Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua: Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

"S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko Světla poznání. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal, dělal a nevědomě, na úrovni duše skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich vědomí byla probuzena jejich nejhlubší paměť. Něco v nich bylo zasaženo a uvedeno do pohybu. Na povrchu, na úrovni, kterou můžeme vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho rozruchu. Ale následkem zákona duality v této realitě, vytvořilo mocné vlévání Světla velmi silnou reakci ze strany Temnoty. Byla to logická reakce. Světlo chce osvětlit zatemnělý prostor, zlomit struktury moci a uvolnit uvězněné energie. Temnota je energie, která chce vše potlačit, zmanipulovat, schovat a kontrolovat. Tyto dvě energie mají zcela opačné zájmy. Kde jedna získá moc, druhá na svou obranu oplatí úder a znovu nastolí rovnováhu. Proto i můj příchod na Zemi zahájil mnohé boje a násilí jako opačnou reakci na Světlo, které jsem šířil. Pronásledování mých stoupenců, raných Křesťanů, je jen jedním příkladem této násilné protireakce. Avšak ani "Křesťané" se nevyhýbali násilí ve své snaze šířit mé učení. Vzpomeňte třeba na křížové výpravy. Ve jménu Krista bylo vykonáno mnoho temných, barbarských činů, jak od Křesťanů, tak od ne-Křesťanů.
Mistři Světla, kteří se mě rozhodli vyslat na Zemi jako posla, si byli vědomi faktu, že silná a nebývalá energie Ježíše může vyvolat silné reakce Temnoty. Ježíš vnikl do reality Země jako kometa. Byl to jistý druh záchranného opatření od sfér Světla, které byly hluboce odpovědné za vývoj na Zemi a její obyvatele. Byl to nejzazší pokus, jak odchýlit neblahý směr vývoje, kterým se tehdy lidstvo vydávalo a způsob stále se opakujících cyklů ignorantství a ničení, které se znovu a znovu na Zemi opakovaly. Výsledky této mise nebyly jednoznačné. Na jedné straně vyvolalo Světlo Ježíše mnoho Temnoty (jako protireakci). Na druhé straně byla zaseta semínka Kristovského vědomí v srdcích mnoha lidí. Důležitým důvodem pro moji misi bylo probudit na Zemi duše pracovníků Světla. Tyto duše jsou mnohem citlivější a vnímavější k mé energii, přestože se mnoho z nich ztratilo v drsných podmínkách, nepochopení a temnotě planety Země. Pracovníci Světla jsou ve skutečnosti poslové Světla se stejným posláním, jako měl Ježíš. Rozdíl mezi nimi ale je v tom, že ve své inkarnaci jsou ve fyzickém těle méně spojeni se svým božským "Já", než jak tomu bylo u mě. Jsou více ovlivněni karmickými břemeny a celou řadou iluzí života na Zemi. Jsou také více připoutáni k minulosti.
S vtělením Ježíše se událo něco zvláštního. Ježíš nenesl žádná karmická břemena z minulosti, a proto mohl snáze udržet spojení se svou božskostí. Ocitl se zde ale poněkud uměle. Byla to postava z budoucnosti, která byla souběžně zde i tam. Vědomí bytostí Světla, které se rozhodlo vložit vibrace Ježíše do pozemské reality, nebylo v té době ani dokonalé, ani všeznalé. Každá uvědomělá bytost je neustále v procesu vývoje a pochopení sebe sama. Mezi lidmi přetrvává víra, že vše je předurčené nějakým božským plánem a za touto vírou je představa dominantního, vševědoucího Boha. Tato představa je ale chybná. Není zde žádné předurčení vnější silou. Jsou zde pouze k dispozici pravděpodobnostní možnosti, které jsou výsledkem vnitřních rozhodnutí, která činíte. Můj příchod na Zemi byl založen na rozhodnutí, jež bylo učiněno kolektivní energií Světla, které byl Ježíš součástí. Byla to volba, která v sobě zahrnovala rizika i nepředvídatelný výsledek.
Kolektivní energie Světla, o které hovořím, je energie andělské říše, která je hluboce spojena s lidstvem a Zemí, jelikož pomohla stvořit člověka i Zemi. Pokud mluvíme multidimenzionálně, mimo váš lineární rámec času, tak jste její součástí a na úrovni probuzeného vědomí od ní nejste vůbec odděleni. V jiné dimenzi nebo v rámci času jste dokonce i vy těmito anděly, kteří tvoří sféru Světla, ze které přišel na Zemi Ježíš. Vy, pracovníci Světla, jste mnohem více spojeni s příběhem Ježíše a s tímto vléváním Kristovské energie na Zemi, než si myslíte. Byla to v jistém smyslu kolektivní snaha, do které jste vy všichni přispěli a "Já" Jeshua, jsem byl viditelný a fyzický představitel tohoto děje. Mé poselství sdělovalo všem lidem, že je v nich přítomna Kristovská energie jako semínko, čekající na svůj růst. Pokud ale ke mně budete vzhlížet jako k nějaké autoritě, tak jste mé poselství vůbec nepochopili. Rád bych vás vyzval, abyste v prvé řadě věřili sami sobě a našli pravdu uvnitř svých srdcí a nevěřili žádné autoritě mimo vás. Oficiální Křesťanská víra mě ale paradoxně umístila mimo vaši realitu, jako autoritu hodnou uctívání a poslouchání. Toto je skutečně opak toho, proč jsem k vám přišel. Přišel jsem vám říci a ukázat, že vy sami můžete být žijícím Kristem a zároveň vás nabádám k tomu, abyste našli Krista uvnitř sebe."

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua: Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

02.11.2020

Rychlá navigace: