Souvislosti, které všude nenajdete

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (4. díl)

(4. díl)

Každý vývoj, který kráčí vpřed, dospěje do bodu, kdy cesta dopředu znamená již cestu "zpět". Když přijdeme na vrchol kopce a nebudeme mít křídla, tak můžeme pokračovat již jen cestou dolů. Toto náleží k těm záludnostem a klamům lidstva, na které musí jednotlivé civilizace včas přijít, pokud nechtějí totálně zdegenerovat nebo se vyhubit válkami a ekologickými, energetickými či egoistickými katastrofami. Vývoj lidské bytosti a svět kolem nás nepochopíme, dokud se dostatečně neotevřeme svému vnitřnímu vědomí a nezbavíme se všech zmanipulovaných a převrácených informací, které pro nás "vyrábí" a podsouvá nám celý lucifersko-ahrimanský komplex. Lidské vědomí potřebuje vědomý zásah do své luciferské inteligence, která se snaží lidem předurčit a vnutit svoji cestu padlých andělů. Tak by bylo luciferskému elementu zabráněno lidstvo dále odpoutávat od božského principu. Právě takovým důležitým a jedinečným zásahem pro celé lidstvo byl kristovský impuls a jeho vysoce humánní poselství.
Matematické pravdy vznikají v dolní části vědomí, a aniž to člověk tuší jsou vystřelovány do jeho vrchního vědomí, kde je pak člověk vnitřně vidí. Matematické pravdy máme k dispozici, protože my sami existujeme ve světě matematiky. Chodíme, stojíme, překračujeme linie. Poměrem naší vůle k vnějšímu světu se formuje naše matematická pravda. A vnímání přírody jen podle toho, kolik je v ní matematiky je ahrimanský element, včetně všeho technického, ale i pudového a materialistického.
Intelektualistická, nadsmyslová kultura založená na obecně platných pravdách, "vědeckých" poznáních a na důležitosti rozvíjení našeho ega je zase elementem luciferiánským. Naší hlavě ovládané tímto prvkem a proniknuté "všeobecně platnou luciferskou moudrostí", je vše zcela jasné. Vše, co svojí hlavou intelektuálně chápeme, je projevem a darem luciferánského elementu, ale tato Luciferova doktrína nás samozřejmě limituje v našem duchovním rozvoji potenciálem osobnosti Lucifera.
Oduševnělý projev vědomých lidí hledá rovnovážnou polohu a vyváženost mezi oběma těmito principy, mezi ahrimanským elementem, který proniká naší vůlí a luciferánským elementem v naší jasné hlavě. V pozici našeho vyváženého středu nám již nestačí, aby vše bylo jen matematicky a intelektuálně správně. Tak, jak je člověk držen ve své hlavě Luciferem a Ahrimanem v "moudrosti" potřeb našeho těla a údů, musí být zejména probuzený či osvícený člověk v souladu se svým srdcem, svědomím a s moudrostí Kristova impulsu. Pokud by v minulosti nedošlo k našemu obohacení moudrostí kristovského impulsu, vzrůstala by stále více nerovnováha mezi naší Ahrimanovou a Luciferovou sférou. Naše středová část by byla prázdná, pustá a vše by vedlo jen k hlubokým vnitřním rozporům, disharmonii a konfrontaci. Nemohli bychom dosáhnout nikdy stavu vnitřního míru a harmonie, který může být navozen jen díky Kristovu impulsu. Díky němu můžeme také plně pochopit celou podstatu a roli plnohodnotného trojčlenného člověka.
Je potřeba v sobě rozlišit ahrimanskou a luciferskou pravdu. Ahrimanskou pravdu potřeb našeho fyzického těla, našich instinktů, pudů, reptiliánského strachu o přežití, chorobné touhy po úspěchu, přímočaré a často bezcharakterní pragmatičnosti, opojné moci a touhy ovládat druhé. To je pravda bytí našeho fyzického těla a jeho potřeb. Vedle toho musíme pochopit svoji další podstatu, evolučně vyšší. Je to pravda našeho tvořivého intelektu, luciferského rozumu, nenasytného ega a luciferské duchovnosti. Je to pravda řádu, puntičkářského lpění na pořádku a až fanatické poslušnosti k nositelům luciferských ideálů a nekritické vzhlížení k vzpouře padlých andělů vůči božským principům a Světlu poznání. Tím vším jsme museli historicky projít, abychom pochopili, jak je utvářen Vesmír a zároveň i naše vědomí, které je složeno jak z ahrimanské, tak i z luciferské podstaty. Obě tyto tváře jsou naší nedílnou podstatou, pomáhají nám fungovat a žít ve hmotné realitě. Není třeba je odmítat, ale je třeba je "zkrotit". Ale pokud se chceme evolučně posunout do nové reality, která se nyní právě rodí a nezůstat v té staré, musíme rozevřít prostor ve svém vědomí a vytvořit tak místo pro kristovskou pravdu, pravdu srdce, pochopení, tolerance, svědomí a lásky, která dá naší bytosti zcela jiný rozměr a frekvenční rozsah. Jedině tak se můžeme postupně převibrovat na vyšší frekvenci, která je kompatibilní s Novou zemí a realitou, po které nyní všichni probouzející tak vehementně pošilhávají.
Nenacházet svého ducha je duševní slabomyslností. Nenacházet božskou podstatu a souvislosti ve Vesmíru je něco jako nemoc, ale nenalézat Kristovo poselství a impuls je neštěstí. S Kristovým podnětem je nynější člověk spojen více, než si myslí a je na něho vnitřně odkázán a jeho evolučním úkolem je s ním najít svou spojitost ve svém nitru. Pokud ji nenalézá, tak to bohužel svědčí o jeho lidské a duchovní vyprahlosti i nemohoucnosti. Mějte na paměti, že uvědomění si všech těchto tři duchovních nedostatků a jejich odstranění je nezbytným a důležitým úkolem probouzejícího se lidstva.

Ota Veselý

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (4. díl)

22.10.2020

Rychlá navigace: