Souvislosti, které všude nenajdete

Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často jste končili na pranýři či popravišti

Během vašich inkarnací na Zemi jste časem ztratili spojení s energií srdce, kterého jste měli dosáhnout. Silněji, než kdy dříve jste si po pádu Atlantidy uvědomili, že pravdu není možné nalézt ovládáním života, i když se tento úmysl zdál být vznešený. Začali jste se tedy otevírat tichému hlasu svého srdce, který vám řekl, že existuje cesta, která vychází skrze samotný Život a nepotřebuje žádné řízení či kontrolu. V samotném proudu života existuje moudrost srdce, na kterou se můžete naladit tak, že jí nasloucháte a odevzdáte se jí. Není vytvořená rozumem či vůlí, je to moudrost, kterou k vám přináší hlas vyšší perspektivy, hlas lásky.
Pomalu jste uvnitř sebe začali pociťovat toto mystické poznání, které je doprovázeno pocitem pokory a odevzdání se. Ale ani pak ještě nedozrál úplně čas pro plné probuzení energií srdce. Během doby Atlantidy na vás padl stín, který negativně ovlivňoval druhé bytosti. Jeho účinky jste měly hluboce pocítit a prožít předtím, než mohlo přijít probuzení. Potom, co Atlantida byla zaplavena vlnami oceánu, jste se znovu inkarnovali do lidských těl a vzpomínka na Atlantidu skrytá hluboko uvnitř vaší paměti duše byla svázaná s pocitem zahanbení a sebepochybování. Pád Atlantidy vás ochromil a zmátl, ale také otevřel o trochu více vaše srdce. Byl to obrovský vývojový posun.
Druhý důležitý evoluční skok nastal s příchodem Kristovské energie. V té době jste se znovu inkarnovali na Zemi ve velkých počtech. Hlas vašeho srdce vás vábil a volal. Cítili jste, že tu máte být, že pro vás nadešel čas učinit další krok na vaší spirituální cestě, která je tolik spjatá se Zemí. Příchod Kristovské energie by nemohl nastat bez přítomnosti vrstvy vaší energie, která Kristovskou energii takříkajíc energeticky zachytila. Vaše energie poskytla vortex, skrze který se mohla Kristovská energie na Zemi ukotvovat. Bylo to skutečně společné úsilí. Vaše srdce se tehdy otevřela tomu, co bylo potřeba. V té době jste byli částí lidstva, která byla nejotevřenější k přijímání lásky a moudrosti srdce. Uvnitř vás v tom správném smyslu dozrála slova jako pokora, odevzdání se bez potřeby vše kontrolovat a řídit. Díky otevřenosti ve vašich srdcích jste tuto Kristovskou energii mohli přijmout. Byla jako světelný paprsek dopadající na Zemi, který připomínal těm, co byli připraveni, jejich andělskou podstatu a jejich božské jádro.
Od této chvíle vás Kristovská energie začala hluboce ovlivňovat, jak v tom Kristovském čase, tak i v životech po něm, až do dneška. Ve všech životech jste se stále pokoušeli přinášet Kristovskou energii dolů na Zemi a šířit ji skrze učení či léčení v různých podobách. Byli jste inspirovanými a nadšenými pracovníky Světla, kteří na Zemi tvrdě pracovali, aby přinesli ostatním větší spravedlnost, upřímnost a lásku. V době probouzení Kristovské energie jste byli těmi, kteří odporovali náboženstvím, která byla až příliš pevně organizovaná a dogmatická, odporovali jste autoritářským způsobům podrobování si lidí, bojovali jste za svobodu, emancipaci ženské energie, za hodnoty založené na srdci a to i v době, která si těchto hodnot byla jen stěží vědoma. V minulých dvou tisících letech jste byli bojovníky za svobodu a byli za to odmítáni a pronásledováni. Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často jste končili na pranýři či popravišti. Z této části historie si nesete v duši mnoho emocionálních traumat. Odpor, se kterým jste se setkali, byl vlastně důsledkem Atlantidské karmy, ale role se obrátily. Stali jste se oběťmi a prošli skrze hlubiny osamění, strachu a zoufalství. Důvěrně jste se seznámili s hlubokou emocionální bolestí z odmítnutí. To byl váš třetí Pád do Zkušenosti a ten vás přivedl k jádru vašeho poslání: k pochopení jednoty ležící na pozadí Světla a Temnoty a k vědomosti, co je skutečná podstata Lásky. Tento třetí Pád vás přivedl do současnosti a zformoval vás do stavu, ve kterém se nacházíte nyní.

Jeshua

Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často jste končili na pranýři či popravišti

08.02.2022

Rychlá navigace: