Souvislosti, které všude nenajdete

Celostní vzdělávání pro ZŠ

Musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní

Musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní

Měli bychom být pyšní na světový odkaz velkých českých osobností: Jana Amose Komenského, Jana Husa, a také Jiříka z Poděbrad, který svým postojem a filosofií nenásilí dokonce inspiroval Mahatma Gandhího. Málokdo ví, že 1. husitská výprava Jana Žižky z Trocnova vedla napříč celou Evropou, byla naprosto nenásilná, během níž nepadl jediný výstřel. Tato výprava, ale spíše filosofická mise, propagovala nenásilí, mírové soužití mezi národy… více

17.01.2022

Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje

Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje

"Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet. Musíme být pamětliví minulosti, znát přítomnost a sloužit lepší budoucnosti." Tato Komenského slova jsou obrovským závazkem pro všechny nositele Světla, protože národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, na kterých vznikly… více

16.01.2022

Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet

Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet

Komenský se vždy snažil morálně povznést lidstvo a jeho stěžejní dílo – "Labyrint světa a ráj srdce", se stalo nejvýraznějším příspěvkem filozofické debaty o struktuře společnosti a lidského vědomí. Komenský jej vydal v češtině poprvé v roce 1631. Poutník zde prochází světem, který přirovnává k labyrintu. Svět je zobrazen jako město, které mu připadá jako bludiště. Východisko nachází uvnitř sebe sama, ve svém nitru v ráji svého srdce. Toto dílo má mimořádnou literární hodnotu a ve své době nemělo obdobu… více

15.01.2022

Jan Amos Komenský a Jednota bratrská

Jan Amos Komenský a Jednota bratrská

Jan Amos Komenský byl nejznámějším představitelem Jednoty bratrské a zároveň se stal na dlouhá léta jejím posledním biskupem. Pravděpodobně se narodil 28. března 1592 v Nivnici a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Když mu bylo 6 let, tak mu vyvraždili při tureckých nájezdech oba rodiče a on se jako zázrakem zachránil. Poté ho vychovával strýc v Uherském Hradišti. Po nastolení diktatury a teroru Habsburky proti všem, kteří si dovolili myslet něco jiného než katolická církev, se musel v roce 1621 Komenský, jako příslušník protestantské církve i s rodinou skrývat… více

14.01.2022

Doba pobělohorská – útlak Čechů a skutečných křesťanských hodnot na dobu 400 let

Doba pobělohorská – útlak Čechů a skutečných křesťanských hodnot na dobu 400 let

Rozpínající se Habsburkové upevnili po "Bílé hoře" v Evropě svou moc a oslabili stavovské pravomoci české šlechty. O moc se nehodlali s nikým ani trochu dělit. Do země se vraceli jezuité a byla nastolena silná rekatolizace a vyvinut velký nátlak proti protestantům. Katolické náboženství se stalo většinovým, nastala doba temna a útlaku českého národa. Tyto události znamenaly prohloubení drakoniánské moci Habsburků a nucené setrvání Čechů v habsburském soustátí až do roku 1918. Habsburkové byli katolíci a katolicismus používali jako svůj nástroj represe a upevňování moci. Proto nutili všechny nekatolíky, aby se obrátili na katolickou víru… více

13.01.2022

Nástup Habsburků na český trůn (1526)

Nástup Habsburků na český trůn (1526)

Bitva u Moháče umožnila nástup Habsburků na český trůn. Toto strategicky bezvýznamné střetnutí, kdesi v cizí uherské nížině, předznamenalo dějiny našeho národa a státnosti na bezmála čtyři století. Mladičký, nedávno dvacetiletý, český a uherský král Ludvík Jagellonský se odhodlal k útoku na armádu osmanského sultána Süleymana I. Nesmyslně naplánovaný útočný plán (nebo to byl skrytý záměr, jak uvolnit cestu Habsburkům k moci?) vrchního velitele uherských sil Pála Tomoriho znamenal smrt nejen pro většinu křesťanské armády, ale také i krále z rodu Jagellonců… více

12.01.2022

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (1. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (1. díl)

(1. díl)

Část populace Hyperborejců se před kataklysmatickou událostí zachránila a odešla ve dvou kolonách na jih. Pravděpodobně Hyperborejci mohli odcházet nejspíše přes Ellesmerův ostrov do Grónska a podél jeho východního pobřeží měli možnost přeplout na Island a odtud dále do Skandinávie. Postupovat z Ellesmerova ostrova západním směrem bylo zřejmě nemožné vzhledem k existenci kanadského ledovce. Druhá kolona po dosažení Novosibiřských ostrovů zřejmě postupovala přes Sibiřskou plošinu a dále podél horských masivů Sajan a Alatau. Nedlouho po zániku země Hyperborejců se na Euroasijské pevnině takřka náhle vynořují dvě nové entity: Keltové a Árjové, přičemž Keltové se vynořují v západní Evropě a Árjové na východě v podhůří Hindúkuše. Vše nasvědčuje tomu, že, že Keltové i Árjové jsou přímými potomky oněch dvou zmizelých kolon hyperborejských utečenců… více

27.12.2021

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (2. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (2. díl)

(2. díl)

Mnozí historici poukazují na svou dobu neobvyklé a velmi účinné zbraně árijské armády. Ta používala zbraně z rudého kovu zvaného "ájás", což byla nejspíše měď či její slitina, která byla legovaná zvláštním způsobem a dosahovala nezvyklé tvrdosti a pružnosti. Védy se rovněž zmiňují o používání zvláštních bořících strojů k dobývání hradeb, válečných vozů, zápalných raket, ale také o vysoce utajovaných zbraních, jako byl "Oheň Bharavy", "Brahmašíras", "Brahmadanda", "Pašupata" a další… více

30.12.2021

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (3. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (3. díl)

(3. díl)

Skutečnost je taková, že od počátku 3. tisíciletí př. n. l. se po obou kolonách Hyperborejských vyhnanců slehla zem. Nedlouho po zániku země Hyperborejců se na Euroasijské pevnině takřka náhle vynořují dvě nové entity: Keltové a Árjové, přičemž Keltové se objevují v západní Evropě a Árjové na východě v podhůří Hindúkuše. Jsou dobré důvody se domnívat, že Keltové i Árjové jsou přímými potomky oněch dvou zmizelých kolon hyperborejských utečenců… více

31.12.2021

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (4. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (4. díl)

(4. díl)

Podvědomě cítíme, že se v čemsi těžko definovatelném lišíme od ostatních Slovanů a přece velkou část slovanské krve v sobě nosíme. Podle mnoha indicií lze usuzovat, že asi tak před 6000 lety měla Země poněkud teplejší klima v oblasti Evropy a Severního pólu. Příčinou byl jednak kratší siderický rok (odhadem asi 260 dnů), ale zejména malý odklon rotační osy Země. Oblast Severního pólu měla mírné klima, byla bez ledu a v podstatě se střídaly pouze tři roční doby: jaro, léto a podzim… více

01.01.2022

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (5. díl)

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (5. díl)

(5. díl)

Hovoříme-li o Češích nebo českých kmenech, pak musíme vzpomenout na Nýsy – mocný kmenový svaz Cichů (Čechů), Moravanů, Slezanů, Slovinů, Charvátů a Srbů. Mezi nimi kmen Cichů byl ve velké vážnosti pro množství moudrých a statečných mužů, z nichž pocházeli králové a vůdcové Nýsů. Plynutím času jméno Nýsů upadlo v zapomenutí a svaz kmenů přejal jméno kmene svých vládců. Nýsové byli jedním z čelních árijských kmenových uskupení a dávali Árjům krále, vojevůdce a přední mudrce. Nýsové žili v pohádkově krásné zemi Nýsanie, rozkládající se mezi řekami Kofénem (Kábul) a Indem… více

02.01.2022

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (17. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (17. díl)

(17. díl)

Na přelomu našeho letopočtu probíhala keltsko-slovanská válka, když se rodila veliká Gétská říše Burebistova. Gétové a Slované spolu zpočátku bojovali. Burebista podle Strabonova svědectví přepadl v Karpatech Bóje, a rovněž Taury. Avšak již v polovině I. století n. l. Kelti a Slované společně bojovali proti společnému nepříteli, kterými byli Řekové ze severního Černomoří. Burebista se podle Strabonova svědectví dostal se svými vojsky až do Makedonie, zpustošil zemi Keltů, kteří zde byli smíšeni s Tráky a Ilyry… více

26.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (16. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (16. díl)

(16. díl)

V I. století př. n. l. patřilo k praslovanským zemím Skytské království a část Sarmatské říše, a dále také bosporská říše. Všechny tyto země náležely ke státům, které byly závislé na Pontu a byly jeho součástí. Pontos se rozkládal na březích celého Černého moře, byl v té době nesmírně silným státem, posledním střípkem říše Alexandra Makedonského, jenž si uchoval nezávislost na Římu. Pontos tak po mnoho let soupeřil s Římem o světovládu. V čele Pontu stál král a vojevůdce v jedné osobě Mithradates VI. Dobyl obrovská území. Celé Černomoří, Bosporskou říši, řecké městské státy Tauridy, Malou Skytii a Malou Asii. Podnikal výpady do Makedonie a stále hrozil, že zaútočí na Řecko a na Řím… více

25.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (15. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (15. díl)

(15. díl)

Ve Velesově knize se vypráví o tom, že "Vendi nemají pevnou víru", orají na západě před Varjagy. Předkové západních Slovanů již tehdy vyznávali jinou víru, než veškeré ostatní slovanské rody. Nazývali se Venedy, neboť se klaněli bohu války Indrovi a jeho otci, bohu Nebe Diausovi (ind.), neboli Dyjovi, což je Pater Dyj z "Velesovy knihy" (který je zároveň Jupiterem a Diem v Římě). To byl také důvodem, proč západní Slované nepřijali pravoslaví, nýbrž katolickou víru, vždyť katolíci doposud boha nazývají Diem. Venedi pocházejí, jak praví Velesova kniha, od Veneda, Skytova syna, který měl bratra Slovena, který založil legendární Slovensk. Samotný Vened zplodil Kiseka, což byl praotec Gótů-Germánů. Jinými slovy, ve Velesově knize se hovoří o bezprostřední spřízněnosti Gótů-Germánů s Venedy (Vandaly). Podle Velesovy knihy Venedi podobně jako Góti přišli do svých zemí ze severního Černomoří od Donu. Ještě dříve, za časů Árje Osedně, přebývali v Malé a přední Asii… více

24.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (14. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (14. díl)

(14. díl)

K prvním střetům s Řeky docházelo ve IV. století př. n. l. Ve stejné době nebo o něco dříve byla na pobřeží Černého moře založena Praslovany-Tauridy města Surož a Korsuň. Mezi Řeky a Skyty se potom po dlouhá staletí odehrávaly boje o nadvládu nad těmito městy. Podle Velesovy knihy už názvy těchto měst svědčí o tom, že Skytové a Tauridé vyznávali kult Slunce již při jejich založení. Později Skytové a Sarmati zakládali další města, jako např. Goluň v Podněpří, Voroněžec na řece Voroněž, Kyjar a Sirak. (Sar-grad) na úpatí Elbrusu, Novgorod (Skytská Neapol) na Krymu… více

23.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (13. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (13. díl)

(13. díl)

Rusové žili v sousedství jiných příbuzných kavkazských kmenů. O tomto místě, kde se usadily Rusovy kmeny např. vedle Chazarů, vypráví mimo jiné anonymní arabské dílo "Modžamal-attavarich" z roku 1126. Genealogické legendy hovoří rovněž o příbuzenském vztahu mezi Skyty a Rusy. Píše se zde o bratrech Slavenovi a Skytovi: "Když Sloven a Rus odešli roku 3099 (r. 2591 př. n. l.) se svými kmeny od Exinopontu (Černého moře), od svého rodu, od bratří, brázdíce země celého světa, jako okřídlení orlové přeletujíce mnohé pouště, hledali místo, kde by se usadili. V mnoha místech se zastavovali a odpočívali, ale nikde nenašli místo, kde by se usídlili. Tak čtrnáct let obcházeli prázdná místa a země, nakonec došli k velikému jezeru, zvanému Moiska, kterému dali jméno lrmer na počest jejich sestry Irmery… více

22.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (12. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (12. díl)

(12. díl)

Mudrc Brag, Velesův syn, který byl uctíván jako veliký hvězdopravec a jako sestoupení ducha jedné z hvězd Veliké Medvědice na zem, určil podle hvězd konec věku Lady (Býka) a začátek Bělojarova věku (Berana). Bohové starého období v této přelomové době odcházejí a na trůnu Nejvyššího vládce zaujímají místo noví bohové a hrdinové. Mudrc Brag rovněž předpověděl, že Nejvyšší vládce bude pravidelně sestupovat na Zemi v každém věku, v jiném vtělení… více

21.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (11. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (11. díl)

(11. díl)

Legenda o praotci Rusovi uvádí, že všichni potomci Rusi, Dažbogovy matky, byli považováni za Rusy, neboli veškeré árijské slovanské rody jsou rody ruské. Rusi se dělí na Kyjany-Poljany, Čechy, Chorvaty a mnohé další, ale je mezi nimi také kmen, který nese pouze jméno – Rusové. Podle íránsko-slovanských legend pocházejí tito Rusové od praotce Rusa, Zorjanova syna, Sámova vnuka, Trojanova pravnuka a prapravnuka Dvojanova neboli Advojny z Bogumírova rodu (podle íránské pověsti jsou totožni s Rustamem, Zerem, Samem, Advinem)… více

20.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (10. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (10. díl)

(10. díl)

Nato Jaščer, shromáždiv v Indii a v Afganistanu vojska, vytáhl proti Árjovi. Avšak hned v první bitvě vojska odmítla sloužit drakovi, a tak musel před Árjem prchnout na Kavkaz. A tam u Elbrsu byl zabit bohatýrem Samem z Bogumírova rodu, dědem Rusa. Tak dokonal drak svůj život. Avšak jeho potomci ještě dlouho vládli v různých zemích světa, a dokonce se stali příbuznými rodu Trojanova syna Sama… více

19.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (9. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (9. díl)

(9. díl)

První roky života Árje a jeho synů v Sedmiříčí byly neklidné. Jen co se zde Árij objevil, poslal Jaščer do Sedmiříčí vojska. Drak tam vypravil z Číny vojska Chunů (budoucích Hunů). V té době Osedňův rod navštívil poutník, který vypověděl o zemích, které se rozprostírají jihozápadně. Vyprávěl, že jsou tam veliké hory, na jejichž úpatích se rozkládá Irij a nikdo tam neumírá. Dále poutník vyprávěl poutavé legendy o zemích na pobřeží Černého a Kaspického moře, o údolích u hory Alatyr (Elbrus), o svatyních boha Slunce při ústí řeky Ra (Volhy a Donu). A tehdy oba synové otce Osedně – Tur a Sarmat se vypravili do zemí, o nichž jim poutník vyprávěl. A když se později vrátili, vyprávěli o tom, "jak to je čarokrásný kraj"… více

18.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (8. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (8. díl)

(8. díl)

Bogumír začal jako první přinášet hojné zvířecí oběti. V Slovanské Védě se hovoří o tom, že obětoval "tři sta volů a tři sta krav". A v Avestě se píše, že obětoval bohyni Seře na hoře Chukarja (Jamantau) "sto hřebců a tisíc krav, a miriádu ovcí". Přitom podle avestijských legend lidé v té době nejedli maso. V sedmistém nebo devítistém roce jeho života (podle zdrojů Šáhná-me a Avesty) Bogumír za pomoci oddaných devů a draka Ládóna pozvedl svůj trůn až k samotnému nebi. Došel k závěru, že není nad něho nikoho vyššího. Zpychl a začal se dožadovat, aby byl uctíván jako "hlavní, nade všemi bohy", tedy nejen jako boží syn, nýbrž jako samotný Svrchovaný vládce, nebo-li syn rovný otci… více

17.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (7. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (7. díl)

(7. díl)

Plynula léta. Bogumírův rod se rozmnožoval, objevovala se nová města. Bogumírovi potomci začali plnit zemi, vytěsňovat rody prvních praobyvatel. V Avestě je popsáno, jak se natřikrát rozšiřovala Bogumírova říše: "I bylo Jimově říši tři sta (potom šest set, devět set) let... Drobný dobytek, velký dobytek ani lidé už se neměli kam podít... Tehdy Jima vystoupil ke světlu v poledne na pouti Slunce. Obrátiv se k zemi zadul do zlatého rohu a přetáhl ji bičem (varianta: vrhnul zlatou střelu, všude, kam dolétla, se objevila souše), řka: Milá Spento Armajti (Svatá Zemi), rozestup se a rozprostři do šíře!... Takto Jima roztáhl zemi do šířky..."… více

16.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (6. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (6. díl)

(6. díl)

Jak již bylo řečeno ve Velesově knize, tak stepi, v nichž se usadila Bogumírova rodina, se rozprostírají v Sedmiříčí u pramenů řeky Ra, "za mořem v kraji zeleném". Neboli za Kaspickým mořem, ve stepích jižně od Uralu, kterým se i nyní po tolika letech říká Sedmiříčí. Pramen řeky Ra (v současnosti Volhy) se nalézá u hor Iremel a Avalak. Řeka Ra protékala koryty současných řek Bělaja, Kamy, Volhy a po dolním toku Donu. Bogumírova rodina přišla do posvátného Medvědího údolí, nedaleko nejvyšších hor Jižního Uralu – Iremel a Jamantau, poblíž Medvědí hory Arkaim ("ark" – "medvěd"). Medvědí horou se nazývala také proto, že se zde zjevoval Veles v medvědí podobě… více

15.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (5. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (5. díl)

(5. díl)

21. březen roku 368 n. l. znamenal konce Svarogova dne, začátek nového a konec epochy (Trajánových věků). Trajánovy věky se odpočítávají od dob vlády patriarchy Trajána, neboli od 2. tisíciletí př. n. l. až do 4. století n. l. Je to zvířetníkový věk (Berana) a počátek "Zlého věku" (éry ryb), začátek věku válek a velikého stěhování národů. Poslední velikou dobu ledovou, trvající tři Svarogovy dny vystřídalo oteplení v 11. až 13. tisíciletí př. n. l. a také nové ochlazení v době mezi 5. až 3. tisíciletím př. n. l., kdy se na severu Eurasie místo lesů rozprostřela tundra. Toto poslední ochlazení vedlo k přesídlení Ariů na jižní území, včetně země Romeů, starých obyvatel Itálie… více

14.12.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (4. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (4. díl)

(4. díl)

Podle Velesovy knihy Jaruna spolu se svými dětmi Kyjem, Ščekem a Chorivem vyvedl předky Slovanů z Paňdžábu přes Írán a Kavkazské pohoří až k Dněpru a ke Karpatům. V té době z Indie odešli všichni ti, kteří se rozhodli pro návrat ke své pradávné původní víře: "I uctívali jsme Svaroga a Dažboga, který dlí v přečisté Svarze." Tím se začali Slované odlišovat od Áriů, kteří zůstali v Hindustánu, a kteří dále uctívali boj a bohy Indru a Dyje. Takto se ze společné rodiny árijských národů vyčlenili Slované. Nežádali své bohy o nic, než o mír a skláněli se před jejichou, uctívali původní védské poznání Nejvyššího… více

08.11.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (3. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (3. díl)

(3. díl)

Za dávných dob z důvodu prudkého ochlazení Slovano-Áriové vedeni bohem Slunce Jarem postupně doputovali ze Severu až do Asie a založili zde velikou říši v zemích současné Indie, Pákistánu a Sedmiříčí (step Kazachstánu a již­ního Uralu). V tehdejších dobách se védská víra rozšířovala takřka po celé Zemi… více

07.11.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (2. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (2. díl)

(2. díl)

Velesova kniha hned na svém začátku vyzývá, abychom se sklonili před Triglavem. Triglav představuje slovanské bohy: Svaroga, Peruna a Svantovíta v jednom. Svarog je Pán Nebes a předek bohů. Je nejmilostivější, ale zároveň je i hrozivý Bůh a očekává lidi v nebeském Ráji, zvaném Irij neboli Svarga, jak nebe nazývá Velesova kniha. Svarog je nejstarším bohem božího rodu a je i jeho "zřídlem". Slované vnímají pod slovem "Rod" celý Vesmír, který zahrnuje všechny bohy, jak nebeské, tak i pekelné… více

06.11.2021

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (1. díl)

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (1. díl)

(1. díl)

Velesova kniha je Svatým písmem Slovanů. Byla vyřezána do bukových desek novgorodskými veleknězi v 9. století našeho letopočtu a je věnována bohu Velesovi. Tato kniha popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob "Praotců" (20 tisíc let př. n. l.) a rovněž od dob historických, za jejichž začátek je považován počátek 1. tisíciletí před naším letopočtem, až do 9. století našeho letopočtu. Odkrývá nám duchovní Vesmír starých Rusů. V této knize jsou obsaženy zkušenosti mnoha tisíciletí duchovních hledání, bojů, vítězství a porážek mnoha národů, obývajících Eurasii… více

05.11.2021

"UŽ NIKDY NEMLČTE!"

"UŽ NIKDY NEMLČTE!"

Počáteční vyučovací den vešel profesor právnické fakulty do třídy a první věc, kterou udělal, bylo, že požádal o jméno studenta sedícího v první řadě: - Jak se jmenuješ? - Jmenuji se Nelson. - Vypadni z mé třídy a už se nevracej! - nařídil. Nelson byl zmatený. Učitel kráčel k němu. Rychle vstal, vzal si věci a odešel ze třídy. Všichni byli vyděšení a rozhořčení, ale nikdo nepromluvil… více

04.11.2021

Pravda o Cyrilovi a Metodějovi

Pravda o Cyrilovi a Metodějovi

(13. díl)

Je třeba rozbít uměle vytvořený mýtus o Cyrilovi a Metodějovi, kteří nám údajně přinesli písemný jazyk. Bylo to přesně naopak, co nám zmanipulované dějiny tvrdí. Nevytvořili nám abecedu, ale bohužel degradovali náš dokonalejší abecední systém, který jsme používali před jejich příchodem. Naše původní Staroslovienská bukvica měla 49 znaků a popisovala nejen faktickou, lingvistickou podstatu výrazu, ale i jeho obrazovou složku. Jednotlivé znaky pak navíc rozeznívaly frekvenční vibrace a zvuky, kterými se aktivovaly zejména poslední dvě čakry z 9-ti čakrového systému, které jsou důležité pro spojení s naším Duchem a rozvíjí naše vyšší vědomí. Slova tohoto jazyka vyvolávala v myslích doslova obrazy a vzniklý zvuk harmonizoval jeho i posluchače a měl také pozitivní vliv na jejich zdraví… více

27.10.2021

Christanizace a genocida lidstva

Christanizace a genocida lidstva

(12. díl)

Když křesťanství dorazilo do slovanských zemí, byla to ideologie, která byla již zcela odlišná od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily, převrátily a zatemněly stejně, jak to udělaly se všemi světovými náboženstvími a do poselství soucitného láskyplného soužití temná chtonická síla zasadila sazenice hamižnosti, egoismu, vzájemného rozdělování, velké sociální nerovnosti a nekonečného boje o moc… více

26.10.2021

S jakou misí přišel Kristus na Zemi?

S jakou misí přišel Kristus na Zemi?

(11. díl)

Doba, kdy působil Ježíš na Zemi je sporná, přes sebevědomé tvrzení katolické církve. Podle novodobých ruských historiků byla Svatá říše Římská cíleně uměle "zestárnuta", protože vznikala až v období 800 až 962 a byla ustanovena císařem Otou I Velikým. Nevznikla tedy ukřižováním Ježíše Krista v roce 33, jak je nám meinstreamovými historiky podsouváno… více

25.10.2021

Velká Tartaria

Velká Tartaria

(10. díl)

Slované byli vynikající bojovníci a v "klasických" válkách byli takřka neporazitelní, protože bojovali kvůli obraně území svých Předků, svých žen a dětí a to z celého srdce. Nikdy nevedli dobyvačné války. Vytvořili hráz okolním zemím, které byly ovládané kosmickým parazitem a jeho dravčí filosofií: "Co je dobré pro mě, to je správné". Temné síly neustále atakovaly tuto oblast Světla a snažily se ji neustále dobýt nebo alespoň všemožnými prostředky oslabit. Později, když toto území nakonec částečně temné síly ovládly pomocí prospěchářských zrádců a živelných katastrof, tak se snažily vymazat Slovanům jejich rodovou paměť a nahradit jejich čistou víru chtonickou židokřesťanskou naukou se skrytou dravčí morálkou… více

24.10.2021

Svědomí a vědomí

Svědomí a vědomí

(9. díl)

Ke komu a s jakou misí přišel Ježíš na Zemi? Ježíš k nám hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům". K samotným Slovanům a Árijcům poslán nebyl a ani k nim nikoho neposílal. Důvod můžeme nalézt v páté hlavě evangelia – apokryfu Ondřeje, kde se Ondřej ptá Ježíše, ke kterým národům mají jít šířit jeho učení. Kristus je posílá k národům jihu a západu a výslovně je nabádá, že nemají jít k Samárijcům, kteří žijí směrem na sever, protože oni nevědí co je hřích domu izraelského… více

23.10.2021

Staroslovanský kalendář (7529 rok)

Staroslovanský kalendář (7529 rok)

(8. díl)

V konfrontaci s mimozemšťany byli spojenci bílé rasy, lidé se žlutou tváří. Bylo jim umožněno usadit se na Zemi Midgard a určeno místo na jihovýchodě, při východu Jarila-Slunce. To byla Arimia, moderním názvem Čína. Dalšímu spojenci pozemšťanů, lidem rudé pleti ze země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu. Tento ostrov se začal nazývat "Antlan", Země Antes. Staří Řekové ji říkali Atlantis. Podle starověkých zdrojů byli po zániku Atlantidy odsud před 13 tisíci lety transportováni spravedliví lidé s červenou kůží na americký kontinent ve vajtmarách… více

22.10.2021

Čtyři lidské rasy s rozdílnou barvou pleti

Čtyři lidské rasy s rozdílnou barvou pleti

(7. díl)

V konfrontaci s mimozemšťany byli spojenci bílé rasy, lidé se žlutou tváří. Bylo jim umožněno usadit se na Zemi Midgard a určeno místo na jihovýchodě, při východu Jarila-Slunce. To byla Arimia, moderním názvem Čína. Dalšímu spojenci pozemšťanů, lidem rudé pleti ze země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu. Tento ostrov se začal nazývat "Antlan", Země Antes. Staří Řekové ji říkali Atlantis. Podle starověkých zdrojů byli po zániku Atlantidy odsud před 13 tisíci lety transportováni spravedliví lidé s červenou kůží na americký kontinent ve vajtmarách… více

21.10.2021

Postupné osídlování Země v oblasti Hyperborei

Postupné osídlování Země v oblasti Hyperborei

(6. díl)

Podle starodávných Véd byli předkové moderního lidu Bílé Rasy první, kdo osídlil Zemi: Árijské národy da'árijské a сh'árijské a slovanské národy Sviatorusů a Rasenů. Přiletěli z nejbližších čtyř souvisejících hvězdných systémů ve velkých a malých kosmických lodích, nazývaných vimany a vajtmary. V dobách prvních osadníků byl vzhled Země velmi odlišný od dnešní struktury kontinentů… více

20.10.2021

Vznik slovanské civilizace

Vznik slovanské civilizace

(5. díl)

V době, kdy byla zemská osa umístěna svisle k rovině její oběžné dráhy kolem Jarila-Slunce, tak Slunce neustále svítilo přistěhovalým Asům na Zemi, kteří zde činili dobré skutky. "Posvátná země Daaria byla rozdělena řekami na čtyři části: Rai, Tule, Svaga a x'Aria." Existuje kopie mapy Daarie, kterou ve středověku zkopíroval Gerhard Mercator ze zdi jedné z egyptských pyramid v Gíze… více

19.10.2021

Biblická potopa

Biblická potopa

(4. díl)

Zhruba před 13 tisíci lety došlo k velké potopě, která vznikla působením kosmických sil a zánikem měsíce Fatty. Zároveň došlo i ke změně náklonu zemské osy. Tyto události zcela zásadně přetvořily hladiny oceánů a moří, geografii kontinentů i klimatické podmínky na Zemi. Dle prastarých textů došlo k tak mohutnému vzedmutí moří, že přílivová vlna oběhla 3 krát zeměkouli. Úplně stejné informace udávají také nejstarší Sumerské texty, které hovoří o třech obězích vod oceánů kolem zeměkoule. Když voda opadla a usadila se rozvířená zemina, tak Země vypadala zcela jinak… více

18.10.2021

Zničení dvou měsíců Země - Lelie a Fatty

Zničení dvou měsíců Země - Lelie a Fatty

(3. díl)

Midgard-Země byla dle starobylých textů poprvé ve větším množství osídlena před cca 460 000 lety "společnou operací" 4 skupin civilizací z několika planet Svaté Rasy, které byly na zhruba stejné, velmi vysoké, evoluční úrovni. Tyto čtyři civilizace obydlely Zemi a zahájily zde genetický experiment galaktického měřítka, který byl založen na předpokladu, že smíšení všech lidských genetických potenciálů v průběhu tisíců generací povede k objevení nových kvalitativních schopností člověka a to dá kreativním silám galaxie velmi mocnou a rozhodující zbraň v jejich odvěkém boji s parazitickými silami Temna (dark forces)… více

17.10.2021

Vznik bílé rasy a Hyperborea

Vznik bílé rasy a Hyperborea

(2. díl)

Existují starobylé texty, jejichž popularizace je zatím blokovaná, neboť jejich obsah se nehodí mnoha mocenským strukturám na planetě, aby byl oficiálně přijat. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé texty již byly sice uvolněny široké veřejnosti, ale některé informace strážci uvolňují postupně, podle stavu vědomí lidstva. Některé texty jsou vyryté do zlatých desek a hovoří o původu Praslovanů. Podle těchto pramenů se před více jak 100 až 500 tisíci lety postupně usazovaly v severní části Země 4 národy bílé rasy z jiné sluneční soustavy… více

16.10.2021

Charles Darwin a jeho evoluční teorie

Charles Darwin a jeho evoluční teorie

(1. díl)

Postupem doby se základní principy Darwinovy evoluční teorie sice ukázaly být jako správné, ale zdaleka nevysvětlují evoluční vývoj člověka. Na základě porovnání a prozkoumání všech dostupných archeologických nálezů v jednotlivých vývojových etapách člověka nelze podle jeho teorie vysvětlit obrovské skokové změny ve vývoji lidského druhu. Historický vývoj člověka by totiž musel trvat další miliony let, aby se lidstvo dostalo na dnešní vývojovou úroveň… více

15.10.2021

NEUČÍME SE PRO ŠKOLU, UČÍME SE PRO ŽIVOT!

NEUČÍME SE PRO ŠKOLU, UČÍME SE PRO ŽIVOT!

Milí žáci, musím vám na začátku vaší výuky říct pár slov. Vaši rodiče se rozhodli, že přestanete navštěvovat státní školu a budete se vzdělávat v komunitách. Měli byste vědět, proč se tak rozhodli… více

17.09.2021

Rychlá navigace: