Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanský sluneční symbol světla dar

(2. díl)

Symbol SVĚTLA DAR umí vytvářet nekonečný vzor. Prastaré texty uvádí, že vše je Světlo, a že vše se zase do Světla navrací. VYSVĚTLOVAT někomu něco, nebo OSVĚTLOVAT, ROZVÍJET vědění a informace spojujeme se Světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali lidé za naprosto samozřejmé, to, že Univerzum v sobě obsahuje kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud tento symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší a Slunce Světlo jen neodráží, ale přímo jej vytváří. Jeho Světlo je darem pro nás pozemšťany. Vyzařování Slunce je nejen vyzařováním energií, ale i poskytování informací a moudrosti, prány, léčivých koordinátů a opravných matric. Toto vše je jeho Darem pro nás. Kdo si toto uvědomí a umí přijímat, ten žije v napojení na Duši Univerza. V tomto symbolu můžete vidět 4 hady. Lékárníci mají ve znaku jednoho nebo dva hady, kteří obtáčí hůl poutníka. Poutní hůl byla vždy symbolikou moudrosti, neboť poutníci přinášeli usedlíkům nové informace a neusilovali o statky hmotné, nýbrž duchovní. Ve starých Sumerských vyobrazeních také vidíme, že dva hadi jednoznačně připomínají dvě navzájem se obtáčející vlákna DNA. A ten, kdo zná DNA, ten zná i léčení těla a proto byl had v dávnověku spojován se symbolem moudrosti a vědění.

Sluneční symbol SVĚTLA DAR se spojuje s praslovanskou symbolikou původní severní pravlasti bílých národů. Tuto pravlast tyto původní národy dostaly DAREM. Toto území se jmenovalo DAARIA nebo Hyperborea. Po zániku této oblasti se původní bílé národy musely přesunout do nižších oblastí. Vědoucí bytosti se mohou na tento symbol napojovat jak principiálně, tak i v duchu kontextu symbolu naší praslovanské pravlasti.

Praslovanský sluneční symbol světla dar

20.04.2021

Rychlá navigace: