Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (40. díl)

(40. díl)

Proč bylo původní pravoslaví nazýváno jen pohanským kultem? K tomu je nutné pochopit, co samotný pojem "pohanský kult" znamená. Pohanství je ruský výraz a ne starořecký. Když se podíváte na oficiální výklad významu slova "pohanství", pak téměř všude bude napsáno něco jako: "Modlářství je obecně náboženství založené na uctívání mnoha bohů, na rozdíl od křesťanství, mohamedánství, buddhismu, judaismu." Pravoslaví, které vidíme u prvních Romanovců, podle jejich způsobu života a designu paláců, je ale polyteismus, který je dnes prezentován prostřednictvím "řeckých mýtů". Také v jednom ze starých chrámů Suzdalu je na starodávném obraze kupole zobrazen Ježíš Chrysos a je obklopený 12 apoštoly, ale tito apoštolové jsou zobrazeni se symboly starořeckých pohanských bohů.

Existují dva způsoby, jak předávat duchovní poznání. Prvním způsobem je přenos z pokolení na pokolení, od úst k ústům. Tak popisují skutečné pohanství. Pohanství neodmítá psaní knih, ale knihy jsou používány právě jen jako prostředek k přenosu informací a nikoli k duchovnímu poznání. Entita zvaná "Jahve", ale zavedla jiný způsob. Byl to přenos duchovního poznání prostřednictvím "posvátných textů", tedy prostřednictvím písma a dalších textů. Tady neexistuje žádný přímý kontakt mezi Duší učitele a Duší studenta. Přenáší se pouze informace a nikoli přístup přednášejícího k těmto informacím. A platí (zejména v lunárním židovství) to strohé: "Co je psáno, to je dáno." Ale právě ta role "duchovního učitele" je ve skutečnosti velmi podstatná, důležitá a nezbytná pro správné vnímání, poznání duchovního principu a pro správnou duchovní orientaci, včetně poznání toho, co je "duchovně správné".

Prostřednictvím informací napsaných na papíře je mnohem jednodušší zmást a podvést lidi, než při přímé a živé komunikací. Proto byla vynalezena knižní tradice, aby s její pomocí bylo snazší lidi oklamávat, podvádět a manipulovat s nimi v duchovní oblasti: "Musí to být pravda, protože je to napsáno v moudré knize, a ne v ledajaké, ale v 'posvátné'"! Sám Pán ji nadiktoval prorokovi, tak jak o ní můžeš vůbec pochybovat?! Písemný projev úspěšně skrývá skutečnou citovou a emoční hladinu a také nelze jasně zjistit, co člověk, který napsal tuto knihu, doopravdy cítil. Naopak v přímé a živé komunikaci je velmi obtížné skrýt své skutečné pocity a cíle. To dokáže jen málokdo. Při psaní textů skrýt lež je mnohem snazší, a mimo jiné lze do textu, který je zákonem, je posvátný a "nenapadnutelný", vsouvat nejrůznější podvrhy a polopravdy a dokonce nehorázné lži, které zcela mění původní smysl textu, který člověk napsal upřímně a "z celé Duše". Žádný text nikdy nemůže mít váhu Ježíšova kázání. V tomto smyslu byl Ježíš představitelem pohanské, tedy ústní tradice! On sám nenapsal žádná písma. A jak předával poznání? Shromáždil lidi a mluvil s nimi nebo odpovídal na podobenství podobenstvími a nutil přítomné, aby zapnuli city, intuici, svědomí i mozek a sami našli správné odpovědi. Ježíš svým učedníkům nikdy neřekl, aby napsali "Nový zákon", ale řekl jim: "Jděte a učte národy". I podle oficiálního výkladu byly knihy Nového zákona napsány Ježíšovými učedníky mnohem později než samotné události. A většina kapitol Nového zákona se navíc skládá z textů Pavla.

Ježíš vyhnal prodejce knih i z chrámu a neustále se přel s pisálky a farizeji, jejichž pokrytectví neustále odsuzoval. Protože Ježíš podkopával jejich autoritu, byli to právě tito zákoníci a farizeové, kteří nakonec zorganizovali deklarovanou Ježíšovu popravu. Evangelium tedy přesvědčivě dokazuje, že Ježíš Kristus byl pohan, nositel ústní tradice předávání duchovního poznání. A byli to farizejští "kněží", kteří střežili přepsané a znehodnocené "posvátné texty", které jim byly údajně svěřeny shora jejich Pánem Hospodinem skrze "proroky", kteří pak ukřižovali Ježíše na kříži. Aby správně "povzbudili" budoucí věřící, položili jeho mrtvé tělo na kříž, který byl vyvěšen ve všech církvích, aby každý mohl vidět a velmi dobře si zapamatoval, co udělají s dětmi skutečného Boha, kteří se odváží postavit proti jejich uměle vytvořené modle.

Nová chronologie dějin (40. díl)

29.08.2021

Rychlá navigace: