Souvislosti, které všude nenajdete

Garuda

(20. díl)

Čtyřkvadrantový sluneční symbol GARUDA je další z řady geniálních křivkovitých slunečních symbolů.
Dle prastarých záznamů přinesli Praslované při velké migraci po potopě svoji moudrost také hnědokožcům, Indům, a ti mnohá VEDění zaznamenali do textů zvaných VÉDy. Podle prastarých VÉD, létal bůh Višna na různých létajících strojích – VIMÁNÁCH a také létal na "Nebeském ptáku" GARUDOVI. Pro Praslovany byl GARUDA nebeský symbol, který symbolizoval "Nebeské Kolo", na kterém a ve kterém uměl létat bůh Višnu. Praslované Garudu někdy nazývali obrazně "ptákem". Tento "pták", nebo také létající Višnuovo město Praslované také vnímali jako vzdálené město Árijců. Symbol Garuda je spirálovým zobrazením Svastiky – tedy toho "CO PŘICHÁZÍ Z NEBE" a byl často zobrazován na létajících strojích VIMÁNÁCH, což byly létající objekty určené pro meziplanetární a mezigalaktické cestování. Symbol GARUDA je nesmírně silný a mocný také proto, že byl hojně mezigalakticky používán. Poselství symbolu znázorňuje:

  • Centrální kruh – znamená neomezený božský potenciál a dokonalost
  • Křivky – znamenají duchovní roviny
  • Zalomené bleskovité linie – prudké toky energií
  • Zlatá barva – božské úrovně
  • Modrá – Kosmos a nebeské roviny.

Stejně jako je fraktální Vesmír, je fraktálního typu i symbol Garuda, který vytváří různé druhy nekonečných vzorů. Dokonale znázorňují podstatu kosmického záření – ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ. Jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří víry. Nekonečný vzor nám přesně tohle sděluje. Další typ nekonečného vzoru vytváří také sluneční kříže a kvantově rozprostřená centra energií.
Dalším úžasným sdělením je spojení dvou opačných symbolů GARUDA. Je dobré si jej pozorně prohlédnout. Vidíme dokonale zobrazený prostorový kulovitý Zdroj záření, protkaný siločárami. Celkem 44 polí na horní polokouli a 44 polí na dolní polokouli. Dohromady to tedy je 88 polí. Kosmické principy, které zrcadlí osmička, přesně sedí na symboliku tohoto Kosmického Zdroje. A máme tu ještě vloženou nejhlubší symboliku kosmického kódu 144. Je to kosmický kód TVOŘENÍ.

Garuda

10.05.2021

Rychlá navigace: