Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (10. díl)

(10. díl)

Oplatky nazývané dróna, symbolizovaly původně slovo poznání vykřesávané ústy. Tyto malé kulaté placičky byly po staletí symbolicky přijímány, tedy pojídány, při obřadu svatého Slova. Tento pradávný duchovní obřad byl pak později ve své negativní, démonské podobě napodoben spodním světem ve známém v židokřesťanském obřadu, v pojídání hostie (těla páně). Přijímání Slova a vytváření tím duchovního Člověka plného Světla poznání bylo v Novém zákonu nahrazeno tradičním židovským starozákonním a z hlediska pěstování lidské dharmy naprosto zkázonosným pojídáním masa podříznutého beránka, tedy obětovaného tělesného člověka Ježíše Krista, jenž podle chtonické, pověrečné, židokřesťanské víry navěky snímá všem hříšníkům veškeré hříchy. Tímto židokřesťané zlikvidovali smysl tisícileté védsko-křesťanské tradice pěstování duše Člověka a jeho dharmy. Celá gnostická tradice lidstva, která posouvá člověka vzhůru, k duchovní evoluci se proměnila v opak, v krvavý židovský agnostický rituál. Ten prostřednictvím krve dává sílu temnému, chtonickému božstvu nenávistné žárlivosti, které se jí živí. Duchovní prostor Člověka a lidského života byl tak zaměněn spodní silou nápodoby a materialismu. Tímto bylo celé lidstvo nasměrováno do hlubin temné hmoty a nikoli ke Světlu, světlým božským výšinám, evolučnímu růstu a ke zvyšování svých vibrací.
Také perská symbolická sušenka – přijímání Světla poznání, se znakem slunce či orla byla nahrazena ve chtonických kulturách "sušenkou kovovou", nejprve měděnou, ale velmi brzy stříbrnou nebo mincí zlatou s královskými odznaky (avers) a duchovním znakem orla (revers). Takto vzniklé mince se staly dokonalou kovovou nápodobou původního duchovního symbolu. Tuto okolnost dokumentuje až do našich dnů symbol amerického dolaru. Jestliže bylo ve společnosti, která udržovala kult duchovního Člověka, vykřesané slovo obsahující Světlo poznání tím nejcennějším, tak v komerční společnosti, se stal dolar, jeho zrcadlová kovová nápodoba, tou nejvyšší hodnotou světa materializmu.
Vykřesávané Slovo probouzí člověka a osvobozuje ho ze světa démonů a zvířat. Hmotná nápodoba ho zase naopak korupcí rozkládá a váže do otroctví spodní síly chladu, nelidskosti a vede ho zpět k živočišnosti a zvířeckosti. Ve védské tradici je uctíván Život a Světlo poznání. Ve chtonickém zrcadlovém převrácení duchovní tradice je tomu přesně naopak. Zde se uctívá Smrt jako nejvyšší božstvo a proto čím je biblický Ježíš blíže vrcholu Golgoty (Smrti), tím blíž je svému převrácenému cíli, ukřižování. Samotný kříž je zde přitom nejen symbolem Smrti, ale i posměšným symbolem gnostického usilování.
Védská tradice kříže je pradávnou tradicí "spasitele Krista", která je daleko, daleko starší než tradice biblická. Byla zcela duchovní a člověka podporující původní "kříž", který byl užíván ve védské a v indoevropské tradici i v celé řadě starých předbiblických kultur, byl jednoznačně zcela světelným symbolem, symbolem křesání Světla poznání a otvírání životadárného prostoru Člověka. Až mnohem později udělali židé z Krista fyzické tělo a opředli ho tím krvavým martýriem a smrtí na kříži. Tak zmátli a převrátili celou duchovní tradici do nepochopení a obrátili ji v pravý opak.
Pradávná tradice "kříže", ale také svastiky, je tradicí "vykřesávání Agniho", "ohně" coby lidské vroucnosti a niternosti, vykřesávání ducha života a "Světla poznání". Symbolicky je tento proces zobrazován symbolem "kříže", který vyjadřuje, že vykřesávaná životadárná síla směřuje z jednoho středu na všechny světové strany! Právě v tomto smyslu byl také symbol kříže v indoevropské duchovní tradici po tisíciletí před vytvořením bible užíván. Kříž byl spojen s cestou ke "Světlu", s jeho vykřesáváním za účelem poznání, a otvíral lidem oči. Už od pravěku se proto všude nacházejí symboly kříže, to je všeobecně známo. Pro temný chtonismus bylo tedy jednodušší smysl tohoto zavedeného symbolu převrátit a použít jej pro své manipulativní cíle, než jej zničit. Tak byl cíleně převrácen pozitivní symbol stoupání za Světlem, v temný, krvavý symbol násilí.
Kříži je v židovském křesťanství připsán potom už úplně jiný význam. Zde je Spasitel mučen, trpí a umírá na kříži, kdežto ve védské původní podobě se na tomto kříži rodí! Takže i tady máme opět ten nechvalně známý chtonicko-židovský zrcadlový efekt záměny a vytvoření přesného opaku smyslu védské liturgie!

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (10. díl)

04.10.2021

Rychlá navigace: