Souvislosti, které všude nenajdete

Jan Amos Komenský (5. díl)

(5. díl)

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní pak opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost a nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem."

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Vše zkoumejte a o všem se přesvědčujte sami!"

"Opakování je matkou moudrosti."

"Vše ať se děje přirozeně a násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje."

"Neslibuj, že něco vykonáš, nehonos se, že jsi to vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily."

"Kamkoliv se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned pocítí odpor a odvrací se."

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Chudí bez znalosti věci jsou jen oslíky obtíženými břemeny."

"Síla pravdy vyzbrojená Světlem poznání je nepřemožitelná."

"Boháči bez moudrosti, co jiného jsou, než vepři v blátě ležící?"

"Jediným učitelem, který je hoden toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a rozvíjí cit osobní zodpovědnosti."

"Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost."

"Varujte se těch, kteří jsou podobni sloupům u cest, jež nám pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou nikam."

"Činorodý život je život opravdový. Zahálka je lidským hrobem zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s radostí."

"Havraní křik 'zí - tra, zí – tra' je zaručeným pohřbem každé činnosti."

"Šťastný je ten člověk, kterého varují cizí chyby."

"Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest."

"Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky, jelikož jinak by to bylo nemožno."

"Světlo má moc zahnat tmu a ne naopak. Kdekoli vzchází Světlo, Temnota řídne nebo zcela mizí, ale naopak Temnota nemá sil, aby odstranila Světlo."

"Osidla našeho zla: Majetek je jen jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem. Nechápající lidé se honí za stíny věcí a rozplývají se v nic, jsou oddáni jen sami sobě a svým nicotnostem."

"Život jeden, ale smrtí tisíceré způsoby. Pravda pouhá jedna, avšak bludů jsou tisíceré podoby."

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný, vroucí a upřímný v srdci. Miluj vše a i ty milován budeš."

"Komukoliv můžeš pomoci, pomož rád! Už dávno se hovoří o tom, že sloužit a pomáhat jsou vlastnosti těch nejvznešenějších povah."

"Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi Pán svěřil, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po projítí vichřic hněvu a hříchy našimi na hlavy naše uvedené, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem po předcích svých zdědil."

Komenského mravoučné desatero

31.01.2021

Rychlá navigace: