoholu a narkotických látek, tolerování kontaminovaného potravinářství a dalších zotročujících praktik. Ano, moc dlouho byla "noc Svaroga" a lidský mozek fungoval jen na 3-5% své celkové kapacity. Proto démoni lehce drancovali tuto Zemi a využívali lidi jako otroky. Zvykli si na své dominantní postavení a nyní, když se lidstvo probouzí, nehodlají jen tak lehce odevzdat svou nadvládu nad lidmi… více

05.01.2021

Z historie trochu jinak, až k současnosti 1: Co dál po covidu 19

Z historie trochu jinak, až k současnosti 1: Co dál po covidu 19

(1. díl)

Co po nás chce ta láskyplná vesmírná inteligence, která nás sleduje a stále nám pomáhá a zatím zabraňuje tomu, abychom nezničili sebe i celou planetu?… více

02.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 2: Lidstvo je "věky" skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

Z historie trochu jinak, až k současnosti 2: Lidstvo je "věky" skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

(2. díl)

Tisíce let je lidstvo ovládáno, manipulováno a ohlupováno, nebylo mu umožněno, aby se skutečně svobodně vyvíjelo. Cíleně byly ničeny všechny zdroje vědění, vypalovány knihovny a ničeny všechny důkazy o jiných skutečnostech, než těch, které byly lidstvu oficiálně vnucovány. Tak jsou ničeny nebo ihned zabavovány všechny důkazy o mimozemské přítomnosti na planetě a schovávány do nekonečných podzemních prostor a nahodilí svědci jsou zastrašováni, případně i zneškodňováni. Pokud se lidstvo již začalo přibližovat k metě probuzení, pochopení a vzestupu, byl mu zmaten jazyk, jak nás informují sumerské tabulky při stavbě Babylonské věže, nebo byli ti, kteří byli nositeli pravdy a poznání, prohlašováni za blázny, kacíře a paradoxně za služebníky Satana. Dnes takové osoby globální prediktor hanlivě označuje jako konspirační teoretiky… více

03.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 3: Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

Z historie trochu jinak, až k současnosti 3: Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

(3. díl)

Lidstvo muselo poslouchat své loutkovodiče "za plentou", a když se odchýlilo od nalinkované cesty, přišel na lidi "z ničeho nic" tvrdý trest ve formě nejrůznějších pohrom: teroristické útoky, války, smrtící epidemie, mory, živelné katastrofy, tsunami, sucho, povodně, potopa, pád asteroidu, ledopád, hladomory, revoluce. Neinformované lidstvo si doposud naivně myslí, že si tvoří samo svůj osud, že žije v demokracii, a že si dokonce volí své politické představitele… více

04.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 4: Cílená demoralizace a snižování frekvencí lidstva

Z historie trochu jinak, až k současnosti 4: Cílená demoralizace a snižování frekvencí lidstva

(4. díl)

Tak se anunnackým "bohům" podařilo za vydatného přispění preadamitů, reptiliánů, drakoniánů a dalších "vyspělých" mimozemských ras zotročit lidstvo a není divu, vždyť měli všechny trumfy v rukách: vysokou inteligenci, dlouhověkost, díky které mohli plánovat procesy řízení lidstva na stovky let dopředu, na rozdíl od lidského druhu a každého konkrétního člověka, kterému zbývalo jen nemnoho let v jeho životním cyklu, aby mohl něco udělat se svým nevyhovujícím statutem a to ještě za předpokladu, že byl existenčně zajištěn, měl dostatek času a energie k hledání pravdy, měl dostatečně velké intuitivní a analytické schopnosti k nalezení toho, co se to vlastně kolem něho děje… více

05.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 5: Co nejmenší závislost na špatném a zotročujícím globálním Systému

Z historie trochu jinak, až k současnosti 5: Co nejmenší závislost na špatném a zotročujícím globálním Systému

(5. díl)

Dlouhodobé a cílené vtahování vlivných a bohatých osobností, podnikatelů, politiků a vládců mimozemskými loutkovodiči do světa korupce, sexuálních úchylek a pedofilie diskvalifikovalo další vlivnou část lidstva a udělalo z ní beztvarou politicko-hospodářskou hmotu, lehce ovladatelnou a nemilosrdně vydíratelnou, která udělá a odsouhlasí vše, co temná síla a stínová vláda za oponou připraví. Vzhledem ke své nesvéprávnosti nakonec přijme tato "politická elita" jakýkoliv zákon, jakoukoliv nesmyslnou směrnici, která je jí podstrčena… více

06.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 6: Nebuďte pasívní, už není čas!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 6: Nebuďte pasívní, už není čas!

(6. díl)

Vesmír je kreativní prostor a božský experiment umožňuje, aby se každá bytost podle svého nastavení kreativně projevila, získala patřičnou zkušenost a pak si vybrala směr svého směřování. V dualitě jsou prakticky pouze dvě cesty. Cesta rozvoje svého ega, ztotožnění se s hmotným světem a upřednostnění hmotných principů nad duchovními hodnotami a spirituálními zákonitostmi. Na této cestě bytosti rozvíjejí svou hmotnou stránku, užívají si "všech výdobytků hmoty" a čím dál tím více zapomínají, na to, že jsou v prvé řadě duchovní bytosti… více

07.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 7: Kámo užívej!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 7: Kámo užívej!

(7. díl)

Zaráží mě, nebaví a je mi docela protivný výraz či pozdrav při loučení: "Tak užívej". Ne, že by měl člověk propadnout depresi a nihilismu, stranit se zábavy, neradovat se z milých lidí, pěkných věcí a maličkostí, ale euforické užívání si uprostřed našeho "pracovního tábora" mi připadne trochu přitažené za vlasy, když se "dozorce" tohoto tábora neustále snaží lidem na všech úrovních škodit, zhoršovat jim životní podmínky a ničit svobodného a kreativního ducha. Nemám chuť naplňovat zcela význam tohoto slova v situaci, ve které se nachází naše zem, naše společnost… více

08.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 8: Už toho bylo dost!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 8: Už toho bylo dost!

(8. díl)

Jak dlouho lidé budou snášet to neskutečné ožebračování, skryté zotročování a rozsáhlou manipulaci? Copak bude ta "očarovaná" většina do nekonečna věřit všem těm milým slovům, které se na lidstvo sypou z médií, od politických představitelů a církví? Copak stačí věřit sdělením jen proto, že se na vás dotyčný mile usmívá, přesladce hovoří a je to "známá autorita" nebo zavedená televizní či rozhlasová stanice? Kdy už mlčící většina konečně pochopí na čem je založen tento zrůdný babylonský otrokářský režim? Tento Systém nechce vaši spokojenost, blahobyt, zdravotní a důchodové jistoty, nemá zájem na vašem zdraví, nepodporuje čistou a vzkvétající přírodu a harmonickou sounáležitost s ostatními tvory na planetě… více

09.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 9: Jak na to (1. díl) – "Spojujte se a spolupracujte"

Z historie trochu jinak, až k současnosti 9: Jak na to (1. díl) – "Spojujte se a spolupracujte"

(9. díl)

Staří gnostici uvádějí, že archontí strategie, která tak strašně dlouho ovládala lidstvo, byla založena na principu, kdy vše bylo přetáčeno naruby. Lež se tak stávala pravdou, život smrtí, utrpení pak pro ně bylo radostí, místo Světla byla uctívána Temnota atd. Použijme nyní na "konci věků" jejich metodu obrácení a obraťme to, co již bylo obráceno, tedy jejich kardinální heslo, které jim zabezpečovalo naprostou dominanci nad lidstvem a udržovalo je v pozici, která jim umožňovala tisíce let nemilosrdně ovládat lidi, zotročovat je a vládnout jim – "Rozděluj a panuj". Jestliže tento jejich plán v sobě nesl tak obrovskou moc Temnoty, tak by měl zase opak zákonitě tuto moc demontovat a měl by v sobě nést stejně velkou sílu Světla… více

10.07.2020

Z historie trochu jinak, až k současnosti 10: Jak na to (2. díl) – Jsme Slované a naší zbraní je slovo

Z historie trochu jinak, až k současnosti 10: Jak na to (2. díl) – Jsme Slované a naší zbraní je slovo

(10. díl)

Na současné situaci na planetě a na zotročení lidí se nepodíleli jen Anunnakové, preadamité, reptiliáni, draconiáni ale další zlovolné entity, které jako Archonti působí ve spirituální oblasti frekvenčního spektra. Všechny tyto bytosti a entity spolu dlouhodobě vedli často nesmiřitelnou válku o moc nad planetou a o největší vliv nad lidskou rasou. Někdy vytvářeli krátkodobé "koalice" pokud si to jejich agenda vyžadovala a je paradoxní, že přes obrovské rozpory mezi nimi se vždy dokázali shodnout na jedné základní věci, totiž na tom, že "hloupé" a naivní lidstvo se nesmí za žádnou věc dozvědět o jejich existenci. Tím by se jim najednou objevil obrovský soupeř: Velká skupina probuzených odhodlaných lidí, masa poloprobuzených zmatených a masa neprobuzených, ale za to pořádně naštvaných lidí… více

11.07.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 1: Alexandr Veliký – bůh, polobůh, diktátor či služebník temných sil?

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 1: Alexandr Veliký – bůh, polobůh, diktátor či služebník temných sil?

(1. díl)

Encyklopedie ho uvádějí jako dobyvatele Perské říše a pravděpodobně největšího vojevůdce všech dob. Vrchol jeho dobyvatelské kariéry se datuje kolem roku 333 let před n. l. V mnoha filmech a románech se stal prototypem silného, nezlomného, odhodlaného muže, usilujícího o nemožné, a který je úspěšný, navzdory nepřekonatelným překážkám. Ale jaká je skutečnost? Když se svou armádou 40 000 mužů pochodoval ze západu na východ a dobýval vesnice a města jedno po druhém, často všechny muže, ženy i děti zabil nebo ženy a děti ušetřil, ale pak je prodal do otroctví. Ti, kteří ho poslouchali, byli odměňováni neskutečným bohatstvím, kdežto ti, kteří kladli odpor, byli brutálně vražděni… více

24.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 2: Boží hněv

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 2: Boží hněv

(2. díl)

Kdybyste zabili nebo zohavili člověka, budete odsouzeni a tvrdě potrestáni. Kdybyste zabili skupinu lidí, stanete se masovým vrahem a vyfasujete doživotí či trest smrti. Pokud ale zabijete milióny lidí, můžete se stát respektovaným diktátorem nebo přímo "bohem". Bible nám v této otázce sděluje řadu zajímavých svědectví… více

25.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 3: Boží láska

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 3: Boží láska

(3. díl)

Nevzdělané, nově vzniklé lidské bytosti byly lapeny v pasti otroctví nejhrubšího zrna, v područí strachu ze svého "Stvořitele". Podívejme se, jak dlouho trvá regenerace týraných zvířat a některá již nelze ani zachránit a vyléčit, jiná se budou po zbytek života úzkostlivě bát svého pána a to z oprávněného důvodu, protože je jejich pán bez zjevného důvodu bil a zraňoval. Bohové se dostali do velmi dominantní pozice, jež jim skýtala moc a nadvláda nad primitivním tvorstvem. Náš živočišný druh obdržel jasné pokyny: neptejte se, dělejte, co se vám řekne a chovejte slepou víru ve svého Stvořitele, a když budete pochybovat nebo nebudete poslouchat, bude následovat trest a to patřičně tvrdý. Gen násilí, který nám byl předán, a který v nás byl pečlivě rozvíjen, napomáhal bohům v zavádění jejich agendy – "rozděluj a panuj"… více

26.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 4: Božské metody ovládání lidstva – strašení, vydírání, vyhrožování a zabíjení

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 4: Božské metody ovládání lidstva – strašení, vydírání, vyhrožování a zabíjení

(4. díl)

Stvořitel – stvořitelé, kteří na Zemi vytvořili humanoidní druh otroků, aby pro ně vykonávali tvrdou práci v dolech a i na jiných místech, byli posedlí neustálou kontrolou nově vzniklého živočišného druhu. Nechtěli připustit, aby se lidé vymkli jejich kontrole, a protože byli stvořeni jako otroci, zacházelo se s nimi, jako s věcmi bez duše… více

27.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 5: K čemu nás nabádá bible!

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 5: K čemu nás nabádá bible!

(5. díl)

Jestliže Bůh řekl, že jsme se narodili v hříchu, vyznívá toto veškeré barvitě popisované vraždění v bibli arogantně, protože od Ježíše jsme naopak slyšeli: "Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem" a navíc máme ještě "nastavit druhou tvář". Co se to tady děje?! Ke které části bible se máme hlásit? První část je prosycena krví, násilím a agresivním vymáháním poslušnosti lidstva a ta druhá je zase znehodnocována mnohými vpisky cenzorů. Ukazuje se, že inspirací k sepsání této knihy nebyl božský duch a Bůh Vesmíru, ale agresivní, mocichtivá, manipulující vyspělá mimozemská bytost, posedlá představou, že musí stůj, co stůj udržet lidstvo pod svou kontrolou a později tuto roli převzala katolická církev se svými loutkáři za oponou… více

28.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 6: Zotročování lidstva má dlouhou tradici

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 6: Zotročování lidstva má dlouhou tradici

(6. díl)

Vítězná strana ve válce zotročovala celé národy, prodávala je do otroctví za zlato či za něco, na čem se obě strany dohodly, jako na férové ceně za tak cennou kořist v podobě lidí. Dnes se nám už při pouhém pomyšlení na takové zacházení dělá zle, ale přitom zapomínáme, že otroctví dosáhlo svého vrcholu až v posledních pěti staletích… více

29.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 7: Skrytě podporované násilí a otroctví

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 7: Skrytě podporované násilí a otroctví

(7. díl)

Zotročení jiného člověka je nepochybně tím nejodpornějším skutkem lidstva a nejbarbarštějším projevem genomu, který nám byl vložen do DNA, a který nám brání být plnohodnotnými lidmi, respektující kosmické zákony a být napojeni na vesmírnou rodinu Světla. Je na každém, aby tuto realitu přijal a tyto negativní sklony vědomě co nejvíce potlačil, dokončil svou evoluci tak, aby se ze škaredé housenky vyklubal krásný motýl. Je více než zarážející, že bůh Starého zákona nemá s otroctvím sebemenší problém. Naopak, při mnoha příležitostech dokonce poučuje lidi, jak se mají ke svým otrokům chovat, a jak mají udílet tresty těm neposlušným. Celá myšlenka otroctví je v bibli přijímána a vyznávána od jejího počátku až do konce Zjevení… více

30.06.2020

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 8: Novodobé otroctví

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 8: Novodobé otroctví

(8. díl)

V sedmnáctém století v Evropě platil obchod s otroky za "vznešené" podnikání, při němž "počestné" společnosti generovaly obrovské bohatství a způsobovaly postiženým lidem nevýslovné utrpení. Až na sklonku devatenáctého století jednotlivé státy pod tlakem osvícených aktivistů postupně vydávaly různé zákony o zrušení otroctví: Argentina 1813. Kolumbie 1821, Mexiko 1829. Jižní Afrika 1834, Spojené státy 1865. Ale teprve v roce 1948 vydaly Spojené národy "Všeobecnou deklaraci lidských práv", která v podstatě zakázala otroctví všude na světě. Nicméně Spojené národy v deklaraci zanechaly obrovskou mezeru a její napravení trvalo dalších osm let. Byly nuceny vydat další deklaraci, která řešila ještě instituce, jejichž činnost se podobala obchodu s otroky. Takže když vše shrneme, přijdeme k šokující skutečnosti: tedy k té, že otroctví bylo zrušeno v našem "svobodném a civilizovaném světě" až v roce 1956! Dnes ale otroctví stejně pokračuje, a to pod ekonomickým praporem… více

01.07.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

(1. díl)

Leonardo da Vinci riskoval ještě před pěti sty lety život pitváním mrtvol uprostřed noci, aby nakreslil vnitřní orgány. Církev měla naprostou moc nad životy lidí. Zabíjela a ničila všechno, co se neshodovalo s jejími představami "zbožného chování". Bohužel jsme toto chování přejali a "nábožně" ho praktikujeme dodnes. V posledních 1000 letech docházelo k těm nejkrutějším náboženským konfliktům v celých lidských dějinách. Pokud se nepoučíme z dávné historie a pokorně nepřijmeme skrývanou historickou pravdu, dávná poselství a neuvěřitelná fakta, která pro nás byla velmi pečlivě zaznamenávána tisíci dávnými, pověřenými písaři, tak zůstaneme uvězněni a zotročeni v cyklu neustále předávané nevědomosti, která nás bude i celou naši civilizaci neustále škrtit… více

05.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

(2. díl)

Vykopávky z Akkadu přinesly pozoruhodné nálezy. Nejvzácnější byla knihovna krále Aššurbanipala v Ninive, kde objevili 25 000 destiček s akkadskými texty, přičemž na mnohých stálo, že jsou to kopie dávných textů a badatelé byli přesvědčeni, že akkadština musela vzejít z ještě staršího jazyka, což potvrdila jedna z Aššurbanipalových tabulek, která nám prozradila: "Bůh písařů věnoval mi dar, jimž je znalost jeho umění. Byl jsem zasvěcen do tajů písma a tak umím číst složité tabulky v sumerštině. Rozumím tajuplným slovům v kamenných rytinách z časů před potopou."… více

06.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

(3. díl)

Skutečné úspěchy Sumerů vyšly najevo až poté, co byly přeloženy a přepsány nalezené destičky. Ohromující, ale i znepokojující je fakt, že vědění a neskutečně vyspělá věda byly lidem nejprve poskytnuty, aby urychlily lidstvu jejich evoluci a pak byly "nějak" zničeny. Některé informace nás přivádí do rozpaků a některé překladatele doslova zdrtily. Starý Sumer disponoval tisíci písaři, kteří se neustále činili, aby zachytili co nejvíce důležitých informací do mokrého jílu. Neúmyslně nám tabulky vypovídají o tom, jak byli Sumerové ovládáni svými náročnými bohy. Díky válečkovým pečetím s rytinami ve tvrdém kameni, které zanechaly jasný otisk v mokré hlíně, mohli dodávat výukové materiály učitelům a školám, které vedli UMMIA – "odborní profesoři"… více

07.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 4: Vznik planety Země

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 4: Vznik planety Země

(4. díl)

Všechno to začalo, praví sumerské texty, když byla sluneční soustava ještě mladá, tak Slunce sumersky APSÚ (ten, který byl na počátku), s jeho malým společníkem MUM.MU (ten kdož se narodil), Merkur a kousek dále TI.AMAT (Panna života) byli prvními členy sluneční soustavy a ta se postupně rozrostla "zrozením" tří planetárních dvojic: (Venuše a Mars), pak obří dvojice (Jupiter a Saturn) a také dvojice (Uran a Neptun). Do této sluneční soustavy, ještě nestabilní, vnikl (před 4 miliardami let) planetární vetřelec, kterého Sumerové nazvali NIBIRU a jak se přiblížil k vnějším planetám naší sluneční soustavy, tak začal být do ní vtahován… více

08.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 5: Nibiru

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 5: Nibiru

(5. díl)

Nibiru je neklidná planeta a její atmosféra je neustále vystavována ničivým vesmírným vlivům. Kosmické síly měli nepříznivý vliv na její atmosféru, půdu i obyvatele a velké části planety se postupně stávaly neobyvatelné. Sumerské keramické tabulky to popisují takto: "V atmosféře díra vyvstala, vzduch na Nibiru zřídnul, ochranný štít zmenšil se. V zemi rozbujel se svár, jídla a vody hojnost nebyla. Ze země jednota zmizela, mnoho obvinění zaznívalo. Deště byly zadržovány, větry duly silnější, prameny z hlubin nevyvěraly."… více

09.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 6: Mise Anunnaků na Zemi

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 6: Mise Anunnaků na Zemi

(6. díl)

V mocenském boji Anu a Alala usilovali, kdo se stane králem NIBIRU. Neúspěšný kandidát na vládce NIBIRU se rozhodl vydat na velmi riskantní cestu, aby našel zlato na záchranu atmosféry své planety, a aby přesvědčil ostatní o svých vladařských schopnostech… více

10.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 7: Anunnakové na Zemi

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 7: Anunnakové na Zemi

(7. díl)

Anu a obyvatelé Nibiru nemohli uvěřit, že Alalu žije a navíc je ohromila jeho tvrzení o zlatě. Nejstarší z mudrců jim připomněl, že se Alalu učil o planetě "Tiámat" a o hojnosti vody a zlata na ní. Tato zpráva je podnítila k tomu, aby ihned vyslali na Zemi kompletní expedici, aby výroky o zlatě prověřila a zřídila tam základnu. Ve vážné debatě rozhodovali o tom, kdo povede expedici. Enki byl prvorozený syn krále Ana a Enlil druhorozený, ale podle jejich zákonů o nástupnictví měl vyšší postavení Enlil, protože byl synem Ana a jeho nevlastní sestry. Nakonec padlo rozhodnutí, že první expedici povede Enki, jelikož byl lepším vědcem. Obnášelo to mnoho příprav, než konečně vyslali loď. Enki naplánoval a spočítal kurz: "Tabulku předurčení pro misi svou vytvořil"… více

11.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 44: Válka bohů 7

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 44: Válka bohů 7

(44. díl)

Abrahám byl do Sodomy vyslán jako zvěd, což dokumentuje i upozornění vůči Ninurtovi a Nergalovi: "Ibrum ať varování dostane". Mnozí historici v minulosti poukazovali na to, že použité zbraně ke zničení Sodomy a Gomory musely být jaderné. Toto podporují popisy následků v bibli, ale i obsah hliněných destiček, které velmi detailně líčí, co se ve skutečnosti odehrávalo. Když zkáza započala, tabulky nám sdělují, že "tisíc sedm set třicet šest byl počet roků pozemských v době té". To klade tuto událost do roku 2064 let před n. l., kdy došlo ke zničení měst Sodomy a Gomory a také k završení dnů Abraháma… více

21.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 8: Prehistorie lidstva

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 8: Prehistorie lidstva

(8. díl)

A tak se dostáváme do okamžiku, kdy začíná skutečná prehistorie lidstva. Bylo to dlouho před stvořením prvního "Adama". V tomto čase operovali Na Zemi stateční průzkumníci – astronauti, kteří si uvědomovali, že úspěšnost jejich mise je pro jejich planetu Nibiru otázkou života a smrti… více

12.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 9: Technologie Anunnaků

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 9: Technologie Anunnaků

(9. díl)

Anunnakové na Nibiru z přivezeného zlata ihned vyrobili práškovou směs, kterou rozptýlili v atmosféře. Plánovaný experiment přinesl sice veliký úspěch, ale nyní potřebovali zlata mnohem víc, aby poškozenou atmosféru uvedli zcela do původního stavu… více

13.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 10: Anunnakové a Igigové

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 10: Anunnakové a Igigové

(10. díl)

Anunnakové poslali na zemi další expedici s padesáti průkopníky a mezi nimi byly i ošetřovatelky v čele s Ninmach, nevlastní sestrou Enkiho a Enlila. Ninmach byla lékařka a zasvěcená bytost, která znala tajemství života a smrti a uměla i oživovat mrtvé. V sumerských tabulkách se můžeme setkat s celou řadou konkrétních situací, kdy Anunnakové přiváděli někoho zpět k životu… více

14.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 11: Těžba zlata

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 11: Těžba zlata

(11. díl)

V mnoha nově objevených nalezištích zlata v jižní Africe bylo zjištěno, že nerosty a rudy se těžily již ve starověku. Přizvaní archeologové zjistili radiokarbonovou metodou stáří těžby na 8 000 let před Kristem. Týmy archeologů tento neočekávaně vysoký věk nálezů zaskočil. Proto rozšířili výzkum na další oblasti. Na západních svazích Lion Peaku objevili jeskyň. Podle zuhelnatělých zbytků určili zde dobu těžby na 20 až 26 000 let před Kristem. Pak odebrali vzorek v místě, kde se s těžbou začalo. Vzorek odeslali do laboratoře a výsledek jim vyrazil dech. 41 250 let před Kristem plus – mínus 1 600 let! Další nálezy posunuly věk na 50 000 let. Nakonec badatelé vyslovili přesvědčení, že začátek těžby kovů ve Svazijsku spadá s největší pravděpodobností do období 70 000 až 80 000 let před Kristem a celá jižní Afrika se stala kolébkou technického pokroku asi před 100 000 lety. To jsou údaje, které jsou samozřejmě v přímém rozporu s tím, co se nám stále snaží vnutit mainstreamová věda… více

15.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 12: Když "bohové" jak lidé pracovali

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 12: Když "bohové" jak lidé pracovali

(12. díl)

Zpočátku byla planeta liduprázdná a hrstka Anunnaků musela sama tvrdě pracovat. Hovoří o tom epos – "Když bohové jak lidé pracovali"… více

16.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 13: Stvoření člověka 1

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 13: Stvoření člověka 1

(13. díl)

Pozoruhodný je tento zápis v jílu, který pojednává o událostech zhruba před 350 000 lety, nedlouho před tím, než se objevil na Zemi "Homo sapiens". Nedostatek pozornosti vůči problémům nižších "bohů – Anunnaků" a jejich těžká práce vedli k jejich vzpouře a povstání. Už toho měli dost! Anu však dal jasně najevo, že těžba zlata je nutná a práce musí pokračovat, vždyť na ní záviselo jejich přežití na Nibiru. Nejvyšší Anunnakové s nimi tedy začali vyjednávat a zkoumat různá řešení. Snad mohli unavené horníky – Anunnaky poslat domů nebo mohl Enki vymyslet nové a účinnější stroje. Vypadalo to, že situace nemá žádné reálné řešení, ale nakonec přišel klíčový okamžik v dějinách lidstva… více

17.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 14: Stvoření člověka 2

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 14: Stvoření člověka 2

(14. díl)

Než Enkimu dovolili přistoupit ke "stvoření" dlouho se rokovalo o tom, zda by jim Bůh dal takové znalosti, kdyby nechtěl, aby je využili ve svůj prospěch. Jedna strana v čele s Enlilem tvrdila: "Vážná je to věc, zálibu v ní nenacházím, děl Enlil. S moudrostí tou vyrábějme nové nástroje, však nové bytosti netvořme. Pravidlům pro putování mezi planetami příčí se, pravidly pro příchozí na Zemi, ona zakázána byla. Těžit zlato bylo cílem naším, nahradit Otce veškerého počátku nikoli!: Druhá strana byla reprezentovaná jeho bratrem Enkim ale i Ninmach, která zase prosazovala: Moudrostí a pochopením Stvořitel všeho, naší životní esencí naplnil, za jakým účelem toho schopni jsme, když ne proto, k čemu předurčeni jsme? S tím, co naší esenci přidáno bylo, my nástroje a kočáry zdokonalili, zbraněmi hrůzy jsme hory rozechvěli, nebe zlatem hojíme." Nakonec bylo rozhodnuto, že tento spor posunou dál a předloží ho starším z Nibiru, aby rozhodli oni… více

18.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 15: Stvoření člověka 3

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 15: Stvoření člověka 3

(15. díl)

Enki si nově stvořeného tvora zamiloval. V jeho osobnosti můžeme spatřit svérázného tvořivého vědce, který cítil ke svému "Adamu" velkou náklonnost a chtěl pro něj získat to nejlepší. Postoj Enlila byl mnohem pragmatičtější a vnímal tuto stvořenou bytost jako primitivního člověka, stvořeného pro těžkou práci a zotročení. Tento rozdílný pohled na lidskou populaci obou nejvyšších Anunnaků se později stal předmětem velkých neshod mezi těmito "božskými" bratry a vždy rozděloval Anunnaky na dvě frakce s rozdílným pohledem na to jakým směrem se má lidstvo vyvíjet, co mu ještě bude dovoleno a kolik vědění mu bude poskytnuto. Tyto dvě síly s naprosto antagonistickým přístupem kolem nás pulzují dodnes… více

19.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 16: Stvoření člověka 4

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 16: Stvoření člověka 4

(16. díl)

Ze studií mitochondriální DNA a chromozomu Y již víme, že první lidé Homo Sapiens se objevili před 200 000 lety. Mezi sumerskými destičkami a biblí můžeme uvidět četné paralely, včetně stvoření Adama. Je to zarážející, zejména když si uvědomíme, že tyto tabulky většinou předchází bibli 2 000 let a více. Tady se dovídáme pro některé – strašnou pravdu, která by nás ale měla vytrhnout ze stavu chaosu a zmatku, v němž se jako druh nacházíme. To, že našemu "stvoření" velmi přispěli vyspělé bytosti s pokročilými znalostmi a my jsme je od počátku začali uctívat jako nejvyššího Boha, ať už dobrovolně nebo povinně, tak jsme zaměnili skutečné božské principy za principy světské a přízemní. Tomuto zbožštění napomohl postoj celé řady "těchto bohů" Anunnaků, kterým se zalíbil ješitný a povýšený přístup k lidstvu a postupem času se stále více nechávali uctívat proti vůli vrchního velitele na planetě Zemi – Enlila… více

20.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 17: Stvoření člověka 5

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 17: Stvoření člověka 5

(17. díl)

Enlil se procházel ve stínu stromů v Edinu a hledal dva pozemšťany. Když je potkal, uviděl, že jsou odění do zástěr z listí, které vytvořila Ti-Amat. V této fázi se tito pozemšťané už naučili spoustu věcí od jeho bratra Enkiho. Z toho Enlil vyvodil, že jim někdo podsouvá vědění a informace, což Enlil důrazně zakázal. Vyhnal je z Edinu za to, že začali být příliš informovaní a připojil přísnou výstrahu, že se nesmí spolčovat se zlým hadem a nechávat se svést jeho snahami a sliby, že jim zprostředkuje poznání a naučí nejrůznější dovednosti. Tady vychází najevo, kdo byl tím hadem. Byl jím Enki, tvůrce a "stvořitel" lidstva, který podle Enlila byl ztělesněním ďábla, zatímco Enlil se od této chvíle stává "bohem strachu a pomsty", který dělá vše, aby lidi utiskoval, ovládal a bránil jim v poznání… více

21.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 18: Střet s obří kometou a asteroidy

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 18: Střet s obří kometou a asteroidy

(18. díl)

Těsná blízkost průchodu Nibiru kolem většiny planet naší sluneční soustavy, vzniklé gravitační poruchy a vytržené asteroidy z pásu asteroidů způsobily obrovský rozruch a velké škody na Měsíci, Zemi a zejména na Marsu, které na něm zřejmě zapříčinily ztrátu atmosféry a odtržení části zemské kůry. Z tabulek se dozvídáme, že k těmto událostem došlo v 80. šaru po prvním přistání Anunnaků na Zemi. To by znamenalo 288 000 let po jejich příletu a z našeho pohledu před 155 000 roky… více

22.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 19: Tradice otrocké síly

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 19: Tradice otrocké síly

(19. díl)

Anunnakové v Edinu byli stále nespokojenější a připadalo jim, že jsou zavaleni prací a nyní zase oni začali požadovat pomoc ze strany otrockého druhu. Ninurta odletěl na jižní výběžek Afriky a zmocnil se několika pozemských otroků pro potřeby svých přátel v Edinu. Tak vlastně započala tradice "nekonečného" využívání otrocké síly z Afriky, která sužovala moderního člověka v příštích tisíciletích. Připomíná to výjev ze 17. Století, kdy se otroctví stalo jedním z nejvýnosnějších obchodů a kdy byli afričtí otroci chytáni jako zvířata proto, aby je odváželi a prodávali do vzdálených zemí… více

23.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 20: Adapa – "první civilizovaný člověk", Ka-in a Abel

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 20: Adapa – "první civilizovaný člověk", Ka-in a Abel

(20. díl)

Adapa a Titi potomci Enkiho byli vychováváni jako anunnacké děti. Enki je se svou chotí Ninki naučili všem dovednostem Anunnaků. Byl spokojen s tím, že nový druh pozemšťana byl civilizovaný a inteligentní, proto nechal přivést z Nibiru všechna možná semena a domácí zvířata, aby mohli pozemšťané pro sebe i Anunnaky pěstovat nejrůznější plodiny a osvojili si zemědělství. Podle tabulek se toto odehrávalo v době 108 000 let před Kristem. Zajímavé je, že právě v tomto čase došlo podle antropologických nálezů k nepochopitelnému evolučnímu skoku ve vývoji Homo Sapiens. Pozoruhodné je, že stejně nepochopitelný evoluční skok se v té době odehrál v botanické říši. V té době se najednou objevili krytosemenné rostliny a druhy, které se do té doby na Zemi nevyskytovaly. Vysvětlením všeho se nabízí Enkiho "genetický experiment" a dovoz nejrůznějších obilovin, plodin a semen ovocných stromů z Nibiru, o kterém se tabulky zmiňují… více

24.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 21: Marduk

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 21: Marduk

(21. díl)

V 95. šaru měli Adapa a Titi syna, kterého pojmenovali Seti. Dohromady se jim narodilo ještě třicet synů a třicet dcer. Tito potomci se zdárně množili, pracovali jako oráči a pastýři a zajišťovali všem potřebnou potravu. Adapa první civilizovaný člověk "Homo sapiens sapiens" zemřel ve 108. šaru roku 55 000 před naším letopočtem. Žil 15 šarů, takže se musel dožít 55 800 let. Marduk se v té době zamiloval do pozemšťanky a stal se prvním Anunnakem, který si vzal pozemšťanku za ženu, což opět způsobilo bouřlivou odezvu mezi Anunnaky. Marduk se musel vzdát svého následnictví na Nibiru a do celé záležitosti dokonce zasáhl nejvyšší Anu… více

25.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 22: Ziusudra

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 22: Ziusudra

(22. díl)

Ukazuje se nám promiskuitní a vysoce sexuální rys Enkiho povahy, znovu se vynořuje na světlo a vyvolává další spory. Enki opět vkládá svůj genofond do lidského druhu. Svedl krásnou Batanáš, která mu porodila syna jménem Ziusudra. Podobně jako Adapa – Enkiho první lidsko-anunnacký potomek, byl i Ziusudra velmi bystrý, vykazoval značnou inteligenci a Enki tohoto chlapce, který vypadal, jakoby mu "z oka vypadl", úplně zbožňoval. Popis dítěte nám dává podrobnou představu, jak Enki vypadal… více

26.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 24: Potopa světa 1

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 24: Potopa světa 1

(24. díl)

Enki a jeho nevlastní sestra Ninmach zamířili do Abzu, a tam začali shromažďovat všechny životní formy, které byly na Zemi, aby je posléze mohli obnovit. "Samčí a samičí esence a vejce života sbírali, do bezpečné úschovy je dali, než Země oběh vykoná, by potom ty druhy, pomocí sloučení, opět oživili. V Sipparu všichni Anunnakové se sešli, den Potopy očekávali." Enki ale ještě neskončil. Krev jeho krve Ziusudra měl být zanechán svému osudu na Zemi, aby zahynul. Sumerské tabulky nám líčí velmi podrobně, jak daleko Enki proti zákazu Enlila zašel, aby Ziusudrovi pomohl, jak mu sdělil přesné plány na postavení lodi, včetně toho co má vzít dovnitř lodi… více

01.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 25: Potopa světa 2

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 25: Potopa světa 2

(25. díl)

Potopa světa se udála ve 120. šaru, 432 000 let po přistání, tedy přibližně 11 000 před naším letopočtem, kdy i podle konzervativních vědců došlo ke zničení světa velkou povodní. V té době bylo Ziusudrovi už 10 šarů, tedy 36 000 pozemských let. Podle tabulek tato katastrofa byla důsledkem kosmické události, kdy se obří planeta Anunnaků na své 3 600leté oběžné dráze kolem Slunce, přiblížila k Zemi blíže než obvykle. Tabulky nám sdělují verzi, že to byla přírodní katastrofa, které Anunnakové pouze zneužili ke zničení výsledku svého problematického stvoření, otrockého druhu zvaného člověk. Je ale otázkou, zda Anunnakové nebo jiná mimozemská skupina těmto událostem "trochu nepomohla"… více

02.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 26: Po potopě

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 26: Po potopě

(26. díl)

Trvalo mnoho let, než vody úplně ustoupily. Sedimentace po takové události musela být obrovského rozsahu. Vše bylo pokryto velkou vrstvou hornin, hlíny a bahna. I v Abzu a Edinu se vše ztratilo pod vrstvou bahna. Všechna města v celé Mezopotámii byla pohřbena pod blátem a naplaveninami. Mohutná kamenná plošina v Cedrových horách byla ale dále na svém místě a dala se používat, protože ležela mnohem výše, než ostatní osídlení. S největší pravděpodobností se jedná o starodávnou kamennou plošinu v Baalbeku na severovýchodě Libanonu… více

03.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 27: Pyramidy v Gíze

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 27: Pyramidy v Gíze

(27. díl)

Ninurta operoval v Andách už před potopou, když sem odešel za Ka-inem. Jeho potomci ho tady uctívali jako svého božského ochránce. Místní lidé, kteří vysoko v horách přečkali Potopu světa, mohli být ihned využiti ke sbírání zlatých valounů a navíc zlato uměli zpracovávat a vytavovat… více

04.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 28: Velká pyramida

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 28: Velká pyramida

(28. díl)

Největší pyramida v sumerských textech je nazývána jako Ekur: "Dům, který je jako hora", nazvali jej, majákem, až do nebe byl. Poselství, že Anunnakové Potopu přežili a zvítězili, hlásal navěky. Nové Místo nebeských kočárů nyní zlato zpoza všech moří přijímat může, z něj v kočárech na Nibiru bude zlato dováženo, by Nibiru zajistilo přežití… více

05.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 29: Anunnakové po potopě

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 29: Anunnakové po potopě

(29. díl)

Anunnakové byli zcela zaujati rodinnými tahanicemi a spory o území a podíl na moci. Lidé se pravidelně mísili s Anunnaky i s Igigy. Na základě toho se kříženci domnívali, že se jim dostane stejného zacházení, jako bohům v protikladu s podřadnými "lidskými otroky". Následovalo dlouhé období nestability. Většina konfliktů se týkala území a rozdmýchával je Marduk spolu s Igigy. Vznášeli nejrůznější požadavky a neustále porušovali dohodnutá pravidla. Tabulky popisují různé bitvy, ve kterých byly nasazeny světelné a atomové zbraně, které v té době neměly být (podle našich "vědců") v té době k dispozici… více

06.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 30: Boj Inanny a Marduka

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 30: Boj Inanny a Marduka

(30. díl)

Inanna Marduka do boje vyzývala. Za smrt milého svého, pomstít se chtěla. I stalo se, že válka se zběsilostí dosud nevídanou, mezi oběma klany propukla. Inanna zahájila válku tu a ve své lodi nebeské nad panstvími Enkiho synů přelétala. Na pomoc Ninurta jí přišel, ze svého nebeského ptáka na nepřátelské bašty pálil zhoubné paprsky. Z nebe spalujícími blesky a ničivými hromy útočil. V Abzu vše z řek vyplavil, dobytek na poli rozptýlil. Na sever, na místo s umělými pahorky, se Marduk uchýlil, v závěsu za ním, Ninurta na tamní obydlí jedovaté střely chrlil. Jeho zbraň co-trhá-lidi-na-kusy v těch zemích lidi o smysly připravila. Průplavy, jež říční vodu vedly, do ruda zbarvily se krví. Zatímco pustošivé boje na sever se šířily, Marduk v Ekuru se uzavřel. Gibil pro něj neviditelný štít vymyslel, Nergal jeho vševidoucí oko na nebe vynesl… více

07.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 31: Nový plán Anunnaků

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 31: Nový plán Anunnaků

(31. díl)

Doba se na Zemi od základu změnila a vše vypadalo jinak. Pozemšťané se hojně rozmnožovali a odcházeli z hornatých oblastí do nížin. Počet čistokrevných Anunnaků byl velmi malý a navíc se potýkali na všech frontách se stále většími problémy. Vzájemné konflikty, velká spousta lidí, kteří neustále vznášeli nejrůznější požadavky a problematické zásobování potravinami znamenalo, že Anunnakové stále více ztráceli kontrolu nad lidstvem. Museli vytvořit nový generální plán, jak ovládnout situaci a jak zajistit, aby lidé zůstávali na svých místech a poslouchali svoje "bohy". Nevěděli si s celou situací rady, tak si vyžádali moudrost Anovu… více

08.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 32: Počátky Starého zákona

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 32: Počátky Starého zákona

(32. díl)

Anunnakové se rozhodli vyřešit svou problematickou situaci po Potopě na Zemi tak, že zavedli institut podřízených králů a vysokých kněží. To objasňuje původ královského majestátu, a tak ze starověkých kultur vyvstali králové a královské rodiny. Král, byl vládce, nově stanovený Anunnaky, sděloval lidu jejich vůli a vynucoval ji. Tady lze spatřit počátek Starého zákona a tímto způsobem začali "bohové" ovládat lidstvo. Od tohoto okamžiku hráli i kněží neméně důležitou roli v ovládání lidí. Jejich úkolem bylo osvojit si "tajné vědění" a naučit lidstvo, aby slepě a pokorně poslouchalo. Enkiho tendence skrytě pomáhat lidem, zřejmě vedla k založení "tajných společenství" jejichž původ byl vystopován až do Edinu. Byl to ostatně ten "had", který neustále toužil povznášet lidstvo (a možná ho také mít k dispozici v soupeření s Enlilem, jako svoji skrytou kolonu)… více

09.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 33: Vzestup lidstva

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 33: Vzestup lidstva

(33. díl)

Po Anově odjezdu podnikl Marduk kroky, aby prosadil svůj právoplatný nárok na světovládu, kterou mu kdysi slíbil Enki, na samém počátku jejich působení na Zemi. Z důvodu nejrůznějších okolností, ale Marduk byl vždy z rozdělení moci a odpovědnosti vždy nějakým způsobem vynechán. Proto nakonec ztratil nervy a rozhodl se vzít si, co mu "právem" náleželo. Nelze se divit, že k osobě Marduka přistupoval Enki i Enlil s nejistotou, protože oba podvědomě věděli, že jeho vznášené požadavky jsou víceméně legitimní. Ovšem jeho výbojné metody již tak legitimní nebyly. Doba, která nastala, byla zázrakem civilizace. Takzvaný "primitivní člověk" vyšel z jeskyně a začal vykazovat velmi vysokou míru inteligence, kdy k němu široké vědění a bystré chápání moderních věd přišlo takřka přes noc… více

10.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 34: Babylonská věž

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 34: Babylonská věž

(34. díl)

Zklamaný Marduk se rozhodl, že si postaví svoje svaté město. Zmíněným městem byl Babylon. Svolal své stoupence a Igigy. Stavěli věž, která měla dosáhnout až do nebe. Tady je jasná paralela s textem v bibli, který je takřka identický s tím, jak to popisují sumerské hliněné destičky: "Bůh sestoupil, aby zničil jejich věž a zmátl jejich řeč, protože, kdyby se jejich dílo zdařilo, pak by nechtěli ustoupit od ničeho, co by si usmyslili provést. Ten zlý plán nutno zarazit"... Velmi matoucí slova pro ty, kteří očekávají, že jejich "všemilující Bůh" bude chtít pro svoje stvoření jen to nejlepší. Po vyhnání z Babylonu se Mardukovým předmětem zájmu stal Egypt. Ze starodávných textů vyplývá, že anunnačtí bohové vládli Egyptu přibližně 12 300 let a jejich nadvláda započala prakticky ihned po Potopě. Marduk byl egyptským bohem ještě předtím, než začal usilovat o moc v Babylonu, ale po svém návratu do Egypta zjistil, že jeho bratr Ningišzidu tam mezitím všechno změnil… více

11.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 35: Ningišzida a Egypt

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 35: Ningišzida a Egypt

(35. díl)

"Jít do země za oceánem se Ningišzida rozhodl, se skupinou stoupenců svých, on tam šel. Šest set padesát pozemských let byl v té době letopočet, avšak v panství novém, kde Ningišzidu "Okřídleným hadem" zvali, nové počítání započalo. V Zemi dvou úžin, druhá oblast pod nadvládou Marduka založena byla, v letopisech První oblastí jakožto Magan, Země kaskádovité řeky, byla uváděna. Mezi lidmi Druhé oblasti, když jazyky zmateny byly, Hem-Ta, Tmavě hnědá země, od té doby se jí říkalo a "Neteru", "Hlídači" byli Anunnakové v nové zemi zváni. Marduk jako "Ra, Zářivý", uctíván zde byl, Enki jako "Ptah", Zakladatelem, byl veleben."… více

12.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 36: Marduk/Ra od začátku chtěl vtisknout své zemi nový ráz

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 36: Marduk/Ra od začátku chtěl vtisknout své zemi nový ráz

(36. díl)

V době, kdy Marduk přebíral vládu nad Egyptem, měl už celou zemi pro sebe. Sever a Jih byly sjednoceny a on začal budovat svoji dynastii jako veliký bůh "Ra" – Zářivý. Snažil se své zemi vtisknout svůj ráz. Nejdříve odstranil tvář Ningišzidy ze sochy sfingy a nahradil ji tváří svého syna Asara. Marduk ale šel ještě dál, když nahradil šedesátkovou soustavu desítkovou, aby odlišil svou zemi od ostatních. Rozdělil tak rok na deset period a sledování Měsíce nahradil sledováním Slunce. Je jasné, že Marduk byl velmi nadaný, ale zároveň velmi frustrovaný jedinec, který si tímto kompenzoval všechna ta léta přehlížení… více

13.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 37: Mardukův nástup k moci

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 37: Mardukův nástup k moci

(37. díl)

Marduk začal tvrdit faraónům, že jim může zajistit cestu do nebe, aby mohl od nich vyžadovat ještě větší chválu a poslušnost. Nadiktoval text známý jako Kniha mrtvých, v níž králům poskytoval návod, jak se mají dostat k "nebeským bárkám", které je přivezou do posmrtného života na jiné planetě. Na oplátku Marduk/Ra požadoval naprostou poslušnost. Následně prohlásil, že všichni králové musí být z poloviny lidé a z poloviny bohové. "Nechť králové mé oblasti z potomstva Neterů jsou, nechť oni posmrtnou cestu na Nibiru podniknou." Posmrtný život, který Marduk nabízel svým faraónským králům, byla výsada cestovat na Nibiru a tam žít jako Anunnakové věčně. Tuto nesmrtelnost nesmíme slučovat s duchovním životem, Duchem a Bohem. Posmrtný život, který Marduk nabízel, byl fiktivní realitou spojenou s planetou, ze které pocházel… více

14.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 38: Válka bohů 1

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 38: Válka bohů 1

(38. díl)

Marduk zašel tak daleko, že se vyhlásil za nejstaršího z nebe, nejpřednějšího z dávných dob. Tvrdil o sobě: "Jsem Pán věčnosti, jenž nekonečnosti dosáhl, všem bohům předsedající, ten, jenž nemá sobě rovna. Ra nad všechny bohy." Převládla jeho megalomanská povaha a začal věřit, že je nesmrtelným bohem, který je mocnější, než ostatní bohové. To je další drsná připomínka aspektu naší lidsko-anunnacké DNA, který nám připomíná tisíce bezohledných vojevůdců a diktátorů, napříč celými lidskými dějinami. Marduk se ve svém tažení za mocí odpoutal od všeho tak moc, že ho nešlo dostat zpátky na zem. Tvrdil, že nadchází doba jeho nebeského znamení (věk Berana 2220 let př. n. l. – 60 let př. n. l.). Anunnakové se rozhodli, že se sjednotí proti Mardukovi a postaví se mu… více

15.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 39: Válka bohů 2

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 39: Válka bohů 2

(39. díl)

Započala válka bohů, v níž sehrálo klíčovou roli lidstvo. Anunnakové potřebovali najít mezi lidmi silného vůdce, který by vedl jejich armády proti Mardukovi. Inanna ho "objevila" a Enlil z něj učinil krále s "korunou a žezlem" a pojmenovali ho Šarru-kin. Svět ho zná jako Sargona I., prvního mocného krále Akkadu. Tabulky nám popisují, že bylo založeno nové sjednocené město s názvem Agade (Akkad). Tak započala slavná Akkádská říše v čele s králem Sargonem I. Jeho úkolem bylo zajistit poslušnost všech lidí v Mezopotámii. Historikové dobře vědí o jeho mnohých ohromujících vítězstvích a z tabulek se můžeme dozvědět, jaký to mělo průběh… více

16.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 40: Válka bohů 3

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 40: Válka bohů 3

(40. díl)

Boje mezi bohy téměř vždy zahrnovaly i lidstvo, které často netušilo, proč vlastně válčí se svými sousedy. Tento lidsky nevysvětlitelný čin agrese jedné skupiny pozemšťanů proti druhé, iniciovaný jejich bohem, ustavil vzorec chování pro mentálně se vyvíjející lidstvo. Lidská civilizace, která se vynořovala z doby temna, vnímala toto počínání, jako něco normálního. Bůh přikázal a nabádal lidi, aby napadali příslušníky svého "živočišného druhu" a tak jim to připadalo jako něco naprosto normálního a správného. Poskytoval lidem záminku, aby se postavili všem těm "hříšným, zlým" a všem těm, kteří neplní jeho vůli. Jenže bohů bylo více a i jejich vůle byla často rozdílná. To pozemšťany uvádělo z hlediska toho, čemu a komu mají věřit do velkého zmatku… více

17.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 41: Válka bohů 4

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 41: Válka bohů 4

(41. díl)

Doba před nástupem věku Berana se ocitla v sevření chaosu a zmatku: "Poté co Marduk, Amunem se stal, království v druhé oblasti se zhroutilo, chaos a zmatek vládu převzaly." Po vyhlazení města Agade zavládl v první oblasti rozvrat a zmatení. První království bylo v rozkladu, města bohů, do měst člověka přecházela. Na daleká místa se vláda přesouvala. Ve městě Uru krále nového jmenovali, aby jako mírotvůrce působil, rovnost na svých územích nastolil, násilím a svárům konec učinil… více

18.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 42: Válka bohů 5

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 42: Válka bohů 5

(42. díl)

Podle sumerských textů vychází konečně najevo, že hlavními protagonisty ve svatých válkách bible byli stoupenci Enlila, kteří bojovali proti těm, které ovládal Marduk. Oba "bohové" si počínali přísně a velmi krutě v udílení trestů a odměn svým lidským vyznavačům. Otroci, které jako nový druh Anunnaci stvořili, aby jim pomáhali těžit zlato pro záchranu jejich planety, teď začali "přetvářet" na válečné nástroje. Marduk dospěl do konečného bodu, z kterého již nebylo návratu. Povolal do svého milovaného Babylonu všechny "dostupné" Anunnaky, aby ho zde ustanovili novým vládcem planety, na základě rodového nibirijského práva a "kosmologických zákonů". Právě končil věk býka (Enlila) a začínala éra (Marduka)… více

19.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 43: Válka bohů 6

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 43: Válka bohů 6

(43. díl)

Bohové z rodu Enlila očividně využívali Abraháma a jeho synovce jako informátory, aby získali zprávy o činnosti Marduka a jeho stoupenců. Při několika příležitostech v bibli čteme, že za Abrahámem přišli andělé, kteří se ptali na chování lidí v jednotlivých městech. Dvě města, o kterých se bible zmiňuje velmi obšírně, byla Sodoma a Gomora. Byla to dvě města z celé řady měst pod Mardukovou nadvládou. Hrozilo, že se v nich může sešikovat mnoho pobouřených lidských Mardukových přívrženců, kteří by mohli převzít moc nad institucemi v zemi i kontrolu nad Enlilovým kosmodromem. Když se podíváme na tuto zeměpisnou oblast, dávají všechny tyto informace hluboký smysl. Marduk vládl Egyptu a Sinajský poloostrov s kosmodromem ležel prakticky jen kousek na východ od něj, zatímco města Sodoma a Gomora jsou kousek severněji nad Sinají a tudíž představovala skvělou strategickou pozici pro útok na Enlilův kosmodrom… více

20.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 45: Válka bohů 8

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 45: Válka bohů 8

(45. díl)

"Zlý vítr z nebe chmurně snášel se. Slunce na obzoru temnotou on vymazal." Musíme si znovu připomenout, že tato slova byla napsána dávno předtím, než někdo zapsal první slovo bible. Je velmi těžké si představit, že by popisy událostí v bibli pocházely z nějakého jiného zdroje, než události, které zavdaly podnět k napsání sumerských tabulek. Popis nukleární zkázy je jednoznačný. Nukleární vítr všude rozséval nukleární prach, který vnikal do každé štěrbinky a skulinky. Nikdo se před ním neschoval. Rozsah pohromy Anunnaky šokoval… více

22.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 46: Válka bohů 9

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 46: Válka bohů 9

(46. díl)

Rané americké kultury Aztéků pořádali kruté obřady, kdy kněží vytrhávali lidem ještě tepající srdce. Při jednom takovém rituálním obřadu usmrtili až 20 000 zajatců. Není důvod si myslet, že takové věci dělali sami od sebe. Tyto hrůzné činy lidí byly odrazem "kontraktů", které uzavřeli určití lidé s bohy. Zdá se, že tyto barbarské praktiky se začaly ukazovat mnohem masívněji po roce 2064 př. n. l., poté, co vládu nad planetou převzal Marduk, který byl zřejmě spirituálně úzce spojen s temnými archontskými silami, s drakoniánsko-reptiliánským fenoménem a tyto entity musel těmito rituály energeticky dotovat. Proto byly Lidstvu také vnucovány zbytečné války, agresivní násilí, celoplanetární satanské rituální obřady… více

23.06.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 23: Před potopou světa

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 23: Před potopou světa

(23. díl)

Byla to chvíle, v níž Enlil tajně doufal, příležitost zničit hordy pozemšťanů, kteří pouhým počtem ovládli svět. Anrnnakům a Igigům, kteří se rozhodli zůstat, bylo doporučeno, aby se uchýlili do vysoko položených oblastí a tam přečkali katastrofu. Pak nastala kritická chvíle, Marduk a synové Enkiho i Enlila se rozhodli zůstat na Zemi. Také Ninmach s hrdostí oznámila, že zůstane… více

27.05.2020

Zkáza Velké Tartarie – 1. část

Zkáza Velké Tartarie – 1. část

(Článek 6)

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že NÁROD, který nezná svoji historii, nemůže mít ani budoucnost. Současná oficiální ruská historie, jak je učena ve školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou koncepcí historie na zakázku Romanovců… více

19.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 2. část

Zkáza Velké Tartarie – 2. část

(Článek 7)

Než budeme pokračovat v našem pátrání po příčinách konce Tartárie, zastavme se chvíli v čase někde kolem roku 1815. V tu dobu totiž na Zemi s největší pravděpodobností došlo k jakési obrovské katastrofě světového významu, o níž nám oficiální historie nic neříká a navíc nás mystifikuje. Důsledky této katastrofy však známe velmi dobře: ne statisíce, ale pravděpodobně miliony lidských životů. Rok 1816 později dostal jméno "Rok bez slunce". Tehdy došlo ke klimatické anomálii, která postihla velkou část severní polokoule. Neobyčejné počasí trápilo celou západní Evropu, Turecko a východ Severní Ameriky… více

20.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 3. část

Zkáza Velké Tartarie – 3. část

(Článek 8)

Budeme-li se pohybovat dále na severozápad, rozeznáme velké množství drobnějších rýh, které způsobily s největší pravděpodobností trosky. Velmi dobře jsou vidět u jezera Čany. Podobné jsou pak v okolí města Omsk, rovněž u Tobolska a také na území severního Kazachstánu v okolí města Rudnyj. Ani tyto fragmenty však nebyly malé, soudě podle rýh, které po sobě zanechaly. Kapkovitý tvar rýh (tmavé plošky) jasně ukazuje na pád tělesa, nikoliv na stopy po ledovci. Vzhledem k tomu, že všechny stopy, tedy ony velké i tyto drobnější, jsou ve stejném směru a lze předpokládat, že všechny objekty spadly v tutéž dobu… více

21.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 4. část

Zkáza Velké Tartarie – 4. část

(Článek 9)

Na západě Kurganské a jihovýchodu Čeljabinské oblasti je nápadný ještě jedený druh stop: celý tento obrovský prostor je doslova poset oválnými až kruhovými krátery, které jsou nyní zaplněny vodou a vypadají jako jezera. Pokud i toto jsou stopy po meteoritech, pak jejich původci nepadaly po tangenciále k zemskému povrchu jako předchozí skupina, ale pod daleko větším úhlem, prakticky vertikálně. Není jasné, zda oba druhy stop vznikly při jediné události. I kdyby však proběhla každá zvlášť, pád tak velkého množství objektů – soudě podle stop jich muselo být několik desítek tisíc – musel způsobit katastrofu planetárního charakteru… více

22.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 5. část

Zkáza Velké Tartarie – 5. část

(Článek 10)

Verze Dmitrije Mylnikova říká, že obrovský spad hlíny byl důsledkem katastrofy, k níž došlo v západní Sibiři. Domy byly zasypány hlínou vynesenou horkými parami do atmosféry. Tato hlína, jíž jsme postrádali v sibiřských lesích, pak v podobě blátivého "deště" postupovala nad další území. Problémem totiž nebyla jen samotná katastrofa, ale i její následky v době, kdy bylo zničeno veškeré rostlinstvo a odstraněna vrchní vrstva půdy na dostatečně velkém prostoru… více

23.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 6. část

Zkáza Velké Tartarie – 6. část

(Článek 11)

Další podivnou záležitostí, která by se mohla vázat k námi sledovaným událostem a kterou lze pozorovat zhruba od počátku 19. století, je klimatický zlom v Rusku. Podívejme se do 18. století. V roce 1756 byla dokončena monumentální stavba Jekatěrinského paláce v Carském Selu (dnes Puškinu). Město leží jen pár kilometrů jižně od Petrohradu, tedy oproti nám dost na severu. A přitom zmíněný palác je vystavěn vyloženě ve stylu jižních zemí. Nejen že většinu ploch vnějších stěn tvoří okna, ale v původní podobě v něm nebylo počítáno ani s topením… více

24.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 7. část

Zkáza Velké Tartarie – 7. část

(Článek 12)

Hvězdicové pevnosti se stavěly od druhé poloviny 17. stol. téměř do konce století 18. Na základě rozvoje dělostřelectví bylo třeba vytvořit zcela nový konstrukční typ, který by díky zešikmení stěn snížil destrukční účinek střel. Vybíhající "cípy hvězdy" zároveň umožňovaly nerušený výhled obránců do všech směrů. Pevnosti obklopovaly hluboké a někdy i velmi široké vodní příkopy a nakupené valy zeminy… více

25.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 8. část

Zkáza Velké Tartarie – 8. část

(Článek 13)

Můžete se setkat s názorem, že podivné krátery na celém území západní Sibiře, ale nejen tam, jsou stopami po atomovém bombardování. Což vám může znít naprosto neuvěřitelně, ale dnes už mnozí nepochybují o tom, že existovaly v minulosti technologie, které lidstvo neovládá ještě dodnes. Jakou zbraní byla například tajemná Archa úmluvy, o níž se můžeme dočíst v Bibli? Byla to zbraň sonická, jaderná, biologická? Bylo to komunikační zařízení nebo snad vesmírná encyklopedie? I Tartárie má svá zbraňová tajemství. Například v artilerii… více

26.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 9. část

Zkáza Velké Tartarie – 9. část

(Článek 14)

Někteří badatelé přičítají rychlý a úplný zánik Tartárie a zároveň vznik bezpočtu kulatých jezer v oblasti západní Sibiře události, na níž se zúčastnilo vysoce výkonné dělostřelectvo, jiní to přičítají meteorickému roji a další se přiklánějí k možnosti masívního jaderného bombardování. Nasvědčovala by tomu i ona "jaderná zima", o níž jsme se zmiňovali v jedné z předchozích částí. I zmizení lesů na obrovském území by mohlo být důsledkem obrovské jaderné katastrofy. K novému osídlování Sibiře došlo až kolem poloviny 19. století, kdy případná radiace území byla na přijatelné úrovni… více

27.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 10. část

Zkáza Velké Tartarie – 10. část

(Článek 15)

Proč se francouzský císař vydal na tak obrovskou a riskantní akci? Byla za tím jen touha získat ruské území? Proč se Napoleon vydal k Moskvě, když sídlem impéria byl Petrohrad? Proč se oficiální historie postarala, aby tohoto geniálního stratéga příští pokolení vnímala jen jako "korsické monstrum", přestože prostí Francouzi za ním očividně šli a vnímali ho jinak? A především, proč po dlouhém pochodu jeho obrovské armády, když došel až k branám Moskvy v jejíchž zdech čekali obránci pod velením Kutuzova, nedošlo k očekávané rozhodující bitvě a Kutuzov místo toho vydal naprosto absurdní příkaz – opustit město? A to okamžitě?… více

28.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 11. část

Zkáza Velké Tartarie – 11. část

(Článek 16)

V. P. Ščepetněv ve své knize "Zpěvy pekla" uveřejnil úryvky z deníku jednoho francouzského důstojníka, Charlese Artoise, který se tažení rovněž zúčastnil: "Stál jsem na nádvoří velké ruské usedlosti… Vtom se prudce rozhořelo světlo, žhavé, bílé, oslepující a svítilo ne déle než pět vteřin, přesto stihlo spálit tváře Paula Berge, který stál na balkóně. Stěny i krovy domu začaly doutnat. Přikázal jsem vojákům vylít na krovy několik desítek věder vody a jen díky tomu se podařilo usedlost zachránit. V dalších usedlostech bližších k zjevivšímu se světlu vypukly požáry. Právě tento záhadný nebeský záblesk byl příčinou strašlivého požáru a zničení Moskvy..."… více

29.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 12. část

Zkáza Velké Tartarie – 12. část

(Článek 17)

Oficiální věda přesně neví, kdo zapálil Moskvu. Francouzi se tehdy domnívali, že to udělali samotní Moskvané. A dokonce pak čtyři sta údajných "žhářů" postříleli. Rusové zas předpokládali, že za vším je "korsické monstrum", které s vrozenou krvežíznivostí zničilo obrovské město a desítky tisíc lidí, včetně třiceti tisíc vlastních vojáků a důstojníků. Ale bylo to tak? Francouzi Moskvu zapálit nepotřebovali. V první řadě se blížila se zima. A z Moskvy do Paříže to je pěkný kus cesty. Kromě toho Moskvu Napoleon potřeboval jako trumf k vyjednávání při předpokládaných mírových rozhovorech… více

30.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 13. část

Zkáza Velké Tartarie – 13. část

(Článek 18)

Čím Napoleon znepříjemňoval život rodině Rothschildů? V podstatě ničím. Až na jeho razantní odvolání se ke Conseil d’Etat v roce 1806 v souvislosti se stížnostmi na lichvu Židů. Do té doby chování Bonaparta ničím svou antisemitskou podstatu nevykazovalo. Dokonce naopak! Ale dlouho to nevydrželo. Po alsaském provolání bylo rozhodnuto o osudu troufalého korsického povýšence, který po nespočetných vítězstvích v Evropě ztratil intuici, která by mu napověděla, jaké síly proti němu stojí. Vítězství náhle skončila. Sláva spadla pod stůl. Neuplynuly tři roky a jeho impérium postihla velmi vážná ekonomická krize. Mezi obyvatelstvem propukaly nepokoje. Atentáty následovaly jeden za druhým… více

31.07.2019

Zkáza Velké Tartarie – 14. část

Zkáza Velké Tartarie – 14. část

(Článek 19)

Na stole máme řadu otázek: Proč po zkáze Velké Tartárie na jejím území nevzniklo několik menších, třeba i polostátních útvarů, jak tomu bývá v případě rozpadu velkých impérií (Římského, Osmanského, Rakousko-Uherského, Německého, Ruského, Britského) nebo při rozpadu velkých zemí (SSSR, Jugoslávie)? Proč se poté ti, co utrpěli porážku, hrdí a svobodomilovní Tartaři, pokořili dobyvatelům a nepovstali, jak to vždy dělali Slovano-Árijci v podobných situacích? Proč skutečné osvojování nově nabytých území Ruským impériem a Spojenými státy začalo až po půl století?… více

01.08.2019

Zkáza Velké Tartarie – 15. část

Zkáza Velké Tartarie – 15. část

(Článek 20)

Pokud ke zničení Tartárie byly skutečně použity jaderné zbraně, které vypálily velkou část ruských lesů a způsobily tříletou "jadernou zimu" na severní polokouli, pak by celková jejich hmotnost podle propočtů klimatologů obnášela téměř 800 megatun! Jinak řečeno – čtyřicet tisíc Hirošim. Část kráterů, které výbuchy způsobily a které se časem změnily v ona "krasová" jezera, svědčí o použití nejen jaderných, ale i termonukleárních zbraní v kapacitě od jedné do deseti megatun. Takové množství by mělo stačit ke zničení všech obydlených míst Velké Tartary. I velkých měst, i malých pousteven mnichů, všech vesnic i jednotlivých farem, významných hradů i malých pohraničních pevností… více

02.08.2019

Zkáza Velké Tartarie – 16. část

Zkáza Velké Tartarie – 16. část

(Článek 21)

Co se tedy stalo v letech 1812 až 1815? Jednou z možných variant je, že země Tarcha a Tary byla podrobena masívnímu bombardování. Mohl to být roj meteoritů, mohly to být i nesmírně ničivé bomby. Anebo také něco úplně jiného. V devatenáctém století ani Rusko, ani Británie ještě jaderné ani jiné podobné zbraně nevlastnily. A použít je tedy nemohly… více

03.08.2019

Zkáza Velké Tartarie – 17. část

Zkáza Velké Tartarie – 17. část

(Článek 22)

K jakému scénáři událostí dospěl Dmitrij Mylnikov na základě stop, které se nám zachovaly na zemském povrchu a které konfrontoval s pravděpodobnými historickými daty? Náš příběh začíná založením/obsazením Sankt-Petěrburgu, což podle oficiální historie způsobil Petr I. v roce 1703 a za hlavní město Ruského impéria je prohlásil v roce 1712. I kolem tohoto města (a použití mnoha neuvěřitelných technologií) existuje tolik záhad, že by to vydalo na další seriál! Ale pojďme dál… více

04.08.2019

Zkáza Velké Tartarie – 18. část

Zkáza Velké Tartarie – 18. část

(Článek 23)

Stále se pokračovalo v přepisování dějin, které začalo už přechodem na juliánský kalendář. Události byly cíleně zkresleny, protože se jejich výklad nehodil nově vládnoucím dynastiím především v Rusku, ale i jinde. Ovšem přepsat historii v době, kdy ani neexistovaly počítače a knihoven a archívů bylo velmi málo, nebylo jednoduché. A tak díky mnohým nesrovnalostem mezi přepisovači dochází k podivnému čtyřicetiletému posunu, který si můžeme doložit dokumentem vlastnoručně napsaným Lermontovem, na němž jsou letopočty 1870 a 1872 opraveny na 1830 a 1832… více

05.08.2019

Nyní máme možnost, znovu obnovit skutečné dědictví našich předků

Nyní máme možnost, znovu obnovit skutečné dědictví našich předků

(Článek 5)

Pokud Slovansko - Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, to byl základ jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy. Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století věděli ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v Duchovním světě… více

18.07.2019

Vznik Velké Tartárie

Vznik Velké Tartárie

(Článek 4)

Bílá rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem "boha" Peruna, "Boha" bleskovrhače a syna "Boha" Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy před temnými silami na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se snažily co nejvíce rozdělit původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka. Historické záznamy dokazují, že evropské obyvatelstvo hovořilo ještě v 16. století rusky… více

17.07.2019

Řiďte se přednostně příkazy svého srdce a Svědomí, ty jsou ze spirituálního hlediska nadřazeny nad mocenské příkazy - zákony

Řiďte se přednostně příkazy svého srdce a Svědomí, ty jsou ze spirituálního hlediska nadřazeny nad mocenské příkazy - zákony

(Článek 3)

Křesťanství nakonec dorazilo i do slovanských zemí, ale jako systém, který byl již zcela odlišný od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily a převrátily tak, jak to postupně udělaly se všemi světovými náboženstvími, ať už to byl hinduismus, Judaismus či islám, kdy poselství lásky, soucitu, spolupráce a sounáležitosti převrátily skrytě na víru v hamižnost, vzájemné rozdělování, v obrovskou sociální nerovnost a v nekonečný boj o moc… více

16.07.2019

Čím se liší Slované od židokřesťanů?

Čím se liší Slované od židokřesťanů?

(Článek 2)

Odpověď na tuto otázku nalezneme přímo v Bibli. Problémem ale je, že „věřící křesťané“ Bibli nečtou, protože neumí mezi řádky najít její skutečné poselství. "Mají oči na dívání, ale nevidí". Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům." K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni), podle vlastních, Kristus poslán nebyl, ani k nim nikoho neposílal. Důvod najdeme opět v Bibli, v knize, ve které je popisován původ Semitů. Každá rasa má totiž zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny. V našem případě jsou našimi kořeny a podstatou naší Slovanské rasy Slovansko-árijské Védy… více

15.07.2019

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí

(Článek 1)

Máme za sebou velmi dlouhou dobu systematické fyzické likvidace nositelů původní víry prastarého poznání Slovansko-Arijských Véd. Protislovanská genocida nabrala na intenzitě příchodem takzvaných věrozvěstů Cyrila a Metoděje, což byl další silný protislovanský atak, začátek zkázy a velkého utrpení mnoha lidí. V té době z kosmologického hlediska nastala pro tuto situaci velmi vhodná doba, protože se celá naše Sluneční soustava dostala pod zesílený vliv nízkovibračních, temných energií a pod vliv škodlivých záření ze souhvězdí negativně ovlivňujících lidstvo, jelikož vstoupila do oblasti kontrolované silami říše Temna. Tehdy nastaly pro humánně nastavené Slovany velmi těžké časy… více

14.07.2019

Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva?

Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva?

Různá náboženská dogmata a tabu kněží vysvětlují tím, že lidstvo je sběř, přicházející na svět se stigmatem smrtelného hříchu, a tak lze od lidí očekávat všechny možné negativní vlastnosti. Je nám sděleno, že tyto negativní vlastnosti jsou lidstvu vlastní, neboť sami jeho prarodiče, Adam a Eva, byli pro nepřístojné chování vyhnáni ráje. Příčinou, proč se Adam s Evou stali prvními biblickými trestanci deportovanými na Zemi, bylo údajné překročení zákazu Jehovi (Elohim), "konzumovat ovoce stromu vědění" jak to traduje Genesis a některé další svaté knihy, u jejichž zrodu stáli Elohim, nikoliv však Bůh. Dodnes nikdo neodhalil veškeré lži a křivá obvinění, obsažené v tomto tvrzení, neboť lidé se bojí odhalit lživý původ křesťanské bible. Jako obvykle je vše jinak… více

09.04.2017

Ivo Wiesner: Awareness

Ivo Wiesner: Awareness

Awareness (Cosmic Awareness) je skupinová duchovní energie, vyjadřující sebe samu prostřednictvím osobního vědomí takových osobností jako byli Buddha, Kristus, Edgar Cayce, Krišna, Muhammad a další velcí avatarové, představující propojení univerzálního kosmického vědomí (Boha, Stvořitele) s vědomím lidstva a každého člověka… více

09.04.2017

Křesťanství ve světle nejnovějších nalezených starověkých písemností

Křesťanství ve světle nejnovějších nalezených starověkých písemností

Až do 18. století nebylo možné objektivně posoudit křesťanství. Až překlady nejrůznějších textů, zejména ze sanskrtu, otevřely lidem oči. Do teď jsme vězni židovsko-křesťanské, biblické tradice, která bohužel vychází z převrácených hodnot, kdy bílá je černá a černá je bílá… více

13.03.2017

Michal Tellinger - Londýnské setkání

Michal Tellinger - Londýnské setkání

Video z přednášky Michala Tellingera, ve které zmiňuje tato témata: Deset milionů pravěkých kamenných ruin v Jižní Africe na 450 000 km jsou diagnostikovány jako pradávná energetická síť; Stali jsme se otroky bohů budující zlaté doly před 100 000 lety; Zvuk je zdrojem léčení, stvoření, dělá věci neviditelnými, je zdrojem levitace, vše souvisí se zvukem a hlasem; Zvuk se stal nástrojem naší manipulace protože nám byla vypnuta intuice a vyšší vědomí a stokrát opakovaná lež se pak stává pravdou; Starodávné manipulace s námi pomocí frekvencí stále trvají; Chrámy, obelisky, architektura měst jsou energetické stavby; Konspirační teorie jsou pravdou a záleží na vás jak s ní naložíte; Hyperzvuk je rychlejší než světlo a je na něm založena utajovaná technologie SASER; Informace jsou střeženy a skrývány místo toho, aby se cíleně šířily… více

08.02.2017

Dávná historie podle Ulema a Ramadoš

Dávná historie podle Ulema a Ramadoš

Učení Ramadoš a Ulema; Naše pravlast - galaxie Andromeda; Vznik člověka z genomu Anunaki Nefilim; Kříženci Elohim; Vznik Babylonského bratrstva - základ globálně mocenského systému; Kristova magnetická mřížka; Ariská linie. Ochutnávka z pořadu "Absolutně neuvěřitelné" Jaroslava Chvátala na Svobodném vysílači… více

27.12.2016

Rychlá navigace: