Souvislosti, které všude nenajdete

Co nám ve škole neřekli

Osvoboďte svoji duši... 1/2

Osvoboďte svoji duši... 1/2

(Článek 31)

Již delší dobu probíhá transformační proces a mnozí jsou ještě hluboce uzavřeni ve věznění své nevědomé minulosti. Někteří nevěří, že vůbec nějaká transformace probíhá, někteří se cílevědomě snaží dopídit, jak by šli této změně naproti, někteří už pochopili a někteří si zase myslí, že už jsou v podstatě transformováni. Co ale tento proces znamená, čím lidé mají projít a jaká je konečná stanice transformovaného lidstva? Plno esoterických moderátorů, gurů, učitelů a pracovníků Světla hovoří o nezbytné transformaci. Učí, upozorňují a radí ostatním jak fyzicky a psychicky ustát energetický tlak a všechny změny, které přicházejí, co nedělat, čemu se vyhnout, případně doporučují, aby se nechali samovolně unášet proudem změn. Jak krásně se poslouchají všechny tyto rady u kafíčka… více

06.09.2019

Osvoboďte svoji duši... 2/2

Osvoboďte svoji duši... 2/2

(Článek 33)

Vraťme se k transformaci. Bylo by dobré si přiblížit, v jaké společnosti dnes žijeme: Celosvětově je lidem pomocí mainstreamu diktováno co si mají myslet, co je pravda a co lež. A i když je někdy pravda do očí bijící, naprostá většina zhypnotizovaných lidí poslušně věří tomu, co tvrdí zkorumpovaní, ovládaní či zastrašení politici a nevědomé a systémem řízené autority z nejrůznějších oborů. Velká většina lidí přijala životní hodnoty, pravidla a normy, které skrytě "za plentou" pro nás vytvořily vládnoucí temné síly, abychom my lidé byli slabí, nejednotní, co nejchudší, demoralizovaní, dekadentní, nespokojení, nemocní a zotročení. Jsou nám zapovězeny důležité a klíčové informace… více

07.09.2019

Pravěcí oráči ducha – Osvoboďte svoji duši... 1. část

Pravěcí oráči ducha – Osvoboďte svoji duši... 1. část

(Článek 1)

Véda nám přinesla vizi "trojího světa" a zejména ukázala lidstvu skutečnou cestu spásy, míru a poznání tím, že vytvořila zcela jiný "svět" rozevřením prostoru a oddělením od sebe dvou stále bojujících sil. Vytvořila pro probuzené lidi harmonický životní prostor – ráj. Tento děj byl ztvárněn v liturgickém obřadu, se kterým se setkáváme v indické Védě, v perské Avestě v obřadu vytloukání "sómy", či hómy (člověka) u starých Peršanů… více

06.08.2019

"Ani jedno, ani to druhé" – Osvoboďte svoji duši... 2. část

"Ani jedno, ani to druhé" – Osvoboďte svoji duši... 2. část

(Článek 2)

Slovo poznání rozevírá svým Světlem temnotu nevědění a tak se rodí nové vědomí. Rodí se stejně těžce, jak těžce se rodí každé dítě. Právě tak těžce se rodí gnostikovo poznání, když rozevírá volný střed mezi dvěma nelidskými silami. Takový Člověk stojí ve stínu před zavřenou obrovskou dvoukřídlou branou, za kterou svítí slunce: levé křídlo brány volá po demokracii a její spodinové svobodě, pravé křídlo mluví o pořádku, poslušnosti a podobá se trestnici. Opravdový člověk stojí před branou a nechce "ani jedno, ani to druhé". Začne úporně rozvírat obě křídla od sebe, až na něj pootevřenou branou začne svítit světlo… více

07.08.2019

Uctívání posvátného ohně – "agnis" – Osvoboďte svoji duši... 3. část

Uctívání posvátného ohně – "agnis" – Osvoboďte svoji duši... 3. část

(Článek 3)

Uctívání Světla poznání je spojeno s vykřesanou střední cestou, silou ohně, životním teplem a s rozvíráním temnoty. "Tapas" znamená dle Védy vroucnost a bez zapálení pro něco, není života. Opakem jsou studenokrevní chtonici, mající ve znaku rybu, živočicha plujícího ve studených temnotách a v několika stupních nad nulou. Rozdělávání ohně bylo a je proto dodnes v celé védské tradici názorným liturgickým rituálem, který jasně ukazuje, jakým způsobem dochází ke vzniku lidského Vědomí a Světla poznání… více

08.08.2019

Védánta – Osvoboďte svoji duši... 4. část

Védánta – Osvoboďte svoji duši... 4. část

(Článek 4)

Základní myšlenka, která provází celou védántu je ta, že "celý svět je prodchnut átmanem", tj. duchem života nebo "Bohem", který je podstatou všech forem. Tato věc se filosoficky chápe už hůř, ale je zapotřebí vnímat ve védántě neustále tu jasnou souvztažnost či spíše totožnost mezi Světlem poznání a tím, čemu se říká "duch" – "átman". To znamená, že ta idea, která se v nás zrodí, je součástí a zároveň "vyslancem" z věčné říše Úplného Světla poznání a tedy není ničím jiným nežli paprskem tohoto Světla Úplnosti, které je chápáno jako absolutní Vědomí nebo absolutní Vědění… více

09.08.2019

Sanskrt a Védština – Osvoboďte svoji duši... 5. část

Sanskrt a Védština – Osvoboďte svoji duši... 5. část

(Článek 5)

Sanskrt je pozůstatek védské řeči a tyto dva jazyky nelze ztotožňovat, jak se často děje, protože jak gramatickými tvary, tak i smyslem, významem slov, se dost odlišují. Sanskrt, svatá řeč bráhmanů, byla konstituovaná gramatikem Páninim někdy ve 4. stol. př. n. l. To neznamená, že by snad sanskrt předtím neexistoval, nejstarší texty psané sanskrtem jsou staré upanišady, které sahají nepochybně do předbuddhistické doby, datace se rozcházejí, ale může se vzít za jisté, že nejstarší upanišady vznikly někdy v 8. – 7. stol. př. n. l., mám na mysli především Brhádaranyaku a Čhándogyu, dvě nejvýznamnější a nejstarší upanišady… více

10.08.2019

Védská slovesa "su", "krš" a termín "vis" – Osvoboďte svoji duši... 6. část

Védská slovesa "su", "krš" a termín "vis" – Osvoboďte svoji duši... 6. část

(Článek 6)

Základním termínem pro vykřesanou sílu mysli, duchovního probuzení a sílu "věčného života" je védské slovo "vis". Tato pravá síla života je jedna jediná, je vykřesanou silou osvobození člověka a jeho ducha ze smrtonosného objetí hmoty, pomocí ní můžeme stoupat vzhůru za Úplným světlem, můžeme rozevřít temnotu a zbavit se nevědění… více

11.08.2019

Posvátný chléb – Osvoboďte svoji duši... 7. část

Posvátný chléb – Osvoboďte svoji duši... 7. část

(Článek 7)

Rozvíráním "Temnoty" vykřesanou myšlenkou a Světlem poznání vznikl prostor pro zasazení semínka poznání, ze kterého vyrostl strom života – "amśu". Dědictvím Védy je také svatý fíkovník, zvaný "ašvattha" – dnešní vánoční stromeček, pod kterým se narodil Spasitel, Buddha, Kristus. Ježíš Kristus jako "Obnovitel Života" v gnostickém Tomášově evangeliu přirovnává "Slovo poznání" k obilnému zrnu, které, když padá do úrodné půdy, přinese dobrý výsledek, úrodu, v podobě Člověka uzrálého k pochopení… více

13.08.2019

Védský symbol – kolo, oko, vykřesaný střed – Osvoboďte svoji duši... 8. část

Védský symbol – kolo, oko, vykřesaný střed – Osvoboďte svoji duši... 8. část

(Článek 8)

Otáčející se kolo je jedním ze základních duchovních obrazů, kterému je Véda zcela podřízena. Ve védských hymnech je doslova všeovládajícím principem. Vše se zde točí – rýmy, zpěvy, člověk i celý svět. Pouze ten, kdo je schopen se udržet v prázdném středu stále se otáčejícího kola (védsky kham) a nezaplete se do jeho loukotí, aby v kole nezůstal uvězněn a tak došel bídné smrti, tak pouze ten udržuje správnou rovnováhu a pravou lidskou tradici a najde rajské místo poznání a míru. Střed stále se otáčejícího kola přitom musí zůstávat prázdný a pouze ti středující a otáčející, otvírají bránu, kterou je možné vstoupit do ráje a pravého lidského domova… více

14.08.2019

Védantský a židovský humanismus – Osvoboďte svoji duši... 9. část

Védantský a židovský humanismus – Osvoboďte svoji duši... 9. část

(Článek 9)

V původní duchovní tradici slovo "puruša" označovalo "vnitřního Člověka", ducha poznání vrozeného všem skutečným a pravým lidem, takže slovo "humanismus", které tak rádi používáme, se na indickou védántu velice hodí. Védánta nás seznamuje s tím, co to humanismus vlastně je. Je to obrana vnitřních hodnot člověka, obrana "átmana"… více

15.08.2019

Obřad svatého Slova – Osvoboďte svoji duši... 10. část

Obřad svatého Slova – Osvoboďte svoji duši... 10. část

(Článek 10)

Oplatky nazývané dróna, symbolizovaly původně slovo poznání vykřesávané ústy. Tyto malé kulaté placičky byly po staletí symbolicky přijímány, tedy pojídány, při obřadu svatého Slova. Tento pradávný duchovní obřad byl pak později ve své negativní, démonské podobě napodoben spodním světem ve známém v židokřesťanském obřadu, v pojídání hostie. Přijímání Slova a vytváření tak duchovního Člověka plného Světla poznání bylo v Novém zákonu nahrazeno tradičním židovským starozákonním a z hlediska pěstování lidské dharmy naprosto zkázonosným pojídáním masa podříznutého beránka, tedy obětovaného tělesného člověka Ježíše Krista, jenž podle chtonické, pověrečné, židokřesťanské víry navěky snímá všem hříšníkům veškeré hříchy… více

16.08.2019

Véda – Osvoboďte svoji duši... 11. část

Véda – Osvoboďte svoji duši... 11. část

(Článek 11)

Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "védánta", "véda-antah", znamená závěr, ukončení Védy a ucelení Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra"… více

17.08.2019

"Vývoj řeči" usvědčuje histotiky – Osvoboďte svoji duši... 12. část

"Vývoj řeči" usvědčuje histotiky – Osvoboďte svoji duši... 12. část

(Článek 12)

Ve védské tradici se jasně hovoří o tom, že Tvaštar – stvořitel lidí, není nejvyšší bytostí, což je lidem skrývaná pravda a temné chtonické síly se snaží, aby židovský Jahve či jiná chtonická božstva byly prezentovány jako nejvyšší stvořitelé. To způsobuje chaos a nepročištěnost, kvůli čemuž celé lidstvo nesmírně trpí. Na Zemi je plno kvalitních lidí, kteří jsou ale nedovzdělaní nebo neměli možnost se seznámit se skutečnou pravdou a uvízli tak v osidlech podstrčených lží temných, satanských sil, nejrůznějších kazatelů a ideologií, které jim zcela popletli hlavu znečištěnými informacemi, které v sobě ani zdaleka nenesou poznání, jsou studené a mrtvé. Nemohou nikoho obohatit a postupně zabíjejí lidskost i Světlo poznání… více

18.08.2019

Nezasvěcený lid postupně mění významy slov a mění řeč do zchladlé formy – Osvoboďte svoji duši... 13. část

Nezasvěcený lid postupně mění významy slov a mění řeč do zchladlé formy – Osvoboďte svoji duši... 13. část

(Článek 13)

Původní védská řeč se postupně roztékala nejen mezi nezasvěcený lid, který postupně měnil významy slov a měnil řeč do zchladlé formy, ale původní svatou řeč bráhmanů používali již i darebáci. Pokračování tohoto obrovského procesu zkázy lze vidět v současnosti ve snaze naučit mluvit i stroje – v "řeči počítačů". Veškerý zbytek života vroucnosti, hudebnosti, harmonie a "okřídlenosti", který ještě zbyl v naší próze, je tak postupně vytěsňován a "řeč" se stává polomrtvou, pragmatickou a kovovou… více

19.08.2019

Prostřednictvím Védy lidé komunikovali s bohy – Osvoboďte svoji duši... 14. část

Prostřednictvím Védy lidé komunikovali s bohy – Osvoboďte svoji duši... 14. část

(Článek 14)

Véďané slovesnýn tvarem "kurvan" znázorňovali svou duchovní "oběť" a slovesem "akurvan" znázorňovali démonské bytosti, které neobětují a nepomáhají vytvářet a bránit prostor Člověka. Jakákoliv taková činnost, i když byli při ní lidé od rána do večera ve shonu, tak byla z pohledu Védy ve skutečnosti nečinností, protože při ní lidé nepracovali na napřimování člověka a nepracovali ani pro Světlo poznání… více

20.08.2019

Význam védského slova – Osvoboďte svoji duši... 15. část

Význam védského slova – Osvoboďte svoji duši... 15. část

(Článek 15)

Hlavním posláním Védy byla liturgie slova ("brahma"). Slovo se zde velebilo jako to, co obsahuje ideu – boha sómu, který byl mystickým králem lidské společnosti, protože právě skrze něj a jeho "oběť" - třikrát denně opakovanou recitací, docházelo "k přijímání" Světla a k nastartování vnitřního procesu poznávání. Slovo bylo jedinou, pravou a samozřejmě nekrvavou obětinou. Slavný termín "brahma" má obrovskou tradici a dlouhý vývoj. Původně toto slovo znamenalo védský verš neboli védské obětnické slovo. "Brahma" je slovo Života a je to Véda. Toto pojetí nám teprve vysvětluje celé učení jak gnostiků, tak i naší starou náboženskou tradici, tradici uctívačů slova - "Slovanů"… více

21.08.2019

Vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace lidské řeči – Osvoboďte svoji duši... 16. část

Vulgarizace, zprimitivnění a jasná degenerace lidské řeči – Osvoboďte svoji duši... 16. část

(Článek 16)

Pod eufemistickým slovem vývoj se v případě lidské řeči skrývá jen proces vulgarizace, zprimitivnění a jasné degenerace, doložitelné hlubokým ochuzením všech výrazových prostředků, až po naprosté vymizení řady gramatických forem a kategorií, kterými staré jazyky disponovaly. U podstatných jmen se jedná například o ztrátu řady pádů či dokonce celého jednoho rodu a čísla, u sloves vidíme výrazné ochuzení a ztrivializování koncovek. Degenerace u sloves se projevuje též u nerozeznávání osob, které je doprovázené rovněž ztrátou jednoho rodu (medium) a čísla… více

22.08.2019

Védština je prodchnuta jediným smyslem, kterým je osvobození lidské mysli z nevědění – Osvoboďte svoji duši... 17. část

Védština je prodchnuta jediným smyslem, kterým je osvobození lidské mysli z nevědění – Osvoboďte svoji duši... 17. část

(Článek 17)

Stejně jako je slovo projevem myšlení, je kultura slova projevem říše ducha a také tam, kde je komplexnost slova, tam můžeme předpokládat i myšlenkovou komplexnost a úplnost. Protože celé staré duchovní učení svaté školy je trojprincipiální, tak samozřejmě stará gramatika védská i sanskrt mají tři rody. Mají rod mužský, ženský a střední a to jak u podstatného jména, kde bychom to chápali velice dobře, protože to máme také, ale zde je to i u slovesa! To je důležité, protože to má přímý vztah k celé prastaré filosofické škole. Tak máme ve védštině a sanskrtu i u slovesa "rod mužský" – aktivum, "rod ženský" – pasivum a "rod střední" – medium… více

23.08.2019

Véda je jediná plnosmyslná řeč na naší planetě, ve které neexistují slova bez vnitřního významu a vztahu k Celku – Osvoboďte svoji duši... 18. část

Véda je jediná plnosmyslná řeč na naší planetě, ve které neexistují slova bez vnitřního významu a vztahu k Celku – Osvoboďte svoji duši... 18. část

(Článek 18)

Védština dokonale plní posvátný úkol zrození, vystavění a následné bránění duchovně chápaného Člověka pomocí poznání. Tak jak staré indoevropské národy postupně opouštěly své jazykové kořeny, tradici a duchovní myšlení, tak se Védy vzdalovaly od stromu poznání, od zdroje svého duchovního učení, postupně chladly, materializovaly se, kameněly a ztrácely svůj původní vroucí i duchovní rozměr. Každé védské slovo v sobě původně obsahovalo Světlo vědění a neslo v sobě hluboký význam. Postupným vzdalováním se od vykřesaného poznání a ideje, jež mu dala vzniknout, degenerovalo a vulgarizovalo se na pouhý obroušený zvuk, již bez hlubšího vnitřního smyslu… více

24.08.2019

Význam jednotlivých slovních kořenů byl postupně cíleně převracen a tak byl vytvářen opak jejich původního významu – Osvoboďte svoji duši... 19. část

Význam jednotlivých slovních kořenů byl postupně cíleně převracen a tak byl vytvářen opak jejich původního významu – Osvoboďte svoji duši... 19. část

(Článek 19)

Postupně narůstající nadvláda spodní síly zrcadlení a s ní související narůst úcty k bohu hmoty, vegetace, krve a noci – indický šivaismus (kult bohyně Kálí) se již v prvních stoletích našeho letopočtu postaral o dokonalé převrácení celého védského učení. Vykřesávaný sóma, Světlo poznání, se stal i v Indii mezi nevědoucími pouze tělem (dokonce řečtina ze slova "sóma" vytvořila tělo). Védský "sóma" je vydávaný za omamující tekutinu a dodnes marně hledanou rostlinu nebo je vydáván za halucinogenní houbu rostoucí někde v nepřístupných horách… více

25.08.2019

Védská vize života – Osvoboďte svoji duši... 20. část

Védská vize života – Osvoboďte svoji duši... 20. část

(Článek 20)

Základní védskou vizí je, že každý dobrý člověk bude kolem sebe vytvářet svou dennodenní obětí slova a činu, svým trvalým úsilím, atmosféru Světla, protože velmi dobře chápe, že existují vnější síly zla, kterými když se nechá strhnout, tak se dostane do "moci démonů". V této védské vizi takový člověk vytváří v sobě a tak i kolem sebe životodárný prostor s pozitivním zdrojem idejí a atmosférou, ve které se daří Životu… více

26.08.2019

Rg Véda – Osvoboďte svoji duši... 21. část

Rg Véda – Osvoboďte svoji duši... 21. část

(Článek 21)

Véda je velmi stará a zachovala se nám díky neuvěřitelně dlouhé a pečlivé činnosti indické tradice, která přechovávala a předávala svým následovníkům všechny svaté hymny jejich učením nazpaměť a jejich recitací z generace na generaci. Je členěna do čtyř celků, které se nazývají Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda, přičemž největší důležitost má Rg Véda, protože je nepochybně nejstarší a nejpůvodnější… více

27.08.2019

Podstata védského duchovního učení – Osvoboďte svoji duši... 22. část

Podstata védského duchovního učení – Osvoboďte svoji duši... 22. část

(Článek 22)

Základem a samou podstatou védského duchovního učení je vize světa, založená na třech věčných principech, které v pozdější indické filosofii známe jako "tamas", "radžas" a "sattva". Ve starší védské podobě má tato veledůležitá trojice sil řadu názvů - nejčastěji se dualistická dvojice protiv nazývá "nebe a země" ("dyávaprthiví"), "ta třetí" vzniká potom vykřesáním, jako volný prostor mezi nimi ("antarikšam" nebo "kham"). Tento trojprincipiální pohled na svět je nejenom podstatou Védy, ale základem celé filosofie a je základem filosofie jako takové, bez něhož není filosofie vůbec možná, je "spásný", jak sanskrtské slovo "tráyaté" prozrazuje… více

28.08.2019

"Sóma" – duch oběti – Osvoboďte svoji duši... 23. část

"Sóma" – duch oběti – Osvoboďte svoji duši... 23. část

(Článek 23)

Největší pozornost věnovala védská liturgie obětině, která se nazývala "sóma", a která dala základ všem pozdějším mýtům a představám o "nápoji nesmrtelnosti". "Sóma" byl "amrtam" ("to nesmrtelné"), nektar, kterým se živí bohové, které védští pěvci zvali ve svých zpěvech "na hostinu", při které jsou "napájeni sómou". Blízkost slovesných kořenů "pít" a "pět" je reliktem tohoto védského dědictví. Postupnou materializací tohoto duchovního nektaru se pak stalo to, že se s "posvátným pohárem sómy", ze kterého pijí bohové, můžeme setkat nejen v literárních tradicích, ale i v muzejních sbírkách po celém světě a to díky četným archeologickým nálezům v řecké kultuře, tak i u všech indoevropských národů, včetně Slovanů… více

29.08.2019

Základním mystériem ve Védě je "oběť" – Osvoboďte svoji duši... 24. část

Základním mystériem ve Védě je "oběť" – Osvoboďte svoji duši... 24. část

(Článek 24)

Véda nám říká, že ti, co obětují, si vypracovávají svojí obětnickou činností svobodu od světských sil a ti, kteří neobětují, jsou jen sluhové světa. I dnes platí, že člověk, který se vymanil z otrocké služby dnešnímu světu a jeho moci, tak může nahlížet i na dnešní "sluhy" stejným způsobem. Jsou to bytosti, které většinou nic jiného než svět a jeho moc neznají, jsou jakoby "bez sebe", bez vnitřního Člověka. Pro ně má svět a jeho moc nejvyšší autoritu. Proto okamžitě a servilně provádějí příkazy nového pána, ať už jsou jakékoliv. To je světská moudrost a její hranice. Ten, kdo brání vnitřní hodnoty Člověka, je stále stejný a odmítá kvůli tomu poslechnout "Světapána", je podle nich hlupák, idealista či naiva, protože podle nich "jde hlavou proti zdi"… více

30.08.2019

"Dvidžovství" a "ahimse" – Osvoboďte svoji duši... 25. část

"Dvidžovství" a "ahimse" – Osvoboďte svoji duši... 25. část

(Článek 25)

Liturgie, vztahující se k přijímání boží síly, která byla symbolizovaná kruhem, vykrystalizovala v perské říši do přijímání "oplatků" – (lat. "ob-fero", "nesu vstříc"), měly na sobě nakreslené slunce nebo orla a symbolizovaly přijímání úplnosti a dokonalosti, tedy "svatého ducha", toho, který se nazývá védsky "sóma" a avestsky "haoma". Sóma či haoma byly zpočátku symbolizované pojídanou oplatkou, která byla později vyměněna za obětinu dávanou bohu, která byla vyražena buď ze zlata, ze stříbra nebo mědi… více

31.08.2019

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

(Článek 26)

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní užitkovosti, pragmatičnosti, ziskuchtivosti a nasměrovanosti pouze na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou skutečnou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že náboženství dříve prostupovalo celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, květinových obětí, kněží a liturgií, které vštěpovaly a připomínaly lidem to, co je v životě nejdůležitější. Materialistický výklad dějin nám o této tradici nic neříká, aby nás náhodou neinspiroval. Snaží se interpretovat život v minulosti jen prostřednictvím uměle utvářené mainstreamové propagandy a zmanipulované historie, která byla dopředu připravena globálními řídícími procesy… více

01.09.2019

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

(Článek 27)

Smysl oběti katolickou církví před kristianizací, měl zcela jiný účel a krvavé oběti byly všem pokrokovým bytostem zcela odporné. Bohužel se katolíci dodnes ideově drží chtonicky vytvořené bible a nepřímo se podílejí na démonských rituálech, upírských a satanistických obětech, z prostého nevědění a z naprosté nevzdělanosti. Navíc si myslí, že dělají něco dobrého, ale pravý opak je pravdou, protože žádná satanská oběť, prolití krve a zabití zvířete nemůže lidi spasit, zbavit hříchů a je nesmyslná pro lidi, toužící se spojit se skutečným Bohem. Ve védské tradici se oběť Duchu poznání, Bohu a tvůrci života konala pouze v podobě nabízení naší čistoty a sbíráním tzv. duchovních zásluh. Později měla oběť podobu nějaké květiny a zejména podobu svatého slova, protože svaté slovo bylo tou pravou védskou obětí… více

02.09.2019

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

(Článek 28)

Z řady védských moudrostí, na kterých stojí lidská společnost a člověk jako takový, je třeba se zmínit o "síle karmy". Dnes je toto védské slovo totiž chápáno úplně převráceně a omylně. Termín "karma" (od slovesa "kr", "karóti" – "točit védské verše", později zobecněně "konat", "činit", "pracovat") znamenal původně pouze liturgickou činnost ve prospěch Puruši – Světla poznání, která udržovala celou lidskou společnost i celý svět ve vyšších vibracích. Pomocí této záslužné činnosti se člověk osvobozoval ode všeho nízkého a egoistického, zbavoval se materialistického pohledu, a udržoval tak sám sebe i celou společnost v lidskosti a ve spojení s božskou prapodstatou, aby on i ostatní nezanikli "ve spodních vodách nevědění a dekadence"… více

03.09.2019

Co je tedy podstatou učení védánty? – Osvoboďte svoji duši... 29. část

Co je tedy podstatou učení védánty? – Osvoboďte svoji duši... 29. část

(Článek 29)

Co byste měli tedy vědět o samotném učení védánty? Především to, že smyslem veškeré indické filosofie počínaje Védou a védántou, ale i buddhismu, džainismu i samkhyayogy, je obrana člověka před nepřátelskými silami světa. Svět není statický a stále se pohybuje, kdo ale pluje s tímto světem, tak pluje podle védánty špatným směrem, směrem od vnitřního k vnějšímu, ke stále povrchnějšímu. Tuto základní tendenci světa je nutno rozpoznat, zastavit a být připraven neustále bránit Člověka a jeho vnitřní hodnoty, které jsou tokem času postupně podemílány. A toto je samou podstatou nejenom indické filosofie, ale jakékoliv opravdové duchovní školy… více

04.09.2019

Védántská gnozeologie – Osvoboďte svoji duši... 30. část

Védántská gnozeologie – Osvoboďte svoji duši... 30. část

(Článek 30)

Védántská gnozeologie, nauka o poznání nám říká, že nepoznáváme prostřednictvím pragmatického časoprostorového vnímání, ale poznáváme "rozpomenutím se". Brahmátma – pravý bůh života je už totiž v nás a my poznáváme pomocí pročištění a vyjasňování svého vnitřního átmana. Čili proces sebepoznání nebo probuzení naší "duše" je ve védántě daný do rovnítka s celým procesem poznávání… více

05.09.2019

Zákon rezonance

Zákon rezonance

Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním… více

05.07.2017

Karma a zdraví

Karma a zdraví

Slovo karma se v současné době skloňuje téměř ve všech jazycích. Význam tohoto indického slova vyvolává ve vědomí člověka představu něčeho, co je nevyhnutelné. Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný?… více

03.07.2017

Ivo Wiesner: Víte, že…

Ivo Wiesner: Víte, že…

V roce 1982 se odehrála pozoruhodná událost. Výzkumný tým University of Paris vedený fyzikem Dr. Alainem Aspectem uskutečnil jeden z nejdůležitějších experimentů 20. století. Nemohli jste o tom slyšet ve večerních zprávách. Dokonce ani ve vědeckých časopisech jste pravděpodobně nikdy nečetli Aspectovo jméno, třebaže existují někteří, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Dr. Aspect se svým týmem experimentálně zjistil, že za jistých okolností mohou subatomické částice, takové jako elektrony, protony a další, komunikovat navzájem i na velkou vzdálenost, která je odděluje. Není rozhodující, zda jsou od sebe vzdáleny 10 metrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se každá z částic vždy doví, co dělají ostatní a ve svém chování je následuje… více

09.04.2017

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Poznání tajů rezonance, frekvence a především zvuku, nám otevírá vyšší stádia vědomí. To vše má něco společného se zvukovými frekvencemi. Jedním z méně známých výroků Nikoly Tesly je: “Zem zvoní nepřetržitě jako zvon a pokud víte, jak máte použít tento prapůvodní zvuk, frekvence Matky Země, potom víte, jak ho přeměnit do neomezeného zdroje energie.“… více

29.12.2016

UBUNTU život

UBUNTU život

UBUNTU přispívání je založeno na starověkých kmenových strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na úroveň dnešních technologií… více

26.12.2016

Karma a vzestup

Karma a vzestup

Osvětleme zmíněný pojem karma. Pojem karmy je namístě chápat jako míru průzračnosti, čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti… více

22.12.2016

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích… více

22.12.2016

Frekvence života

Frekvence života

Uznávané spirituální autority potvrdili ke vztahu k nám lidem zde na Zemi unikátnost sedmi frekvencí. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu… více

22.12.2016

Rychlá navigace: