Souvislosti, které všude nenajdete

Dŕžavy jsou založeny na snaze být v trvalé harmonii se vším, na dodržování přikázání ctící své Bohy, Předky a na konání podle svého Svědomí

Vrátíme-li se hodně tisíc let zpět do minulosti, zjistíme, že "RASA" je zkratka slov Rod AStrany Asů (Strany = kraje). Asové jsou potomky Bílých Bohů, Árijců (Pozemšťanů – potomků Bohů, žijících na Zemi), kteří obývali území nazývané Asia – Velká Tartarie. Termín Asia znamenal "krajina" Asů a Asia znamenala – "As i já". Bílá nebo Sviata Rasa, o níž se ve Védách hovoří, je lid jasný, čistý, moudrý, zářící, který je spojený se Světlem (Bohem) a také pochází ze Světla a (Boha). Zde ale nemluvíme o "svatém" a "Bohu" v křesťanském pojetí a "bílé rase", současného dělení ras.

Asia byla Dŕžavou Asů. Jejím základem byl národ, což v tehdejším chápání znamenalo souhrn rodů s mnoha rodinami. Dŕžavy oproti státu nemají vládce. Jsou to zřízení založené na znalosti informačně-energetické struktury člověka a život v takovém zřízení je založen na dodržování (Dŕžavě – držení – dodržování) života v harmonii s Přírodou, na dodržování Přikázání ctící své Bohy a Předky podle slovansko-árijských véd a na konání podle svého Svědomí (což znamenalo chránit a rozvíjet "světlé vědomí"). V takovéto společnosti se lidé sice dělili na "kasty", ale nikoliv kasty dle hinduistického již rozdělujícího systému, který tvrdě a nekompromisně rozděluje lidí, jak to můžeme dnes vidět v současné Indii. Kasty podle slovansko-árijských véd jen sdružovaly lidi stejných schopností. Nezáleželo tedy na postavení rodiny v rámci rodu, bohatství a postavení, ale na vrozených schopnostech dítěte, které se tehdy určovaly podle tvaru a barvy aury.

Společnost, která byla postavená na hlubokém poznání a na těchto pravidlech, využívala vrozené schopnosti jedince, ke spokojenosti všech a v průběhu života se učením tyto dovednosti prohlubovaly. Neustálou péčí a obranou těchto védských hodnot vznikla velmi kompaktní, harmonická a odolná struktura společenského zřízení. Taková společnost byla velmi silná a z venku nenarušitelná. Úspěšně odolávala "Temným silám" a přetrvala dlouhá tisíciletí. Teprve v dějinách nám již historicky známých se do slovansko-árijských rodů mísilo cizí obyvatelstvo, které s sebou přineslo zjednodušené, zmanipulované víry, živočišnost a potlačování duchovností materializmem. Zmanipulované víry již obsahovaly zkreslené nebo již neměly v sobě vůbec žádné informace o minulosti, stavbě Vesmíru, Země a důležitosti Světla poznání a Svědomí. Toto vše postupně zevnitř nahlodávalo vnitřní prastarý systém Slovanů a Árijců, oslabovalo ho, až nakonec došlo k duchovně-morální degradaci celého národa.

Výsledkem byl přechod z Dŕžavy na státní zřízení s vládou lidí nízké morálky dychtících po moci, bohatství a rozkoši. Došlo k násilné kristianizaci, přetržení spojení s Moudrostí, Věděním Předků a nucenému přijetí cizí víry v jednoho Boha, která z nás cíleně udělala pouze otroky, služebníky boží a již novorozenci v ní pykají za hříchy světa. Tato víra s sebou přinesla Slovanům otroctví, smrt a záhubu, nikoliv rozkvět a Světlo poznání.

Dŕžavy jsou založeny na snaze být v trvalé harmonii se vším, na dodržování přikázání ctící své Bohy, Předky a na konání podle svého Svědomí

07.08.2022

Rychlá navigace: