Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (12. díl)

(12. díl)

V letech 1598 až 1613 nastalo chaotické období, doba zmatků, vlády samozvanců, dlouhodobé občanské války, s častými změnami vládců, nelegitimních následovníků trůnu, povstáními a okupacemi. V té době vymřela dynastie Rurikovců a nastupují Romanovci. Velmi studené roky 1600 – 1603 byly celosvětově roky bez léta (jaderná zima).
Kromě mnohých podvržených verzí různých světonázorů, ideologií a náboženství, kosmický parazit, tzv. třetí síla (ať už to byli šedí, drakoniáni, archonti, anunakové či Umělá Inteligence) podstrčila lidstvu svoji uměle vytvořenou verzi historie lidstva. Za základní "spolupachatele" jsou považováni aškenázský teolog Joseph Scaliger (1540 – 1609) a jezuita Dionýzos Petávius (1583 – 1652). Vymyšlené texty a informace z dílny Josepha Scaligeriho zcela pozměnily mnohé události, některé byly dokonce vymyšleny, jiné rozdrobeny a další přesunuty v čase do úplně jiné doby. Scaligeri dokonce vytvořil neexistující osobnosti, události a státní útvary. Tyto zfalšované historické události (na pokyn "z vyšších míst") pak překryly skutečné dějiny našich Předků, Hyperborejců, Véďanů, Rasénů, Slovanů, Slavjanů a Árijců a původního národa Velké Tartárie. Tak se vytratily tisícileté historické události staré Rassénie i Velké Tartárie, "Velké Državy". Cílem našich zotročovatelů bylo vytvořit fikci, která by důsledně překryla skutečné lidské dějiny a vytvořila tak pseudopaměť smyšlených, zavádějících a neužitečných historických zkušeností. Do této doby tedy spadá počátek postupného zotročování lidského vědomí, kdy globální parazit vytvořil neproniknutelnou mlhu, ve které se většina lidí slepě učila jen to, co jim bylo servírováno. Pak jen opakovali, co měli nabiflováno a na základě naučených falešných informací zákonitě dělali špatná rozhodnutí.
J. Scaligerimu je připisováno dílo "Chronologie lidstva". Toto učení bylo vytvořeno, aby byla zapomenuta skutečná historie našich předků a zůstalo skryto všechno, co nemáme znát, včetně do té doby známých, velmi vyspělých technologií. Realizovaná historická falzifikace je tak rozsáhlá a obludná, že by se naše děti neměli učit z historie raději nic, protože přijetí tak veliké lži je může v budoucnu po plném odhalení i mentálně poškodit. A tak se zdá, že platí: "Nežli se učit lži, je lepší nevědět nic."
Falzifikace dějin lidstva probíhala na objednávku a pracoval na ní kromě Scaligeriho celý tým dalších pověřenců, aby byly co nejdokonaleji překryty všechny uměle vytvořené katastrofy. Tento proces měl samozřejmě další a další pokračovatele, hlídače a cenzory. Na tuto činnost později navázaly celoplanetrární organizace, které cíleně schovávaly do bezedného podzemí všechno, co nebylo v souladu s oficiálně vytvořenou historií. Pověřenci upláceli, vyhrožovali a zneškodňovali svědky i svobodně hledající, ničili všechno, co jim stálo v jejich naplánované cestě a všechny, kteří by mohli zmařit jejich úsilí. Pověření "cenzoři" pak dávali štempl na to, co se smí, co je pravda, a co lež. Hraničním bodem se stala polovina 17. století. Po tomto bodě se historický obraz začíná zaostřovat, ale před tímto datem je průzračnost jednotlivých historických události značně rozostřena. Tato hranice vznikla zcela uměle a není výsledkem přirozeného zapomínání.
Tento rozsáhlý program přepisování skutečných dějin probíhal v 17. a 18. století. Uskutečňoval se po celé Evropě a měl státní globální podporu jak v Evropě i v romanovském Rusku, tak i v Číně a Asii. Podle Skaligeriho koncepce se vytvářela a vydávala literární díla řeckých a římských "klasických autorů", středověké kroniky a memoáry, které dnes považujeme za původní. Po dobu 200 let byla díla, která unikla cenzuře, starostlivě a důsledně vyhledávána a stahována z oběhu. Skaligeri nejenže vytvořil fiktivní dějiny, které se staly monopolem vědomostí a informací na mnoho staletí dopředu, ale také sepsal v roce 1559 "Index zakázaných knih", který označil jako "nevhodné knihy", které musely být zlikvidovány. Napsal také knihu "Cyklometrie", o podřízenosti kruhu čtverci. Své dílo plně podřídil Kabale a "bohu" Jahvemu a autoritativně tvrdil, že všechny jazyky vznikly výlučně z hebrejštiny.

Nová chronologie dějin (12. díl)

28.07.2021

Rychlá navigace: