Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (6. díl)

(6. díl)

Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus hovoří jasně: "Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům". K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni) Kristus poslán nebyl a ani k nim nikoho neposílal. Důvod můžeme najít v Bibli, v části, ve které je popisován původ Semitů. Každá rasa má zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny. V případě Bílé rasy jsou podstatou naší Slovanské rasy Slovansko-árijské Védy a má "božský mimozemský původ" (osídlení bílou rasou Hypeborei). U semitské rasy se ale v knize Genesis (2:7) hovoří o jejím původu toto: "Bůh vyformoval člověka z hlíny Země a do nozder mu vdechl život a tak se stal živou duší". Tak byl získán první element, duše. Následuje Genesis (3:21): "Pro muže a jeho ženu učinil Bůh kožený oděv, do kterého je oděl". A to je všechno. Duše a tělo, nic víc. Bytost, která má jen duši a tělo, není úplně vyvinutá. Všechny bytosti ze světů Světla se už rodí s dalším elementem, kterým je SVĚDOMÍ. Každá bytost, která má Svědomí je schopna rozlišovat dobro a zlo. Pro bytost bez Svědomí je tato kvalita neznámá a nahrazuje ji rozhodovacím procesem, který jen rozlišuje mezi tím, co je pro mě výhodné a tím, co pro mě výhodné není. To výhodné ale může znamenat i krutost a utrpení pro jiné bytosti, ale tento rozměr jedinci bez Svědomí nejsou vůbec schopni pochopit. Pochopení dobra a zla je tedy u nižších bytostí nahrazen faktorem osobní výhodnosti či nevýhodnosti, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na přírodu, co svou činností způsobí zlého a komu všemu ublíží. Příznačné je, že slovanské jazyky jasně rozlišují slova Svědomí a Vědomí jako dvě zcela rozdílné kvality. Tato jednoznačná oddělenost se například v angličtině ztrácí a výraz "conscience" už v sobě zahrnuje oba tyto výrazy. Zde je také jasně vidět, který jazyk je starší. Ten, který dovede oba výrazy rozlišit a definovat nebo ten, který je už jen slučuje. Tak vzniká cílená nejednoznačnost (což je jeden z nástrojů manipulace Temnoty s lidstvem) a ta je cílem pro postupné měnění květnatého a obrazového jazyka, který v sobě nesl poselství Světla poznání na jazyk strohý, šedivý a bezobsažný. Konečným cílem Temnoty je jazyk počítačový, jazyk nul a jedniček, 0, 1, který by člověka již chtěl degradovat na robota a na zcela nelidský subjekt.

Svědomí nás spojuje s naším Duchem tak, že mu nasloucháme a respektujeme ho. Temnota dělá vše proto, aby toto spojení vůbec nevzniklo, aby bylo přerušeno nebo alespoň, aby signál, který k nám proudí, byl co nejslabší: Kosmický parazit se snaží cíleně poškodit naši DNA, která slouží jako přijímající anténa pro vyšší vědomí. Proto "Temnota" všemožnými způsoby podporuje zvápenatění naší šišinky mozkové (fluor v pitné vodě, sítě 5G, chemtrails, další skryté jedy v potravinách) podlamuje naše odhodlání a zahlcuje nás nepřesnými a lživými informacemi (mediální masáž a bezduché osnovy školství), uvrhuje nás do bídy a nedostatku a to všechno proto, abychom museli řešit co nejvíce svoje existenční problémy a neměli už tak čas na probouzení se, na kritické myšlení a dávání si věcí, které se kolem nás odehrávají, do širších souvislostí. Pokud by lidé měli spojení se svým Duchem a vyšším vědomím, přijali ho a propojili se s ním, tak nejenže by začali konat dle svého Svědomí, ale celý jejich život by se zcela proměnil, jako mávnutím kouzelné hůlky. Stal by se mnohem barevnějším, košatějším, vícevrstnatým a jejich život by teprve teď dostal ten správný smysl. Tak by unikli ze šedi 3D naší reality a "narodili" by se znovu, do světa vyšší evoluční úrovně. Ve staré Védě je nazýván tento proces jako druhé zrození (dvidžovství). A skutečně, ta změna osobnosti je tak výrazná, že se ze slupky ješitného a úzkoprsého, materialisticky zaměřeného jedince vyloupne sebevědomá osobnost plná lásky, soucitu, jednající podle svého Svědomí a ne jen dle svého osobního zájmu.

Tak toto bylo hlavní poslání Krista na zemi: Probudit a přinést Ducha těm, kteří ho neměli. Ti, které jeho myšlenky oslovily, ho oslavovali a byli schopni se díky jeho poselství spojit se svým Duchem a ti, kteří se jimi cítili být ohroženi, ho za to přibili na kříž. Tak se z původního a jednoho z nejsilnějších védských symbolů kříže, který v sobě nesl symbol života a ideu, že se "Světlo poznání" šíří stejně intenzivně všemi směry, stal symbol smrti. Proto není důvod oslavovat Ježíšovo ukřižování nebo nosit tento symbol smrti na krku. Lidé by měli nosit na krku kříž Védský, Slovanský, rovnoramenný, který je symbolem Světla Poznání a je silným energetickým zářičem.

Kristus tedy nebyl poslán k Árijcům a Slovanům, protože oni se již s Duchem a vyšším vědomím rodili.

Nová chronologie dějin (6. díl)

19.07.2021

Rychlá navigace: