Souvislosti, které všude nenajdete

Nyní máme možnost, znovu obnovit skutečné dědictví našich předků

(Článek 5)

Pokud Slovansko - Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, to byl základ jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy. Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století věděli ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v Duchovním světě. Nejdříve jim zaměnili Rodnou starou víru za cizí náboženství. Kazatelé - misionáři přinutili Slovany, aby se zřekli svých Rodných Bohů ve prospěch cizího, Prastarou Bukvici zjednodušili na nepoznání tím, že odstranili nejdůležitější bukvice, které byly nositeli květnatosti, obraznosti a nástrojem spojujícím lidi se svým Duchem pod "šlechetnou" záminkou vývoje řeči a jejího "zdokonalení". Tímto zbavili děti Velké Rasy obrazně a tvořivě myslet a napojovat se na své Bohy. Základem Slovanství není princip trojitosti, jak mají křesťané, ale princip svastičnosti: Tělo, Duše, Duch a Svědomí a jejich harmonická jednota je zobrazena symbolem Svastiky. I tento symbol byl Slovanům vzat a jako hákový kříž nacisty pošpiněn. Mnoho slovanských rodičů bylo zabito a pozůstalým dětem byla vbita do hlav nová víra, víra izraelského národa a úcta k našim velkým Předkům se stala těžkým zločinem a klanění se idolům Izraele, velkou ctností. Bílé se stalo černým a černé se stalo bílým. Aby nevědomost a zapomnění bylo co největší, tak Temné síly postupně zničily, vypálily nebo uschovaly hluboko v podzemí všechny zdroje informací a vědění, které v sobě nesly posvátné poznatky: Sumerskou knihovnu v Babyloně, Alexandrijskou knihovnu v Egyptě, drahocenné papyry v Memfise. Etruskou knihovnu v Římě, chrám v Aténách, obrovské knihovny Jaroslava Múdrého a Ivana Hrozného. Ničily. Pálily, odvážely a schovávaly všechno, co by mohlo jen trochu připomínat slavné dějiny Slovanů a jejich dědictví. Dařilo se jim zavádět propagandu bezduchovnosti a mísení krve s jinými rasami, krvesmilstvo, což bylo dle víry Slovanů jednoznačně zapovězeno. V podobné filosofii pokračoval i bývalý Sovětský Svaz, který byl řízen také Temnými silami. Velmi podporoval mezinárodní manželství a rozředění slovanského obyvatelstva, o což se snaží nyní také Evropská unie. Je vidět, že všichni sloužili a slouží stejné agendě a stejné síle. Ale všechna zrnka moudrosti zaseté v Bielovodí nezahynula. Slované se nerozplynuli ani v šedé mase křesťanství ani v rudé mase komunistického SSSR ani v beztvaré omáčce "tržního kapitalismu".

Véda nám zachovala i prastaré učení - RASIZMUS. Toto učení hovoří o tom, že každá lidská RASA má za povinnost udržet si dědictví svých předků. Sděluje nám, že je naprosto nepřístupné vnucovat učení Předků jedné rasy druhé. Vnucování světonázoru jedné lidské rasy druhé je bránění jejímu přirozenému evolučnímu vývoji, což z pohledu vesmírných KONů není správné a za takové narušování přijde karmický trest. A karma je tak strašná věc, že se jí bojí i démoni. Pokud démoni navádějí lidi porušovat jejich příkazy Svědomí (pokud neporušují zákony svobodné vůle lidí), tak dělají jen "svoji práci", pro kterou vznikli. Jejich úkolem je zkoušet a prověřovat jejich duchovní pevnost. Démoni navádí, ale nikdy zlo sami nekonají. Protože taková aktivita by byla už spojena s karmickým trestem. Tyto prověrky nás nutí se pohybovat ve směru evolučního vývoje.

Zlo konají lidé často z nevědomosti a právě nevědomost je podle Védy ten nejtěžší hřích, protože je matkou všech dalších nesprávných rozhodnutí. Karmický trest se nám dochoval v lidové kultuře i v podobě přísloví: "jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá", "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá", "jak si kdo ustele, tak si i lehne". Karma je základním principem kosmické stavby světa a ne nějaký "slepý" trest Boha. Je to kauzální řetěz příčin a následků, natahovaný přes prožité životy. Kolektivní karma se naplnila a prastaré poznání se k nám nyní zase vrací a my máme možnost znovu obnovit skutečné dědictví našich Předků.

Nyní máme možnost, znovu obnovit skutečné dědictví našich předků

18.07.2019

Rychlá navigace: