Souvislosti, které všude nenajdete

Co bylo před praotcem Čechem – 1. díl

(1. díl)

Archeologické výzkumy končí u kultury popelnicových polí nebo kultury lužické, které byly prokazatelně kulturami slovanskými. Odkud ale přišli naši dávní předci, se již oficiální věda nemá zájem zmínit... Prapůvod Čechů a dalších Slovanů se nám ale odkryl díky objevení Velesovy knihy. "Velesova kniha je Svatým písmem Slovanů. Byla vyřezána do bukových (někde se uvádí březových) desek novgorodskými veleknězi v 9. století našeho letopočtu a je věnována bohu Velesovi. Tato kniha popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob slovanských 'Praotců' (20 tisíc let př. n. l.), a rovněž od dob historických, za jejichž začátek je považován počátek 1. tisíciletí před naším letopočtem, až do 9. století našeho letopočtu." Toto dílo sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Starogorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století. Je to jedna z mála písemností, které se nám dochovaly do dnešních dnů. Díky tomuto letopisu se nám poodhalila rouška tajemství dávných dějin Slovanů a tedy i Čechů.

Zhruba před 20 000 lety došlo k prvnímu velkému stěhování z prapůvodní vlasti Slovanů, která byla na dálném severu. První kmeny odešly pod vedením Boha Slunce Jara, prvního Árijce, protože v jejich domovské oblasti došlo k velkému ochlazení (zřejmě první doba ledová). Podle legendy měl Jar tři syny Kyje, Ščeka a Gorovata, kteří se postavili do čela stěhujících se národů na východ, západ a jih a stali se tak praotci Slovanů. Při druhé vlně stěhování se část Slovanů, bylo jich celkem pět kmenů, usadila pod Karpatami a začalo se jim říkat Karpeni. Zvolili si stařešinou rodu Sčeka (Čecha) z rodu Árjů. Nicméně jméno Šček (Čech) bylo obecně svaté jméno a bral si je kníže, který se stával náčelníkem všech západoslovanských rodů. Tato druhá vlna stěhování byla asi před 7 000 lety a nastala po velkém zemětřesení. Dochované archeologické vykopávky sahají k dobám kultur dunajských mohyl, které se řadí ke keltskému dědictví kultury popelnicových polí.

V dovětku Velesovy knihy jsou uvedeny informace týkající se českého národa a Bójů. Oficiální věda je považuje za Kelty, ale kniha Velesova dokazuje, že to byli Slované, podle nichž by naše země měla nést svůj druhý název – Bohemia. Hlavním městem Bójů bylo podle latinských pramenů město Budoris (koncovka "-is" byla jednoznačně přidána z Latiny). Toto město se rozkládalo u dnešní vesnice Stradonice u Berouna. A Velesova kniha nazývá našeho praotce Busem (Bohem) a prvního vůdce Budorem (či Budyrem). Toto jméno znamená "probuzený", "buditel".

Co bylo před praotcem Čechem – 1. díl

08.08.2022

Rychlá navigace: