Souvislosti, které všude nenajdete

Jan Amos Komenský (2. díl)

(2. díl)

Jan Amos Komenský byl velmi vzdělaný. Uměl velmi dobře řecky, latinsky, německy a maďarsky. Ctil a rozvíjel nejen duchovní vědy, filosofii, ale i matematiku. V dílku "Via Lucis" nabádá lidi k tomu, aby hovořili jedním jazykem, jazykem Srdce a Světla a chtěl inspirovat lidstvo k tomu, aby vzniklo celosvětové centrum "Světla" – "Nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí."
Exulanti z Jednoty bratrské, kteří museli uprchnout před represemi katolické církve a Habsburků, šířili své poselství a učení o milosrdenství a nenásilí. Do svého symbolu si dali beránka, který má vlaječku přes ramena a dívá se dozadu, na rozdíl od beránka v katolické církvi, kde se beránek dívá přímo dopředu a je mu jedno kdo za ním jde. Beránek Jednoty bratrské se právě ohlíží na ty, co kráčí vzadu, aby jim byl ku pomoci a dívá se, jestli ho následují. Připomeňme v této souvislosti to Kristovo: "Jestli dovolíte, aby se ublížilo tomu poslednímu z vás, je to jako byste dovolili, aby se ublížilo i mně." Je tu patrný prvek nenásilí, nerozšiřování zla, nebojování se státní mocí, ale na druhé straně odhodlání se postavit za pravdu rozhodným a vzdorovitým odporem.
Plno zajímavých informací můžete získat v Nové Pace, kde je muzeum Jednoty bratrské.
"Jest mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale nikdo sobě, marnými věcmi se zabývají, vždyť majetek je jen starost, hodnosti a tituly jen prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem", upozorňuje kriticky Komenský lidstvo, což je zároveň i poselství Jednoty bratrské, která se také odmítala klanět mocným a nesla v sobě velmi silné mravní principy.
Pro člověka je přirozené, aby se držel Kristova ideálu: milosrdenství, lásky, bratrství, sounáležitosti a porozumění, třeba i proti všem jak píše Jirásek. Jednota bratrská propagovala také určitý asketický přístup k životu a ve svém odkazu je česká reformace s Jednotou bratrskou i dnes stále planoucí pochodní. Komenský k tomu říká toto:
Nechtěj všeho, co vidíš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Neříkej každému všechno, co víš. Dělej jen to, čeho si povinen a tak budeš opatrně vědomý.
Měli bychom být pyšní na světový odkaz českých velkých osobností: Jana Amose Komenského, Jana Husa, ale i Jiříka z Poděbrad, který svým postojem a filosofií nenásilí dokonce inspiroval Mahatma Gandhího. Málokdo ví, že 1. husitská výprava Jana Žižky z Trocnova, která přešla napříč celou Evropou, byla naprosto nenásilná, nepadl jediný výstřel a propagovala nenásilí a mírové soužití mezi národy, kde na této světové misi přesvědčovali posluchače, že v lidské jednotě je absolutní síla a ta důležitá jednota lidstva spočívá v našem vědomí a na této úrovni se musíme spojit. Nabádali k pokojnému řešení všech problémů pod heslem: "Už nepotřebujeme mezi sebou bojovat zbraněmi, musíme odstoupit od toho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní, jemněhmotné a duchovní."
Ve stejném duchu se vine spis Komenského "Unum Recesarium" – "Zrnko rýže". Zaznívají zde myšlenky, že jsme na individuální úrovni tělo, duše, duch a na kolektivní jsme celé lidstvo, které je jeden živý organizmus, a který musí bezpodmínečně ctít mravní a morální zásady.

Jan Amos Komenský (2. díl)

28.01.2021

Rychlá navigace: