Souvislosti, které všude nenajdete

Čím se liší Slované od židokřesťanů?

(Článek 2)

Odpověď na tuto otázku nalezneme přímo v Bibli. Problémem ale je, že "věřící křesťané" Bibli nečtou, protože neumí mezi řádky najít její skutečné poselství. "Mají oči na dívání, ale nevidí".

Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům." K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni), podle vlastních, Kristus poslán nebyl, ani k nim nikoho neposílal. Důvod najdeme opět v Bibli, v knize, ve které je popisován původ Semitů. Každá rasa má totiž zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny. V našem případě jsou našimi kořeny a podstatou naší Slovanské rasy Slovansko-árijské Védy. V knize Genesis (2:7) se hovoří: "Bůh vyformoval člověka z hlíny Země a do nozder mu vdechl život a tak se stal živou duší". Tak byl získán první element, duše. Následuje Genesis (3:21): "Pro muže a jeho ženu učinil Bůh kožený oděv, do kterého je oděl". A to je všechno. Duše a tělo, nic víc.

Bytost, která má jen duši a tělo, není úplně vyvinutá. Všechny bytosti ze světů Světla se už rodí s dalším elementem, kterým je SVĚDOMÍ. Každá bytost, která má Svědomí je schopna rozlišovat dobro a zlo. Pro bytost bez Svědomí je tato kvalita neznámá a nahrazuje ji rozhodovacím procesem, který jen rozlišuje mezi tím, co je pro mě výhodné a tím, co pro mě výhodné není. To výhodné ale může znamenat i krutost a utrpení pro jiné bytosti, ale tento rozměr jedinci bez Svědomí nejsou vůbec schopni pochopit. Pochopení dobra a zla je tedy u nižších bytostí nahrazen faktorem osobní výhodnosti či nevýhodnosti, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na přírodu, co svou činností způsobí a komu všemu ublíží. Příznačné je, že slovanské jazyky jasně rozlišují slova Svědomí a Vědomí jako dvě zcela rozdílné kvality. Tato jednoznačná oddělenost se například v angličtině ztrácí a výraz "conscience" už v sobě zahrnuje oba tyto výrazy. Zde jasně vidíte, který jazyk je starší. Ten, který dovede oba výrazy rozlišit a definovat nebo ten, který je už jen slučuje. Tak vzniká nejednoznačnost (což je jeden z nástrojů manipulace Temnoty) a ta byla cílem pro postupné měnění z květnatého a obrazového jazyka, který v sobě nesl poselství Světla poznání na jazyk strohý, šedivý a bezobsažný. Konečným cílem Temnoty je jazyk počítačový, jazyk nul a jedniček, 0, 1, který by člověka již degradoval na robota a na zcela nelidský subjekt.

Svědomí nás spojuje s naším Duchem tím, že mu nasloucháme a respektujeme ho. Temnota dělá vše proto, aby toto spojení vůbec nevzniklo, bylo přerušeno nebo alespoň, aby signál, který k nám proudí, byl co nejslabší: Poškozuje naší DNA, která slouží jako přijímající anténa, podporuje zvápenatění naší šišinky mozkové (fluor v pitné vodě), sítě 5G, chemtrails, podlamuje naše odhodlání a zahlcuje nás nepřesnými a lživými informacemi ("mediální masáž" a školství), uvrhuje nás do bídy a nedostatku, abychom museli řešit co nejvíce svoje existenční problémy a neměli tak čas na probouzení se a na dávání si věcí do širších souvislostí, ad. Pokud by lidé měli spojení se svým Duchem, přijali ho a propojili se s ním, tak nejen že by začali konat dle svého Svědomí, ale celý jejich život by se zcela proměnil. Stal by se mnohem barevnějším, košatějším, vícevrstnatým a jejich život by teprve dostal ten správný smysl. Tak by unikli ze šedi 3D naší reality a "narodili" by se do světa vyšší evoluční úrovně. Ve staré Védě je nazýván tento proces jako druhé zrození. A skutečně, ta změna osobnosti je tak výrazná, že se vyloupne ze slupky ješitného a úzkoprsého, materialisticky zaměřeného jedince, sebevědomá osobnost plná lásky, soucitu, jednající podle svého Svědomí a ne jen dle svého osobního zájmu.

Toto bylo hlavní poslání Krista na zemi: Probudit a přinést Ducha těm, kteří ho neměli. Ti, které jeho myšlenky oslovily, ho oslavovali a byli schopni se spojit se svým Duchem a ti, kteří se jimi cítili být ohroženi, ho za to přibili na kříž. Tak se z původního a jednoho z nejsilnějších védských symbolů kříže, který v sobě nesl symbol života a ideu, že se "Světlo poznání" šíří stejně intenzivně všemi směry, stal symbol smrti. Proto není důvod oslavovat Ježíšovo ukřižování nebo nosit tento symbol smrti na krku. Lidé by měli nosit na krku kříž Védský, Slovanský, rovnoramenný, který je symbolem Světla Poznání a je silným energetickým zářičem.

Kristus tedy nebyl poslán k Árijcům a Slovanům, protože oni se již s Duchem rodili.

Čím se liší Slované od židokřesťanů?

15.07.2019

Rychlá navigace: