Souvislosti, které všude nenajdete

Jan Amos Komenský (4. díl)

(4. díl)

Via lucis (Cesta světla) – zde se Komenský zabývá pansofií (vševědou). Byl toho názoru, že když u lidu zmizí nevědomost, všechny války ustanou. Aby došlo k nápravě lidstva, bude třeba, aby vládl sbor mudrců, a pro lepší dorozumění mezi národy je třeba zavést novou řeč, které by všichni rozuměli. Latina byla podle něj příliš těžká. Varoval lidstvo, že čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší bude jeho beznaděj.
"Svět nebyl stvořen k jinému účelu, než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti. Je nižší školou, do níž jsme posíláni dříve, než postoupíme do nebeské akademie", říkal Komenský. "Žel se tato škola světa tak odchýlila od úmyslu Stvořitele! Jen málokteří dbají na to, kvůli čemu sem byli posláni! Většina jako by sem přišla jen přebývat a co nejdéle zde pobýt. Tráví život ve velké nevědomosti, ať už jde o Boha, sebe či všechny ostatní věci a marní zde jen svůj čas. Ti pak, kteří se zušlechťují pouze vzděláváním, nesledují hlavní cíl, kterým je usilovné hledání pravdy a následné nalezení své blaženosti v Bohu. Slouží hříchu, schraňování bohatství, pachtí se po marných poctách a svým nadáním mrhají ve službách zvědavosti. Ti, kteří takto usilují o opravdové dobro, pak dosahují výsledku, o němž mluví apoštol: "Stále se učíme a nikdy nedocházíme k poznání Pravdy." Tak se ze "školy moudrosti" stal svět, který je cvičištěm hlouposti a zuřivosti a z velké části satanovým shromaždištěm.
"Můj lid bude veden jako zajatec, pokud bude bez vědění a člověk uchylující se z cesty poznání bude odpočívat v shromáždění mrtvých. Proto je nutné nalézt účinnou a důmyslnou cestu, jak odstranit z lidských duší onu zlovolnou tmu nevědomosti, sporů, různic a uvést na svět jas a Světlo moudrosti."
Komenský byl apoštolem lidství, nositel myšlenky věčného míru, lepšího společenského uspořádání a svědomité péče o lidstvo. Jeho poselství jen čeká na čas, kdy bude moci dozrát v činy. Palacký označil Komenského za dobrodince lidstva, patřícího mezi nejvýznamnější muže všech dob a národů.
Samozřejmě, že Temnota nenechala bez povšimnutí výraznou světelnou bytost Jana Amose Komenského. Vídeňská cenzura dokonce zakazovala vydávat "Labyrint světa", prý je to znevažující satira, která podvrací světské a církevní pořádky. Rakouské tažení proti Komenskému vyvrcholilo v roce 1892 zákazem oslav Komenského jubilea na českých školách. V té době se ale Komenský stal již pevnou součástí českého historického podvědomí a jeho bysty zdobily téměř každou školní budovu. Komenský byl vedle skvělého pedagoga i reformní myslitel a velký vlastenecký symbol. Úderný je i jeho citát z Kšaftu Jednoty bratrské: "Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, se vláda věcí tvých k tobě zase navrátí, ó lide český."
Komenský navrhl systematizaci školství a na svou dobu byl velmi pokrokový. Stanovil obecně platné vyučovací zásady: "Učit se musí od mládí. Musí být přiměřenost látky k věku. Vše převádět do praxe. Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu. Nutnost stálého opakování. Žák má být současně učitelem. Vyučování má být zábavné." Tyto zásady byly v té době skutečně průlomové, až revoluční. Komenský bojoval proti mechanickému učení a vždy tvrdil, že vzdělání má být zdarma.
Brána jazyků otevřena – latinské pojednání o důležitosti jazyků a jak se jim učit. Zde pokračoval v práci svých předchůdců (Tomáše Štítného ze Štítného, Daniela Adama z Veleslavína, Jana Blahoslava). Vyzdvihl úlohu vzdělání a stanovil zásady vyučování (mnoho jich platí dodnes).
Komenský povznesl češtinu na vyšší úroveň a jeho dílo se stalo vyvrcholením myšlenkového vývoje celé starší české literatury. Na svoji dobu došel k poznatkům, které by bylo možno označit za velmi revoluční. Jeho věhlas započal již za jeho života, ale teprve mnohem později byla část jeho myšlenek doceněna a realizována. Jeho knihy vyšly v mnoha překladech a ovlivnily celé evropské myšlení. Jeho pokrokové myšlenky převzali encyklopedisté a osvícenci.
"Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství. Je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět, stejně jako Bůh. Hledejme Světlo i v nejhlubší Temnotě a snášejme pro něj vše. Sviťme, protože jen tak se může Světlo odrážet a šířit."

Jan Amos Komenský (4. díl)

30.01.2021

Rychlá navigace: