Souvislosti, které všude nenajdete

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 4: Božské metody ovládání lidstva – strašení, vydírání, vyhrožování a zabíjení

(4. díl)

Stvořitel – stvořitelé, kteří na Zemi vytvořili humanoidní druh otroků, aby pro ně vykonávali tvrdou práci v dolech a i na jiných místech, byli posedlí neustálou kontrolou nově vzniklého živočišného druhu. Nechtěli připustit, aby se lidé vymkli jejich kontrole, a protože byli stvořeni jako otroci, zacházelo se s nimi, jako s věcmi bez duše.

Božská vůle byla vymáhána nejrůznějšími metodami a její porušení se tvrdě trestala: "Jestliže však nebudeš Hospodina, svého boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, bude tě Hospodin bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí, ty tě budou následovat, dokud nezanikneš... Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin tě ranní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli." (Deuteronomium 28:15-28)

Jak zachází bůh s lidmi, kteří v Něm vyvolají žárlivost jinou vírou? "Nechá je upálit, proklát šípy, pokousat zvířaty, otrávit hady, pobodat meči, roztřískat na kousky železnými tyčemi." Hospodin řekl: "Neobětovali Bohu, ale božstvům, jež ani neznali, novým, nedávno povstalým... Popouzeli mě lžibohem k žárlivosti, svými přeludy mě uráželi... Mým hněvem se vznítil oheň a až do nejhlubšího podsvětí šlehá, pohltí zemi, sežehne základy hor. Samé zlo na ně shrnu, vystřelím na ně své šípy. Budou vysíleni hladem, stráveni nákazou, přehořkou morovou ranou. Vydám je zubům šelem a jedovatým plazům v prachu. Venku jim připraví sirobu a meč. V komnatách strach zachvátí jinocha i pannu, kojence i muže šedivého." (Deuteronomium 32:17- 25)

"Požádej, a já národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny." (Žalmy 2:8-9)

Tady Bůh rozdává majetky, přízeň, podporu a moc evidentně všem těm, kteří se stanou jeho despotickými spojenci, jeho vojáky, kteří budou bez přemýšlení, bez nejmenšího zaváhaní, bez svědomí a soucitu plnit všechno to, co tento "Bůh" řekne, že je správné a božské. Chce za to jediné: bezbřehou poslušnost a víru v jeho dokonalost, úžasnost a všemocnost. Z jeho slov na nás křičí jediný božský cíl: Pokud nebudete přesně uskutečňovat moji vůli, tak vás já, moji přisluhovači nebo má "božská armáda" vyvraždí a zničí.

V čem nalezne Bůh útěchu, když komunita nebude pevná ve své víře? "Poněvadž jsi poskvrnila mou svatyni všelijakými ohyzdnými a ohavnými modlami ani já ti neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát s tebou soucit. Třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne kolem tebe mečem a třetinu rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech. Tím se dovrší můj hněv, uspokojím své rozhořčení proti nim a tak se potěším." (Ezechiel 5:11-13)

"Samaří bude pykat, že se stavělo na odpor svému Bohu. Oni padnou mečem, jejich pacholátka budou rozdrcena, těhotné ženy rozpolceny." (Ozeáš 14:1)

Tato brutalita v bibli se předávávala neustále z pokolení na pokolení a stala se nástrojem útisku, strachu a trestu. Musíme se konečně odtrhnout od těchto barbarských skutků bohorovných fanatiků, kteří nám ukradli pravý význam a ducha pravého Boha a tím uvěznili celou planetu do vězení temnoty, útlaku a nevědění. Musíme oddělit pravého božího ducha od rozmarů a potřeb nejrůznějších vyspělých mimozemských bytostí!

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 4: Božské metody ovládání lidstva – strašení, vydírání, vyhrožování a zabíjení

27.06.2020

Rychlá navigace: