Souvislosti, které všude nenajdete

Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje

"Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet. Musíme být pamětliví minulosti, znát přítomnost a sloužit lepší budoucnosti."
Tato Komenského slova jsou obrovským závazkem pro všechny nositele Světla, protože národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, na kterých vznikly. To co se dnes odehrává zejména v západním světě: zvůle, cílené rozdělování lidí, zamlčování informací, překrucování pravdy, touha po moci, majetku a ovládání druhých lidí, klamání a obelhávání lidí, ale také snaha prodat lidem draze skrytě nekvalitní věci, je v přímém rozporu s rovnoprávným společenstvím bratrů a sester a s prapůvodní božskou prapodstatou, která všem vdechla život a postavila ho na principech pravdy a lásky, což jsou hodnoty, které jsou prazákladem celého Vesmíru. Komenský byl apoštolem lidství, nositel myšlenky věčného míru, lepšího společenského uspořádání a svědomité péče o lidstvo. Jeho poselství jen čeká na čas, kdy bude moci dozrát v činy. Palacký označil Komenského za dobrodince lidstva, patřícího mezi nejvýznamnější muže všech dob a národů.
Jeho postoje dokumentuje těchto pár citátů:
"Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství. Je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět, stejně jako Bůh. Hledejme Světlo i v nejhlubší Temnotě a snášejme pro něj vše. Sviťme, protože jen tak se může Světlo odrážet a šířit."

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost a nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem."

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Vše zkoumejte a o všem se přesvědčujte sami!"

"Opakování je matkou moudrosti."

"Vše ať se děje přirozeně a násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje."

"Neslibuj, že něco vykonáš, nehonos se, že jsi to vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe sami promluvily."

"Kamkoliv se přimísí nařizování, naše mysl pocítí odpor a ihned se odvrací."

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok."

"Síla pravdy vyzbrojená Světlem poznání je nepřemožitelná."

Komenský je také velkým vlasteneckým symbolem. Vyjadřuje to i jeho citát z Kšaftu Jednoty bratrské:

"Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi Pán svěřil, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po projití vichřic hněvu a hříchy našimi na hlavy naše uvedené, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem po předcích svých zdědil."

Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje

16.01.2022

Rychlá navigace: