Souvislosti, které všude nenajdete

Karma a vzestup

Osvětleme zmíněný pojem karma. Pojem karmy je namístě chápat jako míru průzračnosti, čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti. Kvalita této vrstvy pak je jedním z příčinných faktorů naší individuální možnosti či nemožnosti vytěžit z právě probíhajícího vzácného období SAC 2000 - 2022 dimenzionální vzestup. V procesu holografické manifestace je energetický kosmický stav transformován do naší biologické genetiky. Případný kolektivní vzestup je průnik této energetické vrstvy - karmy, vztahující se na celou duchovní rodinu kristovského lidstva a planetární karmy, kdy i planeta samotná si nese svoji vrstvu, jako odraz společensko - politických poměrů na zemi.


Co je SAC?

Období SAC je hvězdný aktivační cyklus, krátké období, kdy mohou vědomí procházet mezi jednotlivými patry a dimenzemi vesmíru.
V tomto období se mohou energeticky spárovat či sesynchronizovat určité energetické vrstvy připraveného lidského inkarnáta a planety s tím výsledkem, že takto připravený jedinec je schopen využít toto seřazení k interdimenzionálnímu průchodu a to včetně svého biologického těla. Takový jedinec může využít svých nově nabitých schopností a prostřednictvím své merkaba vrstvy demanifestuje svůj hologram a pak se manifestuje v časoprostorové dimenzi do které přechází. Tento interdimenzionální prostup je možný buď masově v období SAC, nebo selektivně prostřednictvím umělých technologických prostředků známých jako hvězdné brány.


Vzestup vědomí v období SAC

Smyslem využití příležitosti právě probíhajícího SAC je jeho masové využití s cílem maximalizovat prostup pro co největší počet kristovských vědomí (uzamčených) do aktuální lidské pozemské rasy a její návrat do svého po někdejší katastrofě již dávno revitalizovaného původního domova v páté dimenzi, známého jako planeta TARA. K využití této výjimečné příležitosti musí být energeticky připraven jak člověk, tak i planeta. V minulosti došlo mnohokrát v období SAC uměle vyvolaným planetárním kataklyzmatům, které globálně zabránily v možnosti realizovat evoluční vzestup pro připravená inkarnovaná vědomí a uniknout tak z našeho metamorfického vězení. Proto i dnes se snaží soupeři vyvolat posun pólů a tím zabránit v úspěšném využití této příležitosti.
Pro dokreslení této vzácnosti jeden časový údaj: poslední hromadně využitelný SAC proběhl na planetě Zemi před 208 000 lety. Od té doby zas až nyní, tedy od 1. 1. 2000 jsou všechny kristovské energie lidstvu opět k dispozici a to jak pro potřeby vzestupu, tak pro potřebu těch, kteří koordinovaně pracují na ukončení reverzního připojení merkaba polí k planetě Nibiru a stejně tak i pro energo-bio-terapeutické potřeby každého informovaného jednotlivce.


Jak se energo-bio-terapeuticky připravit na vzestup

1. Láskou: láska je všeho dobra schopná energie. Pokud je skutečně prožívaná láska motivací našich snah, nemůžeme sejít z cesty, ať činíme cokoliv.

2. Silou mysli: pramenící z vědomostí, že pokud zkombinujeme naši láskyplnou motivaci věděním, můžeme urychlit žádoucí progresi našeho aurického těla. Tedy racionální znalost technik a jejich praktického používání, prostřednictvím nichž jdeme jakoby k bohu v nás naproti a vytvoříme tak niternou božskou signaturu.
Pokud se tedy naučíme v meditacích nahradit naší mentální pozornost cílenou spirituální představivostí, můžeme tak rychle dosáhnout likvidace jak kosmických usazenin, tak i uměle implantovaných blokačních vrstev a překážek ve svých energetických vrstvách. Těmito technikami můžeme kompletně zregenerovat bio energetický stav svého organizmu a uvést do provozu své doposud neaktivní geny se všemi z toho vyplývajícími zdánlivě fantastickými možnostmi lidské rasy.
Prostřednictvím změny v auře můžeme změnit své geny, zdraví a nabýt nových dosud spících schopností. Vše je ale jen o tom, jak nakládáme se svým božských darem - svobodnou volbou.
Když byli lidé v minulosti plnohodnotnými lidmi, neplatil žádný reinkarnační mechanizmus. Tito plnohodnotní lidé se nemuseli těžce rodit a smutně umírat a dnešní šance je o tom, jak se stát opět plnohodnotným člověkem, který nemusí řešit hrozby související s možným zánikem v žijícím vězení, který si chce vzpomenout jak svobodně žít, létat a milovat.

Karma a vzestup

Princip svobodné volby

Vesmír vytvořil některé světy, které jsou založeny na dualizmu a na principu svobodné volby proto, aby urychlil evoluční vývoj v dané oblasti. Boj protikladů umožňuje rychlejší evoluci a pokud jsou bytosti konfrontovány temnem a světlem, dobrem či zlem, pak na základě osobních zkušeností by si měli zvolit evoluční cestu ke světlu (pokud dají ruku na horká kamna, získají negativní zkušenost a příště si dají na horká kamna pozor). Pokud však někdo zmanipuluje základní evoluční podmínky a zablokuje cestu ke světlu a bytosti si mohou vybrat pouze mezi zlem a mezi ještě větší zlem, pak taková civilizace je odsouzena k postupné degeneraci, morálnímu úpadku nebo k vývoji v neustálém bludném kruhu. Toto vše se stalo právě naší civilizaci, kdy lidstvo se velmi těžce prokousává k možnosti volit cestu ke světlu a ke svému vzestupu.


Rasa

Pojem rasa je třeba chápat jako skupinový inkarnační prostředek, nosič pro pobyt vědomí v některém jím vybraném světě či dimenzi. Dimenzionální rasy jako nosiče vědomí si tak vytvářejí tato vědomí proto, aby se prostřednictvím nich mohly dimenzionálně tedy vertikálně pohybovat po celém aktuálním vesmíru a v nich vyvíjet karmicky monitorovanou činnost. Proto si i vědomí lidských soupeřů vytvářejí vlastní rasy - nosiče, prostřednictvím nichž se rovněž vertikálně pohybují, přemísťují a teleportují se po vesmírech. Průchody mezi dimenzemi jsou známy jako tzv. červí díry, které vznikají přirozeně nebo technologicky jako průnik bílých-elektrických a černých-magnetických děr.
V naší aktuální troj-dimenzi si lidské vědomí projektuje rasově holografické tělo v biologické podobě a je založené na prvku uhlíku. Ve vyšší dimenzi je manifestace založena na uhlíku a křemíku a ještě vyšší dimenze je založena jen na křemíku. V dimenzi 10-12 pak vědomí operuje pouze v podobě tekutého, plazmatického světla.

22.12.2016

Rychlá navigace: