Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (9. díl)

(9. díl)

Pokud Slovansko – Árijské národy dodržovaly duchovně mravní pokyny svých Předků, tak aniž by si to uvědomovaly, byly nepřemožitelní a to i v době, kdy jejich potomci neznali v celé úplnosti původní dědictví svých předků. U všech Slovanů byl základem jejich víry kult Předků, který se stal základem jejich obrovské Duchovnosti, kterou mají až dodnes v sobě všechny národy Velké Rasy. Jak prostí lidé v 10. století věděli málo o slovanském Bielovodí, tak ve 20. století ví běžní lidé ještě mnohem méně. Příčinou tohoto stavu byla utajovaná a trvalá agrese proti Slovanům ve všech oblastech života, jak ve fyzickém, tak i v duchovním světě. Nejdříve jim byla zaměněná rodná stará víra za cizí náboženství – židokřesťanství. Kazatelé – misionáři nutili Slovany, aby se zřekli svých rodných bohů ve prospěch cizího. Zjednodušili prastarou Bukvici k nepoznání. Odstranili nejdůležitější písmena, která byla nositeli vysokých frekvencí, květnatosti, obraznosti vyjadřování a silným nástrojem spojujícím lidi s jejich Duchem a vyšším vědomím. To vše bylo realizováno pod "šlechetnou" záminkou vývoje řeči a jejího "zdokonalování". Toto mělo stejný dopad jako léčba bolesti hlavy pomocí lobotomie. Tímto zbavili děti Velké Rasy obrazně a tvořivě myslet a napojovat se na své bohy.

Základem Slovanství není princip trojitosti, jak mají křesťané, ale princip svastiky: Tělo, Duše, Duch a Svědomí a jejich harmonická jednota je zobrazena symbolem Svastiky. I tento symbol byl Slovanům vzat a jako hákový kříž nacisty pošpiněn. Mnoho slovanských rodičů bylo zabito a pozůstalým dětem byla vtloukána do hlav nová víra, víra izraelského národa. Úcta k našim velkým Předkům se stala těžkým zločinem a byla nahrazena klaněním se idolům Izraele, což se stalo velkou ctností. Bílé se stalo černým a černé zase bílým. Aby byla nevědomost lidí a jejich zapomnění co největší, tak Temné síly postupně ničily, pálily nebo uschovávaly hluboko v podzemí všechny zdroje informací a vědění, které nesly posvátné poznatky: potkalo to Sumerskou knihovnu v Babyloně, Alexandrijskou knihovnu v Egyptě, drahocenné papyry v Memfise. Etruskou knihovnu v Římě, chrám v Aténách, obrovské knihovny Jaroslava Múdrého a Ivana Hrozného. Ničily. Pálily. Odvážely a schovávaly všechno, co by mohlo jen trochu připomínat slavné dějiny Slovanů a jejich dědictví. Dařilo se jim zavádět propagandu bezduchovnosti a degradovat Bílou Rasu mísením krve s jinými rasami, což bylo dle víry Slovanů jednoznačně zapovězeno. Podobně postupoval i bývalý Sovětský Svaz, který byl řízen také temnými silami. Podporoval mezinárodní manželství s cílem rozředění slovanského obyvatelstva, o což se snaží nyní také Evropská unie. Je vidět, že všichni sloužili a slouží stejné agendě a stejné síle. Ale všechna zrnka moudrosti zaseté v Bielovodí nezahynula. Slované se nerozplynuli ani v šedé mase křesťanství ani v rudé mase komunistického SSSR ani v beztvaré omáčce "tržního kapitalismu".

Véda nám zachovala prastaré učení – RASIZMUS. Toto učení hovoří o tom, že každá lidská RASA má za povinnost udržet si dědictví svých předků. Sděluje nám, že je naprosto nepřístupné vnucovat učení Předků jedné rasy druhé. Vnucování světonázoru jedné lidské rasy druhé je bránění jejímu přirozenému evolučnímu vývoji, což z pohledu vesmírných KONů není správné a za takové narušování přijde karmický trest. A karma je tak závažná věc, že se jí bojí i démoni. Pokud démoni navádějí lidi, aby porušovat příkazy svého Svědomí (pokud neporušují zákony svobodné vůle lidí), tak dělají jen "svoji práci", pro kterou vznikli. Jejich úkolem je zkoušet a prověřovat lidskou duchovní pevnost. Tyto "prověrky" nás pak nutí se pohybovat ve směru evolučního vývoje.

Zlo konají lidé často z nevědomosti a právě nevědomost je podle Védy ten nejtěžší hřích, protože je matkou všech dalších nesprávných rozhodnutí. Karmický trest se nám dochoval v lidové kultuře i v podobě přísloví: "Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá", "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá", "jak si kdo ustele, tak si i lehne". Karma je základním principem kosmické stavby světa a ne nějaký "slepý" božský trest. Je to kauzální řetěz příčin a následků, natahovaný přes prožité životy. Dobrou zprávou je, že se již naplnila kolektivní karma lidstva a prastaré poznání se k nám nyní zase navrací a my máme možnost se evolučně posunout a znovu obnovit skutečné dědictví našich Předků.

Nová chronologie dějin (9. díl)

24.07.2021

Rychlá navigace: