Souvislosti, které všude nenajdete

Smyslem našeho života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

Gnostici se nám snaží sdělit, že smyslem života není zábava, hra v kostky ani hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, té nejjasnější perly v nás uvězněné – naší duše. Naopak zatemnělá náboženství mají za cíl znemožnit lidem najít cestu za Světlem poznání a za skutečným "Mírem", který může přinést jen pravé poznání. Převrací Kristovo poselství a skrývá vše skutečně hodnotné. Nevědění a z něj plynoucí materialismus způsobuje narůstající hladovost pouze po hmotném bohatství a způsobuje nadvládu zkázonosné síly, která se pokouší zmaterializovat vše duchovní a životodárné. Toto svými důsledky vede také k přemnožení těl, která již nemají žádný vztah k hodnotě Úplnosti a Celku a nemají již duši. Dochází tak ke kumulaci nevědoucích těl, otroků Hada, což můžeme přirovnat k rakovinovému bujení buněk.
Indická duchovní škola je pro nás nesmírně důležitá, protože na rozdíl od všech ostatních tradic nám jako jediná zakonzervovala původní indoevropskou vizi světa, která nám říká, že Světlo poznání a Bůh je totéž. Pro pochopení podstaty vzniku západního křesťanství je nesmírně důležité pochopit příčinu zkázy naší indoevropské duchovní tradice. Hlavní příčinou je rafinovaná záměna a postupná materializace duchovních představ. Vulgarizace a degradace kultu sómy změnilo uctívání ducha poznání a nenásilnou oběť slova v krvavý rituál, obětování zvířat i lidí. Tak se stalo, že sluneční a světelná podstata původní védské a křesťanské tradice byla přetvořena do podoby tělesného Krista přibitého na kříži, celého zkrvaveného a posetého ranami, bez kterých by údajně nebylo našeho spasení! Potom vyznavači takto démonsky pojaté "lidské oběti" zachytávali jeho krev do posvátné nádoby – svatého grálu, a to je již čistě démonský obřad, a my se ocitáme mezi těmi, kteří pijí lidskou krev, kteří hubí Člověka a namlouvají si i svému okolí, že je to lidské a "spásné"!
Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali katharos – ti čistí. Toto řecké slovo, označující skutečné a pravé křesťany, se v německém znění "die Ketzer" a v českém výrazu "kacíři" stalo ve středověké Evropě nadávkou a opakem čistého křesťanství. Vrah katarů Dominik založil, po úplné fyzické likvidaci všech těchto původních křesťanů, ve 13. století nový řád, nesoucí jeho jméno – Dominikáni, který se oblékal bíle, stejně jako Dominikem vyvraždění kathaři a začal používat i některé katarské rétoriky a praxe, aby tak opět smíchal dohromady Světlo s Temnotou, a tak filosofii těchto původních křesťanů vtělil do katolické církve, do této věčné říše za zrcadlem.
Všichni křesťané, kteří dnes věří katolické církvi, ty dobré duše, které volají po morálce, čestnosti a spravedlnosti a myslí to upřímně, jsou hluboce se mýlící lidé. Židokřesťanství je podvod, kterým se nechali zmást a svést. Jejich tradiční víra ve zmrtvýchvstalého Krista, v pití posvátné krve, v Bibli jako svatou knihu a v řadu křesťanských světců, nikdy nebyla žádným skutečným křesťanstvím, ale vždy pouze židovstvím. Židovská zrcadlová imaginace v Bibli nahradila Krista pravého, dávno uctívaného u našich indoevropských předků, jako vykřesané Světlo poznání, lidskosti a citu mezi dvěma silami slepoty a otroctví a vedla ke kompletnímu převrácení a zkažení celé duchovní školy. Zavedla bohužel západního člověka přímo do opaku dávného křesťanství. Svedený židovský křesťan sytí židovského boha Jahveho svou aktivní podporou a spoluúčastí na židokřesťanském imperialismu a jeho věčnou touhu po krvi a světském bohatství.
Kněží a učenci obdrželi klíče k poznání, ale skryli je, nevstoupili do komnaty poznání a ty, kteří vstoupit chtěli, nenechali vejít.
Tato gnostická slova, připisovaná v Tomášově evangeliu Ježíši Kristu, mají bohužel trvalou platnost až do dnešních dnů. Tito učenci plní také dnes za peníze daňových poplatníků stejně zkázonosný úkol jako katoličtí kněží, to je udržovat lid mimo poznání a ve slepotě. Podobně obrácenou optikou se dívají ze světa Noci východním směrem i západní egyptologové, iránologové, indologové a další "znalci" Východu, kteří nepochopili klam Hada a uvěřili jeho lživému slovu.

Smyslem našeho života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

20.11.2020

Rychlá navigace: