Souvislosti, které všude nenajdete

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 2. díl

(2. díl)

Chci vám také vysvětlit, co bude probíhat, abyste skrze tyto týdny kráčeli vědomě. Avšak uvažte, že tímto věděním vzrůstá také vaše zodpovědnost! Pro každého člověka, který dnes žije na Zemi, je dána jeho dráha již od zrození tak, aby v této době, která nyní leží krátce před ním, byl podroben účinku určitých paprsků, které působí přípravně pro jeho konečný soud, a jako poslední roztřídění, které rozhodne o jeho osudu. Tato doba trvá pro každého měsíce a nelze ji prožít jen v několika hodinách nebo dnech. Také jí nikdo nemůže uniknout. Nemůže být ani zadržena, ani odkloněna, také nemůže být ani o jedinou vteřinu oddálena! K tomuto účelu sem přichází shůry nově tlak Světla, který všechny takové účinky vytváří a zesiluje tak mocně, že tomuto tlaku Světla neodolá žádný odpor, ať už je sebepevnější a sebehouževnatější. Tak stojí každý člověk určitou dobu pod světelnou sprchou, která přichází ze všech stran, a které je bezpodmínečně nucen čelit. Nemůže tomuto uniknout, nemůže se skrýt ani se tomuto účinku vyhnout. To všechno je nezvratitelný prožitek!

Tento proces chce ukázat a obnažit váš obraz v opravdové podobě. Nejedná se jen o tlak, který každý člověk musí být schopen vydržet, nechce-li se pod ním zhroutit, nýbrž tento tlak je důležitou součástí života a učiní také mnoho pro ostatní živoucí, probouzí vše k pohybu a nutí, aby se všechno díky jemu hýbalo a ukázalo se, co dřímá ve vaší podstatě. Takto bude prověřeno všechno následujícími událostmi v celém stvoření během jeho očisty, tak tomu současně bude i u všech jednotlivců, kteří z tohoto děje nemohou být vyloučeni, a které to dokonce zasáhne nejostřejším způsobem. Vše vzkříšené nebo probuzené bude ještě více zesíleno, lhostejno, zda to bude to dobré nebo zlé. Vše zmohutní a naroste v tomto zesílení!

Zlo vzdoruje jako jinorodé tomuto tlaku Světla a tak posílí ve svém nárůstu také svůj odpor, což však způsobí bolest jen jemu samotnému, protože mocný tlak Světla neustoupí ani o krůček. Zlo je tímto nuceno si samo doslova rozbít hlavu, aby se nakonec zničilo zhroucením v sobě. Předávám vám sice jen obraz těchto událostí, ale toto je skutečný děj, neboť zlo bude nuceno samo sebe zničit ve všech částech a ve vlastním pohybu, který je takto silně podněcován tlakem Světla. Také všechny omyly a falešné názory budou vydány napospas sebezničení, protože nemohou dosáhnout žádného propojeného spojení se Světlem.

Nyní si představte člověka, který v sobě nese mnoho slabostí, chyb a nechce je ani s vynaložením veškeré své síly odložit. U něj se pak nevyhnutelně projeví následek toho, že jeho pozemské tělo nebude vůbec schopno vydržet tyto mocné nárazy Světla a tak zhyne, tedy se také musí zhroutit, zatímco při méně úporných chybách bude pozemské tělo vystaveno jen lehčímu spolutrpění. Toto se přirozeně dotkne každého těla vždy tam, kde jsou jeho slabá místa, která poskytují útočiště úporným chybám. U mnohých lidí budou tomuto účinku proto vystaveny mozkové buňky, čímž u mnohých dojde k pomatenosti myšlení, která se falešně nazývá pomateností ducha. Ve skutečnosti je to jen rozum, který byl podroben zmatku, ale nikdy ne duch! Jen činnost pozemského mozku prodělá poruchy, protože pomatenost ducha není vůbec možná. S odložením těla následkem pozemské smrti zmizí také beze všeho chorobná pomatenost takovéhoto člověka. Právě v poruchách mozkové činnosti se ukážou hříchy mnohých škol, které přetěžovaly přední mozek lidí věcmi, které vůbec nepotřebují k praktickému použití v jejich pozemském životě. Ješitnost a egoismus se staly pro mnohé neštěstím a zločinem; neboť tak nezůstala žádná síla ani čas k tomu, co bylo nutné a pro každého člověka nezbytné poznat, tedy boží vůli ve stvoření!

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 2. díl

09.06.2021

Rychlá navigace: