Souvislosti, které všude nenajdete

Zkáza Velké Tartarie – 1. část

(Článek 6)

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že NÁROD, který nezná svoji historii, nemůže mít ani budoucnost. Současná oficiální ruská historie, jak je učena ve školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie této říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let! V Ruské federaci proto už pracují na zcela nové koncepci vzdělávání a jsou přepisovány učebnice dějepisu, které pro tuto většinově slovanskou zemi v posledních dvaceti letech vytvářely ze zcela "nezištných" důvodů západní vzdělávací instituce.

Mnozí z vás zřejmě nikdy neslyšeli o největším státním útvaru na Zemi za dobu nám známé historie. Sice jsme se učili o slavném Egyptu, Perské říši, Osmanské či Římské říši, ale to všechno byly drobečky proti obrovské slovanské říši, která v průběhu věků nesla názvy Rassénie, Skýtie a nakonec Tartárie. Tím spíš je překvapující, že tato země nenalezla jediné zmínky v oficiální světové historii! Abychom tuto mezeru trochu zaplnili, což bychom jako Slované určitě měli, nabízíme výtahy z obsáhlých statí Jeleny Ljubimové a Dmitrije Mylnikova.

Po nesmírně dlouhou dobu existoval na Zemi obrovský státní útvar, který se rozkládal na několika kontinentech. Miliony jeho obyvatel vytvořily svébytnou kulturu založenou na duchovních a mravních kvalitách člověka, na úctě k Předkům a spravedlnosti, úctě k rodině a lásce k vlasti. Tato země je zobrazena na mnoha starých mapách. A kdo Velkou Tartárii obýval? Původně v Tartárii žili převážně Tartaři. Vysocí, rusovlasí, lidé bílé pleti s očima modré, zelené nebo šedé barvy, Slované-Árjové a Rusové. Přátelští a laskaví v dobách míru, stateční a nemilosrdní v bitvě. Spravedliví a soucitní ve dnech vítězství a vytrvalí během protivenství. To proto, že bojovali za tu nejposvátnější věc. Chránili svůj Rod, svou Vlast a morální čistotu a víru svých Předků. Od Uralu po Aljašku. Od Nové Země k Tibetu. "Tartárie – ohromná země v severní části Asie ohraničená Sibiří na severu a západě se nazývala Velká Tartárie. Tartaři žijící jižně od Moskovie a Sibiře se nazývali Astracháni, Čerkezové; Dagestánci žili na severozápad od Kaspického moře, Kalmyckými Tartary jmenovali ty, co obývali území mezi Sibiří a Kaspickým mořem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové obývali zemi severně od Persie a Indie a nakonec Tibetští Tartaři žili na severozápad od Číny." (Encyklopedie Britannica, první vydání, díl 3. Edinburgh, 1771, s. 887). To platilo až do 18. století. Najednou, jakoby mávnutím kouzelného proutku zlého čaroděje, Tartárie zmizela. Ještě na prahu novověku byla zobrazována největší říše na světě na mapě z Encyklopedie Britannica, rok vydání 1771.

Tartárie nakonec zmizela z map, z knih, vzpomínek. Zmizela i z dalších vydání Encyclopedie Britannica. Prostě najednou není...

Proč toto velké impérium po sobě nezanechalo několik méně významných států, jak je to obvykle v případě rozpadu jiných impérií? A kam se poděly miliony jeho obyvatel? Proč v učebnicích dějepisu nenajdeme o tomto úžasném územním celku ani zmínku?

A... co to bylo za "malou dobu ledovou", která proběhla před 200 lety?

O Tartárii 200 let nikdo neslyšel. Dokud se neobjevila práce akademika Fomenka "Nová chronologie", která navrátila do vědeckých kruhů množství svědectví o existenci tohoto státu. Největšího ze všech, který kdy na naší planetě existoval.

Velká Tartarie

Přirozenými hranicemi říše, kterou dnes známe jako Tartárii a která v dávných dobách zabírala téměř celou severní polokouli, byly břehy oceánů. Přitom tři z nich – Ledový, Tichý a Atlantský – byly ve skutečnosti jejími vnitrozemskými vodami.

Na počátku 19. století (to už na carském trůnu dvě stě let úřadovali Romanovci) prakticky mizí centrální Velká Tartárie a přes celou severní část Asie až na Kamčatku se táhne – Ruské impérium. V průběhu těchto staletí obyvatelstvo evropské části Tartárie podlehlo zhoubnému vlivu monoteismu (judaismu, křesťanství, islámu) a ponořilo se do krvavých hrůz náboženských dobyvačných válek, politických intrik, povstání a revolucí. Nedokázalo odolat náporu nových světových náboženství a uchránit mravní čistotu a víru svých Předků. Žádná vnitropolitická krize by nemohla způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Asii ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. I po stránce národnostní, i po jazyku a po vyznání.
Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid. Všechen! Do posledního člověka! Ale k tomu nikdo neměl sílu. Ani Británie, ani její koalice s celou Evropou. Oficiální historiografie o všem mlčí, Jak ryba. Přesněji, skrývá historii tartarských válek za války s osmanskými Turky a dalšími krymskými chány.

Tartárie o svá území musela bojovat nejedno století. Ale nikdo ji nemohl s konečnou platností zničit. Například Osmanská říše, dokonce i v době svého rozkvětu, byla desetkrát menší než Tartárie. Mnohokrát utrpěla porážky v bitvách, prohrávala války a ztrácela území, ale z politické mapy světa nikdy nezmizela, narozdíl od Tartárie, která byla vymazána nejen z mapy, ale dokonce ji vymazali i z povrchu zemského, spolu s jejím obyvatelstvem.

Plné znění: http://www.funtime.cz
Zdroj: © 2015 https://myslenkyocemkoli.blogspot.com

Zkáza Velké Tartarie – 1. část

19.07.2019

Rychlá navigace: