Souvislosti, které všude nenajdete

Zákon rezonance

Nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme.
Možná jste v tomto okamžiku přesvědčeni, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je vaše přesvědčení. Není na tom nic správného nebo nesprávného, nic dobrého ani špatného. Je to pouze vaše přesvědčení. A přesně podle toho se bude vytvářet a rozvíjet váš život. Co se však děje, když jsou vaše názory založeny na nesprávných skutečnostech a informacích? Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním.
Zákonem rezonance rozumíme fakt, že všechno ve vesmíru spolu navzájem komunikuje prostřednictvím kmitání. Všechny věci a živočichové pro vás známém světě mají svou úroveň kmitání tak, jako všechny orgány a buňky našeho těla a stejně tak jako veškerá hmota. Když prozkoumáme energii kmitání hmoty, zjistíme, že různé objekty kmitají s různou frekvencí, některé ovšem mají frekvenci stejnou nebo podobnou. Je to jako u klavíru: rozezníme–li jeden tón, rozkmitají se i všechny ostatní struny, které s daným tónem rezonují – rozpoznají ho a ladí s ním. Tyto tóny mohou být vyšší nebo nižší. Pokud se nacházejí ve společné rezonanci, rozkmitají se.

Zákon rezonance

Ostatní lidé, věci nebo události se nemohou vzepřít oscilačnímu poli, které vytváříme, pokud rezonují s jejich frekvencí

Musí a také budou na ni reagovat. Ani lidé, věci nebo události se nemohou ubránit společnému kmitání, pokud se nachází na stejné vibrační hladině jako oni. Všechno, co s námi rezonuje, je nevyhnutelně přitahováno do našeho života. To však pro nás nemusí být vždy pozitivní. Vibrace mohou být tak silné, že zničí hmotu. Operní zpěvák může třeba jen pouhou silou svého hlasu rozbít sklenici. "Negativní" vibrační energie, kterou v sobě neseme, však může rozkmitat oblasti, jež nemáme rádi, nebo může přitáhnout do našeho života nepříjemné, či dokonce zdrcující události. Proto je pro nás velmi důležité, abychom přesně věděli, v jaké vlastní vibraci se nacházíme a jaké rezonanční pole vědomě nebo nevědomě vytváříme.

Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.
Albert Einstein

Od nepaměti je srdce nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

Když se však dostala ke slovu moderní věda a klasická medicína, chtěly nám namluvit, že srdce je pouze pumpa, díky které cirkuluje krev naším tělem. Srdce je ale obklopeno silným energetickým polem o průměru dva a půl metru! Představme si to. Pole energie vytvářené srdcem je mnohem větší než energetické pole mozku. Doposud vycházela věda z názoru, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku. A teď bylo objeveno pole energie, které je podstatně větší a které je tak silné, že dalece přesahuje vlastní tělo. Elektrická a magnetická pole vysílaná srdcem komunikují s orgány našeho těla. Lze dokonce dokázat, že existuje spojení mezi srdcem a mozkem, jímž srdce signalizuje, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny.

Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce.
V další řadě pokusů bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí. V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje.
Při dalším výzkumu se zjistilo, že elektrické a magnetické pole našeho srdce je tvořeno nejen našimi emocemi, ale je dáno silou našich přesvědčení, v něž pevně věříme a podle kterých se vyvíjí náš život! To vše se znovu objevuje jako informace v energii vysílané naším srdcem a předává se dál nejen našemu mozku a našim orgánům, ale také směrem ven, do světa. Ozvěnu této prastaré pravdy: "je to přání jeho srdce", "přát si z celého srdce" či "mluvit řečí srdce" můžeme nalézt rovněž v mnoha kulturách.

Naše srdce je prostředníkem, který přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektrické a magnetické kmitání a vlny.
Tyto elektromagnetické vlny nejsou omezeny jen na naše tělo, ale dosahují daleko do našeho okolí a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči – kódované řeči kmitání a vln – a tu pak vysílá.
Naše přesvědčení jsou prostřednictvím elektrických a magnetických vln, které naše srdce vysílá, v interakci s okolním fyzickým světem.
Jak veliká je vysílaná energie, ukázaly výzkumy v Institutu HeartMath: Elektrická síla srdečního signálu (EKG) je až 60x silnější než elektrický signál mozku (EEG). Magnetické pole srdce je dokonce 5000x silnější než pole mozku. Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. Proč je důležité to vědět? Jednoduše proto, že díky tomu pochopíme, proč se některá přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví, i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Říkáme–li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, aniž bychom byli o vyplnění našeho přání pocitově přesvědčeni, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů – srdce – vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené většinou pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani: V našem životě se může skutečně splnit pouze to, čemu věříme z celého srdce. Pokud jsme smutní, deprimovaní nebo se cítíme na dně, můžeme si přát, co chceme a síla neutěšených emocí vyzařovaná srdcem bude mnohem silnější než přání vysílané rozumem.

Srdcem můžeme změnit svět.
Výrok, že víra hory přenáší, jak nás učili duchovní mistři, získává tímto hlubší a především vědecký rozměr. "Budete–li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co učinil Ježíš. A věříte–li, dostanete všechno, oč budete v modlitbě prosit." Jen pevná víra má sílu v našem světě stvořit nové.
Magnetické a elektrické vlny, které vycházejí z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, jestli jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány do světa nesmírnou silou. Srdce je prostředníkem, který naše přesvědčení převádí do kódové řeči vln a s obrovskou energií je vyzařuje. Neznamená to nic jiného, než že naše přesvědčení jsou vysílána směrem ven a podle zákona rezonance si hledají stejně kmitající energii. Stejné kvality se přitahují. Všechno, co s naší energií rezonuje, se uskutečňuje v našem životě.
Stručně řečeno: V našem životě se prostě realizují naše přesvědčení.
Pro splnění našich přání je nejdůležitější, abychom:
Každé přání přenesli z roviny rozumu do oblasti srdce.
Byli o jejich splnění stále přesvědčeni.
Byli vždy šťastně naladěni.
Naši sílu a moc můžeme použít ke změně až v okamžiku, kdy pochopíme, že pramení v našem nitru a nepřichází k nám zvenčí. Vnější svět tedy jen zrcadlí naše vnitřní vědomí.

Člověk se může mýlit dvěma způsoby. Může věřit něčemu, co není pravda, nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je.

Existuje kvantové pole, kde je všechno se vším propojeno

Pro tohle pole energie, které spojuje všechno se vším, existuje již dlouhou dobu řada pojmenování podle jejich objevitelů: kvantové pole, božská matrice, kvantový hologram. Toto energetické pole, které vypadá, že funguje jako pevně utkaná síť, představuje most mezi vnitřním a vnějším světem. Stejně jako zvukové vlny používají jako nosiče vzduch, potřebuje i námi vyslaná energie našich přesvědčení a přání prostředníka, aby byla přenesena do světa. K tomu ji slouží tato kvantová energie. Toto pole nám umožňuje být ve spojení se vším a s každým – vědomě či nevědomě. Nehraje přitom roli, jak daleko od nás se příjemce nachází – může to být náš soused nebo člověk, který je zrovna na druhé straně zeměkoule.

Fakta nepřestanou existovat jen proto, že je ignorujeme.
L. Huxley

Pozitivní emoce léčí

Lidské pocity ovlivňují formu DNA.
Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že se narodíme a nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. A nyní se zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a řetězce se otevřely, to znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil. Když účastníci naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Stažením reagovala na negativní pocity. Nyní také chápeme, proč nás negativní pocity mohou jednoduše odstřihnout od okolního světa. Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a oddělení od proudu života a lidí a to také ve skutečnosti jsme. My se ovšem oddělujeme sami! Toto vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA, podobně jako při stisku vypínače, znovu jednoduše zapnuty.
Následovaly pokusy s pacienty pozitivními na HIV a bylo zjištěno, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílily 300 000x jejich obranyschopnost – ve srovnání se stavem, kdy pacienti tyto pocity neměli. Zřejmě zde leží skutečný klíč ke zdraví. Lze doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání, neboť tím se může síla naší obranyschopnosti až 300 000x zvýšit.
Kdybychom si zachovávali pozitivní emoce, mohli bychom se nejspíš před některými nemocemi ochránit, protože si tak vytvoříme silný imunitní systém. Můžeme tak najít cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů.

Poznatek, že můžeme silou myšlenek změnit naši DNA, hluboce otřásl myšlením mnohých vědců. Byly odebrány vzorky DNA, které byly izolovány a přeneseny na jiná místa v budově. Přístroji, vyrobenými speciálně k tomuto účelu, se měřilo, zda DNA bude reagovat na pocity dárce, i když se od něj nachází v určité vzdálenosti. Když testovaná osoba prožívala pocity, naměřili vědci výrazné elektrické reakce a DNA se chovala tak, jakoby stále byla součástí těla dárce.
Gregg Braden napsal ve své knize "V souladu s božskou pralátkou", že tyto pokusy dr. Backstera byly dále rozšířeny a prováděny s rostoucí vzdáleností mezi dárcem a DNA. Při jednom z těchto experimentů byla vzdálenost dokonce 500 km. Pomocí atomových hodin bylo měřeno zpoždění mezi vyslanými pocity a reakcí DNA a bylo zjištěno, že reakce proběhla současně! Ano, ve stejném okamžiku, bez sebemenšího zpoždění. Reakce byla tak rychlá, jakoby se DNA ještě nacházela v těle dárce.
Je jedno, zda se rezonující DNA nachází těsně vedle nás nebo na druhé straně zeměkoule. Dnes víme, že toto pole energie – pralátka, kvantové pole – je zodpovědné za přenos našich pocitů a přesvědčení. A to ne rychlostí světla, ale ještě mnohem rychleji!

Všechno, co je obsaženo v našem vnitřním světě, nás potká také ve vnějším světě

To, co nás potkává ve vnějším světě, má jedinou příčinu – a tato příčina se nachází v našich myšlenkách. Pokud chceme dosáhnout výsledků, které si přejeme, měli bychom začít pozorovat a kontrolovat naše myšlenky, protože všechno, co si myslíme, vyvolává rezonanční pole.
Všechno, na co často a trvale myslíme, co cítíme, nebo říkáme, zesiluje naše rezonanční pole. Proto každá myšlenka na ztrátu zesílí ztrátu a každé přesvědčení o zisku znásobí zisk.
Proto všechno, co chceme ve vnějším světě změnit, můžeme změnit pouze změnou našeho myšlení.
Fungujeme stále jako vysílač. Své rezonanční pole si neustále programujeme svými myšlenkami, pozitivními nebo negativními. Dokud si udržujeme svá přání, představy, své strachy a obavy pak naše rezonanční pole přitahuje pole stejně kmitající.

Na co dnes myslíš, tím zítra budeš.
BUDDHA

Naše DNA stále přijímá a ukládá informace. Pro připomenutí: Neexistují žádné hranice. Jediné hranice existují v naší hlavě.

Věda není schopna rozluštit poslední hádanku přírody. Nemůže, protože je sama součástí přírody, a tím i součástí hádanky, kterou řešíme.
MAX PLANCK

Silou myšlenek ovlivňujeme naši budoucnost?

Jednoznačně ano! Více, než tušíme! Kvantoví fyzikové učinili vzrušující objev, kterým jednoznačně prokázali, že náš život můžeme skutečně kdykoliv zcela změnit a můžeme také cokoliv uskutečnit. Protože stejně kmitající energie se navzájem přitahují, logicky z toho vyplývá, že nejenom my si přitahujeme lidi a události, ale zároveň jsme i my sami přitahováni jinými lidmi a událostmi. Předpokladem je, že se obě energie dostanou do rezonance, to znamená, že kmitají podobně.

Minulost a budoucnost spolu komunikují

Na poli kvantové fyziky se ukázalo, že se tzv. kvantové vlny – například naše myšlenky a přesvědčení rozšiřují nejen prostorově, ale i časově. Rozšiřují se tedy nejen v prostoru, nýbrž i v čase (časové vlny).
Existují tedy kvantové vlny, které běží z minulosti do budoucnosti, tzn. normální časové vlny. Existují však ještě vlny jiné energie, které se rozšiřují z budoucnosti do minulosti! To je velmi pozoruhodné. Vlny, které běží do budoucnosti, nazýváme nabídkové vlny, a ty, které běží zpět do minulosti, označujeme jako odražené vlny. Pokud obě vlny na sebe narazí, tedy přijde–li nám taková odražená vlna z budoucnosti naproti a setká se s námi vyslanou nabídkovou vlnou, moduluje jedna vlna druhou a jako výsledek vzniká tzv. pravděpodobnost události.
Pravděpodobnost, že nějaká událost nastane, vychází podle kvantové fyziky "ze setkání nabídkové vlny z minulosti a 'vhodné' odražené vlny z budoucnosti".

"Podobným způsobem spolu komunikují i minulost a budoucnost a při setkání vhodných signálů vytvářejí, na půli cesty, konkrétní událost vysoké pravděpodobnosti, to znamená prožitou současnost. Dokazuje to, že nejen minulost ovlivňuje budoucnost, ale i budoucnost ovlivňuje minulost"!
Náš rozum to má při takových představách trochu těžké, protože čas pro nás vždy plyne lineárně, tedy z minulosti do budoucnosti. A teď to má fungovat možná i obráceně? Hypotéza Johna G. Cramerse byla dosud nejen mnohokrát potvrzena, ale teprve díky ní byly vyjasněny určité paradoxy na poli kvantové fyziky.

Budoucnost, už existuje "někde tam venku". Jinak by nemohla poslat žádné vlny zpět do minulosti – tedy do naší přítomnosti. I tvoje budoucnost, už existuje, teď, v každé sekundě, ale přesto ještě není předem určena, neboť každý z nás má možnost si vybrat různé druhy budoucnosti. Podle nových vědeckých poznatků jedině proto, že naše budoucnost již existuje, máme možnost vybrat si tu, která nám vyhovuje. Jak to tedy funguje, když budoucnost, již existuje? Není už pevně určená? Není, protože naše budoucnost je sice daná, ale existuje v nespočetných variantách.
Dnes však víme, že existují různé paralelní budoucnosti současně. A tady to začíná být zajímavé ve vztahu k energii našich přání.
Vycházíme z toho, že čas plyne lineárně, tedy tak, jak to cítíme my, ale přitom se všechno odehrává současně.
Minulost probíhá také v tomto okamžiku, právě tak jako přítomnost i budoucnost.
Naše vědomí přirozeně vnímá pouze jeden čas. Neznáme nic jiného. To nás nemusí udivovat, víme, že naše smysly jsou vlastně velmi omezené. Naše smysly vnímají pouze 8% celkového světelného spektra. Celých 92% skutečnosti, která nás v každém okamžiku obklopuje, neumíme našimi smysly vůbec zachytit, takže pro nás vlastně neexistují. Přesto ale existují.

V případě, že Bůh stvořil svět, nebylo jeho starostí stvořit ho tak, abychom mu porozuměli.
ALBERT EINSTEIN

Našimi smysly a naším vědomím vnímáme jen pouhou přítomnost. Dnes však, už víme, že minulost i budoucnost existují rovněž nyní, v této sekundě. Přičemž pojem "sekunda" je zase jen vykonstruován, neboť čas vlastně neexistuje, a tedy neexistují ani sekundy.
Lineární průběh času je pouhá představa, kterou jsme si vytvořili.
Čas neprobíhá lineárně, protože se všechno děje současně.
Vše se odehrává současně a budoucnost může ovlivnit naši minulost.
Neexistuje pouze jedna realita, ale nekonečně mnoho realit.
Protože se vše odehrává současně, působí na nás také zpětně mnoho odražených vln z budoucnosti. Tím je otevřeno mnoho možností z budoucnosti, které se mohou rozvinout z naší současné přítomnosti nebo z naší minulosti. Přesně vzato se naše přítomnost rozvíjí z nabídkových vln, které jsme vyslali v minulosti. Mohli bychom si to představit, jako bychom hráli v nějakém filmu, jehož konec je závislý na našich rozhodnutích. My sami máme ten "šťastný konec" ve svých rukou.
Ne všechny tyto vlny se k sobě hodí, ne všechny spolu rezonují. Pokud jsou si tvary nabídkových a odražených vln velmi podobné, dochází k tzv. modulaci. Jenom tehdy se uskuteční tzv. transakce, tzn. spojení naší minulosti – tedy toho, co jsme vyslali – a jedné z mnoha možností v budoucnosti. Jen tehdy nastane velmi vysoká pravděpodobnost, že se událost uskuteční.
Každý člověk, který vědomě nebo nevědomě vysílá energii – tedy všechno, co vnímá, co si myslí nebo o čem je přesvědčen – vysílá své nabídkové vlny do budoucnosti, ale současně také do minulosti.
Námi vysílané nabídkové vlny hledají stejně kmitající odražené vlny z budoucnosti, aby vytvořily vysokou pravděpodobnost realizace události.
Energie, kterou vysíláme, testuje všechny možnosti různých druhů budoucnosti a spojí se s takovou budoucností, jejíž tvar vlny nejlépe odpovídá tvaru naší nabídkové vlny. Nabídková vlna proniká celou naší budoucností. Všechny možnosti jsou prozkoumány – nejen ty v následujícím okamžiku, ale i ty v příštím roce nebo desetiletí. Zde objevila kvantová fyzika následující fenomén. Čím časově blíž je budoucí událost, tím větší je síla rezonance.
A tak se dostáváme k síle našich přání, neboť když si něco intenzivně přejeme, není to nic jiného, než že si přitáhneme jednu z těchto mnoha možností do našeho života.

Chceme–li získat výsledek, který si přejeme, měli bychom začít pozorovat a kontrolovat své myšlenky, protože všechno to, na co myslíme, nebo co cítíme, VŠECHNO vyvolává rezonanční pole.

Jsme to, co si myslíme. Všechno, co jsme, vzniká v našich myšlenkách. Svými myšlenkami tvoříme svět.
BUDDHA

Energie srdce ovlivňuje hmotu kolem nás

Intenzivní energie, kterou naše srdce vysílá, může mít dostatečnou sílu, aby ovlivnila nejen naše tělo, ale také atomy hmoty. Ten, kdo už dávno opustil školní lavice a ani nečetl žádnou knihu o "nové fyzice", má pravděpodobně stále ještě v hlavě starý mechanický model atomu: Existuje jádro, kolem kterého obíhají protony a elektrony. V tomto modelu jsou tedy pevné částice. Tato představa je ale již dávno překonaná. Mechanický obraz částic kroužících kolem sebe podobně jako malý sluneční systém byl díky novým poznatkům vědy změněn. Teď totiž víme, že se vůbec nejedná o částice, ale o koncentraci energie v různých zónách. Tyto pevné částice jsou složeny jen z vibrační energie. Atom nemá žádnou fyzickou strukturu. Tyto malé víry energie se nazývají kvarky nebo fotony.

Neexistuje žádná pevná hmota, existuje pouze energie.
Tato energie je tvořena elektrickým a magnetickým polem. Obraťme nyní pozornost k energii, kterou vysílá naše srdce. Energii atomu tvoří ta stejná silová pole, kterou vytváříme myšlenkami v našem mozku a pocity a přesvědčeními v našem srdci.
Elektrické pole má tedy schopnost změnit atom stejně jako magnetické pole. To znamená, že atomy mění své chování a tím mění i své hmotné projevy.
Teď už pomalu začínáme rozumět tomu, jak mocný klíč ke splnění přání držíme sami v ruce. Tímto způsobem se mohou uskutečnit ty "nejnemožnější" věci. Pro náš rozum to mohou být pořád ještě "nevysvětlitelné zázraky", ale pro vědu a duchovní vůdce tohoto světa to už dávno není žádnou záhadou.

Jsme neustálými vysílači a příjemci

Prostřednictvím energie našeho srdce, naší DNA a energie našeho mozku reprezentované silou našich myšlenek vysíláme neustále – ať chceme, nebo nechceme – navenek impulzy, které se setkávají s energií jiných lidí. Pokud se jejich energie nacházejí ve stejném rezonančním poli, nemohou dělat nic jiného, než s naší energií rezonovat. V opačném případě zůstanou naší energií nedotčeni. Současně jsme přirozeně také my přitahováni jejich energií, jestliže kmitá stejně jako ta naše. Jsme neustálými vysílači a přijímači. Díky tomuto spojení se všemi ostatními můžeme úplně nově zamíchat kartami svého života, protože tak získáváme možnost změnit všechno kolem nás. A je jedno, zda se chceme uzdravit, hledáme přátele nebo chceme do svého života přitáhnout hluboký milostný vztah či uspokojení prostřednictvím majetku. Protože jsme spojeni se všemi, přivede nás naše rezonanční pole, které v sobě vytváříme svými myšlenkami a svou vírou, k rezonančním polím jiných lidí. Jestliže cíleně použijeme tuto schopnost, o které většina lidí neví, otevírá se nám možnost přetvořit náš život podle naší vůle. Předpokladem ovšem je, že známe pravý obsah našich myšlenek a přesvědčení. Musíme se ale naučit vědomě je řídit, aniž bychom se nechali ovlivnit pochybnostmi nebo pocity méněcennosti.
Podstatné pro výsledek je hluboké přesvědčení v nás.
V našem životě se projevuje všechno to, čemu nejvíce věříme, na co nejvíce myslíme, a je jedno, zda se chceme uzdravit nebo dosáhnout výjimečných úspěchů. O čem jsme přesvědčeni, to se uskuteční. Pochopitelně se potvrzují i naše obavy, pokud jim v našich myšlenkách věnujeme energii. Ať se tedy jedná o naše strachy nebo nejhlubší touhy, vždy hledejme základ naší reality v příčinné síle našich myšlenek, která podle zákona rezonance přitahuje do našeho života stejnou měrou všechno, v co doufáme, i to, čeho se bojíme.

Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.
JEŽÍŠ KRISTUS

Čím více věříme,
že jsme vydáni na pospas okolnostem,
že jsme oběti,
že všechno je náhoda a náš život je jen nepřehledný chaos,
že nemůžeme ovlivnit své nemoci,
tím více se posuneme právě směrem k tomuto úzkostnému životu. Současně v sobě cítíme prázdnotu a osamělost. Není tedy divu, když východisko z této samoty hledáme v tom, že si život zahlcujeme povrchními věcmi. Upínáme se na cíle, které nás nikdy nemohou učinit šťastnými, protože se nás dotýkají jen na povrchu. Dokud se budeme dál oddělovat od své vlastní tvůrčí síly a nebudeme se považovat za tvůrce vlastního vesmíru, bude k nám náš život opravdu přicházet jako proud nepřehledných a zdánlivě náhodných událostí. Prvotní příčina leží v nás. Nic na tomto světě nemůže existovat bez téhle příčinné energie.

Kdykoliv můžete vystoupit ze světa, který jste si do té doby vytvořili.

Klíč leží nejprve v tom, že pochopíme, jakým způsobem jsme spojeni se vším kolem nás, a porozumíme tomu, jak můžeme vědomě změnit naše rezonanční pole, abychom přitáhli do života ty zkušenosti, které si přejeme. Od tohoto okamžiku se už nebudeme nepozorně oddávat jakýmkoliv negativním myšlenkám, protože budeme vědět, že tyto myšlenky vytvářejí rezonanční pole, jež se spojuje s ostatními a ovlivňuje náš život ve směru, který nechceme.
Když pochopíme, jakým způsobem jsme se vším propojeni, máme přístup k nejmocnější síle vesmíru.

Změníme–li vzorce našeho myšlení, našich starých přesvědčení a mínění o nás samých, nebudou už lidé a události, kteří s námi doposud v tomto negativním poli rezonovali, schopni s námi dále spolupůsobit, což znamená, že zmizí z našeho života.
Stává se nám, že jsme klidně a přátelsky naladěni a stačí jediný člověk, který nás svou zlobou a nespokojeností strhne. Během několika sekund se najednou ocitneme v neuvěřitelně intenzivní hádce. Často potom nechápeme, jak jsme se do takové hádky vůbec mohli nechat tak rychle vtáhnout. Řešení je úplně jednoduché. Ocitli jsme se prostě v zajetí rezonančního pole jiného člověka a nechali se jím ovlivnit. To znamená, že naše vibrační energie se té jeho přizpůsobila. Ať už jsme to chtěli nebo nechtěli, byli jsme ovlivněni cizí energií. Když se na to ale podíváme trochu přesněji, zjistíme, že nám tyto energie vůbec nejsou cizí, protože pokud by v nás tato energie nebyla, nemohli bychom se jí nechat ovlivnit. Nerezonovali bychom s ní. Tyto zdánlivě cizí vibrace by nás ke kmitání vůbec nepřiměly.
Často se však zdržujeme v rezonančních polích, která našim přáním naprosto odporují. Obklopujeme se lidmi, kteří nás svými pochybnostmi oslabují a přesvědčují nás o tom, že to, co si představujeme, nemůže nikdy fungovat. Není divu, že začneme pochybovat, když se ocitneme v rezonančním poli pochybovačů.

Když zjistíme, že nám někdo nedělá dobře, nic nás nenutí s tímto člověkem zůstat a dál se vystavovat jeho destruktivní energii.
Náš rozum není nastaven na "zázraky". Rozum nás většinou utvrzuje pouze v našich pocitech méněcennosti. Chceme–li se z toho dostat, je nutné najít si co nejrychleji nové, pozitivní rezonanční pole, abychom se stali většími a mohli dále růst.
Obklopte se lidmi, kteří vás motivují!
Často se ale obklopujeme lidmi, kteří nás blokují nebo nám brání v našem rozvoji. Možná vnímáte tento druh energie od našich rodičů, sourozenců, příbuzných, či známých. V takové energii se – i když na nás má negativní vliv! – cítíme často jako "doma". Zůstaneme–li však vězet v tomto důvěrně známém negativním rezonančním poli, bude pro nás velmi těžké vytvořit nové rezonanční pole, které by nám umožnilo přitáhnout do našeho života pozitivní zkušenosti.
Nejrychlejší způsob, jak se dostat do vysněného rezonančního pole, je podporovat druhé v jejich přáních. Čím více člověk dává, tím více dostává zpět. Protože stejné kvality se přitahují, budete najednou obklopeni lidmi, kteří budou zrcadlit vaši vnitřní štědrost a budou vás podporovat.

Negativní rezonanční pole nás ruší v našem rozvoji.
A naopak pozitivní rezonanční pole nás budou pozitivně ovlivňovat a přivádět k vibracím, které jsou pro náš rozvoj velmi potřebné. Je tedy samozřejmě vhodné využívat ve svůj prospěch taková rezonanční pole, která vás posunou kupředu ke splnění našich přání. Svět je vám otevřený. Byl vám vlastně vždycky otevřený. Musíte jen pootevřít dveře, aby energie mohla proudit i dovnitř k vám. Zbytek zařídí rezonanční pole a jen stačí, abyste byli otevření a připravení.

Náš mozek si ukládá vzpomínky na průběh určitých činností, i když jsme je my sami neprožili a neprováděli.
Za tuto speciální schopnost je zodpovědná speciální skupina neuronů v našem mozku. Byly pojmenovány jako "zrcadlové neurony". Chceme–li zlepšit své schopnosti, potřebujeme jen intenzivně pozorovat druhé a získané poznatky zabudovat do světa svých zkušeností. Zrcadlové neurony nám pomohou dělat velmi rychlé pokroky.
Někdy při pozorování dokonce úplně ztratíme odstup a jsme tělem a duší spojeni s danou činností. Také za to jsou zodpovědné tyto zrcadlové neurony. Když se například ztotožníme s nějakým sportovcem, začneme s ním rezonovat. Bez toho, že bychom si toho byli plně vědomi, jsme vztaženi do děje, jako bychom ho sami prožívali. Zrcadlové neurony nám tedy umožňují vcítit se do jiné osoby. Jsou zodpovědné za to, že hranice mezi námi a jinými osobami zmizí. Cítíme vnitřní soucit, nechuť či štěstí a tyto pocity můžeme pochopit a naplnit. Především ale získáme od těchto našich vzorů zkušenosti, jako bychom je sami prožili.
Tento poznatek o zrcadlových neuronech přijali mnozí dnešní sportovci za vlastní. Nazývá se to "mentální trénink". Ještě dlouho před tím, než samotný závod začne, procházejí si v myšlenkách všechny pohyby v průběhu závodu, až se jim stanou druhou přirozeností.

Musíme v sobě vybudit rezonanční pole "vítězství".
Čím intenzivněji se nastavíme na vytoužený cíl, čím intenzivněji "výhru" promyslíme a necháme ji probíhat před svým vnitřním zrakem, tím dokonaleji rozvineme rezonanční pole, které vysíláme a které druzí přijímají. Tak si přitáhneme do svého života lidi, kteří nám pomohou k dosažení našich cílů. Kromě toho se celé naše tělo připraví na vytouženou událost. Příklady osobností jako Gándhí, Buddha, Ježíš, Martin Luther King, Matka Tereza, Nelson Mandela či jiné vůdčí osobnosti byly a jsou tak důležité pro náš rozvoj, protože inspirují naše vědomí a posunují nás správným směrem.

Neztrácej čas hledáním překážky, možná, že žádná není.
FRANZ KAFKA

Chcete–li být bohatší, obklopte se lidmi, kteří už určitý majetek nashromáždili. Chcete–li mít šťastné a dlouho trvající partnerství, vyhledávejte blízkost párů, které spolu harmonicky a spokojeně žijí. Chcete–li vykonávat nějaké určité povolání, obklopte se lidmi, kteří toto povolání vykonávají. Nejenže se vaše vlastní vibrační energie posune žádaným směrem, ale vy díky zrcadlovým neuronům získáte nové, dosud neznámé zkušenosti.
Každá informace, každé sdělení a každá zpráva mají vliv na naši DNA a zanechávají stopy v celé naší buněčné struktuře.

Chtějí nás uvěznit v zajetí negativních rezonančních polí

Zprávy ve sdělovacích prostředcích nejsou nic jiného než sbírka negativních sdělení, pomocí kterých nás systém udržuje ve stavu malosti, depresi a beznaděje. Dozvídáme se o nezaměstnanosti, povodních a klimatických katastrofách, o energetické krizi, krachu bank, útocích teroristů a možnosti, že se sami staneme dalším cílem. Přitom je to jen malý výběr ze zastrašovacích scénářů, s nimiž jsme večer co večer posíláni do postele. Poté, co jsou nám předloženy ty nejhorší zprávy, doplněné bezcitnými obrázky posbíranými z celého světa, moderátor se na nás usměje a popřeje nám dobrou noc. Zprávy v televizi a v novinách jsou těmi nejlepšími nosiči informací pro šíření a posilování strachu. Díky nim žijeme ve stálém pocitu ohrožení. Naše tělo je tím naprosto zahlcené. Cítíme se stále slabší a bezmocnější a brzy už neuvidíme žádné další perspektivy. Když jsme pohlceni touto energií strachu, přitahujeme si do života další zkušenosti, které naše obavy potvrdí. Vzpomeňte si – stejné kvality se přitahují.
Přemýšleli jste o tom, proč vám nejsou předkládány pozitivní zprávy plné úspěchů a povzbuzení? Vždyť každý den se děje tolik radostných a inspirativních událostí. Systém ale nechce, abyste byli silní, zdraví, odhodlaní a úspěšní. Proto musíte vzít vy sami svůj život do vlastních rukou a začít vytvářet ta správná rezonanční pole.

Strachem si vytváříme přesně to, čeho se obáváme

Strachem si vytváříme přesně to, čeho se obáváme.
Když jsme ve stresu, máme sníženou inteligenci a snížené vědomé vnímání. Pod vlivem stresu nemůžeme jasně myslet a činit vědomá rozhodnutí. Je pro nás tedy podstatně těžší vymanit se z naší energie strachu a vytvořit pozitivní rezonanční pole. A to není všechno. Když usneme se strachem a stresem, nejenže si bereme jejich energii s sebou do spánkového podvědomí, ale zároveň ji ukládáme do své paměti, protože – jak ukázaly výzkumy mozku – obsah paměti se ukládá v noci. V důsledku toho se energie strachu stává naší pravdou. Co na první pohled možná vypadá neškodně, má dalekosáhlé důsledky.
Jak se dostaneme z tohoto kruhu? Jednoduše tak, že z něj vystoupíme. Váš život leží ve vašich rukách. A jen tam také patří.
Na jaké filmy se například díváte? Prožívá váš filmový hrdina bezvýchodné situace, nemoci, smrt milovaných lidí nebo finanční krachy? Náš mozek neumí rozlišovat mezi fantazií a realitou. Podvědomí ukládá tyto zkušenosti do paměti a uspořádává další informace na základě těchto nových zkušeností. Sledujeme filmy, které nás přivedou do rezonančního pole, jež bychom na vlastní kůži nikdy nechtěli prožít. Často a intenzivně věnujeme pozornost zprávám, které nás šokují a vzbuzují v nás odpor, hnus a nechuť.
Zákon přitažlivosti zapůsobí a my se identifikujeme s něčím, čím vůbec nechceme být. Abyste sami sobě ukázali, jak odlišně by váš život mohl probíhat, měli byste sobě a svému tělu věnovat jen prospěšnou energií:

Rozvíjejte krásu, harmonii a své zdraví.
Čtěte jen povzbuzující literaturu.
Sledujte jen filmy dodávající odvahu.
Poslouchejte povznášející hudbu.
Setkávejte se s lidmi, které máte rádi.
Pište láskyplné dopisy.

Změň se a změníš svět

Afirmace jsou pozitivně formulované věty, které si stále opakujeme jako mantru. Jsou to tvrzení posilující naše životní cíle, ale zároveň jsou mnohem více ovlivňující. S pomocí afirmací si nejrychlejším způsobem vytvoříme ideální rezonanční pole pro naše přání a cíleně přeprogramujeme náš mozek. Afirmace, na které velmi často myslíme nebo je vyslovujeme, putují do našeho podvědomí a mění naše celé základní nastavení. Rozum začíná rušit staré programy a zařazovat nové. Nahrazujeme tedy své doposud spíše negativní vzorce novými a pozitivními přesvědčeními.
Podle zákona rezonance je všechno, co vyhovuje vašemu novému přesvědčení, přitahováno do vašeho života.
Afirmace jsou velmi účinným prostředkem k tomu, jak se můžeme stále udržet v rezonanci se svými přáními. Podstatné je jen to, že se svými přáními identifikujeme a že se jimi zabýváme a udržujeme si tedy své rezonanční pole. Když si něco přejeme, je nejdůležitější naše přesvědčení. Když jsme o něčem přesvědčeni, vysílá naše srdce energii 5000x silněji než náš mozek a velmi usilovně pracuje na vytvoření rezonančního pole. Také naše DNA komunikuje se všemi kolem o tom, čemu v hloubi srdce věříme. Co se ale stane, když nejsme o splnění našeho přání úplně přesvědčeni? Vytváříme si představy a obrazy omezení a negace svého přání. Ale ani tyto obrazy nejsou nic jiného než tvůrčí proces. My vytváříme a projevujeme naše omezení. Přitahujeme si tyto nežádoucí věci do života. Vytváříme rezonanční pole pochybností a tím si vtahujeme neúspěch do života.

Kdo v zlaté struny zahrát zná

Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o "hudbě sfér" a vyvinul učení harmonie popisující výměnu mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy.
Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme.
Přesně vzato je lidské tělo srovnatelné s hudebním nástrojem. My máme právě tak ozvučné tělo, které se naladí na příslušnou frekvenci a podle ní mění svou podobu nebo své nastavení. Můžeme se velmi rychle zharmonizovat, když slyšíme příjemnou hudbu.
Například tibetské mísy patří k těm hudebním nástrojům, které rychle zharmonizují celé naše tělo i duši. Když člověk není v klidu nebo v souladu se sebou samým, když se přepíná a cítí se unavený a napjatý, stačí často jen pár minut poslechu tónů tibetské mísy, aby se dostal do rovnováhy. Úžasné na tom je, že se na tenhle nástroj nemusíte učit hrát. Položíme misku na plochu dlaně a dřevěnou paličkou jedeme po okraji, až miska začne vibrovat.
Co na některé působí jako zázrak, není nic jiného, než že se dostaneme do rezonance se svatým řádem a harmonií.
Veškeré disharmonie v našem těle se rozpustí a pomocí univerzální frekvence se uvedou do rezonance.
V tomto úplném uvolnění se můžeme podívat na své staré vzorce a zranění a uvolnit je.
Neexistuje nic, co na nás působí tak hluboce a co se nás tak silně dotýká, jako když vstoupíme do spojení s léčivými vibracemi. Použití zvuků a tónů je jednoduchá metoda, jak můžeme zvýšit vibrace našeho rezonančního pole.

Všechno závisí na způsobu myšlení. Z myšlení všechno pochází, určuje se a tvoří. Kdo špatně mluví nebo jedná, toho provází bolest.
BUDDHA

Čím vyšší jsou vibrace v našem rezonančním systému, tím jasnější a pozitivnější je energie, kterou vysíláme. Čím výše kmitáme, tím menší je možnost, že se prosadí pochybnosti, smutek či beznaděj. Nejrychlejší způsob k vytvoření optimálního rezonančního pole je pochvala. Chvalte se!

Existují v medicíně obory, které se stále více zabývají působením našich myšlenek a pocitů na naše vlastní léčivé schopnosti. Ty jsou ostatně nesmírně efektivní, jak ukazuje všeobecně známý placebo efekt.
Použijeme–li sílu svých myšlenek, jsme v mnoha oblastech úspěšnější, než bychom byli pomocí chemických přípravků.
Chceme–li se opět uzdravit, nestačí jen přát si zdraví, ale je nutné posílit silou myšlenek celé naše tělo. To je ten pravý katalyzátor pro naše přání, uzdravit se.
Podporujte se pozitivními myšlenkami. Potom odezní všechny sebedestrukční příkazy, které na vaše tělo do té doby působily. Všechny špatné vzorce myšlení z minulosti se rozpustí a budou nahrazeny novou zázračnou silou. Tímto způsobem se rychle můžete znovu uzdravit a také zůstat zdraví, protože své tělo budete stále zásobovat novou, čerstvou a zdraví podporující energií.
Představte si naprosto vědomě, jaké to je, když už jste zdraví. Představte si svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, hrajete si s míčem, lyžujete, tancujete, cvičíte, plavete, běháte nebo se milujete s partnerem.
Vše, co vám dělá radost, si vymalujte v nejživějších barvách. To velmi posílí a urychlí vaše vlastní léčivé síly, neboť se přivedete do rezonance se zdravou skutečností.

Když něco nemáme, nevytvořili jsme si pro to to správné rezonanční pole.

Člověk je zodpovědný nejen za to, co udělá, ale i za to, co neudělá.
LAO-C'

Dokud v sobě nosíme hněv nebo vztek, nemůžeme se osvobodit od negativních vzorců a vět.
Prociťujte sílu a radost, která vychází z pozitivních formulací. Identifikujte se s nimi a uvidíte, jak se účinek negativních tvrzení stále více zeslabí a jak se poznenáhlu z vašeho života vytratí.

Naše budoucnost z největší části pramení v naší minulosti

Neexistuje absolutní pravda. Existuje pouze subjektivní pravda. Každý z nás si bude tedy stejný zážitek pamatovat naprosto jinak. Napoleon Bonaparte jednou řekl: "Historie je lež, na které se shodla většina lidí." Také naše vlastní vzpomínky jsou založeny na subjektivním vnímání minulosti, na nichž jsme se – se sebou samými – shodli. Nemusí odpovídat skutečné pravdě. Často byl průběh událostí zaznamenán pouze v naší představě. Vzpomínka se také změní, když zážitek stále znovu vyprávíme. Každým dnem získává trochu jiné zabarvení. Když o tom vyprávíme druhým, stává se krásnější a pestřejší. Přidáváme k tomu věty, které jsme údajně řekli, zapleteme do toho chytré argumenty nebo chování a stáváme se stále více malými hrdiny. Nebo naopak negativní věci, které se nám staly, malujeme v ještě drastičtějších barvách. S touto změněnou formou vzpomínek se dnes identifikujeme a rezonujeme s ní. Přijmeme ji a necháme, aby se stále více stávala naší vlastní pravdou. Toto – naprosto lidské – chování je nyní velmi důležité pro naši budoucnost. Když sledujeme náš život, naše výkony a kariéru, největší úspěchy a porážky, partnerské vztahy a vztahy k ostatním lidem, náš blahobyt či existenční nouzi, potom je to jako bychom se dívali na odraz našich přesvědčení, prostřednictvím kterých jsme toto všechno nechali v minulosti vzniknout. Zároveň už vytváříme nový obraz – podle toho, jak to minulé zhodnotíme a posoudíme.
Tím, že sledujeme naši minulost, měníme naši budoucnost.
Tento tvořivý proces bychom mohli samozřejmě provádět vědomě tak, že necháme minulost, aby se nově odehrála. Nebo jinak řečeno, tak, že ji v myšlenkách přetransformujeme. Mohli bychom se například úplně vědomě znovu rozpomenout na kladné stránky nějaké situace: Co jsme se z toho naučili? Jak silnými jsme se díky tomu stali? K jakým dalším krokům nás to vedlo? Mohli bychom dnes vést tento život, který vedeme, kdyby tenkrát proběhlo všechno jinak? Byli bychom dnes tak silní a odolní?
Prožité krize pro nás představují velký potenciál.
Musíme je jen správně posoudit, abychom nezůstali ponoření ve starých zraněních, ale využili potenciál, který se díky tomu v nás rozvinul.

05.07.2017

Rychlá navigace: