Souvislosti, které všude nenajdete

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 1. díl

(1. díl)

"Jaký jsi, člověče?" To je otázka, která ti u tvého soudu zaburácí vstříc! Jaký jsi, ne jaký jsi byl! Buď tedy bdělý, pokud chceš v soudu obstát! Tak volám již dlouho k lidskému duchu, avšak mé výstrahy zůstaly nevyslyšeny. Jen nemnozí slyšeli volání a chtěli ho slyšet! Ostatní se domnívali, že našli něco lepšího a spokojili se s tím, ať už to bylo učení nějaké církve, sekty nebo úplné odmítnutí víry v to, co není pozemsky viditelné a hmatatelné.
Ale i ti, kteří chtějí slyšet, jsou vůči sobě příliš málo přísní. Nejsou dost poctiví vůči svému duchu. A nakonec nebudou připraveni, neboť i když se mnoho let také snažili být takovými, aby mohli přestát bouře, které nad nimi zuří s ohromnou silou, tak jim to nakonec nebude nic platné, pokud svého úsilí zanechají třeba jen na jednu hodinu. A když nastane ten rozhodující okamžik, tak se přece jen zřítí zpět do hlubiny, protože v okamžiku toho dění nebudou dostatečně bdělí tak, jak by měli být díky síle Světla, která jim k tomu byla poskytnuta a dána.

Komu bylo mnoho dáno, od toho je mnoho požadováno! Vysoká aktivita ducha v těle je neúprosným zákonem každého vývoje bytostí směřujících ke vzestupu a plně sloužících Světlu! Tato poskytnutá "Síla" se vám stane osudnou, pokud ji neochvějně nevyužijete v tom smyslu, pro jaký vám byla dána! Pozvedne vás vysoko nebo stlačí dolů, posílí vás nebo rozdrtí, přesně podle toho, jakými jste vy sami v sobě! Střední cesta je v této síle Světla vyloučena! Nečinnost a líné vyčkávání, i když budete mít ty nejlepší úmysly, přináší stejný účinek jako její falešné a opačné použití, tedy pád! Opravdové chtění se musí stát činem tehdy, když vás dostihnou vlny, které byly předvídány již při zrození každého jednotlivce! Každý člověk má nyní na Zemi svůj čas k očištění nebo ke zničení. On jediný má při tom v rukách svůj osud. Toto nenastane u všech ve stejnou hodinu, nýbrž každého to zasáhne tehdy a tak, jak to pro něj bylo předpovězeno! To je poslední akt třídění, než dojde k soudu! Jen ten, kdo je schopen vítězně projít tímto samočinným tříděním, jen ten může být pak přizván k činu, k výstavbě tisícileté říše! A toto všechno má sám ve svých rukách!

Jasně se ukáže, kdo svěřenou "Sílu" plně využil ve svém úsilí ke splnění svého poslání nebo kdo si s ní jen pohrával ve svém ješitném vzletu, třeba jen sebenepatrnějším. Stane se zcela zjevným, komu se vážně jednalo o chtění posloužit, a kdo chtěl být jen při tom, aby nic nepromeškal. Běda, pokud se v konání uhnízdila domýšlivost nebo falešná ctižádost a tím bylo znemožněno, aby zazářila opravdová pokora! Vše se ukáže k úděsu toho, kdo tím nechal otrávit svoje počínání. Pravím vám, vše bude až do nejmenšího zváženo a změřeno, všechno, co se ve vás hýbe, dokonce i to, co vy sami považujete za pohřbené, pokud to od vás ještě neodpadlo! Obávám se o vás, a proto vás povzbuzuji k těm správným činům, neboť jedině vy se můžete nyní svobodně projevit, a buď obstát, nebo padnout!

Snažím se vám dnes ještě vysvětlit, že to, co přijde, s jistotou zasáhne slabosti, velké i malé, aby tím byly vypáleny a příště již více nepřekážely čistému tvoření ve sloužící radosti! Ničeho z nich už tu nezbude. Právě nyní procházíte ohněm očistného procesu, který musíte přestát, pokud v něm nechcete zahynout. Kdo však stojí pevně, odhodlaně a opravdově ve své pokorné světelné službě, ten bude v těchto vlnách jen posílen a skrze něj pozdvižen vysoko vzhůru, což mu přinese poslední průlom na jeho cestě vzhůru, který ho teprve pak připraví ke splnění jeho úkolu ve službě Grálu! Každý člověk na zemi to prodělá. Nikdo toho nezůstane ušetřen.

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 1. díl

08.06.2021

Rychlá navigace: