Souvislosti, které všude nenajdete

Vesmír jako hologram (4. díl)

(4. díl)

Mechanickou představou Vesmíru, která ve vědě dominovala v 18. a 19. století otřásly až dvě teorie z počátku 20. století. Albert Einstein ve své teorii relativity prokázal, že prostor a čas nemůžeme oddělit od světa hmoty, jako dvě na ní nezávislé entity. Kvantová teorie nás zase přivedla k starým poznatkům o tom, že hmota ve své podstatě je jen myšlenkou – vibrací.
Další revoluci ve vědě na přelomu 20. a 21. století přinesly další dvě nové disciplíny, které posunuly opět do větších hloubek poznání reality světa: teorie chaosu a fraktální geometrie.
Teorie chaosu nás poučila o tom, že nikdy nebudeme schopni s jistotou předpovědět průběh žádného přírodního děje i kdybychom nasbírali sebepodrobnější data z mnoha měření. Zároveň nám ale ukázala, že jakýkoliv chaos v přírodě, či společnosti je vždy jen jednou stranou mince, jejíž opačná strana představuje řád. Tedy, že žádná náhoda ve skutečnosti neexistuje. Je to jen nepoznaný projev řádu v přírodě, který má svůj skrytý smysl v rámci celkového dění.
Fraktálová geometrie je s matematikou chaosu úzce spojena. Je grafickým výstupem, který představuje abstraktní vyjádření duchovních idejí-myšlenek, které určují strukturu a podobu našeho světa na všech jeho úrovních.
Fraktál je obrazec, jehož jeden základní motiv se opakuje stále znovu a znovu v různých rozměrových úrovních. Jeho tvar je tak velmi složitý, i když předlohou je jen jednoduchá rovnice. Má i vysokou estetickou hodnotu. Fraktální obrazce můžeme najít všude v anorganické i organické přírodě. Jsou zakódovány ve tvarech sněhových vloček, mraků plujících na obloze, hor a mořských pobřeží, v růstu stromů, ve větvení krevních řečišť či v plicních sklípcích, můžeme je ale spatřit i ve struktuře a uspořádání samotného Vesmíru a jeho součástí jako jsou například krásně zbarvené mlhoviny tvořené mezihvězdným plynem a prachem.
V holografickém Vesmíru má proto každé naše zdánlivě bezvýznamné rozhodnutí veliký vliv na celek. Každý úsměv, každá vaše reakce, každá emoce, která vznikne, každá myšlenka, která se zrodí ve vašem vědomí, každé slovo, které bude proneseno, každý čin, který bude vykonán tak ovlivňuje výši vaší frekvence, vaši karmu a v součtu pak celou realitu ve které se realizujete a naplňujete svůj osud. V konečném důsledku toto vše pak ovlivňuje intenzivně kolektivní vědomí. Proto važte svá slova, kontrolujte své emocionální reakce a konejte správné činy, které budou v souladu s vaším Srdcem a s vaším Svědomím.
Takto funguje celý Vesmír, protože má fraktálové uspořádání. To potvrzují a hovoří o tom i nejstarší texty včetně Thoftových smaragdových desek: Jak na hoře, tak i dole, vše souvisí se vším. I naše realita má fraktálovou strukturu, a tak změnou jedné malé části, lze změnit celý Systém. Každý z vás je ve Vesmíru nesmírně důležitý, stejně jako každý váš čin či každé další probuzení a procitnutí, protože funguje ten známý efekt motýlích křídel – domino efekt – síla osobního příkladu, která pak způsobuje tu příslovečnou řetězovou reakci. Pouhá jedna malá změna, změna vašeho postoje, probuzené Vědomí, dobrý skutek nebo jeden správný čin může být klíčem, který odemkne naši "zakletou", uzamčenou a zotročenou realitu. Nepodceňte sílu pozitivního vzoru, kterým se každý z vás může stát. Osobnosti, které jsou nositeli klíčů, tak mohou jednoduše otevřít tuto nefungující realitu i pro ostatní. Otevřete svým klíčem bránu "matrixu" a svým životem a myšlenkami pootevřete dveře této temné reality. Můžete způsobit zásadní změnu paradigmatu a přeprogramovat to, jak celý svět kolem vás "nefunguje", tak jak se o to vždy snažili všichni probuzení, osvícení a světelní Avataři...

Vesmír jako hologram (4. díl)

31.12.2020

Rychlá navigace: