Souvislosti, které všude nenajdete

Nepotřebujete vzhlížet s posvátnou strnulostí k spirituálním mistrům, průvodcům či andělům

Archandělé jsou bytosti, které jsou velmi blízko Duchu a božské podstatě. Jsou jeden krok vzdáleni od absolutního vědomí, znamenající čisté Bytí. Každý z nich je jedinečný a má jinou charakteristiku. Archandělé vstoupili do říše oddělenosti, do říše "Já a ti Druzí". Jsou částečně součástí duality. I vy jste archandělé. Archanděl je tím aspektem Boha, který manifestoval sám sebe jako specifickou Bytost. Řecký filozof Platon toto nazval Ideou, která je v našich podmínkách základní, archetypální, energetickou realitou, jenž přeměňuje fyzický svět. Archandělé jsou v platónském smyslu tedy Idejemi. A tak existuje archanděl Lásky, Pravdy, Milosti, Soucitu atd. Každý z nich ztělesňuje energii konkrétního božského aspektu. Archandělé nejsou až tak osobami jako zejména energetickými poli s individuálním nádechem.
Archandělé jsou tak říkajíc prvorozenými dětmi Boha. Ne prvními v lineárním smyslu, ale ve smyslu toho, že jsou božské podstatě nejblíže. Lidé vnímají archanděly jako jasné a čisté Světlo. Každý archanděl ale vyzařuje jinou energii jako určitý paprsek světla. Vyzařováním těchto paprsků jsou archandělé spojeni s různými místy a různými říšemi prožitků. Archandělská energie se rozpíná a v jednom spontánním, tvořivém okamžiku naráží na něco, co není Světlo, ale Temnota. Temnota zde znamená pouze další odloučení od Jednoty a Ducha. Je to další krok do říše individuality. Samotný Bůh či Duch není ani temný ani světlý a Archandělé jsou bytosti světla, protože vytváří Světlo. Bůh ale také vytvořil Temnotu.
Stvoření Světelného Já (anděla) sebou přineslo i stvoření "temného Já", té naší části, ve které schází Světlo. I v této polaritě je skryta krása, neboť představuje širokou různorodost tvoření. Bůh, čisté bytí a vědomí, zakouší nejrůznější prožitky a tyto prožitky získává skrze všechna stvoření Vesmíru, skrze svoji přítomnost ve světlých i temných aspektech i to, co měli prožít archandělé poté, co vstoupili do říše duality. Takové bylo zadání: nevědět vše a pak prožít něco nového. Tím, že archandělé vyšli z Jednoty, vstoupili do prázdného prostoru, místa velkého potenciálu a místa nekonečných možností. Archandělé zjistili, že mohou vytvořit mnoho forem a žít uvnitř nich. Každá forma, kterou obydlíte jako vědomá bytost, reprezentuje jiný úhel pohledu či perspektivu, která umožňuje nevyvinutému vědomí prožít věci různými způsoby.
Když se andělé odhodlají vydat za zkušenostmi, může to být zobrazeno jako obrovský vodopád jiskřivého světla. Energie archandělů se vylévá ze Zdroje jako silný proud jiskřící jasné vody jdoucí všemi směry. Uvnitř tohoto obrovského proudu vody jsou oddělené malé proudy rozdělující se do menších proudů, dokud nejsou malými kapkami tekutého světla. Tyto kapky mohou být přirovnávány k individuálním jednotkám vědomí, které mají každá svůj vlastní soubor prožitků.
Individuální jednotky vědomí, které můžeme nazvat dušemi, pokračovaly ve své cestě a hluboko uvnitř sebe nesly energii Ducha a Zdroje, stejně jako energii archanděla, z které vznikly. Jak cestovaly dál a dál, začaly zakoušet, že je také možné zapomenout na svůj původ, zapomenout na svoji božskost a ztratit se v Temnotě a v nekonečných iluzích. Tato polarita Temnoty a Světla mohla být nejlépe prožita jako lidská bytost žijící na Zemi. Když popisujeme proces toho, jak se archandělé vycházející ze Zdroje nakonec stali lidskými bytostmi, zdá se, že vyprávíme lineární, chronologický příběh. Tak to ale není. Vyzařování vodopádu energie Boha se děje právě teď. Ve vás jsou vrstvy zmatení a strachu a také vrstva čisté archandělské energie, vrstva čistého Světla se kterou nyní můžete rezonovat, protože si můžete v jakýkoli moment zvolit, být Světelným Já a andělem, kterým také ve své hluboké podstatě jste. Není potřeba něco pracně rozvíjet, vaše andělská podstata je jednoduše součást toho, kým skutečně jste. Proto je také důležité si uvědomit, že nepotřebujete vzhlížet s posvátnou strnulostí ke všem spirituálním mistrům, průvodcům a andělům.

Jeshua

Nepotřebujete vzhlížet s posvátnou strnulostí k spirituálním mistrům, průvodcům či andělům

04.02.2022

Rychlá navigace: