Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (48. díl)

(48. díl)

Jaká je tedy jedna z odpovědí na otázku "co máme dělat?". Odpověď spočívá ve skutečnosti, že každý musí v sobě najít sílu svého Ducha, aby překonal nízkofrekvenční manipulace, ať už pochází z pozemských či mimozemských zdrojů, nepodlehl pokušení "Temna" a vytvořil v sobě pevnou hráz, která definitivně zastaví napodobování parazitického vzoru, ať už ze strachu nebo ze zištných důvodů. Vědomí a probuzení lidé si musí zachovat svou lidskost, svědomí a nesmí se zapojit do otevřeného či skrytého parazitování na ostatních. To nejcennější co lidstvo má je soudržnost lidí, která byla napadena a tím byla vážně oslabena naše kolektivní imunita. Fatálním nebezpečím není nějaký (coronavirus), ale Temnota, nevědomost, podlehnutí despotickému diktátu, vydírání, slabomyslnost a egoistické prospěchářství. Nezáleží na tom, zda na nás parazitická síla útočí podvodem, strachem či mazaností. Hlavní věcí je zůstat za všech okolností Člověkem. Nesmíme dovolit, aby náš zbabělý postoj byl příčinou pádu celé lidské komunity, a my se postupně proměnili v parazitického, slizkého a v konečné fázi protilidského zombi-bastarda.
Ve vysoce duchovně a morálně rozvinuté védské společnosti, bylo základním úkolem všech obyvatel, kterého si byli všichni hluboce vědomi, neustále strážit mír a morálně-etickou čistotu celé společnosti. Moc dobře si totiž uvědomovali, že duchovní a všechny charakterní hodnoty jsou základem, na kterém teprve může stát celá společnost, a že bez lidské sounáležitosti a spolupráce nemohou dlouhodobě obstát, ani přežít i ti nejúspěšnější jedinci. Moc dobře si byli vědomi, že bez ochránění základních principů lidskosti každá společnost, která přijme a toleruje násilí, lež, korupci, zamlčování, manipulaci a zneužívání, zákonitě doputuje na své evoluční cestě k hluboké propasti, do které nakonec spadnou všichni, kteří dovolili tento vývoj: chudí i bohatí, "chytří" i zmanipulovaní, "vzdělaní" i nevědomí, naivní i poučení, včetně těch zdánlivě nedotknutelných "božských elit". Jestliže ve společnosti převládne nevědomost, nemorálnost, egoismus a přirození vůdcové, morální autority a duchovní elity nebudou vyslyšeny, tak toxické myšlenky zakalí lidské kolektivní vědomí a zaplaví celou společnost jako biblická potopa. Potom vývoj celé takové civilizace bude završen a všichni bez rozdílu v takto vzniklé špíně nakonec "utonou".
Základním počinem ve výuce a vzdělávání mládeže by proto měl být velmi silný apel na toto trvalé nebezpečí, které lidstvu neustále hrozí, aby nikoho v budoucnu ani nenapadlo zahrávat si s touto vysoce nebezpečnou časovanou bombou, kterou je morální rozklad komunity a "uctívání" lži v jakékoliv podobě. Jen naprosto otevřená a transparentní společnost může uchránit životaschopnou evoluci lidstva. Nedovolte, aby vás i ostatní ovládali paraziti. Zastaňte se ale také všech ostatních a tím zároveň posunete svůj obranný val před Temnotou, co nejdál od vás a vašich blízkých tak, až nakonec bude tímto chráněna celá společnost. Podobný odkaz nám už kdysi dávno sděloval Ježíš, když takto promlouval k lidem: "Pokud necháte ublížit tomu poslednímu z vás, je to, jako kdybyste ubližovali mně!"
Zatím se ale nacházíme v silně napadeném parazitickém systému a naše možnosti jsou omezeny přetrvávající nemorální diktaturou, ve které jsme nyní nuceni přežít. Hlavním úkolem, který nás ale stejně nemine, je změna tohoto nepřijatelného stavu. Definitivně můžeme tento lidem nepřátelský režim změnit jen společně, svým odhodlaným a vědomým přístupem s hlubokou vírou ve vytvoření takové reality, ve které už kdysi dlouhodobě žila védská společnost, než ji temné síly ovládly a rozložily.
Co říci závěrem tohoto povídání: "Snad jen to, že jakmile se lidstvo přebrodí přes tuto 'zapáchající temnou bažinu', tak projde obrovskou zkušeností, díky ní bude v budoucnu již velmi důkladně 'navakcinováno' a získá trvalou imunitu proti vychytralé manipulaci všech ničivých parazitů a dravců."

Nová chronologie dějin (48. díl)

06.09.2021

Rychlá navigace: