Souvislosti, které všude nenajdete

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (3. díl)

(3. díl)

Povězte mi, Čechové, zda víte, kým jste?
Jak sladké je jméno ráje, z něhož přicházíte?
Zákonem Nejvyššího vám úděl byl dán.
Povězte mi, zda mu dostojíte?

Skutečnost je taková, že od počátku 3. tisíciletí př. n. l. se po obou kolonách Hyperborejských vyhnanců slehla zem. Nedlouho po zániku země Hyperborejců se na Euroasijské pevnině takřka náhle vynořují dvě nové entity: Keltové a Árjové, přičemž Keltové se objevují v západní Evropě a Árjové na východě v podhůří Hindúkuše. Jsou dobré důvody se domnívat, že Keltové i Árjové jsou přímými potomky oněch dvou zmizelých kolon hyperborejských utečenců.
Etnogeneze našich pradědů Arjů (Árijců) je podobně jako etnogeneze Keltů a Slovanů zahalena tajemstvím. Dosud je přijímán názor, že Árjové se zformovali v etnikum buď v jihoruských stepích, nebo v hornatém území jižně od Kavkazu. Odtud se měli kolem roku 2000 př. n. l. vydat do Afghanistánu a Indie, ale i na západ do Evropy. Árjové jsou považováni za předky, nejen bílého plemene, ale i některých etnik v Asii a severní Africe. Árjové (v překladu "vznešení") mají rozsáhlé prastaré písemné záznamy o původu, historii, etice i náboženství, z nichž některé pocházejí již z 3. tisíciletí př. n. l. Tyto původní písemné záznamy, psané v prasanskrtu, vešly do povědomí moderního člověka jako "Védy", což v překladu znamená "vědění" či "znalosti".
K Védám bývá zařazována někdy i Rámajána, což je epos zachycující životní osudy Rámy, který má pro Árje podobný význam jako Kristus pro křesťany. Védy představují obrovský písemný poklad staré civilizace Árjů a přeložena i prostudována byla pouze malá část Véd. Obtížnost zvládnutí tohoto úkolu lze odhadnout z velkého objemu textů. Například Rg Véda obsahuje 1017 hymnů, Mahábhárata na 110 tisíc dvojverší a jen osmnáct hlavních Purán obsahuje několik tisíc veršů.
Mahábhárata pojednává o událostech z rané historie Indie, o válce Pánduovců s Kuruovci a jejich spojenci Dánavy. Podle mínění mnoha vykladačů jde pravděpodobně o historickou událost z období přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l., která se udála poblíž dnešního Dillí, na místě zvaném Kurúk šétra (kuruovské pole), které je dodnes pro Indy posvátným místem. Po vítězné bitvě, která se prý odehrála před 5000 lety (tedy kolem roku 3000 př. n. l.), vstupuje Šrí Kršna na půdu Indie, aby vedl lidské bytosti do duchovního království. Podle některých pramenů se tato událost odehrála v roce 3150 př. n. l. a popisuje vítězný příchod brahmánských Árjů do Indie a její ovládnutí. Védské písemnosti obsahují zmínky o tom, že Árjové přišli z daleké severní země předků, která byla rozdrcena ledem. Vzpomínky obsahují i zmínky o příjemném mírném klimatu vlasti, nad níž slunce nezapadalo.
Z četných historických zmínek vyplývá, že mezi 3. a 4. tisíciletím př. n. l., žili Árjové v mocné říši Árii, která se rozkládala v podhůří Hindúkuše a Pamiru. V hlavním městě Artakoanu byl i mohutný kamenný královský hrad. Ária byla rozložena zčásti na území sev. Iránu, sev. Afghanistánu a zejména v nížině Turkestánu, tehdy velmi úrodné oblasti. Dnes je v těch místech povětšinou poušť. Říše Árjů leží přímo na trase, na které bychom mohli očekávat putování hyperborejských vysídlenců, kteří nemohli postupovat jinak než jihozápadním směrem podél pohoří Sajanu, Pamiru a ukončili cestu v úrodné Turánské nížině pod Hindúkušem. Árjové byli nepochybně potomky části kolony Hyperborejců, prchajících před předpovězeným kataklysmatem.
Přicházející Árjové měli vysokou materiální i kulturní úroveň a díky své kvalitní výzbroji a organizaci snadno poráželi domorodé kmeny převážně primitivních nomádských pastýřů koz a ovcí. Jedním z nejdůležitějších kriterií kulturní úrovně byla jejich úroveň etických zásad a úroveň myšlení. O etice Árjů hovoří Védy dostatečně jasně a je zřejmé, že žádný z porobených etnik neměl nic podobného, čím by se jim mohl přiblížit.

Od Hyperborejců, Árjů a Keltů, přes národy Nýsů a Vindů, až k Čechům (3. díl)

31.12.2021

Rychlá navigace: