Souvislosti, které všude nenajdete

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

(3. díl)

Útok na tělo bude spočívat ve velkém zpětném nárazu vzpírající se falešnosti a v úsilí, kterému se musí odevzdat během obrovského a bezprostředního posílení tlaku Světla. Světlo přitom samo neútočí, nýbrž jen je a září! Avšak je jako neochvějná mohutná zeď, která se neustále přibližuje a pořád zužuje prostor, ve kterém se vše falešné koncentruje, bortí, až se nakonec zcela zničí. Tak se to děje u těch lidí, kteří mají odmítavý a špatný postoj vůči Světlu a porušují přirozené vesmírné zákonitosti. Člověka, který ve stvoření stojí pevně, správně a v souladu s ním, naopak tyto paprsky pozvednou vysoko, až k hranici, kde už není žádné nebezpečí, že bude stržen do přicházejícího rozkladu. Světlo v každém vypálí všechno, co není zcela v souladu se zákony tohoto stvoření. Toto se ale stane pouze tehdy, pokud k tomu dotyčný dopomůže skrz zatvrzelou a bezohlednou ignoraci svých chyb a všech svých falešných postojů. Aby to ještě mohl změnit, je mu to velmi usnadněno tím, že skrze toto záření se v něm všechno falešné posiluje a tudíž se to stává i pro něj jasně viditelným. Tuto průzračnou viditelnost svých chyb, pochybení a falešností musí ale urychleně přetavit v činy, které ho osvobodí a zbaví těchto negativních nánosů. Musí se účinně snažit aktivně se zbavovat původního duchovně líného způsobu bytí, jinak se mu nedostane žádné odměny ani pomoci. Může sám vše jasně pozorovat, pokud v poctivém chtění pro to otevře svůj zrak! Pak rychle uvidí, v čem klopýtá a naráží u bližních. S určitou námahou to může již poznat v počínání svých bližních vůči němu, neboť chce-li se skutečně probudit, tak nebude již více hledat chyby u jiných, při všech lehčích i těžších nárazech a při každé poruše harmonie se nebude již domnívat, že příčiny toho jsou u druhých, nýbrž bude hledat příčiny jen sám u sebe! Takovým způsobem nazírání v prožití ještě včas pozná všechno, co mu schází. Jiné poznání pro něj není možné.

Bude-li se rozhlížet takto kolem sebe, učiní ve svém odhodlání důležitý a ten nejtěžší krok, který ho povede dál, vstříc ke Světlu. Tento první krok je pro něj zásadní věc! Nedbá-li na něj, nemůže nikdy projít, nýbrž musí klesnout, i když jeho chtění bude sebevětší. Opomene-li však tento krok, pak neměl to pravé chtění, klamal sám sebe, podváděl se ze samolibosti či pohodlnosti a ovoce vzniklé z jeho domýšlivosti na něj nakonec tvrdě dopadne. Zcela jiné je to s lidmi, kteří v sobě nesou skutečné poctivé odhodlání, které přetavují v činy a nezůstávají jen u pouhého chtění. Takoví obdrží skrze tlak Světla nečekané mocné pomoci svého dobrého, čistého snažení, které je pozvedne vysoko nad hranici určenou pro soud, a která jim poskytne bezpečnou záruku, jakmile započne bouře, která všechny ostatní strhne do oblasti rozkladu, který je v souladu s věčným zatracením.

Probuďte se, vy, lidští duchové! Už nemáte ani jeden den k promarnění! Odpouštějte svým bližním! Víte-li vůbec, co toto slovo skutečně znamená? Mnohdy totiž myslíte veskrze příliš povrchně a nechcete ani hledat ve "Slovech" skrývané, nevýslovné poklady. Odpuštění vůči vašemu bližnímu má svůj začátek i konec v tom, že už nedbáte jeho chyb! Že chyby v něm ani nehledáte! Jinými slovy se tady máte starat pouze o sebe a nemáte se zabývat ostatními! Máte najít a odložit svoje chyby dříve, než začnete vytýkat chyby svému bližnímu. Ježíš vám zcela jasně předpověděl, že čas svého pozemského bytí vyplníte správně, pokud budete dostatečně dbát sami na sebe. Tak budete postupovat rychle vpřed a dozrávat tak, jak máte. Pokud budete zkoumat nejprve jen sebe, tak teprve potom můžete porozumět svým bližním! A právě v tom pochopení spočívá podstata odpuštění. V neuposlechnutí tohoto požadavku spočívá vaše největší chyba! Tím se prohřešujete nejvíce a tím také nejvíce promeškáte, ba dokonce tím prohrajete celé své bytí a nedospěle očekáváte, že navzdory tomu obstojíte!

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

10.06.2021

Rychlá navigace: