Souvislosti, které všude nenajdete

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

(Článek 26)

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní užitkovosti, pragmatičnosti, ziskuchtivosti a nasměrovanosti pouze na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou skutečnou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že náboženství dříve prostupovalo celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, květinových obětí, kněží a liturgií, které vštěpovaly a připomínaly lidem to, co je v životě nejdůležitější. Materialistický výklad dějin nám o této tradici nic neříká, aby nás náhodou neinspiroval. Snaží se interpretovat život v minulosti jen prostřednictvím uměle utvářené mainstreamové propagandy a zmanipulované historie, která byla dopředu připravena globálními řídícími procesy. Výsledkem tohoto procesu je život, kultura a vztahy ve společnosti, jaké dnes kolem nás vidíme. Dnešní materialismus a pragmatismus nám tudíž zabraňuje pochopit tu životadárnou filosofii, díky které jsme vznikli a která byla náplní života našich prapředků, a na které se teprve utvářel celý život společnosti. Snaží se v nás posilovat představu, že vždy šlo všechno pouze tak, jako dnes. Materialismus a jím podávaná "historie" nám vykresluje a glorifikuje pouze sám sebe. Tvrdí nám, že každá společnost byla vždy založena na "obdivu k přírodě a jejím silám", na pragmatismu a na nelítostném "boji o život", na nekonečné žádostivosti, na dobyvačných válkách a vyvražďování původních obyvatel "ve volné soutěži". Ale vzdělanost ve věcech náboženských a znalost védské filosofie nám říkají zcela jiné informace o naší historii, o původní roli Člověka a o smyslu života.

Naši prapředkové mluvili védsky. K tomuto tvrzení máme k dispozici celou řadu podpůrných důkazů a faktů. Podíváme-li se na geografii Evropy a na místopisné názvy obcí, pohoří, řek, ostrovů nebo moří, tak člověk, který pracuje léta se sanskrtem, tam rozeznává názvy, které neodpovídají ani jazyku současného národa, který na tom území sídlí, ani jazyku starších národů, které podle historických pramenů na tom území žily, ale jsou to docela jasně a zřetelně názvy védské. Takových termínů je celá spousta. Zmiňme namátkou to, co se vztahuje k "turovi", "tyrovi", "taurovi", jako např. Tirana, Torino, franc. Tours, naše Tuřice, Turčany, Tuřany, Turnov atd. nebo alpské Taury, Tyrhénského moře apod.: "tur", "tar", "tir" - to všechno je kořen védský a velmi důležitý, který znamená "rozrazit něco", "rozevřít něco", "překročit, překonat něco" a v slovanských jazycích zůstal tento kořen "tur" coby "býk". Symbol "posvátného býka" a jeho kult má potom v původní indoevropské tradici obrovský význam. Měli bychom pochopit a uvědomit si, že máme skutečně společné kořeny a že Indové ty védské kořeny, které my jsme vnuceným přijetím biblické tradice museli opustit, tak ti Indové je spolu ještě s dalšími východními národy podrželi a částečně je drží dodnes.

Véda stojí mimo boj, svár a chaos

Nositelem védské kultury rozumíme každého, kdo je schopen vykřesávat sómu, ducha poznání, toho, který čelí oběma sílám, které se permanentně sráží na mikro i makro úrovni o zotročení lidstva. Prostřednictvím tohoto násilí a srážek vzniká poznání a rodí se ta třetí síla, síla rozkřesaného ohně, vykřesaného zvuku, která je považována za nositele života v celém kosmu. Lingvisticky se to dá vyjádřit pomocí védského slova, skládajícího se ze dvou konsonant, dvou znějících částí (jako dvou činelů) a samohlásky (vokálu). Véda stojí na třech principech, a proto stojí vně boje, sváru a chaosu duality. Třetí síla vykřesané božské jiskry vytváří prostor pro skutečného a probuzeného Člověka a je skutečnou silou života. Konstrukce védského slova nám tuto vizi jasně znázorňuje a proto je také kult slova v podobě božího posla, který přináší Světlo poznání dokonale zapracován ve védské tradici.

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

01.09.2019

Rychlá navigace: