Souvislosti, které všude nenajdete

Řiďte se přednostně příkazy svého srdce a Svědomí, ty jsou ze spirituálního hlediska nadřazeny nad mocenské příkazy - zákony

(Článek 3)

Křesťanství nakonec dorazilo i do slovanských zemí, ale jako systém, který byl již zcela odlišný od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily a převrátily tak, jak to postupně udělaly se všemi světovými náboženstvími, ať už to byl hinduismus, Judaismus či islám, kdy poselství lásky, soucitu, spolupráce a sounáležitosti převrátily skrytě na víru v hamižnost, vzájemné rozdělování, v obrovskou sociální nerovnost a v nekonečný boj o moc.

Pseudořesťanství v podání katolické církve násilnou kristianizací zabíjelo po celém světě milióny duchovnějších pohanů, kteří ctili skutečné křesťanské ideály daleko více, než jejich "duchovní učitelé". Měli na výběr: buď se vzdát své víry Předků, nebo dát hlavu na špalek a předat celý svůj majetek církvi. Například za praktikování "pohanských zvyků", jako třeba chození do posvátných hájů, které na příkaz misionářů byly všude káceny a vypalovány, byl trest smrti a propadnutí veškerého majetku církvi. Také tímto způsobem církev postupně vytvářela politický vliv a obrovský majetek (který bez uzardění po revoluci restituovala). Ničila, zabíjela a upalovala vždy ty nejčistší bytosti, protože oni byly její skuteční odpůrci. Ti nečistí, zvrácení a hloupí jim nevadili, s těmi vždy spolupracovala nebo přijala do svých řad, neboť měli stejnou životní filosofii – "účel světí prostředky". Je třeba připomenout, že ti, kteří stále ještě chodí do kostela a naslouchají skryté propagandě Temných sil přes všechno, co se stalo a co má katolická církev na svědomí, svým zájmem a svou energií podporují a udržují geomorfologické pole tohoto egregoru skrytého zla a nevědomě se spojují s její obrovskou karmickou zátěží, ať už jsou to praktikující "duchovní" či obyčejní "věřící".

Toto pseudokřesťanství, které doputovalo ke Slovanům, bylo vůči nim velmi nepřátelské a mělo svou původní podobu zcela změněnou a neslo již úplně jiné poselství. Toto se připisuje zejména "Pavlovi". Kristus měl 12 učedníků, ale máme jen 2 evangelia, Matouše a Jana. Lukáš a Marek už byli učedníky Pavla a Krista nikdy neviděli a nikdy se s ním nesešli. Podávali již jen "svědectví Pavla". Navíc vpisků a úprav je v Bibli na objednávku Temna velké množství. Proto je třeba Bibli číst mezi řádky, aby čtenář našel Světlo, které nese. A kde je zbývajících 10 evangelií, když víme, že každý učedník Krista napsal svoje evangelium? Stali se z nich apokryfy - zakázané na čtení. Církev je postupně odstraňovala a do několika set let od smrti Krista byly odstraněny všechny. Proč asi. Odpověď můžete nalézt po jejich prostudování. Tyto staré texty byly totiž vykopány v minulém stoleti u Nag Hammádí...

Např. v páté hlavě evangelia - apokryfu Ondřeje se Ondřej ptá Ježíše, ke kterým národům mají jít šířit jeho učení. Kristus je posílá k národům jihu a západu a výslovně je nabádá, že nemají jít k Samárijcům, kteří žijí směrem na sever, protože oni nevědí co je hřích domu izraelského. Výraz Samárijci, vznikl ze slov "samí, Árijci" a je znám spíše jako slovo – samaritáni, tedy příslušníci bílé rasy, což je v biblických textech úzkostlivě skrýváno. Kristova instrukce byla naprosto logická, protože lidé bílé Árijsko-slovanské rasy se už rodili se Svědomím a proto nebylo nutné, aby přijímali Ducha za účelem zrození svého Svědomí. Oni již rozlišovali dobro od zla a neměli v sobě rozhodování té nižší úrovně, ve které se rozlišuje pouze to, zda-li je to pro mě osobně výhodné či nevýhodné, a které je spojeno s celou škálou krutostí.

Zcela jinak žili a konali naši Předkové. Řídili se v prvé řadě příkazy svého Svědomí - KONy, které byly nejvyššími přikázáními a byly nadřízeny světským a mocenským zá – KONům, tedy byly svou platností a významem až za KONy. Upřednostňovali tedy vždy jednání podle Svědomí, na bázi pravdivosti, před jakýmikoliv jinými zájmy. Proto je nízkovibrační dobyvatelé tak nenáviděli, protože je nikdy nemohli skutečně ovládnout a zotročit. Slované dobře vnímali, že zákon již může být nástrojem Temných sil. Zákon totiž stanovuje co je správné z pohledu svých tvůrců a ne z pohledu vyšších, lidských a kosmických zákonitostí. To co je správné z pohledu moci a zákonodárců ještě nemusí být správné z pohledu Svědomí. Proto pro ně nejvyšší normou byl zákon Svědomí – KON.

Řiďte se přednostně příkazy svého srdce a Svědomí, ty jsou ze spirituálního hlediska nadřazeny nad mocenské příkazy - zákony

16.07.2019

Rychlá navigace: