Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 41: Válka bohů 4

(41. díl)

Doba před nástupem věku Berana se ocitla v sevření chaosu a zmatku: "Poté co Marduk, Amunem se stal, království v druhé oblasti se zhroutilo, chaos a zmatek vládu převzaly." Po vyhlazení města Agade zavládl v první oblasti rozvrat a zmatení. První království bylo v rozkladu, města bohů, do měst člověka přecházela. Na daleká místa se vláda přesouvala. Ve městě Uru krále nového jmenovali, aby jako mírotvůrce působil, rovnost na svých územích nastolil, násilím a svárům konec učinil.

Marduk zatím putoval z jedné země do druhé, všude hlásal svoji svrchovanost a získával si mezi bázlivými a poslušnými pozemšťany masívní podporu. Jeho syn Nabú mu také pomáhal zotročovat lidi a nutit je k poslušnosti pomocí strachu.

"Nabú, Mardukův syn, lid ponoukal, ovládnout Čtvrtou oblast, byl jeho plán. Mezi obyvateli na západě a východě srážek přibývalo, králové armády bojovníků shromažďovali, karavany přestávaly putovat, zdi do výše rostly. Na trůnu urimském syn Ur-Nammu Šulgi stanul, pln zla a touhy po boji Šulgi byl." V Nibruk-ki sám velekněze pomazal, v Unug-ki radostí vulvy Inanniny vyhledával, válečníky z horských zemí do armády své verboval, východní země rozdrtil, posvátnost řídící centrály ignoroval.

Opět vidíme, jak se arogantní lidský král dopouští fatální chyby, když se staví na roveň bohů a znesvětí Enlilovu zakázanou oblast.

"Vládci vaší oblasti, všechny meze překročili! Enki Enlilovi hořce pravil. Všech potíží je Marduk původcem! Enlil Enkimu zlostně opáčil."

Tady se nám znovu potkávají sumerské tabulky s biblickým starozákonním textem. Enlil potřeboval najít fanaticky věrného, poslušného a silného lidského vůdce, který by se postavil sílícímu Mardukově vlivu a jeho vojskům. A tak přichází na scénu jedna z nejtemnějších postav bible, otec všech budoucích biblických králů, Abrahám, otec židovské, židokřesťanské a muslimské víry. V bibli vystupuje pod jménem Abrahám, Sumerové mu říkali Ibruum a muslimové Ibrahim. Byl to mocný muž se všemi "potřebnými" vlastnostmi, aby mohl velet Enlilově armádě. Nadešel čas, aby Enlil v boji o moc na planetě, začal uplatňovat stejnou taktiku jako ostatní anunnačtí bohové. Začal ještě více využívat lidi jako svoje štíty a vojáky:

"Potomek vznešený a udatný, s kněžskými tajemstvími obeznámen Ibruum byl. Ať chrání místa posvátná, nad odlety a přílety kočárů ať bdí. Enlil Ibruuma pověřil."

Ale jen co odjel Abrahám do Charánu (Harran) plnit svoje nové povinnosti vůči bohu Enlilovi, dorazil Marduk a začal podněcovat lidi a získávat je na svou stranu. Právě tato okolnost přiměla Enlila, aby z Abraháma a jeho synovce Lota učinil svoje špehy, kteří mu podávali zprávy o Mardukových aktivitách a jeho spojencích. Představte si tu rozpolcenost obyčejných lidí v té době. Jeden krutý a nesmlouvavý bůh vyžadoval naprostou poslušnost a druhý bůh, ještě krutější vyžaduje pod velkým trestem neposlušnost. Není divu, že bible vypráví neustále o nekonečných konfliktech a válkách mezi lidskými kmeny, protože patřily jednotlivým bohům, byly jimi kontrolovány, řízeny a naplňovaly jen jejich vůli.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 41: Válka bohů 4

18.06.2020

Rychlá navigace: