Souvislosti, které všude nenajdete

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

(4. díl)

Objednejte si v DIALÉKÁRNĚ krevní certifikovaný test na SARS CoV 2, cena cca 300,- Kč. Zajděte k vámi zvolenému poskytovateli zdravotní služby (po něm nemusíte požadovat veškerá výše uvedená oprávnění, to je vaším právem, nikoli povinností), ten vám test provede a vydá potvrzení. Nutné pouze je, aby byl oprávněn takové potvrzení vydat. Tak získáte platné potvrzení o negativitě či pozitivitě na covid. Pokud ho nebudou chtít uznat, oznamte jim, že využíváte svého zákonného práva a volíte si vámi vybraný způsob poskytnutí lékařské služby.
Pokud jste poskytnutí zdravotní služby odmítli zcela a stále jste k ní nuceni, předejte jim následující OZNÁMENÍ a nechte si ho podepsat.
Podle zákona č. 285 / 2002 Sb. – darování, odběry a transplantace tkání a orgánů se řídí těmito předpisy:
HLAVA II
ODBĚR TKÁNÍ A ORGÁNŮ
Díl 1 – Odběr tkání a orgánů od žijících dárců
§ 3 Přípustnost odběru tkání a orgánů od žijícího dárce –
(1) Odběr tkání nebo orgánů (dále jen "odběr") od žijícího dárce, pokud dále není stanoveno jinak, lze provést, pouze pokud:
a) je prováděn výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce, (pozn. dárce tedy musí mít příznaky)
b) v době odběru není k dispozici vhodná tkáň a neexistuje jiná léčebná metoda srovnatelného účinku
c) dárcem je osoba způsobilá dát způsobem stanoveným tímto zákonem svobodný, informovaný a konkrétní souhlas (§ 7) a tento souhlas také skutečně vyslovila.
§ 7 Úplné poučení a souhlas
(1) Lékař posuzující zdravotní způsobilost žijícího dárce je povinen poskytnout dárci úplné poučení o účelu, povaze a důsledcích darování tkáně nebo orgánu a o možných rizicích s tím spojených, včetně rizik dlouhodobých. Pokud je dárcem osoba, která není plně svéprávná, poskytne toto poučení jejímu zákonnému zástupci. Poučení musí být srozumitelné. Dárce a zákonný zástupce osoby, která není plně svéprávná, má právo klást otázky, a to v rozsahu stanoveném ve větě prvé, a lékař je povinen je zodpovědět. Součástí poučení je rovněž podání informace o právech a ochraně dárce stanovených tímto zákonem.
(3) Lékař provádějící odběr je povinen zopakovat bezprostředně před provedením odběru úplné poučení za podmínek stanovených v odstavci 1.
(4) Souhlas dárce nebo zákonného zástupce osoby, která není plně svéprávná, vyslovený na základě úplného poučení podle odstavce 1, musí být svobodný, informovaný a konkrétní. Musí být proveden písemnou formou, stvrzen podpisem, datem a založen ve zdravotnické dokumentaci dárce. Součástí souhlasu vysloveného v souvislosti s odběrem tkáně je vymezení účelu jejího použití. Pojem TEST, TESTOVÁNÍ je ve smyslu našich právních předpisů, jako i evropských norem, spojený s darováním orgánů, tkaniva a buněk. V evropských předpisech se potom stanovují normy pro dárcovství, odběr a testování všech lidských tkání a buněk, které jsou určené na humánní aplikaci, a vyrobených produktů odvozením z lidských tkání a buněk určených na humánní aplikaci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk
32004L0023 – EN – EUR-Lex – EUR-Lex
Čl. (2) Dostupnost lidských tkání a buněk používaných pro léčebné účely závisí na tom, zda jsou občané ochotni je darovat. S cílem zabezpečit ochranu veřejného zdraví a předcházet přenosu infekčních nemocí těmito tkáněmi a buňkami je třeba přijmout veškerá bezpečnostní opatření během jejich darování, odběru, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování, distribuci a použití.
Čl. (13) Darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervace, skladování a distribuce lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka by měly splňovat vysoké jakostní a bezpečnostní normy, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví ve Společenství. Tato směrnice by měla stanovit normy pro každou z etap postupu použití lidských tkání a buněk.
Čl. (22) Tato směrnice dbá základních práv a řídí se zásadami vyjádřenými v Listině základních práv Evropské unie [9] a přiměřeně zohledňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti v souvislosti s používáním biologie a medicíny: Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. Listina ani Úmluva vysloveně neobsahují ustanovení o harmonizaci nebo ustanovení, která brání členským státům zavádět přísnější požadavky v jejich právních předpisech.
Čl. (27) Pracovníci, kteří se přímo účastní darování, odběru, vyšetřování, zpracování, konzervace, skladování a distribuce lidských tkání a buněk, by měli mít náležitou kvalifikaci a musí jim být ve vhodnou dobu poskytováno odpovídající školení.

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

06.04.2021

Rychlá navigace: