Souvislosti, které všude nenajdete

Svědomí a vědomí

(9. díl)

Ke komu a s jakou misí přišel Ježíš na Zemi? Ježíš k nám hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům". K samotným Slovanům a Árijcům poslán nebyl a ani k nim nikoho neposílal. Důvod můžeme nalézt v páté hlavě evangelia – apokryfu Ondřeje, kde se Ondřej ptá Ježíše, ke kterým národům mají jít šířit jeho učení. Kristus je posílá k národům jihu a západu a výslovně je nabádá, že nemají jít k Samárijcům, kteří žijí směrem na sever, protože oni nevědí co je hřích domu izraelského. Výraz Samárijci, vznikl ze slov "samí, Árijci" a je znám spíše jako slovo – samaritáni, tedy příslušníci bílé rasy, což je v "oficiálních" biblických textech úzkostlivě skrýváno. Kristova instrukce byla naprosto logická, protože lidé bílé Árijsko-slovanské rasy se už rodili se Svědomím a proto nebylo nutné, aby přijímali Ducha za účelem zrození svého Svědomí.

V bibli je popisován původ Semitů. Každá rasa má zcela jiný původ a jiné kulturní kořeny. V případě slovanské, Bílé rasy jsou základem Slovansko-árijské Védy a jejich božský, "mimozemský původ" (osídlení Hypeborei v minulosti Bílou Rasou).

U semitské rasy je její původ v knize Genesis (2:7) ale odvozen a popsán jinak a o jejím původu je napsáno toto: "Bůh vyformoval člověka z hlíny Země a do nozder mu vdechl život a tak se stal živou duší." Tak byl získán první element, duše. Následuje Genesis (3:21): "Pro muže a jeho ženu učinil Bůh kožený oděv, do kterého je oděl." A to je všechno. Duše a tělo – nic víc. Bytost, která má jen duši a tělo, není úplně vyvinutá. Všechny bytosti ze světů Světla se už rodí s dalším elementem, kterým je SVĚDOMÍ. Každá bytost, která má Svědomí je schopna rozlišovat, co je dobré, a co špatné. Pro bytost bez Svědomí je tato kvalita neznámá a nahrazuje ji rozhodovacím procesem, který jen rozlišuje mezi tím, co je pro mě výhodné a tím, co pro mě výhodné není. To výhodné ale může znamenat i krutost a utrpení pro jiné bytosti, ale tento rozměr dravčí bytosti jedinci bez Svědomí vůbec nejsou schopni pochopit. Pochopení dobra a zla je u nízkovibračních bytostí nahrazen faktorem osobní výhodnosti či nevýhodnosti, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na přírodu, co svou činností způsobí zlého a komu všemu ublíží.

Příznačné je, že právě slovanské jazyky jasně rozlišují slova Svědomí a Vědomí jako dvě zcela rozdílné kvality. Tato jednoznačná oddělenost se například v angličtině ztrácí a výraz "conscience" už v sobě zahrnuje oba tyto výrazy. Zde je také jasně vidět, který jazyk je starší. Ten, který dovede oba výrazy rozlišit a definovat nebo ten, který je už jen slučuje. Takto vznikla cílená nejednoznačnost, což je jeden z nástrojů manipulace Temnoty s lidstvem, prostřednictvím degenerace jazyka. V tomto smyslu je angličtina proti češtině jazykem mnohem surovějším, primitivnějším a ještě více lidi odvádí od přirozené, citlivé lidskosti, "seřezává" a postupně mění květnatý a obsahově bohatý jazyk, který v sobě nesl poselství Světla poznání na jazyk strohý, šedivý a filosoficky vyprázdněný. Konečným cílem Temnoty je jazyk počítačový, jazyk nul a jedniček, který by člověka již degradoval na robota a na zcela nelidský subjekt.

Svědomí nás spojuje s naším Duchem tak, že mu nasloucháme a respektujeme ho. Temnota dělá vše proto, aby toto spojení vůbec nevzniklo, aby bylo přerušeno nebo alespoň, aby signál, který k nám proudí, byl co nejslabší: Kosmický parazit se snaží cíleně poškodit naši DNA, která slouží jako přijímající anténa pro vyšší vědomí. Proto "Temnota" všemožnými způsoby podporuje zvápenatění naší šišinky mozkové (fluor v pitné vodě, sítě 5G, chemtrails, skryté jedy v potravinách, podpora co největšího používání mobilů ad.) Podlamuje naši přirozenou kreativní činorodost a zahlcuje nás nepřesnými, zbytečnými a lživými informacemi. Celý mediální prostor infikovala toxickými informacemi a reklamami. Jsou nám vnucovány bezduché cíle. Jsme ovládáni prostřednictvím bídy a nedostatku. Tato situace nás nutí řešit neustále existenční problémy a odvádí nás od probouzení se a od kritického myšlení a dávání si věcí, které se kolem nás odehrávají, do širších souvislostí. Pokud by lidé měli spojení se svým Duchem, vyšším vědomím a propojili se s ním, začali by jednat dle svého Svědomí. Celý jejich život by se rázem proměnil, jako mávnutím kouzelné hůlky a najednou by dostal skutečný smysl. Jedině tak může člověk uniknout ze šedi 3D reality a "narodít se" do světa vyšší evoluční úrovně. Změna takové osobnosti je obrovská. Ze slupky ješitného, úzkoprsého, materialisticky a egoisticky zaměřeného jedince se najednou vyloupne sebevědomá velkorysá osobnost, která jedná podle svého Svědomí a ne jen dle svého osobního prospěchu.

Svědomí a vědomí

23.10.2021

Rychlá navigace: