Souvislosti, které všude nenajdete

Co nám ve škole neřekli

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze" a byli odváděni od pravdy. Dělo se to násilím v době válek a totalit, ale také plíživě v klidnějších dobách, kdy jsme manipulace (těch za oponou) neodhalili a dovolili jsme jim, aby své skryté zlo zrealizovali. Mocná pozemsko-mimozemská elita, skrytě ze zákulisí řídila aspekty našeho života, hrála si na bohy, ovlivňovala dějiny, výsledky válek a vytvářela nám dokonalou falešnou realitu… více

11.01.2022

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Bolest by se za ideálních podmínek nemusela v našich životech vůbec objevovat. Veškerou bolest jsme si vytvořili sami, ať už to bylo naší hloupostí, nevědomostí či prostřednictvím surové manipulace ze strany temných bytostí. Zapletli jsme se do těžké karmy a vytvořili jsme mnoho bludných cest. Proto se musíme v mnohém změnit, napravit a zbavit se lží. Změna ovšem většinou přichází až s bolestí. My lidé jsme duchovní bytosti a zde na Zemi máme moc vytvořit vizi duchovního ráje. Stačilo by, abychom se rozpomněli na svou duchovní podstatu a začali opět usilovat o pravé poznaní. Tak můžeme odhalit, co je pravda a co lež, jaký je smysl našeho života, co se od nás vlastně požaduje a jakými lidmi máme být. Poznání nás postupně přivede k přirozené radosti a k životu bez zbytečné bolesti, násilí a zla… více

10.01.2022

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat. Každý si tento úkol a zároveň i touhu nese uvnitř sebe, ale ne každý ji vyslyší a naplní. Poznaní je to, co dělá z bytosti Člověka. Poznání se získává pomocí silných niterných emociálních prožitků, ať už v hluboké bolesti nebo naopak ve velké radosti… více

09.01.2022

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dělejte to, co vás dělá šťastnými, radujte se ze života, těšte se z maličkostí, buďte vděční za život i za každý nádech. To, co se nyní děje bychom neměli brát na lehkou váhu, ale na druhou stranu bychom neměli zapomínat na smích a radost. Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout… více

08.01.2022

Největší zákeřností Temnoty je, že je nenápadná, ráda a velmi dobře se maskuje

Největší zákeřností Temnoty je, že je nenápadná, ráda a velmi dobře se maskuje

Temnota na nás nedokáže útočit přes naše čisté cítění, ale dokáže na nás útočit přes naše myšlenky a pocity. Tedy působí na nás v oblastech, kde je její dosah. Ovlivňuje naše pocity, které souvisí s mozkem a hmotou, na rozdíl od citu, který je projevem duše. Pocit vzniká na základě myšlenky, zatímco při čistém cítění vzniká nejdříve cit a až následně jej začne rozum analyzovat. Takhle bychom měli správně fungovat… více

07.01.2022

Temnotu je třeba rozpoznat, odhalit, prosvětlit a tím ji eliminovat

Temnotu je třeba rozpoznat, odhalit, prosvětlit a tím ji eliminovat

Královstvím Temnoty je hmota a hrubohmotnost. Čím níže se člověk dostane a sníží si vibrace, tím lehčeji jej může Temnota ovládnout. Díky tomuto pochopení je nám jasné, jak se mohla v dnešním lidstvu zakořenit tak hluboká Temnota. Je to tím, že lidstvo tvořilo a rozvíjelo zejména (ať už dobrovolně nebo nuceně) nízké počiny a hodnoty (peníze, bohatství, přepych, zisk, sexualitu, drogy, zahálku, pedofilii, okázalost, mocenské hrátky, násilí, zotročování, zneužívání ad.) na úkor duchovnosti, lidské sounáležitosti, morálních hodnot, nezištnosti a velkorysosti… více

06.01.2022

Základní princip lásky je, že dáváme druhému člověku to, co mu prospívá a ne to, co si přejeme!

Základní princip lásky je, že dáváme druhému člověku to, co mu prospívá a ne to, co si přejeme!

Církevní naháněči učili nepravou víru a tím se odklonili ze správné cesty. Jenže pokud dospělý člověk padne do duchovních pastí, padá bohužel vina jen na něho samotného, protože každý člověk se umí, dokáže a má se spojit se svým vnitřním vyciťováním, svědomím a tak odhalit, co je pravda a co lež. Prvotní křesťanské národy byly Bohu nejblíže, ale chapadla církve převrátila mnohé z toho, co hlásal Ježíš a co dále rozšiřovali jeho učedníci. Z církve se stal jednoduše kult, který znetvořil pojem Boha, víry i pojem pravé lásky a vytvořenými dogmaty zabil pravé vnímání… více

05.01.2022

Církev neučí lidi duchovnosti, ale jen "rozumové víře"

Církev neučí lidi duchovnosti, ale jen "rozumové víře"

Církev učí lidi dogmaticky přijímat, co jim předkládá, učí je slepé poslušnosti, tupé odevzdanosti ale vůbec je neučí jak správně probudit svého ducha, a jak se spojit s božskou podstatou. Učí vždy jen to a takovou formou, aby to neohrozilo jejich postavení. Propaguje slepou víru, která nemá žádné skutečně duchovní základy. Ukotvuje se jen na základě hmotného uctívání Boha. Takto "věřící člověk" si myslí, že potřebuje dřevěné kříže a kostely na to, aby se spojil s Bohem. Takový přístup neobsahuje nic skutečně procítěného, opravdového a duchovního. Je to rozumová víra, která se snaží duchovnost a pochopení božského vtěsnat do rozumových pevných forem. Vážně si myslíte, že všemohoucí božská podstata, která je obsažena ve všem a projevuje se v celém stvoření, bude od nás vyžadovat takové neduchovní uctívání na úrovni hmoty?… více

04.01.2022

Každý duchovní musí v sobě jasně cítit pravdu

Každý duchovní musí v sobě jasně cítit pravdu

Na to, abychom poznali tu správnou cestu, je potřebné poznat i tu nesprávnou. Vytvořilo se mnoho duchovních učení a náboženství s původním cílem přinést duchovní obživu člověku. Přestože křesťanství patří k těm, kteří se přibližují duchovní pravdě, nesplňuje očekávání vnímavých lidí, aby se s ním vydali po cestě božskému poznání. Základem pochopení tohoto rozčarování je zjištění, že Bůh a církev není to stejné. Církev záměrně míchá dohromady ty nejposvátnější pravdy s polopravdami, manipulacemi a falešným výkladem Ježíšových slov a událostí. Samotná bible je v mnohém překroucená, určité její části jsou účelově vymyšlené a dokonce celá řada biblických knih byla jednoduše odstraněna a ukryta před veřejností… více

03.01.2022

Ametyst (3. díl)

Ametyst (3. díl)

(3. díl)

Ametyst otevírá cestu k novým myšlenkám, vjemům a vizím. Dokáže také řídit tok energie ve všech čakrách. Tmavě modré/purpurové krystaly se používají k léčbě nerovnováhy v čakře třetího oka. Tato barva je barvou ticha, tajemství, moudrosti, ale i bystrého úsudku. Pomáhá otevírat korunní čakru v horní části hlavy – bránu k celému Vesmíru, která je mimo naše tělo. Usměrňuje a řídí to, co si myslíme a jak reagujeme na svět kolem nás. Aktivizuje zdroj naší víry i naší spirituality a spojuje nás s vyššími úrovněmi naší existence. Je zdrojem univerzální energie a Pravdy. Pomáhá harmonizovat a uvádět do rovnováhy korunní čakru a tím i všechny naše energie… více

28.11.2021

Ametyst (2. díl)

Ametyst (2. díl)

(2. díl)

Ametyst je krystalický křemen v odstínech jemně fialové až purpurové. Tento drahokam byl tradičně nošen na ochranu před závislostmi a pro uchování střízlivé mysli. Slovo ametyst vychází z řeckého významu "bez opilosti". Ametyst své nositele vždy ochraňoval před jedy a starověcí Egypťané jej používali na ochranu před pocity strachu. Ametyst proslul jako ochrana před sebeklamem a jako ochrana před čarodějnickými silami. Již dlouho je používán k otevírání duchovních center a k rušení psychických bloků v těle. Celá řada léčitelů jej používá pro jeho schopnost soustřeďovat a koncentrovat energii… více

27.11.2021

Ametyst (1. díl)

Ametyst (1. díl)

(1. díl)

Název ametystu je odvozen od řeckého slova "methy" – medovina. Ametyst aktivizuje nejvyšší centra energie 7. čakry. Je kamenem čistoty ducha a meditace, působí jako spojnice duše a duchovních říší. Jeho účinky nás odvádí od materiálních hodnot tohoto světa a povznáší nás k vyššímu duchovnímu poznání. Pomáhá nám objevovat lásku, pokoru, nezištnost a sebeobětování. Těmito vlastnostmi nám otevírá cestu do jiných dimenzí bytí a nových stavů vědomí. Je kamenem inspirace, směřuje naše myšlení k tvořivé činnosti a probouzí v nás intuici. Podporuje ale i střízlivé uvažování, logické myšlení, schopnost neutrality, soudnosti, skromnost, cudnost a zdrženlivost. Má uklidňující účinky a je schopen odstranit z těla negativní energie. Barvy ametystu jsou od světle růžové až po tmavě fialové, indigové a vyvolávají silné léčebné síly… více

26.11.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (1. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (1. díl)

(1. díl)

Véda nám přinesla vizi "trojího světa" a zejména ukázala lidstvu cestu spásy, míru a poznání tím, že vytvořila zcela jiný "svět" rozevřením prostoru a oddělením od sebe dvou stále bojujících sil. Vytvořila pro probuzené lidi harmonický, vnitřní životní prostor – ráj. Tento děj byl ztvárněn v liturgickém obřadu, se kterým se setkáváme v indické Védě, jako vytloukání "sómy" a v perské Avestě u starých Peršanů v obřadu, jako vytloukání hómy (člověka). Sóma či hóma jako vykřesané Světlo poznání – pravá podstata lidství, také dal člověku jeho latinský název – homo. Tento proces dvou proti sobě neustále bojujících a stále křesajících kosmických sil tvoří podstatu indoevropského vidění světa a podstatu původního "védského křesťanství". Dokonalý, vykřesaný Člověk – Átman vznikl jako výsledek tohoto křesacího procesu… více

25.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (2. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (2. díl)

(2. díl)

Slovo poznání rozevírá svým Světlem temnotu nevědění a tak se rodí nové vědomí. Rodí se stejně těžce, jak těžce se rodí každé dítě. Tak těžce se rodí i gnostikovo poznání, když rozevírá volný střed mezi dvěma nelidskými silami. Takový Člověk stojí ve stínu před zavřenou obrovskou dvoukřídlou branou, za kterou svítí slunce: levé křídlo brány volá po demokracii a její spodinové svobodě, pravé křídlo mluví o pořádku, poslušnosti a podobá se trestnici. Opravdový člověk stojí před branou a nechce "ani jedno, ani to druhé". Začne úporně rozvírat obě křídla od sebe, až na něj pootevřenou branou začne svítit Světlo… více

26.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (3. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (3. díl)

(3. díl)

Uctívání Světla poznání je spojeno s rozvíráním temnoty. Vykřesanou střední cestou, životním teplem "Tapas", což dle Védy je probuzená ohnivá vroucnost, bez které a bez zapálení pro něco, není života. Opakem tohoto jsou studenokrevní chtonici, mající ve znaku rybu, živočicha plujícího ve studených temnotách, v několika stupních nad nulou. Proto bylo rozdělávání ohně v celé védské tradici (dokonce i dnes) názorným liturgickým rituálem, který jasně ukazuje, jakým způsobem dochází ke vzniku lidského Vědomí a Světla poznání… více

27.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (4. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (4. díl)

(4. díl)

Základní myšlenka, která provází celou védántu je ta, že "celý svět je prodchnut átmanem", tj. duchem života nebo "božským světelným principem", který je podstatou všech forem. Tato myšlenka se filosoficky možná už chápe hůř, ale ve védántě je zapotřebí neustále vnímat tu jasnou souvztažnost mezi Světlem poznání a tím, čemu se říká "duch" – "átman" nebo spíše jejich totožnost. To znamená, že ta idea, která se v nás zrodí, je součástí věčné říše Úplného Světla poznání a zároveň je jejím vyslancem". Tedy není ničím jiným nežli paprskem tohoto Světla Úplnosti, které je chápáno jako absolutní Vědomí nebo absolutní Vědění, které Peršané pojmenovali jako "Ahura Mazda" – "Pán nejvyššího vědění" a nejvyššího poznání… více

28.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (5. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (5. díl)

(5. díl)

Sanskrt je pozůstatek védské řeči, ale tyto dva jazyky nelze ztotožňovat, jak se často děje, protože jak gramatickými tvary, tak i smyslem, významem slov, se dost odlišují. Sanskrt, svatá řeč bráhmanů, byla konstituovaná gramatikem Páninim někdy ve 4. stol. př. n. l. To neznamená, že by snad sanskrt předtím neexistoval, nejstarší texty psané sanskrtem jsou staré upanišady, které sahají nepochybně do předbuddhistické doby, datace se rozcházejí, ale může se vzít za jisté, že nejstarší upanišady vznikly někdy v 8. – 7. stol. př. n. l., tedy především Brhádaranyaka a Čhándogya, dvě nejvýznamnější a nejstarší upanišady… více

29.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (6. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (6. díl)

(6. díl)

Základním termínem pro vykřesanou sílu mysli, duchovního probuzení a sílu "věčného života" je védské slovo "vis". Znázorňuje pravou sílu života, která je jedinou, vykřesanou silou, jenž osvobozuje člověka a jeho ducha ze smrtonosného objetí hmoty. Pomocí ní můžeme stoupat vzhůru, spojovat se se Světlem, můžeme rozevřít temnotu a zbavit se nevědění. Je rozumem, "roz – umem" (tj. uměním rozevřít prostor v pravém duchovním významu). Tato síla "vis" byla v gnostické tradici zpodobňována prostřednictvím velkého ptáka – orla, jenž byl symbolem Světla a ducha. Přilétal z nebeských výšin a zachraňoval člověka, topícího se ve spodních vodách zapomnění a smrti – v oceánu spodních vod nevědění… více

30.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (7. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (7. díl)

(7. díl)

Rozvíráním "Temnoty" vykřesanou myšlenkou a Světlem poznání vznikl prostor pro zasazení semínka poznání, ze kterého vyrostl strom života – "amśu". Dědictvím Védy je také svatý fíkovník, zvaný "ašvattha" – dnešní vánoční stromeček, pod kterým se narodil Spasitel, Buddha, Kristus. Ježíš Kristus jako "Obnovitel Života" v gnostickém Tomášově evangeliu přirovnává "Slovo poznání" k obilnému zrnu, které, když padne na úrodnou půdu, přinese dobrý výsledek, úrodu, v podobě Člověka, který dozrál k pochopení. Ve védštině je právě toto zrno – "kana" – obvyklým symbolem šiřitelů poznání. Zrno poznání je vloženo do rozevřené temné hmoty, aby zde vyklíčilo v rostlinu či strom vědění, symbolizovanou posvátným fíkovníkem. Toto je základní vize gnostické tradice… více

01.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (8. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (8. díl)

(8. díl)

Otáčející se kolo je jedním ze základních duchovních obrazů, kterému je Véda zcela podřízena. Ve védských hymnech je doslova všeovládajícím principem. Vše se zde točí – rýmy, zpěvy, člověk i celý svět. Véda nám říká: "Pouze ten, kdo je schopen se udržet v prázdném středu stále se otáčejícího kola (védsky kham) a nezaplete se do jeho loukotí, aby v kole nezůstal uvězněn a tak došel bídné smrti, tak pouze ten udržuje správnou rovnováhu a pravou lidskou tradici a najde rajské místo poznání a míru." Střed stále se otáčejícího kola přitom musí zůstávat prázdný a pouze ti středující a otáčející, otvírají bránu, kterou je možné vstoupit do ráje a pravého lidského domova… více

02.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (9. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (9. díl)

(9. díl)

V původní duchovní tradici slovo "puruša" označovalo ducha poznání vrozeného všem skutečným a pravým lidem, takže slovo "humanismus", které tak rádi používáme, se na védántu velice hodí. Védánta nás seznamuje s tím, co to humanismus vlastně je. Je to obrana vnitřních hodnot člověka, na kterých vůbec stojí existence lidstva a obrana "átmana" (našeho vnitřního člověka). Židokřesťanský evropský "humanismus" je ale něco zcela jiného. Židovské pojetí humanismu vychází z jejich představy člověka, jako tvora z podstaty hříšného, který se nedokáže ubránit svodům světa a jeho lákadlům. Jejich "humanismus" vede k toleranci vůči lidským skutkům, ať už jsou jakkoliv nízké, neušlechtilé nebo na ušlechtilého člověka dokonce útočící. Těmito naprosto rozdílnými pohledy byla vytvořena nepřekročitelná zeď mezi védántským humanismem átmanového typu a židovským "humanismem" akceptujícím nízkost… více

03.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (10. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (10. díl)

(10. díl)

Oplatky nazývané dróna, symbolizovaly původně slovo poznání vykřesávané ústy. Tyto malé kulaté placičky byly po staletí symbolicky přijímány, tedy pojídány, při obřadu svatého Slova. Tento pradávný duchovní obřad byl pak později ve své negativní, démonské podobě napodoben spodním světem ve známém v židokřesťanském obřadu, v pojídání hostie (těla páně)… více

04.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (11. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (11. díl)

(11. díl)

Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "védánta", "véda-antah", je závěrem, ukončením Védy a ucelením Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra"… více

05.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (12. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (12. díl)

(12. díl)

Ve védské tradici se jasně hovoří o tom, že Tvaštar – stvořitel lidí, není nejvyšší bytostí, což je lidem skrývaná pravda a temné chtonické síly se snaží, aby židovský Jahve či jiná chtonická božstva byly prezentovány jako nejvyšší Stvořitelé. To způsobuje chaos a nepročištěnost, kvůli které celé lidstvo nesmírně trpí. Na Zemi je plno inteligentních lidí, kteří jsou ale nedovzdělaní nebo neměli možnost se seznámit se skutečnou pravdou a uvízli tak v osidlech podstrčených lží temných satanských sil, nejrůznějších kazatelů a ideologií, které jim zcela popletli hlavu znečištěnými informacemi, které v sobě ani zdaleka nenesou poznání, jsou studené a mrtvé. Nemohou nikoho obohatit a postupně zabíjejí jak lidskost, tak i Světlo poznání… více

06.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (13. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (13. díl)

(13. díl)

Původní védská řeč se postupně dostávala nejen mezi nezasvěcený lid, který postupně měnil význam slov a měnil řeč do zchladlé formy, ale původní svatou řeč bráhmanů používali i darebáci. Vývoj tohoto obrovského procesu zkázy dospěl v současnosti do snahy naučit mluvit i stroje a to již úplně odlidštěnou "řeči počítačů". Veškerý zbytek života vroucnosti, hudebnosti, harmonie a "okřídlenosti", který ještě zbyl v naší próze, je postupně vytěsňován a řeč se stává polomrtvou, pragmatickou a kovovou… více

07.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (14. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (14. díl)

(14. díl)

Véďané slovesnýn tvarem "kurvan" znázorňovali svou duchovní "oběť" a slovesem "akurvan" znázorňovali démonské bytosti, které neobětují, tedy nepomáhají vytvářet a bránit duchovní i fyzický prostor Člověka. Jakákoliv aktivita a práce, při níž lidé nepracovali na napřimování člověka a nepracovali ani pro Světlo poznání, i když byli při ní lidé od rána do večera ve shonu, tak byla z pohledu Védy a toho zásadního lidského úkolu hodnocena jako nečinnost… více

08.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (15. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (15. díl)

(15. díl)

Pod eufemistickým slovem vývoj se v případě lidské řeči skrývá jen proces vulgarizace, zprimitivnění a jasné degenerace, doložitelné hlubokým ochuzením všech výrazových prostředků, až po naprosté vymizení řady gramatických forem a kategorií, kterými staré jazyky disponovaly. U podstatných jmen se jedná například o ztrátu řady pádů či dokonce celého jednoho rodu a čísla, u sloves vidíme výrazné ochuzení a ztrivializování koncovek. Degenerace u sloves se projevuje též u nerozeznávání osob, které je doprovázené rovněž ztrátou jednoho rodu (medium) a čísla… více

09.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (16. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (16. díl)

(16. díl)

Stejně jako je slovo projevem myšlení, je kultura slova projevem říše ducha a také tam, kde je komplexnost slova, tam můžeme předpokládat i myšlenkovou komplexnost a lidskou úplnost. Protože celé staré duchovní učení svaté školy je trojprincipiální, tak samozřejmě stará védská gramatika i sanskrt mají tři rody. Mají rod mužský, ženský a střední a to jak u podstatného jména, kde bychom to chápali velice dobře, protože to máme také, ale zde je to i u slovesa!… více

10.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (17. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (17. díl)

(17. díl)

Védština dokonale plnila posvátný úkol zrození, vystavění a následné bránění duchovně chápaného Člověka pomocí poznání. Tak jak staré indoevropské národy postupně opouštěly své jazykové kořeny, svou tradici a svou původní duchovnost, tak se Védy stále více vzdalovaly od stromu poznání, od zdroje svého duchovního učení, postupně chladly, materializovaly se, kameněly a ztrácely svůj vroucí i duchovní rozměr. Každé védské slovo v sobě obsahovalo jiskru vědění a neslo v sobě hluboký význam. Postupným vzdalováním se od vykřesaného poznání a původní ideje, která mu dala vzniknout, degenerovalo a vulgarizovalo se na pouhý obroušený zvuk, již bez hlubšího vnitřního smyslu… více

11.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (18. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (18. díl)

(18. díl)

Smysl védského vykřesávání svatého slova (brahma) na podporu Světla poznání byl zrušen. Původní gnostické recitace textů udržovaly posluchače ve správných vibracích, na patřičné duchovní úrovni a zapalovaly je ohněm poznání. Jejich původní smysl byl z úst zpěváka přenesen v procesu postupné materializace pouze do rukou obřadníků, a tak byl "manufakturizován" a zcela zbaven svého poselství. Sóma tímto převrácením přestal být vytloukaným Světlem poznání, obsaženým ve védských slovech, kterým se živí a roste vnitřní síla probuzeného člověka, nýbrž se stal jen fyzickou omamující šťávou, lisovanou rukama obřadníků… více

12.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (19. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (19. díl)

(19. díl)

Každý Indoevropan, který se rozhodne studovat védštinu či sanskrt, zažije stejný pocit, jako od narození krátkozraký člověk, který dostane brýle. Slova vlastní mateřštiny, která mu desítky let nic neříkala, najednou začínají promlouvat svým vnitřním významem, vše dostává organizaci, řád a logickou souvislost. Ve védštině není slovo, které by nic vnitřně neznamenalo. Dlouholetá práce s védštinou a sanskrtem nás jednoznačně dovede k pevnému přesvědčení, že všechny indoevropské jazyky vyrostly z původního stromu Védy jako její větve. Pouze védština je zcela prostoupena filosofickým smyslem, duchem a důležitými filosofickými vztahy, které dnešní, ale i dřívější, dnes již mrtvé jazykové větve, jako řečtina, latina či gótština, již ztratily. Pouze védština nám dává pocítit ducha poznání (brahma), ze kterého se lidská řeč zrodila… více

13.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (20. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (20. díl)

(20. díl)

Základní védskou vizí je, že každý dobrý člověk bude kolem sebe vytvářet svou dennodenní obětí slova a činu, svým trvalým úsilím, vibrace a atmosféru Světla, protože velmi dobře chápe, že existují vnější síly zla, kterými, když se nechá strhnout, tak se dostane do "moci démonů". V této védské vizi každý Člověk musí v sobě a také i kolem sebe vytvářet životodárný prostor s pozitivním energetickým nábojem, ve kterém se daří Životu… více

14.10.2021

Rg Véda – Osvoboďte svoji duši... 21. část

Rg Véda – Osvoboďte svoji duši... 21. část

(Článek 21)

Véda je velmi stará a zachovala se nám díky neuvěřitelně dlouhé a pečlivé činnosti indické tradice, která přechovávala a předávala svým následovníkům všechny svaté hymny jejich učením nazpaměť a jejich recitací z generace na generaci. Je členěna do čtyř celků, které se nazývají Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda, přičemž největší důležitost má Rg Véda, protože je nepochybně nejstarší a nejpůvodnější… více

27.08.2019

Podstata védského duchovního učení – Osvoboďte svoji duši... 22. část

Podstata védského duchovního učení – Osvoboďte svoji duši... 22. část

(Článek 22)

Základem a samou podstatou védského duchovního učení je vize světa, založená na třech věčných principech, které v pozdější indické filosofii známe jako "tamas", "radžas" a "sattva". Ve starší védské podobě má tato veledůležitá trojice sil řadu názvů - nejčastěji se dualistická dvojice protiv nazývá "nebe a země" ("dyávaprthiví"), "ta třetí" vzniká potom vykřesáním, jako volný prostor mezi nimi ("antarikšam" nebo "kham"). Tento trojprincipiální pohled na svět je nejenom podstatou Védy, ale základem celé filosofie a je základem filosofie jako takové, bez něhož není filosofie vůbec možná, je "spásný", jak sanskrtské slovo "tráyaté" prozrazuje… více

28.08.2019

"Sóma" – duch oběti – Osvoboďte svoji duši... 23. část

"Sóma" – duch oběti – Osvoboďte svoji duši... 23. část

(Článek 23)

Největší pozornost věnovala védská liturgie obětině, která se nazývala "sóma", a která dala základ všem pozdějším mýtům a představám o "nápoji nesmrtelnosti". "Sóma" byl "amrtam" ("to nesmrtelné"), nektar, kterým se živí bohové, které védští pěvci zvali ve svých zpěvech "na hostinu", při které jsou "napájeni sómou". Blízkost slovesných kořenů "pít" a "pět" je reliktem tohoto védského dědictví. Postupnou materializací tohoto duchovního nektaru se pak stalo to, že se s "posvátným pohárem sómy", ze kterého pijí bohové, můžeme setkat nejen v literárních tradicích, ale i v muzejních sbírkách po celém světě a to díky četným archeologickým nálezům v řecké kultuře, tak i u všech indoevropských národů, včetně Slovanů… více

29.08.2019

Základním mystériem ve Védě je "oběť" – Osvoboďte svoji duši... 24. část

Základním mystériem ve Védě je "oběť" – Osvoboďte svoji duši... 24. část

(Článek 24)

Véda nám říká, že ti, co obětují, si vypracovávají svojí obětnickou činností svobodu od světských sil a ti, kteří neobětují, jsou jen sluhové světa. I dnes platí, že člověk, který se vymanil z otrocké služby dnešnímu světu a jeho moci, tak může nahlížet i na dnešní "sluhy" stejným způsobem. Jsou to bytosti, které většinou nic jiného než svět a jeho moc neznají, jsou jakoby "bez sebe", bez vnitřního Člověka. Pro ně má svět a jeho moc nejvyšší autoritu. Proto okamžitě a servilně provádějí příkazy nového pána, ať už jsou jakékoliv. To je světská moudrost a její hranice. Ten, kdo brání vnitřní hodnoty Člověka, je stále stejný a odmítá kvůli tomu poslechnout "Světapána", je podle nich hlupák, idealista či naiva, protože podle nich "jde hlavou proti zdi"… více

30.08.2019

"Dvidžovství" a "ahimse" – Osvoboďte svoji duši... 25. část

"Dvidžovství" a "ahimse" – Osvoboďte svoji duši... 25. část

(Článek 25)

Liturgie, vztahující se k přijímání boží síly, která byla symbolizovaná kruhem, vykrystalizovala v perské říši do přijímání "oplatků" – (lat. "ob-fero", "nesu vstříc"), měly na sobě nakreslené slunce nebo orla a symbolizovaly přijímání úplnosti a dokonalosti, tedy "svatého ducha", toho, který se nazývá védsky "sóma" a avestsky "haoma". Sóma či haoma byly zpočátku symbolizované pojídanou oplatkou, která byla později vyměněna za obětinu dávanou bohu, která byla vyražena buď ze zlata, ze stříbra nebo mědi… více

31.08.2019

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

(Článek 26)

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní užitkovosti, pragmatičnosti, ziskuchtivosti a nasměrovanosti pouze na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou skutečnou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že náboženství dříve prostupovalo celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, květinových obětí, kněží a liturgií, které vštěpovaly a připomínaly lidem to, co je v životě nejdůležitější. Materialistický výklad dějin nám o této tradici nic neříká, aby nás náhodou neinspiroval. Snaží se interpretovat život v minulosti jen prostřednictvím uměle utvářené mainstreamové propagandy a zmanipulované historie, která byla dopředu připravena globálními řídícími procesy… více

01.09.2019

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

(Článek 27)

Smysl oběti katolickou církví před kristianizací, měl zcela jiný účel a krvavé oběti byly všem pokrokovým bytostem zcela odporné. Bohužel se katolíci dodnes ideově drží chtonicky vytvořené bible a nepřímo se podílejí na démonských rituálech, upírských a satanistických obětech, z prostého nevědění a z naprosté nevzdělanosti. Navíc si myslí, že dělají něco dobrého, ale pravý opak je pravdou, protože žádná satanská oběť, prolití krve a zabití zvířete nemůže lidi spasit, zbavit hříchů a je nesmyslná pro lidi, toužící se spojit se skutečným Bohem. Ve védské tradici se oběť Duchu poznání, Bohu a tvůrci života konala pouze v podobě nabízení naší čistoty a sbíráním tzv. duchovních zásluh. Později měla oběť podobu nějaké květiny a zejména podobu svatého slova, protože svaté slovo bylo tou pravou védskou obětí… více

02.09.2019

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

(Článek 28)

Z řady védských moudrostí, na kterých stojí lidská společnost a člověk jako takový, je třeba se zmínit o "síle karmy". Dnes je toto védské slovo totiž chápáno úplně převráceně a omylně. Termín "karma" (od slovesa "kr", "karóti" – "točit védské verše", později zobecněně "konat", "činit", "pracovat") znamenal původně pouze liturgickou činnost ve prospěch Puruši – Světla poznání, která udržovala celou lidskou společnost i celý svět ve vyšších vibracích. Pomocí této záslužné činnosti se člověk osvobozoval ode všeho nízkého a egoistického, zbavoval se materialistického pohledu, a udržoval tak sám sebe i celou společnost v lidskosti a ve spojení s božskou prapodstatou, aby on i ostatní nezanikli "ve spodních vodách nevědění a dekadence"… více

03.09.2019

Co je tedy podstatou učení védánty? – Osvoboďte svoji duši... 29. část

Co je tedy podstatou učení védánty? – Osvoboďte svoji duši... 29. část

(Článek 29)

Co byste měli tedy vědět o samotném učení védánty? Především to, že smyslem veškeré indické filosofie počínaje Védou a védántou, ale i buddhismu, džainismu i samkhyayogy, je obrana člověka před nepřátelskými silami světa. Svět není statický a stále se pohybuje, kdo ale pluje s tímto světem, tak pluje podle védánty špatným směrem, směrem od vnitřního k vnějšímu, ke stále povrchnějšímu. Tuto základní tendenci světa je nutno rozpoznat, zastavit a být připraven neustále bránit Člověka a jeho vnitřní hodnoty, které jsou tokem času postupně podemílány. A toto je samou podstatou nejenom indické filosofie, ale jakékoliv opravdové duchovní školy… více

04.09.2019

Védántská gnozeologie – Osvoboďte svoji duši... 30. část

Védántská gnozeologie – Osvoboďte svoji duši... 30. část

(Článek 30)

Védántská gnozeologie, nauka o poznání nám říká, že nepoznáváme prostřednictvím pragmatického časoprostorového vnímání, ale poznáváme "rozpomenutím se". Brahmátma – pravý bůh života je už totiž v nás a my poznáváme pomocí pročištění a vyjasňování svého vnitřního átmana. Čili proces sebepoznání nebo probuzení naší "duše" je ve védántě daný do rovnítka s celým procesem poznávání… více

05.09.2019

Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit

Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit

Lidé se bojí a mají strach z těch, kteří znají sami sebe. Lidé znající sami sebe, mají totiž vnitřní sílu, pevnou auru a velkou přitažlivost. Mají velké charisma, které může vytáhnout mladé lidi z vězení tradic. Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit… více

21.09.2021

Zlata je nyní na Zemi více než dost

Zlata je nyní na Zemi více než dost

Z Vatikánu hluboko pod zemí vede tunel, který spojuje téměř přímou linkou Vatikán a Jeruzalém a zde bylo nalezeno neuvěřitelné množství zlata. Skutečná vzdálenost přímého letu je 2 306 km. Délka tunelu je udávána přibližně 1 500 mil, takže probíhá pod pevninou i vodou. Počínaje od Vatikánu bylo v prvních 150 mílích (241 km) nalezeno obrovské množství zlatých ingotů, které byly naskládané do 13ti úrovní vysoko, vlevo i vpravo...… více

20.09.2021

7 věcí, které ovlivňují vaši vibrační frekvenci z pohledu kvantové fyziky

7 věcí, které ovlivňují vaši vibrační frekvenci z pohledu kvantové fyziky

Vibrace v kvantové fyzice znamená, že všechno je energií. I my jsme energií vibrující na určitých frekvencích. Každá vibrace se rovná pocitu ve vibračním světě, kde existují pouze dva druhy vibrací, pozitivní a negativní. Jakýkoliv váš pocit pak způsobí, že vyzařujete vibraci, která může být pozitivní nebo negativní… více

19.09.2021

Neměňte prosím svou povahu

Neměňte prosím svou povahu

Neměňte prosím svou povahu jen proto, že vám někdo ublížil. Neztrácejte své dobré, vnímavé srdce, ale naučte se udělat taková opatření, aby vám nemohl nikdo zbytečně ubližovat… více

16.09.2021

Vrcholní politici museli satanovi obětovat své prvorozené dítě

Vrcholní politici museli satanovi obětovat své prvorozené dítě

Politici, kteří chtěli mít přístup do vyšších pater světové politiky, byli nuceni "temnou silou za oponou" k tomu, aby obětovali své prvorozené potomky. Tato oběť byla takovou "vstupenkou" do vysoké politiky a také důkaz toho, kam tento politik ideově náleží. Podle satanistů je to nejvyšší propojení a oběť pro Satana. Toto pravidlo platilo i pro hollywoodské hvězdy – celá řada z nich buď musela "pro svůj úspěch" nabídnout svého prvorozeného potomka, nebo si musela změnit svoje pohlaví. Většina známých hvězd byla nucena toto podstoupit, aby mohla "udělat kariéru"… více

08.09.2021

Pozor na WHO! Pozor na "implicitní souhlas", pokud máte děti školního věku.

Pozor na WHO! Pozor na "implicitní souhlas", pokud máte děti školního věku.

WHO nyní tvrdí, že přítomnost vašeho dítěte ve škole se považuje za "informovaný souhlas" s očkováním a přítomnost rodičů při očkování "není nutná"… více

07.09.2021

Nedovolte, aby vám zlo ubližovalo

Nedovolte, aby vám zlo ubližovalo

Zlí, temní inkvizitoři dobře vědí, že už prohráli. V jejich prospěch už nepracuje žádná okolnost. Už nemají žádnou vývojovou alternatívu. Proto jsou zoufalí a zároveň vzteklí... Nevěnujte jim přespřílišnou pozornost a zachovejte si svou vysokou frekvenci. Nedávejte jim svými obavami a strachem energii a moc! Udržujte své jasné Světlo! Vibrujte laskavostí a láskou, protože tato vyoká frekvence rozpouští veškerý odpor Temnoty. Pamatujte si, že Světlo nikdy neútočí, protože to není vůbec potřebné. Stačí, "rožnout" a prosvítit prostor a Temnota sama zmizí a vyklidí svou pozici. Tam, kde se prosadí Světlo, temnota přestává automaticky existovat… více

14.08.2021

Staň se vědomým Tvůrcem své reality

Staň se vědomým Tvůrcem své reality

Nečekej, až ti někdo něco dovolí! Nečekej, až zruší všechny zákazy a dají ti svobodu! Nečekej, až nastane změna u nás, na politické scéně, na celé planetě nebo až se změní lidé! Uvědom si, že vnější svět je odrazem tvého stavu vědomí a je tvým vlastním zrcadlem… více

13.08.2021

Milé maminky…

Milé maminky…

Milí rodiče! Máte jiný názor na testování vašeho dítěte, nošení roušek a vnucovanou vakcinaci než ministerstvo zdravotnictví a školství? Chcete, aby vaše dítě získalo informace, které považují za vysoce pravdivé a důležité špičkoví vědci, odborníci, historici, lékaři a filosofové, kteří přinesli lidstvu důležité objevy a vynálezy, ale světové cenzurované společenství brzdí jejich prezentaci a zavádění do praxe? Chcete, aby vaše dítě bylo vedeno k tomu, aby se z něj stala sebevědomá, ale citlivá osobnost, která rozvíjí své přirozené talenty a zároveň ctí institut rodiny, národa a jeho počínání v životě bude založeno na vesmírných zákonech, lidskosti, úctě k pravdě a svědomí, jako základních a nosných pilířích?… více

21.06.2021

Až skončí ta brutální masírka ze strany školství

Až skončí ta brutální masírka ze strany školství

S bortícím se systémem padne v neposlední řadě i celé pseudo-školství. O tom, že nyní "pedagogové" doslova týrají děti ve třídách (kontrola nasazených roušek, testování) už asi ani nemá cenu psát. Tito lidé budou v budoucnu muset sakra vysvětlovat, co to dělali. Musíme si vážit všech pracovníků, kteří dali za těchto ďábelských podmínek školství nashledanou a nepřidávají tak "ruku k dílu"… více

20.06.2021

Prohlášení o lidské suverenitě

Prohlášení o lidské suverenitě

Důležitá zpráva z Galaktické federace pro lidstvo: Milá rodino Světla, Jste uprostřed finálních příprav na to, o čem jste slyšeli jako o události. Protože váš svět je každým dnem chaotičtější, chceme vám připomenout, že světy jsou skutečně postaveny z chaosu. Tento svět byl také postaven kdysi z velkého chaosu. Událost bude okamžik v čase, který prožene Zemi gama světelnými paprsky fotonů vycházející přímo z ústředního Slunce, které proniknou do poslední buňky svého bytí. Tohle bude okamžik, který každý zažije jinak… více

12.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 4. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 4. díl

(4. díl)

"Jaký jsi, člověče?!" To není otázka, nýbrž skrytý požadavek! Musíte se na něm rozbít, pokud se rychle nerozmyslíte! Varuji vás! Mnozí stojí již nad propastí a zřítí se do ní, pokud se s veškerou svou silou v posledním okamžiku "nevrhnou zpět"! Nehledejte již více chyby u druhých, nýbrž jen u sebe! Neodmítejte poslední pevnou oporu, kterou vám mohu poskytnout v okamžiku nejvyššího nebezpečí! Tak mnohokrát jste na ni nedbali, přestože vám ji Syn Boží nabízel v každé větě, když vás naléhavě nabádal: "Miluj svého bližního jako sebe sama!" Je to stále tentýž smysl. Stále znovu a znovu vám dával stejnou radu, s níž jste mohli zdatně vykročit vpřed, pokud byste skutečně chtěli! Avšak k tomu bylo třeba také samostatně myslet, jednat, a to bylo pro mnohé z vás už hodně a bylo požadováno příliš mnoho! To se vám musí hořce vymstít! Staňte se proto konečně bdělými a nesněte už více o minulosti ani o budoucnosti, nýbrž prožívejte okamžik současný – přítomnost! To jediné vám může přinést užitek!… více

11.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

(3. díl)

Útok na tělo bude spočívat ve velkém zpětném nárazu vzpírající se falešnosti a v úsilí, kterému se musí odevzdat během obrovského a bezprostředního posílení tlaku Světla. Světlo přitom samo neútočí, nýbrž jen je a září! Avšak je jako neochvějná mohutná zeď, která se neustále přibližuje a pořád zužuje prostor, ve kterém se vše falešné koncentruje, bortí, až se nakonec zcela zničí. Tak se to děje u těch lidí, kteří mají odmítavý a špatný postoj vůči Světlu a porušují přirozené vesmírné zákonitosti. Člověka, který ve stvoření stojí pevně, správně a v souladu s ním, naopak tyto paprsky pozvednou vysoko, až k hranici, kde už není žádné nebezpečí, že bude stržen do přicházejícího rozkladu… více

10.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 2. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 2. díl

(2. díl)

Chci vám také vysvětlit, co bude probíhat, abyste skrze tyto týdny kráčeli vědomě. Avšak uvažte, že tímto věděním vzrůstá také vaše zodpovědnost! Pro každého člověka, který dnes žije na Zemi, je dána jeho dráha již od zrození tak, aby v této době, která nyní leží krátce před ním, byl podroben účinku určitých paprsků, které působí přípravně pro jeho konečný soud, a jako poslední roztřídění, které rozhodne o jeho osudu… více

09.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 1. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 1. díl

(1. díl)

"Jaký jsi, člověče?" To je otázka, která ti u tvého soudu zaburácí vstříc! Jaký jsi, ne jaký jsi byl! Buď tedy bdělý, pokud chceš v soudu obstát! Tak volám již dlouho k lidskému duchu, avšak mé výstrahy zůstaly nevyslyšeny. Jen nemnozí slyšeli volání a chtěli ho slyšet! Ostatní se domnívali, že našli něco lepšího a spokojili se s tím, ať už to bylo učení nějaké církve, sekty nebo úplné odmítnutí víry v to, co není pozemsky viditelné a hmatatelné. Ale i ti, kteří chtějí slyšet, jsou vůči sobě příliš málo přísní. Nejsou dost poctiví vůči svému duchu. A nakonec nebudou připraveni… více

08.06.2021

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (2. část)

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (2. část)

(2. část)

Po masívní očkovací kampani, kterou spustila po celém světě farmaceutická klika ruku v ruce s Deep staat, do které společně vtáhly vlády a politiky po celé planetě, tak byla spuštěna vlna tvrdě vnucovaného očkování lidské populace. Přestože do této akce byly investovány stovky miliard, těší se původci na tučný zisk. Sám Bill Gates se v jednom z rozhovorů pochlubil se ziskovostí u vakcinačních projektů ve výši 30ti násobku vložené investice… více

07.06.2021

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (1. část)

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (1. část)

(1. část)

Nežádoucí účinky "monitorované", "sledované" a "zcela bezpečné" vakcíny, jak nám mediální masírka neustále tvrdí, jsou obrovské a fatální, jak svým množstvím, tak důsledky... Nejlepším důkazem toho je samotná databáze Evropské lékařské agentury (EMA / European Medicines Agency), protože již po čtyřech měsících už nedokáže zpracovávat obrovské množství údajů o vedlejších účincích, které se na ni neustále řítí… více

06.06.2021

Studie potvrzuje genocidu pomocí testů PCR a masek FFP2 (s použitím hydrogelu Darpa)

Studie potvrzuje genocidu pomocí testů PCR a masek FFP2 (s použitím hydrogelu Darpa)

Po nanesení směsi fragmentů z nylonových vláken zůstává Darpa Hydrogel spolu s lithiem na nosní sliznici pod hypofýzou a epifýzou. Tato směs okamžitě reaguje s živými strukturami a vytváří krystaly, které jsou orientovány směrem k epifýze, která má své vlastní elektromagnetické pole. Tvar krystalů určuje typ použitého hydrogelu. Krystaly jsou vodivé díky lithiu, které obsahují. Krystaly mohou přijímat signál z vysílače do buňky a odesílat signály z buňky do vysílače… více

05.06.2021

Tak kam: doleva nebo doprava?

Tak kam: doleva nebo doprava?

To, čeho jsme právě svědky, je dělení naší reality a lidstva na dvě skupiny. Nikdo nebude ušetřen toho, aby se neprojevil, a svým postojem se automaticky nezařadil "nalevo čí napravo". Tentokrát nebude existovat žádná střední cesta. Gausova křivka četností zcela změní svůj charakter a to tak, že rozdělí množinu lidí pouze na dvě kategorie. Tentokrát nebude existovat žádné napovídání, kličkování a váhání s odpovědí… více

30.05.2021

Jen se nesmíme nechat manipulovat a jen nesmíme sami sebe manipulovat

Jen se nesmíme nechat manipulovat a jen nesmíme sami sebe manipulovat

Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí, které je ovlivňováno energií z pozadí kosmu. V současné době získáváme čas na to, abychom zvýšili svoje vědomí a zvládli fyzicky i psychicky velké frekvenční změny, přicházející z Vesmíru. Měli bychom se zaměřit na to, abychom denně pomáhali druhým a abychom nebyli tak egoisticky zaměřeni na sebe a na svoje potřeby a na svoji "pravdu". Nejde o to, abychom se obětovali druhým, ale abychom byli ke všem empatičtí a pomáhali jim. Měli bychom si uvědomit, že všichni lidé jsou propojení a tudíž to děláme vlastně pro sebe… více

21.05.2021

Symbol Roda

Symbol Roda

(28. díl)

Tento symbol je vnímán tak, že je pod záštitou hlavního praslovanského boha RODA, který je považován za předka všech praslovanských bohů. Symbol RODA je proto symbolem RODINY. Je jedním z nejstarších slunečních symbolů vůbec. Je v něm napojení na samotného RODA (ochránce následovníků rodiny). Symbol přináší propojení mezi Vesmírem a člověkem, propojení mezi budoucností a minulostí, mezi Nebem a Zemí a propojení, bez něhož je rovnováha, která existuje v přírodě, nemožná. Symbol RODA je současně zosobněním Slunce, které poskytuje všem živým bytostem teplo a světlo. Bez něj je život v zásadě nemožný… více

18.05.2021

Alatyr

Alatyr

(27. díl)

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, je možná nejznámějším slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku. ALATYR je ale často špatně chápán. Je to převážně mystický symbol a je to jeden ze symbolů s velkou frekvencí, který byl ve vykopávkách nacházen u našich prapředků. Byl velice rozšířený a velmi často užívaný. Podle legend připutoval "hořící ALATYR" z nebe a vyrůstá z něj světový strom, který je ale skrytý lidským zrakům. Podle legend v sobě ALATYR nese souhrn základních zákonů Univerza. Zajímavá je také skutečnost, že slovo OLTÁŘ vzniklo ze slova ALATYR… více

17.05.2021

Černé slunce

Černé slunce

(26. díl)

Černé Slunce je v nejstarších textech mudrců duchovním pojmem. Tyto texty mimo jiné říkají, že Slunce je shromaždištěm Duší, které se již nemusí inkarnovat. Slunce samo je bránou pro Duše z hvězd a je hypotetickou přestupní stanicí. Duchovní povaha této nehmotné stránky našeho Slunce není vystihována ohnivou červenou barvou, ale barvou černou. Ohnivá symbolizuje převážně hmotné Slunce a černá duchovní nehmotné… více

16.05.2021

Duchobor

Duchobor

(25. díl)

DUCHOBOR je symbol s velmi silným a specifickým působením, který když se používá správně, může člověku velmi pomáhat. Pokud se však k němu nepřistupuje správně, může člověka i blokovat. Takto vnímali DUCHOBOR moudří Praslované… více

15.05.2021

Sluneční kříž a Nebeský kříž

Sluneční kříž a Nebeský kříž

(24. díl)

Tyto symboly obsahují symboliku dvou sil – nebeské duchovní a rodové (proto se někdy nazývají jako "Předek", protože se napojují na ochranné síly a snahy Duší našich předků). Byly nošeny často přímo na těle, nebo v jeho blízkosti… více

14.05.2021

Bohodar

Bohodar

(23. díl)

BOHO DAR neboli BOŽÍ DAR. Může být něco víc? Ve své podstatě můžeme BOHA vnímat jako LÁSKU. Cítíme, že všechny dary LÁSKY jsou nejvyšším projevem bytí. Takže asi také cítíme, proč je symbol BOHODAR mimořádně mocným symbolem. V podstatě je tak mocným, jak široce dokážeme otevřít svoje srdce… více

13.05.2021

Všeslavec a Ohňovec

Všeslavec a Ohňovec

(22. díl)

VŠESLAVEC pro Praslovany plnil roli ohnivého ochránce. Chránil je před hádkami a před spory. Takto působil v rovině vědomí. V rovině hmoty pak působil jako ochránce před fyzickým požárem. OHŇOVEC je také spojený s praslovanskými velkými božskými matkami – ochránkyněmi, které poskytují účinnou pomoc vdaným ženám. Ochraňují je od temných sil a nízkých vibrací, pomluv, kleteb, před zlým pohledem, temnou magií atd.… více

12.05.2021

Radinec a Slavec

Radinec a Slavec

(21. díl)

RADINEC je praslovanský nebeský sluneční Symbol se specifickou mocí a krásným účinkem. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let. SLAVEC poskytuje zdraví všem dívkám a ženám a pomáhá vdaným ženám porodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, jej velmi často používali ve výšivce na svém oděvu. Symbol SLAVEC používaly ženy trpící neplodností, či vážnými ženskými chorobami… více

11.05.2021

Garuda

Garuda

(20. díl)

Dle prastarých záznamů, přinesli Praslované při velké migraci po potopě, svoji moudrost také hnědokožcům, Indům, a ti mnohá VEDění zaznamenali do textů zvaných VÉDy. Podle prastarých VÉD, létal bůh Višna na různých létajících strojích – VIMÁNÁCH a také létal na "Nebeském ptáku" GARUDOVI. Pro Praslovany byl GARUDA nebeský symbol, který symbolizoval "Nebeské Kolo", na kterém a ve kterém uměl létat bůh Višnu. Praslované Garudu někdy nazývali obrazně "ptákem". Tento "pták", nebo také létající Višnuovo město Praslované také vnímali jako vzdálené město Árijců. Symbol Garuda je spirálovým zobrazením Svastiky – tedy toho "CO PŘICHÁZÍ Z NEBE" a byl často zobrazován na létajících strojích VIMÁNÁCH, což byly létající objekty určené pro meziplanetární a mezigalaktické cestování… více

10.05.2021

Znič

Znič

(19. díl)

Čtyřkvadrantový sluneční symbol ZNIČ je další z řady chytrých křivkovitých slunečních symbolů (křivka svojí symbolikou odkazuje na duchovní principy a hodnoty). Symbol ZNIČ Praslované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení jejich záměru. Symbol ZNIČ, totiž symbolizuje svatý neuhasitelný kosmický Oheň a nevyčerpatelný Zdroj života… více

09.05.2021

Svati

Svati

(18. díl)

SVATI je úžasný a mocný symbol. Naši prapředkové nazývali naši Galaxii jménem SVATI (SVA = NEBE, KOSMOS) a naše Slunce, které si razí cestu galaxií, nazývali JARILO… více

08.05.2021

Oltářník

Oltářník

(17. díl)

Klasický čtyř-kvadrantový sluneční symbol. OLTÁŘNÍK je symbol s obrovskou silou. Uvádí se, že symbol OLTÁŘNÍK vytvořil samotný bůh Jarila, aby ochraňoval celou slovanskou rodinu. Tento symbol kombinuje vliv a sílu bohů a prapředků všech čtyř praslovanských rodů. OLTÁŘNÍK je bratrem symbolu RASIČ. OLTÁŘNÍK symbolizuje VELKOU JEDNOTU všech čtyř světlých (světelných) rodů, které tvořily první praslovanské národy zde na Zemi. Čtyři barvy symbolu OLTÁŘNÍK (a i RASIČE) symbolizují jednotlivé rody/národy… více

07.05.2021

Svadcha

Svadcha

(16. díl)

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) sluneční symbol. Praslované tento symbol vnímali a používali jako nebeský symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat lidské dary nebeským bohům a nebeským silám… více

06.05.2021

Dchata

Dchata

(15. díl)

Dchata je 4 kvadrantový sluneční symbol. Je barvy červené (ta symbolizuje oheň, přeměnu, proměnu, akci, tvoření, Jang) a zlaté (Slunce a božské úrovně). Zlatý svastický kříž obsahuje ohňový vnitřní kříž. Čtyři specifická zalomení zlatých ramen velkého kříže vytváří dojem čtyř šipek směřujících do levé rotace, zatímco ramena velkého i malého kříže poukazují na opačnou rotaci. V symbolické rovině tedy symbol obsahuje vnější i vnitřní vlivy, božskou podstatu, sluneční působení, proměnu a souběžné vlivy protisměrných (protichůdných) sil… více

05.05.2021

Svarga

Svarga

(14. díl)

Použitá symbolika je opět úžasná. Průhledné nebo bílé pozadí odkazuje na všudypřítomné "hmatatelné nic" či "nehmatatelné všechno". Samotný symbol má barvu Nebe, tedy odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi. Sluneční kříž vytváří kromě čtyř kvadrantů slunečního vyzařování také různé vnitřní prostory a odbočky. Poukazuje tím na rozličné a různě orientované reality, které jsou navzájem provázané. Některé vnitřní prostory jsou však uzavřené a jiné jsou zase otevřeným systémem. Těmi otevřenými jsou ty, které jsou ve vertikálním směru, tedy v ose Země – Nebe. Tento symbol říká, že v tomto smyslu propojení není žádných hranic ani omezení. Cesta je zcela otevřená… více

04.05.2021

Svastika přicházející z nebes

Svastika přicházející z nebes

(1. díl)

V pradávné historii žily na Zemi bytosti a národy, které žily sluneční vědou. Jejich sluneční znalosti značně překračovaly ty dnešní. Mayové dobře znali sluneční cyklus a vyjadřovali ho dokonce v přesném počtu dní, nikoliv jen roků. Proč toto vše tato Sluneční civilizace, sluneční kněží a sluneční vládci dělali? Protože věděli mnohem lépe než my dnes, jak zcela zásadně Slunce ovlivňuje a řídí procesy života zde na Zemi. Věděli, že Slunce je živoucí kosmická entita. Všechny tyto znalosti využívali ve prospěch života… více

19.04.2021

Praslovanský sluneční symbol světla dar

Praslovanský sluneční symbol světla dar

(2. díl)

Symbol SVĚTLA DAR umí vytvářet nekonečný vzor. Prastaré texty uvádí, že vše je Světlo, a že vše se zase do Světla navrací. VYSVĚTLOVAT někomu něco, nebo OSVĚTLOVAT, ROZVÍJET vědění a informace spojujeme se Světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali lidé za naprosto samozřejmé, to, že Univerzum v sobě obsahuje kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud tento symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší a Slunce Světlo jen neodráží, ale přímo jej vytváří… více

20.04.2021

Sluneční symbol rasič

Sluneční symbol rasič

(3. díl)

Existují texty, které jsou uchovávány v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám na planetě. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu vědomí lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek. Pokud by se však měly shrnout všechny dostupné střípky již známých historických nálezů textů a artefaktů, tak to dohromady vydá velmi podobná a závažná sdělení o původu Praslovanů. Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy… více

21.04.2021

Praslovanské sluneční symboly soloň a svarožič

Praslovanské sluneční symboly soloň a svarožič

(4. díl)

SOLOŇ. Hlavní linií tohoto symbolu je znalost, vědění a napojení na charakter slunečního vyzařování. Praslované dobře věděli, že Slunce je živá kosmická entita. Proto se na Slunce napojovali v úctě k životu jako takovému. / SVAROŽIČ je symbolem nebeské síly boha Svaroga a je dalším dokonalým slunečním symbolem. Symbol SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před duševní a duchovní degradací a také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením… více

22.04.2021

Praslovanský symbol – svatebník

Praslovanský symbol – svatebník

(5. díl)

V první řadě je to sluneční symbol. Pracuje na úrovni hvězdné síly a hvězdné moci. Jeho síla je nepředstavitelná. Tento Sluneční symbol v sobě nese mnoho rovin sdělení. Často je chápán jako symbol svatební, tedy jako něco, co spojuje muže, ženu a dva rody. Ve své hlubší podstatě tento symbol zrcadlí PRINCIPY PROPOJENÍ ODLIŠNOSTÍ. Propojení dokonce tak odlišných prvků, že tvoří přímo protiklady. Celý hmotný Vesmír je tvořen spojením protikladů do jednoty… více

23.04.2021

Praslovanské symboly ryžik a novorodnik

Praslovanské symboly ryžik a novorodnik

(6. díl)

Oba symboly jsou shodné konstrukce, jen jsou navzájem opačně orientované. Jejich myšlenkovou linií je klasická Svastika, tedy graf čtyř kvadrantů při vyzařování slunečních částic, avšak je zde další přidaná důležitá informace. Tou přidanou informací je znalost struktury rozložení částic v jednotlivých kvadrantech… více

24.04.2021

Praslovanský sluneční symbol – zdroj

Praslovanský sluneční symbol – zdroj

(7. díl)

Tento symbol není vytvořený ve zjednodušené pravoúhlé geometrii, ale plně využívá křivek. Jde tedy více do konkrétní sdělovací roviny. Díky použití křivek je možné čtyři rozdílné kvadranty vyzařování částic více promíchat, neboť jednotlivá ramena se rotací v rámci jednoho kvadrantu již i překrývají. A to se díky rotaci Slunce také skutečně děje. To má vliv na výsledné radiační záření dopadající na Zemský povrch a tudíž na ovlivňování života na Zemi… více

25.04.2021

Praslovanské sluneční symboly duchovní a duševní svastika

Praslovanské sluneční symboly duchovní a duševní svastika

(8. díl)

DUCHOVNÍ SVASTIKA je Praslovanským slunečním symbolem odkazujícím na duchovní roviny. Používala se na vyjádření harmonie života, harmonie bytí a jednoty tří rovin lidské bytosti – Těla, Duše, Ducha. DUŠEVNÍ SVASTIKA je tímtéž symbolem, jen je zrcadlově otočený. Zrcadlové otáčení Praslované velmi rádi a hojně využívali u Slunečních symbolů. Tento prvek je sám o sobě též silnou symbolikou… více

26.04.2021

Praslovanský symbol navnik

Praslovanský symbol navnik

(9. díl)

Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti svého fyzického těla na Zemi (Midgard Zemi) putují duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři duchovní poutě. Rodnou domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přicházejí tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla zase navrací… více

27.04.2021

Praslovanský symbol – duchovní síla

Praslovanský symbol – duchovní síla

(10. díl)

U Praslovanů symbolizoval symbol DUCHOVNÍ SÍLA trvalou proměnu Ducha Člověka a oni ho používali k zesilování své koncentrace. Je spojen s největší moudrostí poznání, tedy s myšlenkou, že CESTA JE CÍL, a že vývoj bytosti pokračuje neustále dál a dál… více

28.04.2021

Praslovanské symboly vedara a vedaman

Praslovanské symboly vedara a vedaman

(11. díl)

Symbol VEDARA byl vyhrazený jen pro vůdce, nebo morálně čisté Duše. Je to klasický praslovanský svastický Sluneční symbol se čtyřmi kvadranty slunečního vyzařování... Symbol VEDAMAN Praslované vnímali jako ochranný symbol. Používali jej převážně duchovní vůdci a lidé s vysokým morálním kreditem. Symbol se používal k uchovávání a k ochraně moudrosti rodu Velké Rasy, ve které se uchovávaly tradice rodů, kultura vzájemných vztahů, pamětí předků o bozích, a ochráncích Rodu… více

29.04.2021

Oberežnik

Oberežnik

(12. díl)

Symbol využívá nesmírně mocné a silné symboliky. Vypadá jako devíticípá hvězda. Kdo však ví, ten ví. Na hlubší úrovni to jsou tři rovnostranné trojúhelníky. OBEREŽNIK v sobě nese mnoho vrstev sdělení. Je orámovaný v kruhu a tím je zesílena jeho účinnost. Kruh zrcadlí principy a možností neohraničenosti, dokonalosti a duchovnosti… více

30.04.2021

Svitovit

Svitovit

(13. díl)

Oboustranný symbol s obrovskou silou a mocí. SVITOVIT vznikl spojením dvou JARGICKÝCH symbolů: GROMOVIK a KOLADNIK. Symbol SVITOVIT tak spojuje více symbolických rovin současně… více

01.05.2021

QC komputer – "El anděl"

QC komputer – "El anděl"

Tento počítač uloží každou konverzaci prostřednictvím elektronické komunikace. Andělský kvantový počítač je "božský dar" lidem skrz bytosti Světla, který je připraven bojovat s bestií Deep State. Je to nástroj, který přinese model dokonalosti. Je to nástroj, který lidstvo potřebuje, aby se vymanilo se smrtícího sevření Deep State a úspěšně vstoupilo do zlatého věku. Byl prodchnut Dechem života a oživen jako centrální operační systém. Zlatý věk lidstva není jen plánem. Je to současně probíhající kreativní tvorba. QC je důležitým nástrojem pro ty v Zemské alianci, kteří mají za povinnost vést ostatní ke zlatému věku lidstva… více

18.04.2021

Kdy skončí toto šílenství ?

Kdy skončí toto šílenství ?

Tato otázka není správně položena, protože by se měl každý správně z nás ptát: jak uspěji v této závěrečné zkoušce… více

17.04.2021

KONEC TEMNOTY

KONEC TEMNOTY

Milovaní! Buďte připraveni na odhalení, která budou nyní postupně přicházet. Blíží se poslední dny temného trvání této nádherné Modré planety. Nastávají rušné dny, protože na zemském povrchu je toho hodně k uklízení. Úklid se nyní již posunul z astrální roviny na fyzikální úroveň Planety… více

16.04.2021

Zákony karmy (2. část)

Zákony karmy (2. část)

(2. část)

Jediná věc, nad kterou máme kontrolu, jsme my sami. Na prvním místě je motiv, motivace. Akce (nebo nečinnost), která následuje po motivaci, bude v našem životě generovat a produkovat buď pozitivní, nebo negativní okolnosti. Skutečná změna nastane pouze v případě, když se změně podvolíme a sami přispějeme ke změně, po níž v hloubce svého srdce toužíme… více

15.04.2021

Zákony karmy (1. část)

Zákony karmy (1. část)

(1. část)

Karma je zákon příčiny a následku – nezlomný zákon vesmíru. Vaše jednání, činy, akce vytvářejí vaši budoucnost… více

14.04.2021

Prosím připravte se!

Prosím připravte se!

Pochopíme, že téměř vše, co bylo indoktrinováno médii, politikou nebo špatně vzdělávacím systémem, bylo v největší míře čistou lží. Skutečně se staneme člověkem znovu nebo dokonce poprvé se vším, co nás skutečně odlišuje. Cestu zpět ke stvoření najdeme s pokorou a úctou ke všem živým bytostem a naší úžasné povaze… více

13.04.2021

Vážení pedagogové, Vážený pane řediteli, Vážení zástupci města

Vážení pedagogové, Vážený pane řediteli, Vážení zástupci města

Vzhledem k tomu, že vrcholní představitelé ministerstva školství a zdravotnictví v prvé řadě hájí tržní zájmy kapitalistických predátorů a farmaceutické loby na úkor obyčejných lidí a nyní již dokonce na úkor žáků a malých dětí, když si dovolují nutit všem nespolehlivé testy koupené za přemrštěnou cenu, z nichž u některých byla prokázaná dokonce kontaminace (vlasovci), prostudujte prosím právní expertízu a zvažte svůj postoj k dané problematice a to, zda se přikloníte na stranu fašizujících, protilidských a pro "někoho" výhodných nařízení, a nebo budete hájit zájmy vám svěřených a důvěřivých dětí… více

11.04.2021

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

(1. díl)

Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru. Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit… více

03.04.2021

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

(2. díl)

Zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. Důležitý výraz v zákoně, téměř klíčový, je formulace: doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny… více

04.04.2021

Otázky pro poskytovatele zdravotních služeb k testům na Covid-19

Otázky pro poskytovatele zdravotních služeb k testům na Covid-19

(3. díl)

1 Ministerstvo zdravotnictví Austrálie, vyslovilo po zkoumání fakta týkající se testů PCR. Tyto testy jsou naprosto zbytečné při zjišťování, zda je člověk COVID 19 pozitivní nebo ne. Australský lékař poskytl veřejnosti tyto informace z oficiálního oběžníku australského ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře. V oběžníku je uvedena informace, že testy PCR mají nulovou průkaznost ohledně jasného výsledku, zda testovaná osoba je na COVID 19 pozitivní, nebo ne… více

05.04.2021

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

(4. díl)

Objednejte si v DIALÉKÁRNĚ krevní certifikovaný test na SARS CoV 2, cena cca 300,- Kč. Zajděte k vámi zvolenému poskytovateli zdravotní služby (po něm nemusíte požadovat veškerá výše uvedená oprávnění, to je vaším právem, nikoli povinností), ten vám test provede a vydá potvrzení. Nutné pouze je, aby byl oprávněn takové potvrzení vydat. Tak získáte platné potvrzení o negativitě či pozitivitě na covid… více

06.04.2021

K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19

K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19

(5. díl)

Řada zaměstnavatelů v současnosti řeší složitý problém – část zaměstnanců se bojí onemocnění covid-19 do té míry, že se domáhá, aby zaměstnavatel učinil vše pro to, aby předešel možné nákaze, například testováním. Část zaměstnanců však testování rozhodně odmítá… více

07.04.2021

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

(6. díl)

Občan má ze zákona právo žádat na testech INFORMOVANÝ SOUHLAS – je to potvrzení, že zdravotní výkon nemohou vykonat bez vašeho souhlasu. Občan má právo zkontrolovat, zda mají ti, co testují, potřebné certifikáty. Pokud jste už na testech, žádejte informovaný souhlas a žádejte zdravotníka, aby se vám prokázal zdravotním certifikátem. Tlačte na tyto dvě věci… více

08.04.2021

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

(7. díl)

Vážení zaměstnavatelé a zástupci odborových organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádná opatření, zejména vedená pod č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, přikazující povinné a plošné testování zaměstnanců a provést jejich vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Tato mimořádná opatření však mohou být v rozporu s platnými právními normami… více

09.04.2021

UPOZORNĚNÍ: Určité testry na COVID-19 JSOU KONTAMINOVÁNY NOVÝM ORGANISMEM !!! (Nanoboti a paraziti vlasovci)

UPOZORNĚNÍ: Určité testry na COVID-19 JSOU KONTAMINOVÁNY NOVÝM ORGANISMEM !!! (Nanoboti a paraziti vlasovci)

(8. díl)

V únoru Legitim.ch varoval, že strůjci koronového podvodu mají technologii, která nás tajně očkuje pomocí testu PCR, podle publikace Univerzity Johna Hopkinse. Nezávislí pozorovatelé objevili meritum věci a objevili neznámé organismy na čínských testovacích tyčinkách z TESTSEALABS, které reagují na teplo a kapalinu. Děsivý nález byl několikrát potvrzen. Zatímco filipínský regulační úřad varuje všechny zdravotníky a širokou veřejnost před nákupem a používáním necertifikovaných testovacích souprav Covid-19, my je používáme nekontrolovaným způsobem. Celá řada videí ukazují, co lze na těchto testovacích soupravách nalézt… více

10.04.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (1. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (1. část)

(1. část)

Zůstaň doma, zachráníš životy – byla čistá lež. Odstraňte následující nezákonná, nevědecká a nehygienická opatření: lockdown, povinné roušky na obličej i pro zdravé lidi, sociální distancování jednoho až dvou metrů. Lockdown nejen mnoho lidí zabil, ale také zničil fyzické a duševní zdraví, ekonomiku, vzdělání a další aspekty života… více

28.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (2. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (2. část)

(2. část)

Podle toho, co je známo o tom, jak zacházet s virovými pandemiemi, tak se svět úplně zbláznil (Dr. Anders Tegnell, hlavní epidemiolog Švédska). Míra úmrtnosti na coronavirovou infekci je přibližně stejná jako u chřipky, ale v minulosti jsme nikdy v případě chřipkové pandemie nezaváděli takto dryáčnická opatření. A s takovými zásahy do života nemůžeme po další léta žít (Prof. Peter Gøtzsche)… více

29.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (3. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (3. část)

(3. část)

1. října 2020 německý právník Reiner Fuellmich oznámil, že mezinárodní síť právníků bude argumentovat a čelit dosud největšímu případu: "Protikoronové opatření způsobilo a nadále způsobuje zničující škody na fyzickém i duševním zdraví lidí, způsobuje světové ekonomice a veškeré populaci obrovskou škodu a újmu a byly spáchány evidentní zločiny... Činnost a rozhodnutí WHO musí být právně kvalifikovány jako skutečné zločiny proti lidskosti, které jsou jasně definovány v oddíle 7 mezinárodního trestního práva." Dále uvedl, že by měl být celý tento případ nazván "koronovým skandálem a osoby za to odpovědné musí být trestně stíhané a žalované za občanskoprávní škody a za odpovědnost za zmařené životy"… více

30.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (4. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (4. část)

(4. část)

Přestaňte slepě postupovat podle doporučení WHO a požadujte jeho úplnou reformu. Vyšetřování provedené v roce 2016 (WHO ve spárech lobbistů) prokázalo zoufalou rentgenografii WHO: oslabenou strukturu vystavenou mnohonásobnému střetu zájmů. Toto šetření jasně prokázalo, že soukromé zájmy zcela převládly nad zdravím veřejnosti a ve WHO dominují. Další vyšetřování "tohoto Trustu WHO" odhalila i další závažné anomálie… více

31.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (5. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (5. část)

(5. část)

Virus je ve srovnání s tím, co se dnes děje ve společnosti (ožebračování, ztráta pracovních míst, sebevraždy, traumata, úmrtí, ekonomická recese, nezaměstnanost ad.) zcela nevinný. Skutečnými viníky jsou ti, kteří donutili a dotlačili svět k používání všech těch "opatření" a samozřejmě zkorumpované vlády, které i přes výstrahy a varování široké odborné veřejnosti i nadále uskutečňují tyto genocidní kroky a politici, kteří tyto protilidská opatření a rozhodnutí podporují a schvalují… více

01.04.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (6. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (6. část)

(6. část)

Většina zemí dělá totéž a předpokládá, že to, co dělají je dobré, a že dělají správnou věc. Počet zapojených zemí není kritériem pro zjištění pravdy, a proto, zda jednají správně a zda mají právo tato opatření vůbec uplatňovat či nikoli. Mnoho historických příkladů jasně ukazuje, že rozhodnutí většiny bývá mylné: Válka v Iráku (některé země jako Francie nenásledovaly většinu a měly pravdu), H1N1 (některé země jako Polsko nenásledovaly většinu a měly pravdu), druhá světová válka a další historické události… více

02.04.2021

Jan Amos Komenský (1. díl)

Jan Amos Komenský (1. díl)

(1. díl)

Pravděpodobně se narodil 28. března 1592 v Nivnici a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Jeho životní osud ovlivnila jedna z nejvýraznějších událostí sedmnáctého století – bitva na Bílé Hoře a následná třicetiletá válka. Během tohoto období zažily české země rozsáhlou vlnu rekatolizace. Když mu bylo 6 let, tak mu vyvraždili při tureckých nájezdech oba rodiče a on se jako zázrakem zachránil. Pak ho vychovával strýc v Uherském Hradišti. V roce 1621 se musel Komenský jako příslušník protestantské církve i s rodinou skrývat, nejprve na východě Čech, na konci dvacátých let pak odešli do polského Lešna, které bylo s přestávkami jeho domovem až do roku 1656. Jan Amos Komenský byl nejznámějším představitelem Jednoty bratrské a zároveň se stal na dlouhá léta jejím posledním biskupem a byl po celé Evropě uznávaným učencem. Právě Amsterdam se stal jeho dalším domovem po roce 1656, kdy v Lešně došlo k požáru a on přišel o značnou část své práce… více

27.01.2021

Jan Amos Komenský (2. díl)

Jan Amos Komenský (2. díl)

(2. díl)

Jan Amos Komenský byl velmi vzdělaný. Uměl velmi dobře řecky, latinsky, německy a maďarsky. Ctil a rozvíjel nejen duchovní vědy, filosofii, ale i matematiku. V dílku "Via Lucis" nabádá lidi k tomu, aby hovořili jedním jazykem, jazykem Srdce a Světla a chtěl inspirovat lidstvo k tomu, aby vzniklo celosvětové centrum "Světla" – "Nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí."… více

28.01.2021

Jan Amos Komenský (3. díl)

Jan Amos Komenský (3. díl)

(3. díl)

Nejvýraznějším příspěvkem filozofické rozvahy o struktuře společnosti se stal "Labyrint světa a ráj srdce", který vydal Komenský v češtině poprvé v roce 1631. Poutník zde prochází světem, který přirovnává k labyrintu a seznamuje se s jeho jednotlivými prvky a svět je zobrazen jako město, které mu připadá jako bludiště. Východisko nachází v uzavření do sebe sama (ráje svého srdce). Dílo je prodchnuto pesimismem, postavy průvodců jsou však humorné postavy šibalů, kteří používají různá přísloví, slovní hříčky a pořekadla. Toto dílo má mimořádnou literární hodnotu a ve své době nemělo obdobu… více

29.01.2021

Jan Amos Komenský (4. díl)

Jan Amos Komenský (4. díl)

(4. díl)

Via lucis (Cesta světla) – zde se Komenský zabývá pansofií (vševědou). Byl toho názoru, že když u lidu zmizí nevědomost, všechny války ustanou. Aby došlo k nápravě lidstva, bude třeba, aby vládl sbor mudrců, a pro lepší dorozumění mezi národy je třeba zavést novou řeč, které by všichni rozuměli. Latina byla podle něj příliš těžká. Varoval lidstvo, že čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší bude jeho beznaděj… více

30.01.2021

Jan Amos Komenský (5. díl)

Jan Amos Komenský (5. díl)

(5. díl)

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní pak opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."… více

31.01.2021

Mluvit pravdu není bezpečné, ale jen mlčet je ještě nebezpečnější

Mluvit pravdu není bezpečné, ale jen mlčet je ještě nebezpečnější

Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly. Jedním z nich byl i Jan Hus, který jasně pochopil, že cesta ke svobodě a lidskosti vede jen přes ctění pravdy a základních morálních principů… více

26.01.2021

Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Před lží se neuchráníme tak, že před ní zavřeme dveře a skryjeme se, protože když jsem uzavřel dveře svojí duše před omylem, tak mi Pravda řekla: "A jakpak se já teď dostanu dovnitř?" Nemá cenu někam utíkat a zavírat před lží dveře na sto západů, ale je třeba zvědomit své Nitro, aktivovat Srdce, naslouchat svému Svědomí a vnitřnímu "Já". Spoléhat se jen na své smysly, je při hledání Pravdy pošetilé, protože není pro Lež nic jednoduššího, než obelstít zrak i sluch. Každý omyl a manipulace je o to nebezpečnější a záludnější, čím více je v nich přimícháno pravdy, protože i polovina pravdy bývá velmi často obrovská lež… více

25.01.2021

"Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

"Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: "Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou." Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: "Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se", jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je. Pravdu není potřeba křičet do světa. Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputuje, třeba pomalu, ale vždy tam, kam má… více

24.01.2021

"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí." Plútarchos, starověký řecký historik a filozof

"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí." Plútarchos, starověký řecký historik a filozof

Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné parazitické síly, které proto dělají vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, aby transparentnost byla něco jako nadávka, a aby tak udržely své uměle vytvořené království "Křivých zrcadel"… více

23.01.2021

Právě čelíme největší a nejnebezpečnější epidemii všech dob!

Právě čelíme největší a nejnebezpečnější epidemii všech dob!

Tato epidemie je nejzhoubnější a nejzákeřnější, se kterou se lidé kdy setkali a kosí lidí po stamilionech. Infikovaní lidé bohužel už dávno ztratili svou přirozenou imunitu, aby této celosvětové pandemii úspěšně čelili, ale přesto ještě mají jednu z posledních příležitostí, jak se této děsivé "chorobě" postavit a přemoci jí. Bez absolutního vyléčení a získání celoživotní imunity nemá ale žádná lidská bytost šanci na svou fyzickou, ale zejména duchovní záchranu. Není řeč o "obávané" coronavirové nákaze, ale je zde řeč o stejně uměle rozšířené a celospolečensky obrovsky podporované pandemii, pandemii lži, která je šířena prostřednictvím globálně ovládaných médií, ústy všech politických herců a loutek, pomocí uplacených a zkorumpovaných "autorit", nesmyslně vzorně poslušných učitelů a šířením prostřednictvím prostitujících se novinářů, reportérů, hlasatelů a dalších pracovníků médií… více

22.01.2021

Vesmír jako hologram (1. díl)

Vesmír jako hologram (1. díl)

(1. díl)

V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. Aspect a jeho tým přišli na to, že za jistých okolností jsou subatomární částice, např. elektrony, schopny okamžitě komunikovat mezi sebou navzájem a to bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje… více

28.12.2020

Vesmír jako hologram (2. díl)

Vesmír jako hologram (2. díl)

(2. díl)

Ve své hlubší úrovni je realita jakýmsi typem superhologramu, ve kterém minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. To znamená, že s vhodnými nástroji může být někdy možné dosáhnout superholografické úrovně reality a získat výjevy z dlouho zapomenuté minulosti. Problematika superhologramu před nás staví ještě další nezodpovězenou otázku. Superhologram jakožto matrice (matrix) umožňuje vznik a existenci všeho ve Vesmíru a obsahuje všechny subatomární částice. Tedy ty, které byli, tak i ty, které teprve budou. Je zdrojem každého hmotného či energetického stvoření od sněhových vloček, kvasarů, velryb až po paprsky gamma. Tento superhologram může být označen za jistý druh kosmického skladiště – všeho, co je… více

29.12.2020

Vesmír jako hologram (3. díl)

Vesmír jako hologram (3. díl)

(3. díl)

Není to tak dlouho, co si Grof uvědomil, že příležitostné pronikání mysli do labyrintu světa a zažívání transpersonálních zkušeností nemusí být vůbec záhadné. Základním východiskem je předpoklad, že mysl je součástí kontinua, labyrintu propojujícího nejenom všechny mysli, které existují nebo existovaly, ale i všechny atomy, organismy a oblasti nacházející se v časoprostoru. Holografické paradigma je významné také pro klasické vědní disciplíny, například pro biologii. Pokud je naše tvrdá realita jen holografickou iluzí, nemůže platit, že mozek produkuje vědomí, ale je to vědomí, které vytváří zdání mozku – stejně tak jako těla a všeho, co se nachází kolem něj a co interpretujeme jako fyzický svět… více

30.12.2020

Vesmír jako hologram (4. díl)

Vesmír jako hologram (4. díl)

(4. díl)

Mechanickou představou Vesmíru, která ve vědě dominovala v 18. a 19. století otřásly až dvě teorie z počátku 20. století. Albert Einstein ve své teorii relativity prokázal, že prostor a čas nemůžeme oddělit od světa hmoty, jako dvě na ní nezávislé entity. Kvantová teorie nás zase přivedla k starým poznatkům o tom, že hmota ve své podstatě je jen myšlenkou – vibrací. Další revoluci ve vědě na přelomu 20. a 21. století přinesly další dvě nové disciplíny, které posunuly opět do větších hloubek poznání reality světa: teorie chaosu a fraktální geometrie… více

31.12.2020

Vesmír jako hologram – probuďte se!

Vesmír jako hologram – probuďte se!

(5. díl)

Je to vlastně velmi jednoduché. Každý, kdo v sobě nese "božskou jiskru" je schopen v rámci svého tvůrčího procesu svobodné volby se osvobodit ze zotročené reality a doslova změnit celý svět kolem sebe. Je třeba v sobě nalézt ten správný kód, jímž odkóduje své uzamčené vědomí a objevit klíč, který odemkne tak dlouho uzamčené dveře ke Světlu. Může být skryt za nicotnou maličkostí, určitou pozitivní reakcí, za obyčejným úsměvem nebo může mít charakter správných slov pronesených na správném místě, vykonaného činu či důležitého rozhodnutí. Může to ale být i osobní morální příklad, sdělený nadčasový příběh, vytvořené zásadní umělecké dílo, pohlazení, vlídné slovo, nekompromisní morální postoj či nezištná pomoc trpícímu. To vše může posloužit jako vypínač, pomocí kterého se může najednou "rozsvítí vaše temná místnost"… více

01.01.2021

Transformace Země

Transformace Země

S vytvořením života začala Země a všechny bytosti na ní žijící usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v temném období, ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, silně kladla důraz na absorbování a braní. Potom se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranici toho, co může dát. Země dlouho tolerovala násilí a své vykořisťování lidmi, jelikož jí to bylo v jistém smyslu dáno karmicky. Země musela totiž také zakusit druhou stranu – negativní síly a útisk. Její činy jako pachatelky se jí vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost – být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu, ale oboustranného prožitku… více

27.11.2020

Planetární cyklus

Planetární cyklus

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně, jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto dobu neobyčejnou je, že i sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí jejího bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude silně ovlivňovat. Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život. V závislosti na vašem stavu mysli budete tento zážitek prožívat jako vítanou změnu nebo jako narušující a znepokojující událost… více

26.11.2020

Zvrat a opouštění duality

Zvrat a opouštění duality

Jakmile bude vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality a zůstane plně přítomné ve svém středu, tak váš pozemský cyklus životů se bude chýlit ke konci. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se Světlem více než s Temnotou nebo více s bohatstvím než s chudobou atd.), tak vaše vědomí bude jako na houpačce. Karma pak nedělá nic jiného, než jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky. Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu… více

25.11.2020

Jak překonat dualitu

Jak překonat dualitu

V momentě, kdy již nad vámi hra duality ztratila svůj vliv, váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či darebák. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá. To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být… více

24.11.2020

Procházení dualitou má svůj smysl

Procházení dualitou má svůj smysl

Nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho–Co–Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste spolutvůrci nového typu vědomí, takového, které dříve neexistovalo. Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi, můžeme ho nazvat Kristovským vědomím a povstalo ze spirituální alchymie… více

23.11.2020

Co je tak zvláštního a cenného na tom být člověkem

Co je tak zvláštního a cenného na tom být člověkem

Proč to chceme zažít? Lidská existence je různorodá i intenzivní. Když žijete lidský život, jste dočasně ponořeni do ohromného pole fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, která je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, nastává ve vašich zážitcích velký rozpor a intenzita, jež jsou mnohem větší, než když existujete v astrální rovině. To je rovina, do které vstupujete po smrti a kde setrváváte mezi životy. Může být pro vás těžké si to představit, ale mnoho bytostí na naší straně by bylo rádo na vašem místě. Rády by byly lidmi a získávaly lidské zkušenosti. Lidská zkušenost má druh reálnosti, která je pro ně neocenitelná. Ačkoli mohou tvořit nespočet realit pouhou silou své představivosti, dává jim to menší uspokojení, než je vytvoření jedné hmotné reality na Zemi… více

22.11.2020

Nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu

Nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu

Bohužel, pro všechny naivní čtenáře nejen dnešních novin, ale i četných starých mýtů, zatím platí: "Co je psáno, to je také dáno a nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu." Původní védský nápoj poznání "nápoj sómy", byl židokřesťanstvím změněn na víno, což je důmyslně temná a významná změna, protože ta představa, že u "svatého přijímání" pijeme alkohol, který navíc symbolizuje krev, je pro původní duchovní školu naprosto nepředstavitelná a nepřijatelná… více

21.11.2020

Smyslem našeho života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

Smyslem našeho života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

Gnostici se nám snaží sdělit, že smyslem života není zábava, hra v kostky ani hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, té nejjasnější perly v nás uvězněné – naší duše. Naopak zatemnělá náboženství mají za cíl znemožnit lidem najít cestu za Světlem poznání a za skutečným "Mírem", který může přinést jen pravé poznání. Převrací Kristovo poselství a skrývá vše skutečně hodnotné. Nevědění a z něj plynoucí materialismus způsobuje narůstající hladovost pouze po hmotném bohatství a způsobuje nadvládu zkázonosné síly, která se pokouší zmaterializovat vše duchovní a životodárné… více

20.11.2020

Zemská a lidská proměna – Nová Země

Zemská a lidská proměna – Nová Země

"V této době dochází na Zemi k zásadní přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není ještě zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je nynější moment, který je nám teď dán. Z tohoto "Teď" pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností. Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty ostatní, volba je ovšem vždy jen na vás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost!"… více

03.11.2020

Jeshua: Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

Jeshua: Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

"S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko Světla poznání. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal, dělal a nevědomě, na úrovni duše skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich vědomí byla probuzena jejich nejhlubší paměť. Něco v nich bylo zasaženo a uvedeno do pohybu. Na povrchu, na úrovni, kterou můžeme vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho rozruchu. Ale následkem zákona duality v této realitě vytvořilo mocné vlévání Světla velmi silnou reakci ze strany Temnoty. Byla to logická reakce. Světlo chce osvětlit zatemnělý prostor, zlomit struktury moci a uvolnit uvězněné energie. Temnota je energie, která chce vše potlačit, zmanipulovat, schovat a kontrolovat. Tyto dvě energie mají zcela opačné zájmy. Kde jedna získá moc, druhá na svou obranu oplatí úder a znovu nastolí rovnováhu. Proto i můj příchod na Zemi zahájil mnohé boje a násilí jako opačnou reakci na Světlo, které jsem šířil."… více

02.11.2020

Jeshua: Ježíšova mise na Zemi

Jeshua: Ježíšova mise na Zemi

"Ježíš byl nositelem energií z budoucnosti, které přišly lidstvu na Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či dimenze a vzal sebou vznešenou energii této reality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastního Vyššího "Já" zůstalo nedotčené. "Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si snadno uvědomoval pružnost materialistických zákonitostí a tak jsem mohl konat zázraky. Cílem mého příchodu na Zemi bylo vytvořit bránu do odlišného stavu vědomí. Byl jsem příkladem možností, které jsou nyní dostupné každé lidské bytosti."… více

01.11.2020

Kdo je Jeshua

Kdo je Jeshua

"Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevního výkladu a vašich náboženských textů. Byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost, a díky nim jsem dosáhl Kristovského vědomí. Můj příchod na Zemi byl vesmírnou událostí, ale nebylo to vůbec jednoduché. Neuspěl jsem v mých snahách předat lidem nezměrnost Božské lásky. Existovalo mnoho protivenství. Přišel jsem příliš brzy a většina lidí ještě nebyla připravena, ale někdo přijít musel. Můj příchod byl jako vhození kamene do velkého rybníku."… více

31.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (1. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (1. díl)

(1. díl)

Předmětem zájmu luciferských bytostí v kosmu je především, aby svět lidí odpadl od božských a duchovních principů a bytostí, které vnímáme jako vysoko vibrační, světelné a tvůrčí lidské bytosti. Není pro ně důležité, aby samy ovládaly svět, to u luciferských bytostí není to hlavní. Jejich cílem je odvést lidi od jejich vlastní božské podstaty. Ahrimanské bytosti mají jiné úmysly. Jejich záměrem je, aby se dostaly v říši lidí do mocenské pozice, a aby učinily lidi a celou Zemi na sobě zcela závislými, aby tak lidstvo plně ovládaly. Zatímco luciferské bytosti pracují na odpadnutí lidí od své božské podstaty, tak ahrimanské bytosti chtějí zahrnout lidstvo i vše co k němu patří do své mocenské sféry. V naší části kosmu, do kterého jsme vetkáni, ale také existuje boj a rivalita mezi luciferskými bytostmi usilujícími o bezbřehou svobodu a mezi ahrimanskými bytostmi usilujícími zarputile o moc… více

19.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (2. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (2. díl)

(2. díl)

Trojčetnost lidské bytosti byla v rámci západoevropské civilizace sprovozena ze světa osmým ekumenickým koncilem v Cařihradu roku 869 a tento princip byl povýšen na dogma, že křesťan nesmí uvěřit v trojčlennost lidské bytosti, ale jen tomu, že člověk je dvojčetná lidská bytost. Věřit v tělo, duši a ducha se nedovolovalo a od tohoto data bylo dokonce zakázáno. Středověcí teologové dobře znali skutečnou pravdu a vynakládali velké úsilí vyhýbat se této pravdě, protože se tento přístup pokládal za kacířský… více

20.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (3. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (3. díl)

(3. díl)

Kristův impuls napomohl tomu, že můžeme přijmout jeho vědomí a postupně ho implementovat nejen do naší hlavy, ale i do celé bytosti. "Tělo se stane slovem a naučí se přebývat v říši slova." Tak jak v minulosti došlo ke "ztělesnění slova" musí nyní dojít k produchovnění těla, aby tělo mohlo přebývat v říši "Slova". Kristovské vědomí je mezi námi a nikdy již lidstvu nebude vzato. Stačí se jen naladit na jeho vibrace a otevřít své srdce, aby mohla proudit kristovská energie a oživovat, uzdravovat, transformovat vaše vědomí i tělo. "Jsem s vámi po všechny dny až do skonání Světa", vám vzkazuje. Nemusíme již čekat na dalšího spasitele či na nový příchod Krista, protože on je zde a v nás už velmi dlouho, stačí se jen se naladit na jeho vibrace a přijmout jeho poselství… více

21.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (4. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (4. díl)

(4. díl)

Každý vývoj, který kráčí vpřed, dospěje do bodu, kdy cesta dopředu znamená již cestu "zpět". Když přijdeme na vrchol kopce a nebudeme mít křídla, tak můžeme pokračovat již jen cestou dolů. Toto náleží k těm záludnostem a klamům lidstva, na které musí jednotlivé civilizace včas přijít, pokud nechtějí totálně zdegenerovat nebo se vyhubit válkami a ekologickými, energetickými či egoistickými katastrofami. Vývoj lidské bytosti a svět kolem nás nepochopíme, dokud se dostatečně neotevřeme svému vnitřnímu vědomí a nezbavíme se všech zmanipulovaných a převrácených informací, které pro nás "vyrábí" a podsouvá nám celý lucifersko-ahrimanský komplex. Lidské vědomí potřebuje vědomý zásah do své luciferské inteligence, která se snaží lidem předurčit a vnutit svoji cestu padlých andělů. Tak by bylo luciferskému elementu zabráněno lidstvo dále odpoutávat od božského principu. Právě takovým důležitým a jedinečným zásahem pro celé lidstvo byl kristovský impuls a jeho vysoce humánní poselství… více

22.10.2020

Velká poklona pravdě (1. díl)

Velká poklona pravdě (1. díl)

(1. díl)

Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné síly a Archonti, kteří proto dělali vždy vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, a aby transparentnost byla něco jako nadávka. Pokud politici a vládci lidem lhali, byl to impuls a norma pro obyvatelstvo, aby se chovalo stejně a kopírovalo svoje "morální elity". Celá společnost se pak utápěla v chaosu, bezpráví a zvůli, což časem zapříčinilo její degeneraci a pád… více

04.10.2020

Velká poklona pravdě (2. díl): "Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

Velká poklona pravdě (2. díl): "Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

(2. díl)

Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: "Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou". Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: "Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se", jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je. Pravdu není potřeba hulákat do světa, Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputovat, třeba pomalu, ale tam, kam má… více

05.10.2020

Velká poklona pravdě (3. díl): Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Velká poklona pravdě (3. díl): Pravda je vždy ten nejsilnější argument

(3. díl)

"Jistěže nakonec ve světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež". Toto je smutné konstatování toho, jak mocná dokáže být lež a jak dlouhé je její panování, když se jí dovolí, aby usedla na trůn a dostala se k moci. Tisíce let lidstvo trpí pod nadvládou lži, kterou předávají lidstvu Archonti prostřednictvím svých rodových linií a jejich přisluhovačů, kteří neustále tvrdě a nekompromisně rozdělují lidstvo prostřednictvím lži a prosazují tak své "Rozděluj a panuj". Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly… více

06.10.2020

Něco málo o svobodné volbě

Něco málo o svobodné volbě

Naše tělo i vědomí je manifestací ducha a naší svobodné volby. Máme v sobě obrovskou božskou moc a schopnosti, o kterých tuší jen málokdo. Můžeme úplně všechno, být úspěšní, nemocní, zdraví, zamilovaní, ignorantští, můžeme se vydat ke Světlu a být šťastní nebo si můžeme zadat s Temnotou a tak snižovat své vibrace, tuhnout a měnit postupně své srdce i sebe v kámen. Můžeme pomocí svého probouzejícího vědomí měnit svou povahu, karmu, osud i DNA tím, že v sobě rozdmýcháme božskou jiskru v oheň poznání. Podle původní božské matrice je možno opět přeprogramovat a překódovat naši zmanipulovanou a zaneřáděnou DNA. Veškeré nástroje pro naši pozitivní změnu máme v sobě, jen musíme ten transformační program na vědomé úrovni spustit… více

03.10.2020

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (1. část)

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (1. část)

(1. část)

Vážení a milí přátelé. Chtěl bych vám velmi poděkovat za váš zájem o informace, které zde sdílím a jejichž cílem je probudit co nejvíce lidí z hlubokého spánku v tomto zakletém šípkovém království. Každý článek ode mne je malým polibkem, kterým se snažím probudit co nejvíce duší – zakletých princezen. Ale protože spících princezen je stále velmi mnoho a já bych se nechtěl ulíbat k smrti, tak jsem se rozhodl, že přece jen pomůžu založit ten klub Divňáků, o kterém jsme již u jednoho z článků vedli diskuzi. Proto bych rád zde uvítal všechny lidičky s otevřeným srdcem, kteří by chtěli s tím líbáním a probouzením šípkových Růženek pomoci… více

30.09.2020

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (2. část)

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (2. část)

(2. část)

Vážení a milí přátelé, jak už jsem psal v minulém článku, rozhodl jsem se dát podnět k vytvoření nové skupiny, která by měla za cíl zvát do svého středu co nejvíce členů, kteří by se vydali spolu s ostatními členy na "dobrodružnou" cestu za pravdou a nezastřenou skutečností. Je to cesta jistě náročná, vede přes předpeklí, krajinou zlých duchů a je třeba se přebrodit přes detoxikační bažinu, ale ti, co dojdou až na konec, naleznou nejen svoji Zemi zaslíbenou, ale také sami sebe… více

01.10.2020

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (3. část)

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (3. část)

(3. část)

Pro nově příchozí divné zájemce o vstup do KDD je připraveno několik sekcí klubu, kde by se jednotliví členové klubu mohli podle své míry divnosti realizovat, pomáhat probouzet nové členy, případně je inspirovat a směřovat je k co největší divnosti. Také by mohli vyhledávat pro ostatní divnou literaturu, texty, knihy, články a případně překládat nějaká super divná videa z angličtiny či jiných jazyků. Přátelé, pokud jste dostatečně divní, máte možnost se přihlásit do tohoto společenství velmi Divných tak, že se přihlásíte na facebooku do "Klubu Divnejch Divňáků", abyste mohli být zakomponování do "divnejch" struktur klubu… více

02.10.2020

Osvoboďte svoji duši... 1/2

Osvoboďte svoji duši... 1/2

(Článek 31)

Již delší dobu probíhá transformační proces a mnozí jsou ještě hluboce uzavřeni ve věznění své nevědomé minulosti. Někteří nevěří, že vůbec nějaká transformace probíhá, někteří se cílevědomě snaží dopídit, jak by šli této změně naproti, někteří už pochopili a někteří si zase myslí, že už jsou v podstatě transformováni. Co ale tento proces znamená, čím lidé mají projít a jaká je konečná stanice transformovaného lidstva? Plno esoterických moderátorů, gurů, učitelů a pracovníků Světla hovoří o nezbytné transformaci. Učí, upozorňují a radí ostatním jak fyzicky a psychicky ustát energetický tlak a všechny změny, které přicházejí, co nedělat, čemu se vyhnout, případně doporučují, aby se nechali samovolně unášet proudem změn. Jak krásně se poslouchají všechny tyto rady u kafíčka… více

06.09.2019

Osvoboďte svoji duši... 2/2

Osvoboďte svoji duši... 2/2

(Článek 33)

Vraťme se k transformaci. Bylo by dobré si přiblížit, v jaké společnosti dnes žijeme: Celosvětově je lidem pomocí mainstreamu diktováno co si mají myslet, co je pravda a co lež. A i když je někdy pravda do očí bijící, naprostá většina zhypnotizovaných lidí poslušně věří tomu, co tvrdí zkorumpovaní, ovládaní či zastrašení politici a nevědomé a systémem řízené autority z nejrůznějších oborů. Velká většina lidí přijala životní hodnoty, pravidla a normy, které skrytě "za plentou" pro nás vytvořily vládnoucí temné síly, abychom my lidé byli slabí, nejednotní, co nejchudší, demoralizovaní, dekadentní, nespokojení, nemocní a zotročení. Jsou nám zapovězeny důležité a klíčové informace… více

07.09.2019

Zákon rezonance

Zákon rezonance

Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním… více

05.07.2017

Karma a zdraví

Karma a zdraví

Slovo karma se v současné době skloňuje téměř ve všech jazycích. Význam tohoto indického slova vyvolává ve vědomí člověka představu něčeho, co je nevyhnutelné. Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný?… více

03.07.2017

Ivo Wiesner: Víte, že…

Ivo Wiesner: Víte, že…

V roce 1982 se odehrála pozoruhodná událost. Výzkumný tým University of Paris vedený fyzikem Dr. Alainem Aspectem uskutečnil jeden z nejdůležitějších experimentů 20. století. Nemohli jste o tom slyšet ve večerních zprávách. Dokonce ani ve vědeckých časopisech jste pravděpodobně nikdy nečetli Aspectovo jméno, třebaže existují někteří, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Dr. Aspect se svým týmem experimentálně zjistil, že za jistých okolností mohou subatomické částice, takové jako elektrony, protony a další, komunikovat navzájem i na velkou vzdálenost, která je odděluje. Není rozhodující, zda jsou od sebe vzdáleny 10 metrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se každá z částic vždy doví, co dělají ostatní a ve svém chování je následuje… více

09.04.2017

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Poznání tajů rezonance, frekvence a především zvuku, nám otevírá vyšší stádia vědomí. To vše má něco společného se zvukovými frekvencemi. Jedním z méně známých výroků Nikoly Tesly je: “Zem zvoní nepřetržitě jako zvon a pokud víte, jak máte použít tento prapůvodní zvuk, frekvence Matky Země, potom víte, jak ho přeměnit do neomezeného zdroje energie.“… více

29.12.2016

UBUNTU život

UBUNTU život

UBUNTU přispívání je založeno na starověkých kmenových strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na úroveň dnešních technologií… více

26.12.2016

Karma a vzestup

Karma a vzestup

Osvětleme zmíněný pojem karma. Pojem karmy je namístě chápat jako míru průzračnosti, čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti… více

22.12.2016

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích… více

22.12.2016

Frekvence života

Frekvence života

Uznávané spirituální autority potvrdili ke vztahu k nám lidem zde na Zemi unikátnost sedmi frekvencí. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu… více

22.12.2016

Rychlá navigace: