Souvislosti, které všude nenajdete

Každý duchovní musí v sobě jasně cítit pravdu

Na to, abychom poznali tu správnou cestu, je potřebné poznat i tu nesprávnou. Vytvořilo se mnoho duchovních učení a náboženství s původním cílem přinést duchovní obživu člověku. Přestože křesťanství patří k těm, kteří se přibližují duchovní pravdě, nesplňuje očekávání vnímavých lidí, aby se s ním vydali po cestě božskému poznání. Základem pochopení tohoto rozčarování je zjištění, že Bůh a církev není to stejné. Církev záměrně míchá dohromady ty nejposvátnější pravdy s polopravdami, manipulacemi a falešným výkladem Ježíšových slov a událostí. Samotná bible je v mnohém překroucená, určité její části jsou účelově vymyšlené a dokonce celá řada biblických knih byla jednoduše odstraněna a ukryta před veřejností.
Proč to udělali? Protože vysocí církevní hodnostáři byli součástí skryté drakoniánské, pedofilní a satanistické agendy. Takto si podmaňovali svoje ovečky a všechny tyto manipulace je udržovaly u moci. Od začátku se postavili proti Ježíšovi, očerňovali ho, kde mohli a vrchol jejich zloby se přetavil v surovou vraždu! A co z této vraždy udělala církev? Označila ji jako vykoupení z našich hříchů! Utrápené Ježíšovo tělo připíchli na každý křesťanský kříž jako připomenutí toho, že Syn Boží tu přišel prolít svou krev pro naše hříchy a také toho, že můžete dopadnout stejně, pokud se bude protivit církvi a celosvětově propagované drakoniánské agendě!
Pokud by se naivně-důvěřivý křesťan dokázal jen trochu hlouběji zamyslet nad některými skutečnostmi, přišlo by mu absurdní mnoho hlásaných "skutečností", jenže to dokáže málokdo. Proto celý církevní systém vede své ovečky ke slepé víře, naprosté důvěře, poslušnosti a naprosto nekritickému vyznávání "boha". Skutečný Bůh nás ale nechce mít hloupě poslušné, abychom ve jméně církve páchali zlo, hříchy z nevědomosti a třeba i vraždili. Chce nás mít vědomé, svobodné, sebevědomé a v každém okamžiku zodpovědné na základě svého svědomí! Nechce od nás slepou víru, ale aktívní a radostný pohled nahoru. Bohumilý život vypadá úplně jinak, než jak jej slepým a hluchým věřícím vnucují "církevní úředníci" a jakou si o něm mnozí věřící udělali představu. Není to o ustrašeném spínání rukou ani o bezhlavém mumlání modliteb, jejichž smysl a vnitřní obsah jim uniká, a proto se s nimi ani nemohou vnitřně ztotožnit a ani je nemohou vnitřně procítit. Církev se postavila jako neproniknutelná hráz mezi člověka a Boha a nejvíce ji právě děsí, že lidé přijdou na to, že člověk nepotřebuje žádnou pozemskou organizaci na to, aby si našel cestu k Bohu.
Jako nástroj podmanění lidí a budování své moci na Zemi zavedla církev a skryté síly za ní institut zpovědi. Zpověď vznikla ve středověku, když španělský královský pár (Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský) chtěli ovládnout celou Evropu. Všechny kněze samovolně vyhlásili za zpovědníky, kteří údajně dokážou věřící po jejich zpovědi zbavit hříchů. Na boží a karmický zákon následného působení (příčiny a následku) samozřejmě zapomněli (co zaseješ, to také sklidíš). Informace, které se kněží dozvídali, sloužily k upevňování moci církve a k "odhalování čarodějnic a nebezpečných kacířů" pro čerstvě založené inkviziční soudy. Horliví knězi dostali vojenské hodnosti a každého, kdo jim stál v cestě k bohatství a moci, zničili či upálili. Kroniky hovoří o 14 miliónech obětí.
Církev je jen další elitářská sektářská společnost a v jejich nejvyšších kruzích se děje neskutečné množství zla, čemuž by uvěřil jen málokterý křesťan. Budování mocenské struktury, pedofilie, ziskuchtivost a dokonce i satanizmus. Nemorální obchody ve vysokých církevních kruzích jsou běžným zdrojem jejich příjmů. Samozřejmě, ne každý kněz je zlý člověk a zejména ti z nižších církevních kruhů se snaží sloužit dobré věci, lidem a Bohu. To však z nich nesmývá účinky jejich karmy a nezbaví je provinění za jejich nevědomost, "slepou naivitu" a za podíl při svedení nevědomého davu ze správné cesty a za propagaci nepravd a lží, které učí, a které hlásá církev. Každý skutečně duchovní člověk musí vnitřně jasně cítit pravdu a na základě toho odhalit, co je nesprávné, zavádějící a co slouží zlu...

Každý duchovní musí v sobě jasně cítit pravdu

03.01.2022

Rychlá navigace: