Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 20: Adapa – "první civilizovaný člověk", Ka-in a Abel

(20. díl)

Adapa a Titi potomci Enkiho byli vychováváni jako anunnacké děti. Enki je se svou chotí Ninki naučili všem dovednostem Anunnaků. Byl spokojen s tím, že nový druh pozemšťana byl civilizovaný a inteligentní, proto nechal přivést z Nibiru všechna možná semena a domácí zvířata, aby mohli pozemšťané pro sebe i Anunnaky pěstovat nejrůznější plodiny a osvojili si zemědělství. Podle tabulek se toto odehrávalo v době 108 000 let před Kristem. Zajímavé je, že právě v tomto čase došlo podle antropologických nálezů k nepochopitelnému evolučnímu skoku ve vývoji Homo Sapiens. Pozoruhodné je, že stejně nepochopitelný evoluční skok se v té době odehrál v botanické říši. V té době se najednou objevili krytosemenné rostliny a druhy, které se do té doby na Zemi nevyskytovaly. Vysvětlením všeho se nabízí Enkiho "genetický experiment" a dovoz nejrůznějších obilovin, plodin a semen ovocných stromů z Nibiru, o kterém se tabulky zmiňují:

"Nechť semena k zasévání z Nibiru přivezena jsou, nechť bahnice z Nibiru, z nichž ovce budou, na Zemi dopraveny jsou, nechť nové pokolení Pozemšťanů zemědělství a pastevectví učí se, nechť Anunnakové a Pozemšťané společně syti jsou, tak Enki k Enlilovi pravil."

Enlil a Enu byli ohromeni, že se civilizovaný člověk dokázal tak rychle vyvinout z mnohem prostšího druhu Adamu a že došlo k tak rychlému evolučnímu skoku. Z jejich výroků je patrno, že byli velmi dobře obeznámeni se zákony evoluce, a že věděli, jak dlouho trvá vyvinutí nového druhu. Byla naplánována cesta na Nibiru, aby Anu sám uviděl úžasného pozemšťana. Enkiho dva synové Ningišzida a nejmladší Dumuzi byli vybráni jako jeho doprovod a zároveň i oni měli poprvé navštívit planetu svých rodičů – Nibiru. Když vzlétli, tabulky popisují Adapův strach:

"Co Adapy se týče, jeho nepěstěné vlasy oholeny byly, přilba orla byla jemu dána, namísto zástěrky bederní, přiléhavý oděv obléci si měl. Dovnitř toho-co-stoupá-vzhůru byl Adapa umístěn. Když signál vydán byl, nebeský kočár zaburácel a zachvěl se, v úleku Adapa skrčil se a vykřikl: Orel bez křídel vzlétá. Když jednu míli do výše se vznesli, na Zemi vyhlédli, její souše viděli, světadíly rozdělené moři a oceány. Když dvě míle ve výšce byli, oceán na pouhou káď se zmenšil, souš velká jako košík byla. Když tři míle ve výšce byli, Země nyní malá koule byla, mořem temným pohlcená. Adapa rozrušen byl, skrčil se a vykřikl: Vezměte mne zpět. Ningišzida ruku na Adapův krk vložil a v mžiku Adapa se utišil..."

Enki se přiznal své nevlastní sestře Ninmach a Ningišzidovi, že Adapa a Titi jsou jeho potomci a zdůraznil, že svým počínáním vlastně zajistil Anunnakům přežití na Zemi a dostatek potravy, kterou jim bude nové pokolení Pozemšťanů obstarávat pěstováním plodin a chovatelstvím domácích zvířat. Mezitím Adapovova partnerka Titi porodila dva syny Ka-ina a Abela. Takže se nám tady objevuje mnoho tisíc let před biblí Ka-in a Abel, kteří se ale nenarodili Adamovi a Evě, ale Adapovi a Titi. Ka-ina si vzal "pod své křídlo" Ninurta ve městě Bad-Tibira, aby ho naučil vše o obdělávání polí, orání, sázení, sklízení, hloubení zavlažovacích kanálů. Ka-in byl znám jako: "Ten, který na polích pěstuje jídlo". Marduk si vzal na starost Abela – "Ten ze zavlažených luk". Naučil ho stavět ohrady pro zvířata a pečovat o ně. Je třeba připomenout, že všichni tehdy žili velmi dlouho, protože trvalo celý šar, než se vrátil Dumuzi z Nibiru a přivezl sebou semena plodin, které na Zemi nerostla a ovce a jiná domácí zvířata, které do té doby na Zemi nežila... Pod vedením Ninmach postavili "Sál stvoření, kde množení zrna a bahnic započalo na Zemi".

Rivalita mezi synem Enlila Ninurtou a synem Enkiho Mardokem se projevila i ve vztahu obou bratrů Ka-ina a Abela, které oba měli na starost. Učili je pastevectví a zemědělství. Napětí mezi nimi přerostlo ve spor o to, čí práce je důležitější a nakonec hádka přerostla v boj, ve kterém v záchvatu zuřivosti Ka-in Abela zabil:

"Plivali na sebe, pěstmi zuřivě se byli, Ka-in do krajnosti rozlícen, zvedl kámen, do hlavy s ním Abela udeřil..."

Rozhodnutí o trestu Abela se rodilo těžce. Nakonec byl ušetřen jeho život, ale byl vyhnán do dalekých zemí...

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 20: Adapa – 'první civilizovaný člověk', Ka-in a Abel

24.05.2020

Rychlá navigace: