Souvislosti, které všude nenajdete

Jsme duchovní bytosti!

Vesmír dává pořádným a bere lajdákům. Člověk je před Vesmírem zodpovědný za to, jak využil svůj život a směřoval svoji duši, jak naložil se svým vědomím, jak se staral o svoje tělo a jaký vztah měl k ostatním bytostem a místu, kde žil. Jestliže člověk postupuje u všeho, co bylo uvedeno, nesprávným způsobem, dopouští se nesprávného jednání, "hříchu", který zasévá semínka příčiny do příčinného těla člověka a do kroniky Ákáši začnou proudit následky. Tyto následky postupně dozrávají a později se vracejí k člověku, který je zapříčinil, v podobě určitých životních událostí. Lidé, kteří si v průběhu svého života neuvědomili, že jsou duchovními bytostmi, a že by tedy měli duchovní předpoklady rozvíjet, a tím se zdokonalovat, často bohužel své duchovní schopnosti využívají naopak jen k posílení svého vlivu na Zemi a hromadění majetku. Lidé ale jsou duchovní bytosti a na této úrovni jsou si všichni lidé rovni a jsou navzájem nezávislí. Nepotřebujeme až tak moc hmotné vlastnictví, neboť je brzdou našeho duchovního vývoje. Veškeré své úsilí bychom měli vkládat, kromě pořízení vlastnictví nezbytného k životu na Zemi, hlavně do vlastního duchovního rozvoje, ale také do duchovního rozvoje svých bližních. Potom se smrt pro nás stane příjemným zrozením v duchovním světě.
Lidé začali využívat svůj rozum k povyšování se nad ostatní a používali k tomu hmotná kriteria, například jakou výměru mají jejich pozemky, kolik kusů dobytka vlastní, kolik mají nemovitostí, jaký dosáhli ekonomický růst, kolik mají diplomů nebo jaké množství peněz nahromadili. K uchování svého majetku potřebovali sluhy a zbraně a k předávání svého "bohatství" potřebovali dědice. Takový člověk zahalil svůj rozum do pozemské všednosti a vůbec se nesnažil o duchovní zdokonalení. Když se přiblížil okamžik smrti, pochopil, že hmotné statky musí zanechat na Zemi. Polekal se, neboť si uvědomil, že jeho život neměl prakticky žádný vyšší smysl. Pokud ale člověk žije skutečně duchovním životem, pak využívá i svůj rozum k vytváření pozitivní karmy. Naopak člověk, kterého okouzlil hmotný svět, "zasévá" negativní karmu nejen sobě, ale často i jiným lidem.
Materiální nerovnost rodí duševní chaos, nespokojenost a volání po spravedlnosti. Protože nemajetných lidí je na planetě velké množství, jejich myšlenky zaplavují kroniku Ákášu. Tyto myšlenky podle zákona podobnosti pak ovlivňují ty jedince, kteří nejsou spokojeni se svými hmotnými podmínkami. Vznik soukromého vlastnictví tak na Zemi zapříčiňuje, za podpory archontských temných sil, všechny války a násilí. Lidem je skrýváno, co je příčinou zla kolem nich a také si nechtějí uvědomovat, v čem dělají největší chybu. Proto se lekce, kterým se mají naučit, objevují stále v daleko tvrdší a nelítostnější podobě. Války, teroristické útoky, havárie v průmyslových podnicích, nešťastné případy zdánlivě "nevinných" lidí jsou plody příčin, jež byly zasety již dříve. Lidstvo stále nechápe skrytou ničivou sílu umělé inteligence a vědeckotechnického pokroku, a proto se lekce opakují stále v masovější a krutější podobě.
Také rozdělování lidí podle povolání a profesí vedlo k vytvoření nepřirozeného jevu, který je škodlivý. Člověk se začal vzdalovat nejen přírodě a životu, ale přestal být vědomým člověkem a přestal se zabývat svým hlavním duchovním posláním. Profesionální činnost značně omezila jeho život a jeho možnosti. Člověk se změnil v ustrašenou, nesamostatnou a závislou bytost, která kromě své profese vlastně nic nezná a neumí. Jestliže v tomto nepřirozeném a umělém světě lidí vznikne nějaká porucha, jež se projeví ekonomickou krizí či novým politickým kurzem, pak se tento jev okamžitě rozšíří jako živelná pohroma po celém světě. Lidem již byla natolik vzata jejich přirozená a skutečná podstata, že se pro ně harmonická láskyplná realita stala nenormálním jevem. Nejdůležitější pro člověka je vědomí, rozum a teprve potom ruce. Člověk musí znovu získat nad sebou kontrolu, rozvinout své přirozené duchovní schopnosti a uplatnit poznatky, před ním neustále a dlouho skrývané. Jen tak získá opět zpět řadu pro nás dnes "nadpřirozených" schopností, kterými jsme dříve normálně disponovali. Přestane ničit Zemi a začne s ní i s celým Vesmírem žít zcela přirozeně v souladu.

Jsme duchovní bytosti!

12.04.2023

Rychlá navigace: