Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je Jeshua

"Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevního výkladu a vašich náboženských textů. Byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost, a díky nim jsem dosáhl Kristovského vědomí. Můj příchod na Zemi byl vesmírnou událostí, ale nebylo to vůbec jednoduché. Neuspěl jsem v mých snahách předat lidem nezměrnost Božské lásky. Existovalo mnoho protivenství. Přišel jsem příliš brzy a většina lidí ještě nebyla připravena, ale někdo přijít musel. Můj příchod byl jako vhození kamene do velkého rybníku. Všechny ryby se rozprchly a kámen klesl do hloubky. Přesto bylo patrné i dlouho poté "velké zčeření hladiny". Dalo by se říci, že vědomí, které jsem toužil všem lidem zprostředkovat, udělalo svoji práci skrytě pod povrchem a na hladině rybníka způsobilo jen stálá malá zčeření. Některé mé, sice dobře míněné snahy, avšak zavádějící interpretace, se bohužel staly nástrojem boje ve jménu Ježíše. Mnozí byli silně dotčeni mou energií a protknuti vibrací Kristovské energie, ale tento impuls nedokázali začlenit do své duševní a fyzické reality. Trvalo dlouhý čas, než mohlo Kristovské vědomí opět ovlivňovat celou planetu Zemi. Nyní ale tento čas nastává. Já se vracím a promlouvám skrze mnohé, skrze všechno a všechny, kteří přišli, a kteří mě slyší v tichu svých srdcí. Nekážu a nesoudím. Má nejupřímnější naděje je mluvit k vám s nekonečnou a nezlomnou přítomností Lásky, která je vám kdykoli přístupná. Jsem součástí mnohem širšího a vyššího vědomí, než byste si mysleli, ale nyní jsem inkarnovanou částí tohoto bytí. Bohužel jméno "Ježíš" zasáhla zdeformovaná verze toho, čím ve skutečnosti je a co symbolizuje. Nyní je ale vlastněno uměle vytvořenými tradicemi a církevními autoritami. Bylo po mnohá staletí formováno, aby neslo zájmy církevních patriarchů. Proto je obraz Ježíše velmi vzdálený tomu, co ve skutečnosti reprezentuje a já bych vás rád požádal o to, abyste dokázali tento obraz opustit a osvobodili mě tak z tohoto temného dědictví."
"Kristovská energie, kterou vám přicházím nabídnout, vyvěrá z kolektivní energie, která je daleko za světem duality. To znamená, že pracuje s protiklady dobrého a špatného, světla a tmy, dávání a přijímání tak, jako s jednou stranou mince a vše vnímá jako stejnou energii. Žít v realitě Kristovského vědomí znamená, že neexistuje žádný boj s ničím. Je to naprosté přijetí reality. Tato absence boje je jeho hlavní charakteristikou. V Kristovské energii vnímáme extrémy všech myšlenek, pocitů a činů jako manifestaci jediné božské energie. Není zde žádná dualita ani odsuzování toho, jakým způsobem je zakoušena realita."
"Například: Když Kristus sleduje ozbrojený konflikt mezi lidmi, jeho srdce pláče za osud poraženého, ale nesoudí. Cítí jeho bolest a ponížení s každou ranou, jeho srdce je naplněno soucitem, ale nesoudí. Dívá se na pachatele, toho se zbraní, toho, který má moc, který způsobuje bolest a cítí jeho nenávist, hořkost a jeho srdce velmi truchlí, ale nesoudí. Kristovské srdce objímá vše hlubokým soucitem, avšak bez hodnocení, protože samo na sobě poznalo a zakusilo všechny tyto aspekty bytí. Samo prožilo všechny role, pachatele a oběti, pána a otroka a pochopilo, že není nikým z nich, ale tím, co tvoří základ obou. Kristovská energie prošla všemi energiemi duality. Sama je identifikována občas s Temnotou, občas se Světlem, ale přesto všechno zůstává stále stejná. Na základě všech těchto zkušeností její vědomí přijme nový druh jednoty a stává se Kristem. A právě tuto Kristovskou energii jsem vám přišel nabídnout."
"Kým jsem, je skutečně složité vysvětlit. Je třeba rozlišit tři identity: Jeshua, Ježíš a Kristus. Já, jenž k vám nyní "z dálky" hovořím, jsem Jeshua. Byl jsem lidskou bytostí, která ve své inkarnaci na Zemi nesla Kristovskou energii. Výsledkem toho, že Jeshua přijal Kristovskou energii do své duševní a fyzické reality, stal se z něho Ježíš, což je v mém názvosloví jméno pro Božího člověka. Tato Kristovská energie byla do Jeshui nalita ze sfér Světla, která je z vašeho pohledu umístěna ve vaší budoucnosti. Ježíš se pak stal člověkem, který vykonával zázraky a předával lidem proroctví. Já, Jeshua, jsem býval člověkem z masa a kostí. Nestal jsem se Kristem na základě své minulosti a získávaných zkušeností, ale dostal jsem své Kristovské "Já" z budoucnosti. Nedosáhl jsem osvícení přirozenou cestou, ale prostřednictvím vyššího zásahu, prostřednictvím esence Kristovské energie z budoucnosti. Než jsem započal svůj život na Zemi, souhlasil jsem s tím, že budu hrát tuto roli. Souhlasil jsem s tím, že mé původní "Já" bude zastíněno přítomností Ježíše ve mně. Byl to pro mne akt služby lidem, ale také jsem hluboce toužil poznat možnosti svého nejhlubšího potenciálu. Ježíš nereprezentoval veškerou energii Krista. On byl jen její malou částí. Kristus je spíše energetické pole než osobní entita. Je kolektivní energií, která má mnoho aspektů, které spolupracují a fungují jako jeden organismus. Všechny části do tohoto celku jedinečně přispívají a zakouší se stejně, jako součásti jednoho celku. Někdo by tyto aspekty Kristovské energie mohl nazvat anděly či arch-anděly. Charakteristickým znakem andělů je vědomí individuality a vysoký stupeň nesobeckosti, která jim umožňuje se propojit s kolektivními energiemi a radostně být v jejich službách."

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Kdo je Jeshua

31.10.2020

Rychlá navigace: